Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Medicina

Pla de millora

Facultat de Medicina

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Més informació sobre els plans de millora i la seva interpretació
  • 53Objectius en curs
  • 6Objectius tancats el darrer any
  • 88Accions en curs
  • 34Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
28-02-2024
Assoliment:
82%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
No s'han analitzat la totalitat de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el mòduls. El responsable de l'anàlisi de les enquestes de satisfacció dels alumnes amb el mòdul no està ben definit
Valoració:
Actualment no s'han pogut analitzar les enquestes realitzades fins al moment, pel volum, pel format i per la pandèmica de la COVID19. Valoració del responsable de Qualitat: Aquest curs acadèmic 2022-2023 s'ha dissenayt i implementat aquest objectiu amb èxit. Les enquestes de tutor-facilitador i de mòdul s'han administrat per primer cop electrònicament.
ACC0001759
Nomenar un responsable de l'anàlisi de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el mòdul
Tancada
ACC0001760
Analitzar les enquestes de satisfacció dels estudiants de la FM amb el mòdul - 30%
ACC0001761
Notificar al coordinador de mòdul el resultat de l'enquesta de satisfacció dels estudiants amb el mòdul
Tancada
ACC0002170
Automatizar les enquestes propies de la Facultat de Medicina
Tancada

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
A la FM hi ha grups de treball en metodologies docents però desconeixem la seva activitat. Manca un registre i seguiment de l'activitat dels grups de treball en metodologies docents
ACC0001767
Registre d'objectius i activitat dels grups de treball en metodologies docents - 50%

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Valoració del Coordinador del Grau en Medicina: El nou equip de deganat ha començat a treballar en l'anàlisi dels canvis a realitzar en el pla d'estudis.
ACC0002218
Descriure quina formació manca al pla d'estudis del Grau sobre el concepte global de Salut - 30%
ACC0002219
Aplicar els canvis pertinents en el pla d'estudis - 30%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la comptència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
70%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
S'ha creat una nova rúbrica que inclou millores com la d'harmonització de la valoració del professorat No s'ha pogut arribar a aplicar
Valoració:
Durant el curs 22-23 s'ha aprovat la nova rúbrica de les sessions ABP pels òrgans corresponents. A més, s'ha presentat una esmena al Comitè ètic de la UdG sobre l'estudi de validació de la rúbrica. Finalment, s'ha digitalitzat la rúbrica i es preveu començar l'estudi de validació durant el curs 23-24. En el cas que la rúbrica mostrés bona validesa i fiabilitat se substituiria la vigent per la nova rúbrica durant el curs 24-25.
ACC0002239
Crear una nova rúbrica
Tancada
ACC0002240
Aplicar la nova rúbrica - 40%

