Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat de Medicina

Pla de millora

Facultat de Medicina

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Més informació sobre els plans de millora i la seva interpretació
  • 25Objectius en curs
  • 14Objectius tancats el darrer any
  • 56Accions en curs
  • 67Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
14-09-2022
Assoliment:
57%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
No s'han analitzat la totalitat de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el mòduls. El responsable de l'anàlisi de les enquestes de satisfacció dels alumnes amb el mòdul no està ben definit
Valoració:
Actualment no s'han pogut analitzar les enquestes realitzades fins al moment, pel volum, pel format i per la pandèmica de la COVID19
ACC0001759
Nomenar un responsable de l'anàlisi de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el mòdul
Tancada
ACC0001760
Analitzar les enquestes de satisfacció dels estudiants de la FM amb el mòdul - 30%
ACC0001761
Notificar al coordinador de mòdul el resultat de l'enquesta de satisfacció dels estudiants amb el mòdul
Tancada
ACC0002170
Automatizar les enquestes propies de la Facultat de Medicina - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data de tancament:
11-01-2021
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
La FM de la UdG té un pla d'estudis innovador. Tanmateix es fa poca recerca en educació mèdica. No es disposa d'un grup de recerca que impulsi i assessori el professorat de la facultat a realitzar estudis d'investigació en docència
Valoració:
No s'ha creat aquest grup de recerca perquè els grups de recerca depenen del Departament de Ciències Mèdiques i un investigador no pot pertànyer a dos grups de recerca diferents. No s'ha pogut identificar un PDI a temps complet que lideri un grup de recerca en docència.
ACC0001763
Constituir un grup de recerca en docència de la medicina
Tancada
ACC0001765
Impulsar la realització de projectes de recerca en el camp de la docència de la medicina
Tancada

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
14-09-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
A la FM hi ha grups de treball en metodologies docents però desconeixem la seva activitat. Manca un registre i seguiment de l'activitat dels grups de treball en metodologies docents
ACC0001767
Registre d'objectius i activitat dels grups de treball en metodologies docents - 50%

Responsable:
Degà
Data de tancament:
11-01-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
Valoració:
S'ha aconseguit l'objectiu de forma satisfactòria
ACC0001814
Incorporació del requisit de la tercera llengua
Tancada
ACC0001815
Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats i comunicació dels canvis realitzats al SGAE, Secretaries Acadèmiques dels centres docents implicats
Tancada
ACC0001816
Activitats d'informació sobre el requisit d'acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol als estudiants de nou accés a l'estudi de grau
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data de tancament:
11-01-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Des del 2016 s'han incorporat varis mòduls optatius
ACC0002236
Incorporar mínim 1 mòdul optatiu
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data prevista:
15-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0002218
Descriure quina formació manca al pla d'estudis del Grau sobre el concepte global de Salut - 0%
ACC0002219
Aplicar els canvis pertinents en el pla d'estudis - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
14-09-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
S'ha creat una nova rúbrica que inclou millores com la d'harmonització de la valoració del professorat No s'ha pogut arribar a aplicar
ACC0002239
Crear una nova rúbrica
Tancada
ACC0002240
Aplicar la nova rúbrica - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data prevista:
15-09-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002253
Incorporar mínim 1 mòdul optatiu - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
ACC0002193
Definir la nova estructura
Tancada
UdG
ACC0002194
Implementar nova estructura web
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat - 90%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2019-20 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2021
Assoliment:
61%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
Hem avançat en el disseny dels processos del SGIQ. La data prevista s'ajorna uns mesos
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions - 25%
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions - 75%
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents - 75%
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures - 75%
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants - 50%
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat - 50%
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG - 20%
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions i infraestructures - 10%
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència - 80%
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat - 10%
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web - 10%
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001430
Migrar el pla de millora de la FM
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
15-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
El SGIQ de la UdG certificat per AQU Catalunya inclou 29 processos, uns de transversals a tota la Universitat i d'altres d'específics de centre docent. Això ha fet que el SIGC hagi estat percebut com una responsabilitat de la Universitat, gestionada a través de la Comissió de Qualitat de la UdG, que no com una responsabilitat compartida del centre docent
ACC0001774
Identificació del responsable del seguiment de cada un dels processos del SGIQ a nivell de centre docent - 0%
ACC0001775
Revisió de tots els procediments del SGIQ per tal d'actualitzar-los i adaptar a la FM els propis de centre pel curs 2018/19
Tancada
ACC0002223
Revisió des procediments del SGIQ per tal d'actualitzar-los i adaptar a la Facultat de Medicina els propis de centre pel curs següent a la seva implantació - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
17-09-2021
Assoliment:
13%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Poc coneixement formal per part dels diferents agents implicats en les titulacions del centre docent de l'existència del SGIQ i de la importància del seu seguiment en l'assegurament de la qualitat de les mateixes
ACC0001776
Crear la pàgina web de qualitat del centre Docent - 40%
ACC0002224
Realitzar sessions informatives sobre el Sistema de Qualitat al PDI - 0%
ACC0002226
Realitzar sessions informatives sobre el Sistema de Qualitat a l'estudiantat - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002232
Definir el procés de recollida de les enquestes del Grau de medicina - 0%
ACC0002233
Fer una anàlisi global de les enquestes del Grau de medicina - 0%
ACC0002234
Fer un retorn adequat del resultat de les enquestes als diferents mòduls i estudiants - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-12-2021
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002815
Desenvolupar al SN - 10%
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Degà
Data prevista:
29-10-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Un 22 % del professorat doctor que imparteix docència al Grau en Medicina està acreditat (AQU, ANECA) El 42% dels doctors no disposen de les acreditacions pertinents per part de l'AQU/ANECA a causa de la recent implantació dels estudis de medicina a la UdG i també de la insuficient informació que reben els associats mèdics doctors sobre el procès d'acreditació
Valoració:
Està augmentant a un ritme adeqüat i dintre del contexte acadèmic i laboral dels professors , però aquest procés és llarg i és necessari més temps per consolidar-lo.
ACC0001786
Elaborar un pla d'orientació en el procés d'acreditació per als professors doctors, que inclogui els requisits, els criteris i les modalitats.
Tancada
ACC0001865
Establir el nombre de places vinculades de professor agragat en el contexte de la Comissió MIxta UdG-ICS, anualment - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
14-09-2022
Assoliment:
5%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Manca conèixer la satisfacció dels professors de la FM amb el curs introductori de formació en metodologia ABP. Els professors de la FM han fet un curs introductori d'ABP però no se'ls ha demanat la satisfacció amb aquesta formació
ACC0001787
Disseny d'una enquesta de satisfacció amb la formació introductòria en metodologia de l'ABP - 10%
ACC0002228
Anàlisi dels resultats de l' enquesta de satisfacció amb la formació introductòria en metodologia de l'ABP - 0%

