Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Es contextualitzaran, s'analitzaran i s'experimentaran tot un seguit d'instruments de caràcter lingüístic, en suport de paper o bé accessibles en línia, que resulten fonamentals en la pràctica de les disciplines filològiques i per a l'ús mateix, en un grau d'expertesa, de les llengües catalana i castellana en treballs de caràcter acadèmic. Aquestes eines inclouen gramàtiques, diccionaris, atles, corpus lexicogràfics, corpus textuals, i altres recursos que cal saber usar amb criteris ben definits.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Francesc Feliu Torrent  / Joan Ferrer Costa  / Teresa de Jesus Tro Morato
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE50- Dominar la gramàtica normativa de la llengua catalana i els principis bàsics de l'ortotipografia i de les noves tecnologies de la comunicació
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE57- Desenvolupament de les habilitats comunicatives tant orals com escrites i del domini de les noves tecnologies de la informació

Continguts

1. Les gramàtiques com a eines per entendre i per analitzar la llengua. Tipus de gramàtiques. Les principals gramàtiques de referència del català i de l'espanyol. Les gramàtiques en línia.

2. Els diccionaris com a eines per entendre i analitzar la llengua. Principis lexicogràfics i tradició lexicogràfica en la llengua catalana i en la castellana. Tipus de diccionaris. Els diccionaris etimològics. Els diccionaris del català i de l'espanyol en línia.

3. Els atles lingüístics, la lexicografia dialectal i els fons d'arxius sonors. L'obtenció de dades: el treball de camp, la cartografia lingüística.

4. Corpus i diccionaris de textos informatitzats per a l'obtenció de dades de la llengua actual i de la llengua antiga: bases de dades textuals i diccionaris de textos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 60,00 0 66,00
Prova d'avaluació 6,00 60,00 0 66,00
Sessió participativa 53,00 65,00 30,00 148,00
Tutories individuals 0 10,00 10,00 20,00
Total 65,00 195,00 40,00 300