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data de tancament:
17-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
S'ha incorporat l'assignatura optativa "Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045) "
Valoració:
Objectiu tancat perquè s'ha incorporat la nova assignatura
ACC0002253
Incorporar mínim 1 mòdul optatiu
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
El SGIQ de la UdG certificat per AQU Catalunya inclou 29 processos, uns de transversals a tota la Universitat i d'altres d'específics de centre docent. Això ha fet que el SIGC hagi estat percebut com una responsabilitat de la Universitat, gestionada a través de la Comissió de Qualitat de la UdG, que no com una responsabilitat compartida del centre docent
Valoració:
Valoració del Responsable de Qualitat: Encara no s'han definit els processos del SGIQ a nivell de centre docent.
ACC0001774
Identificació del responsable del seguiment de cada un dels processos del SGIQ a nivell de centre docent - 0%
ACC0001775
Revisió de tots els procediments del SGIQ per tal d'actualitzar-los i adaptar a la FM els propis de centre pel curs 2018/19
Tancada
ACC0002223
Revisió des procediments del SGIQ per tal d'actualitzar-los i adaptar a la Facultat de Medicina els propis de centre pel curs següent a la seva implantació - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Poc coneixement formal per part dels diferents agents implicats en les titulacions del centre docent de l'existència del SGIQ i de la importància del seu seguiment en l'assegurament de la qualitat de les mateixes
ACC0001776
Crear la pàgina web de qualitat del centre Docent - 100%
ACC0002224
Realitzar sessions informatives sobre el Sistema de Qualitat al PDI - 0%
ACC0002226
Realitzar sessions informatives sobre el Sistema de Qualitat a l'estudiantat - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
28-02-2024
Assoliment:
95%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
S'han digitalitzat les enquestes i permetrà automatizar l'anàlisi dels resultats facilitant el retorn al professorat i estudiantat
Valoració:
Valoració del Responsable de Qualitat: Durant el juliol del 2023 es va realitzar una anàlisi de les enquestes de mòdul. Durant el curs 2022-2023 s'ha implementat l'automatització de les enquestes pròpies de la Facultat de Medicina i s'ha establert la dinàmica d'administracio i de comunicació de resultats de manera satisfactòria.
ACC0002232
Definir el procés de recollida de les enquestes del Grau de medicina
Tancada
ACC0002233
Fer una anàlisi global de les enquestes del Grau de medicina
Tancada
ACC0002234
Fer un retorn adequat del resultat de les enquestes als diferents mòduls i estudiants - 85%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
44%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
36%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Degà
Data prevista:
16-12-2023
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Un 22 % del professorat doctor que imparteix docència al Grau en Medicina està acreditat (AQU, ANECA) El 42% dels doctors no disposen de les acreditacions pertinents per part de l'AQU/ANECA a causa de la recent implantació dels estudis de medicina a la UdG i també de la insuficient informació que reben els associats mèdics doctors sobre el procès d'acreditació
Valoració:
Està augmentant a un ritme adeqüat i dintre del contexte acadèmic i laboral dels professors , però aquest procés és llarg i és necessari més temps per consolidar-lo. Atès que la Facultat de Medicina no té competència en el procés d'obtenció de les acreditacions del professorat es proposa tancar aquest objectiu i substituir-lo per un més alineat amb les competències de la FM com per exemple, informar i incentivar al professorat sobre la necessitat i conveniència d'obtenir les acreditacions corresponents.
ACC0001786
Elaborar un pla d'orientació en el procés d'acreditació per als professors doctors, que inclogui els requisits, els criteris i les modalitats.
Tancada
ACC0001865
Establir el nombre de places vinculades de professor agragat en el contexte de la Comissió MIxta UdG-ICS, anualment
Tancada

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
5%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Manca conèixer la satisfacció dels professors de la FM amb el curs introductori de formació en metodologia ABP. Els professors de la FM han fet un curs introductori d'ABP però no se'ls ha demanat la satisfacció amb aquesta formació
ACC0001787
Disseny d'una enquesta de satisfacció amb la formació introductòria en metodologia de l'ABP - 10%
ACC0002228
Anàlisi dels resultats de l' enquesta de satisfacció amb la formació introductòria en metodologia de l'ABP - 0%

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Manca formació continuada en ABP als professors de la facultat. Els professors de la FM han fet un curs introductori d'ABP però no hi ha hagut cap actualització posterior És una demanda del professorat
ACC0001788
Enquestar al professorat sobre les seves necessitats formatives en ABP - 0%
ACC0001789
Promoure l'assistència als cursos de ABP al professorat - 100%
ACC0001876
Formació continuada durant el curs 2020_2021
Tancada
ACC0002229
Programar mínim 1 curs de formació continuada en ABP pel professorat - 0%