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
14-09-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Manca formació continuada en ABP als professors de la facultat. Els professors de la FM han fet un curs introductori d'ABP però no hi ha hagut cap actualització posterior És una demanda del professorat
ACC0001788
Enquestar al professorat sobre les seves necessitats formatives en ABP - 0%
ACC0001789
Promoure l'assistència als cursos de ABP al professorat - 100%
ACC0001876
Formació continuada durant el curs 2020_2021
Tancada
ACC0002229
Programar mínim 1 curs de formació continuada en ABP pel professorat - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data de tancament:
11-01-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Des del curs 2010-2011 s'ha realitzat el mòdul (3109G01020) "La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana " a l'Hospital Santa Caterina La consecució de l'objectiu ha estat molt satisfactòria aconseguint una millor conciliació assistencial i docent pels professors associats clínics
ACC0001880
Desplaçar la formació ABP d'algun mòdul als centres de treball dels professors associats clínics
Tancada
ACC0001880
Desplaçar la formació ABP, dels Mòduls als centres de treball , per exemple Modul 1020 de Psiquiatria
Tancada
ACC0001880
Desplaçar la formació ABP, dels Mòduls als centres de treball , per exemple Modul 1020 de Psiquiatria
Tancada

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
17-09-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Ja es participa en més de dues xarxes d'innovació docent de forma activa
ACC0001766
Participar en xarxes d'innovació docent
Tancada
ACC0002220
Participació en com a mínim 2 xarxes d'innovació docent - 100%
ACC0002221
Descriure les accions que s'han fet en les xarxes d'innovació docent en les que s'ha participat - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
28-01-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
El percentatge de professorat doctor ha augmentat els darrers anys i actualment és del 41,43%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
14-09-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0002266
Augmentar la citació del Departament de Ciències Mèdiques en les publicacions dels professors - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
14-09-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
L'anàlisi de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el tutor ABP no ha estat finalitzada. S'ha nomenat el responsable de l'anàlisi de les enquestes
ACC0001790
Nomenar un responsable de l'anàlisi de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el tutor ABP
Tancada
ACC0001797
Analitzar les enquestes de satisfacció dels estudiants de la FM amb el tutor ABP - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
28-01-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha millorat les eines i el material del laboratori d'habilitats clíniques S'ha millorat els espais docents de l'Hospital Trueta de Girona
ACC0002237
Millorar els recursos del laboratori d'habilitats clíniques
Tancada
ACC0002238
Millorar els espais docents de l'Hospital Trueta de Girona
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
14-09-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Dificultat per avaluar la satisfacció de les pràctiques del TFG per part dels estudiants. L'estudiant ja disposa d'enquestes de Mòdul pròpies de la Universitat però el deganat disposa de poca informació sobre el grau de satisfacció i l'opinió dels estudiants en relació a les pràctiques del TFG
ACC0001768
Incorporació d'enquestes als estudiants sobre el grau de satisfacció de les pràctiques del TFG - 0%
ACC0001769
Pautar reunions periòdiques amb els estudiants i tutors de TFG
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
28-01-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
GMED
Valoració:
Es fan reunions periòdiques amb els alumnes de TFG però no s'ha avaluat la seva satisfacció amb les pràctiques
ACC0001799
Incorporació d'enquestes als estudiants sobre el grau de satisfacció de les pràctiques del TFG
Tancada
ACC0001801
Pautar reunions periòdiques amb els estudiants i tutors de TFG
Tancada