Bibliografia

 • Hall, George M. (2008). How to write a paper (4th ed). Malden, Mass.: BMJ Books. Catàleg
 • Day, Robert A. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4ª ed. en español). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud Oficina Sanitaria Panamericana Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Catàleg
 • Lluch, Gemma (2015). Escriptura acadèmica :. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Regueiro Rodríguez, María Luisa.; Sáez Rivera, Daniel M. (2013). El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco Libros, S. L..
 • Martínez de Sousa, José (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. Catàleg
 • Corbella Díaz, Dolores (2018). Historia del léxico español y humanidades digitales /. Berlin: Peter Lang. Catàleg
 • Fabra, Pompeu (1984). Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Edhasa. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana (2a ed.). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2008). Novetats del diccionari : (2a ed.). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Espinal, M. Teresa (2004). Diccionari de sinònims de frases fetes. València: Universitat de València. Catàleg
 • Real Academia Española (2001). Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. [Madrid]: Espasa Calpe, a Catàleg
 • Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed., Ed. del tricentenario). Madrid: Espasa. Catàleg
 • Maldonado, Concepción (1999). Clave : (3ª ed). Madrid: Ediciones SM. Catàleg
 • Moliner, María (1966). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Moliner, María (2007). Diccionario de uso del español (3ª ed.). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Seco, Manuel (2011). Diccionario del español actual (2ª ed. act.). Madrid: Aguilar Lexicografía. Catàleg
 • Seco, Manuel (2004). Diccionario fraseológico documentado del español actual :. Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Seco, Manuel (1998). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española (10ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Slager, Emile (2007). Diccionario de uso de las preposiciones españolas. Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Casares, Julio (1959). Diccionario ideológico de la lengua española : (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Badia i Margarit, Antoni M (1994). Gramàtica de la llengua catalana :. Barcelona: Proa.
 • Solà, Joan (2002). Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Bosque, Ignacio (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa. Catàleg
 • Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Real Academia Española (2010). Nueva gramática de la lengua española :. Madrid: Espasa Libros. Catàleg
 • Alcover, Antoni M (1977-1979). Diccionari català-valencià-balear :. Palma de Mallorca: Moll. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-2001). Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial [etc]. Catàleg
 • Coromines, Joan (1989-1997). Onomasticon Cataloniae :. Barcelona: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona La Caixa. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-1991). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico /. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Coromines, Joan (1973). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana / (3ª ed., muy revisada y mejorada). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Pharies, David A (2002). Diccionario etimológico de los sufijos españoles :. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Pons i Griera, Lídia (1998). Atles lingüístic del domini català :. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Veny, Joan (1993-2019). Atles lingüístic del domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Veny, Joan (2007-2009). Petit atles lingüístic del domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2011). Atles lingüístic de la Marina :. Pedreguer: IECMA. Catàleg
 • Navarro Gómez, Pere (1996). Els parlars de la Terra Alta. Tarragona: Diputació de Tarragona .
 • Beltran i Calvo, Vicent (2005). El Parlar de la Marina Alta. Alacant: Universitat d'Alacant Departament de Filologia Catalana. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2017). Els Parlars valencians. València: Universitat de València. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2008). El Parlar de les Valls del Vinalopó i del Carxe. [Petrer]: Centre d'Estudis Locals del Vinalopó. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2004). El Parlar de Guardamar (un estudi del valencià meridional fronterer). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1979-1983). Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1999). Atlas lingüístico de Castilla y León. [Salamanca]: Junta de Castilla y León Consejería de Educación y Cultura. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1973). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Granada: la Universidad. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1991). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1995). Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1975). Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias /. [Las Palmas de Gran Canaria]: el Cabildo Insular. Catàleg
 • Flórez, Luis (1981-1983). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia. Bogotà: Instituto Caro y Cuervo. Catàleg
 • Lope Blanch, Juan M. (1990). Atlas lingüístico de México. México: Fondo de Cultura Económica [etc]. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2001). El Español en Venezuela :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2001). El Español en Paraguay :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2000). El Español en la República Dominicana :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2000). El Español en el sur de Estados Unidos :. [Madrid]: Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2019). Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans.
 • Institut d'Estudis Catalans (2017). Ortografia catalana. Institut d'Estudis Catalans. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici de gramatografia catalana L'exercici serà individual, i es discutirà després a classe en una sessió presencial. 25 No
Exercici de gramatografia espanyola L'exercici serà individual, i es discutirà després a classe en una sessió presencial. 25 No
Treball de lexicografia catalana El treball serà individual i serà comentat després, entre tots, en sessió presencial. 25 No
Treball de lexicografia espanyola El treball serà individual i serà comentat després, entre tots, en sessió presencial. 25 No

Qualificació

En la qualificació de l'assignatura, a banda de les notes obtingudes en els diferents exercicis d'avaluació previstos, es tindrà en compte la correcció lingüística i ortotipogràfica dels treballs i exercicis entregats. També la regularitat en l'assistència a les sessions del curs i l'interès manifestat per les matèries tractades. Tots aquests elements permetran ponderar i arrodonir, si és el cas, la nota obtinguda.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no assisteixin regularment a les classes, o que no entreguin alguna de les proves d'avaluació, i que no es presentin tampoc a l'examen final, obtindran un No Presentat en el seu expedient.

Avaluació única:
Es preveu un mecanisme d'avaluació única, amb un examen al final del curs, per als estudiants que vulguin acollir-s'hi o que no hagin obtingut una mitjana de 5 amb els exercicis avaluatius programats (perquè els han suspesos, o perquè no els han presentat)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'atenció individualitzada als estudiants es farà per canals telemàtics, a través del correu electrònic o dels altres canals de videoconferència establerts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació regular amb els estudiants es durà a terme a través de la plataforma Moodle, en termes generals, i s'utilitzaran també els canals de videoconferència estipulats per a la realització de les classes virtuals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats programades poden realitzar-se online amb la guia del professorat, sense canvis significatius.

Modificació de l'avaluació:
Les activitats d'avaluació programades poden realitzar-se online i lliurar-se, sense canvis significatius.

Tutoria i comunicació:
La comunicació per a la docència online es farà via Moodle amb la guia, en tot moment, del professorat (lectura de bibliografia, powerpoints, qüestionaris, activitats de reflexió, ús dels recursos online per a l'anàlisi de dades, vídeos) i també a partir de videoconferències.

Les comunicacions de caràcter general per part del professorat es faran mitjançant l'opció de notícies en el Moodle de l'assignatura.

Les sessions de tutoria online es podran fer via correu electrònic o bé en els espais de videoconferència.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.