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Ja es participa en més de dues xarxes d'innovació docent de forma activa
ACC0001766
Participar en xarxes d'innovació docent
Tancada
ACC0002220
Participació en com a mínim 2 xarxes d'innovació docent - 100%
ACC0002221
Descriure les accions que s'han fet en les xarxes d'innovació docent en les que s'ha participat - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
17-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
S'han incrementat significativament de manera progressiva i interrumpuda el nombre d'articles indexats a PubMed que contenen com a afiliaicó dels autors del Department de Ciències Mèdiques de la UdG. Hem passat d'una publicació al 2009 a 92 publicaicons l'any 2021 ( l'últim any complet). font: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%22departament+de+ciencies+mediques%22+OR+%22Department+of+Medical+Sciences%22+OR+%22medical+sciences+department%22%29+AND+%28Girona+OR+Gerona%29&sort=date
Valoració:
S'ha assolit l'objectiu. S'han incrementat significativament de manera progressiva i interrumpuda el nombre d'articles indexats a PubMed que contenen com a afiliaicó dels autors del Department de Ciències Mèdiques de la UdG. Hem passat d'una publicació al 2009 a 92 publicacions l'any 2021 ( l'últim any complet). font: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%22departament+de+ciencies+mediques%22+OR+%22Department+of+Medical+Sciences%22+OR+%22medical+sciences+department%22%29+AND+%28Girona+OR+Gerona%29&sort=date
ACC0002266
Augmentar la citació del Departament de Ciències Mèdiques en les publicacions dels professors
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 20%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està milorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
28-02-2024
Assoliment:
87%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
L'anàlisi de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el tutor ABP no ha estat finalitzada. S'ha nomenat el responsable de l'anàlisi de les enquestes
ACC0001790
Nomenar un responsable de l'anàlisi de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el tutor ABP
Tancada
ACC0001797
Analitzar les enquestes de satisfacció dels estudiants de la FM amb el tutor ABP - 75%

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMED
Diagnòstic:
Dificultat per avaluar la satisfacció de les pràctiques del TFG per part dels estudiants. L'estudiant ja disposa d'enquestes de Mòdul pròpies de la Universitat però el deganat disposa de poca informació sobre el grau de satisfacció i l'opinió dels estudiants en relació a les pràctiques del TFG
Valoració:
S'esperarà a final de curs per valorar aquesta acció.
ACC0001768
Incorporació d'enquestes als estudiants sobre el grau de satisfacció de les pràctiques del TFG - 20%
ACC0001769
Pautar reunions periòdiques amb els estudiants i tutors de TFG
Tancada

Responsable:
Responsable d'Internacionalització
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
76%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Potenciar els intercanvis in-out treballant per salvar les dificultats d'establiment d'acords d'estudis amb d'altres universitats, degut a l'estructura modular i la metodologia docent ABP
Valoració:
Satisfactòria. S'han ampliat els convenis amb Facultat de Medicina de Múrcia, Granada, País Vasc, Pisa, Debresen, Massarik i Liege. Tres alumnes del curs 2020-2021 han aprofitat aquests convenis.
ACC0002166
Signar convenis amb facultats de medicina a nivell nacional - 80%
ACC0002168
Signar convenis amb facultats de medicina internacionals - 75%
ACC0002169
Fer difusió i presentació dels convenis als estudiants de forma periòdica - 75%

Responsable:
Degà
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
15%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Revisió, anàlisi i valoració del pla d'estudis actual, anàlisi de l'adequació a la formació i activitat mèdica actual i futura Propostes de millora Execució, si s'escau, d'aquestes propostes
Valoració:
Valoració del degà: El nou equip de deganat ha començat a treballar en la revisió i anàlisi del pla d'estudis així com en les possibles modificacions d'adequació a realitzar fruit de la recent aprovació de la LOSU.
ACC0002186
Revisió, Anàlisi i valoració del Pla d'Estudis vigent actualment - 15%
ACC0002187
Propostes de millora, si s'escau, del Pla d'Estudis vigent actualment - 15%
ACC0002191
Execució, si s'escau, de les propostes de millora del Pla d'Estudis actualment vigent - 15%

Responsable:
Coordinador del Grau en Medicina
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0002192
Document en que es relacioni les competències amb els resultats d'aprenentatge de cada mòdul - 30%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes

7. Governance

Responsable:
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
83%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Difondre la metodologia de la Facultat de Medicina a la societat
ACC0001875
Signatura de Conveni de formació amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Deusto
Tancada
ACC0001876
Formació continuada durant el curs 2020-2021
Tancada
ACC0001877
Formació continuada curs 2021-2022 Universitat de Deusto (Facultat de Medicina) - 50%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.