Responsable:
Director del Centre d'Habilitats Clíniques
Data de tancament:
11-01-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Manca una avaluació externa de les competències pràctiques assolides per part dels alumnes de la facultat A diferència d'altres facultats, no disposem d'una avaluació global de les competències pràctiques
Valoració:
La FM va crear les seves pròpies ACOEs que foren acreditades per la CNDFME durant el curs 2017-2018. El curs 2018-2019 es van realitzar sense supervisió. El curs 2019-2020 no es van poder realitzar per la pandèmia de la COVID19
ACC0001803
Contractar un servei d'ACOEs a una agència acreditada
Tancada
ACC0001804
Realització d'ACOEs per part dels estudiants de medicina
Tancada
ACC0002171
Acreditar les ACOEs realitzades a la FM
Tancada

Responsable:
Director del Centre d'Habilitats Clíniques
Data de tancament:
11-01-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Manca una avaluació estructurada de les competències pràctiques adquirides per part dels alumnes No disposem d'un portafoli que reculli les competències pràctiques que ha d'adquirir l'alumne
Valoració:
Molta satisfactòria. S'ha realitzat un anàlisi de les competències pràctiques que han d'adquirir els alumnes de la FM i s'ha dissenyat una guia de competències d'habilitats clíniques.
ACC0001808
Realitzar una enquesta per a conèixer l'estat de l'ensenyament de les competències pràctiques
Tancada
ACC0001809
Revisar l'organització de les pràctiques per adequar-les a les competències
Tancada
ACC0001810
Elaborar un portafoli de competències pràctiques
Tancada

Responsable:
Degà
Data de tancament:
11-01-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Manca d'una base de dades referent a la inserció laboral dels graduats en medicina de la UdG. Només s'ha graduat una promoció, per tant només es disposa de les dades de la primera promoció
Valoració:
Anulament s'ha elaborat un informe dels resultats MIR dels estudiants de la FM que s'ha penjat a la pàgina web
ACC0001813
Registrar les diferents opcions (MIR, formació especialitzada a l'estranger, recerca, etc.)
Tancada
ACC0002230
Registrar les diferents opcions (MIR, formació especialitzada a l'estranger, recerca, etc.)
Tancada

Responsable:
Responsable d'Internacionalització
Data prevista:
17-09-2021
Assoliment:
70%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Potenciar els intercanvis in-out treballant per salvar les dificultats d'establiment d'acords d'estudis amb d'altres universitats, degut a l'estructura modular i la metodologia docent ABP
Valoració:
Satisfactòria. S'han ampliat els convenis amb Facultat de Medicina de Múrcia, Granada, País Vasc, Pisa, Debresen, Massarik i Liege. Tres alumnes del curs 2020-2021 han aprofitat aquests convenis.
ACC0002166
Signar convenis amb facultats de medicina a nivell nacional - 70%
ACC0002168
Signar convenis amb facultats de medicina internacionals - 70%
ACC0002169
Fer difusió i presentació dels convenis als estudiants de forma periòdica - 70%

Responsable:
Degà
Data prevista:
15-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Revisió, anàlisi i valoració del pla d'estudis actual, anàlisi de l'adequació a la formació i activitat mèdica actual i futura Propostes de millora Execució, si s'escau, d'aquestes propostes
ACC0002186
Revisió, Anàlisi i valoració del Pla d'Estudis vigent actualment - 0%
ACC0002187
Propostes de millora, si s'escau, del Pla d'Estudis vigent actualment - 0%
ACC0002191
Execució, si s'escau, de les propostes de millora del Pla d'Estudis actualment vigent - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0002192
Document en que es relacioni les competències amb els resultats d'aprenentatge de cada mòdul - 0%

7. Governance

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
14-09-2021
Assoliment:
66%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Difondre la metodologia de la Facultat de Medicina a la societat
ACC0001875
Signatura de Conveni de formació amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Deusto
Tancada
ACC0001876
Formació continuada durant el curs 2020-2021
Tancada
ACC0001877
Formació continuada curs 2021-2022 Universitat de Deusto (Facultat de Medicina) - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.