Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Avançament de convocatòria per finalització d’estudis

Estudis de grau i màster

Procediment a l'EPS

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà el que marqui el calendari administratiu de l'EPS per aquest tràmit, el podeu consultar al web de l'EPS a l'apartat Informació acadèmica / Calendaris i horaris / Calendari administratiu
Documentació a presentar
Imprès de sol·licitud. Caldrà presentar-la a qualsevol oficina de registre de la UdG (al campus Montilivi - CIAE, campus Barri Vell - Les Àligues) Sol·licitud avançament convocatòria
Resolució i notificació
La Secretaria Acadèmica comunicarà als estudiants la resolució de la sol·licitud per notificació electrònica. Els estudiants reben un correu electrònic d'avís i caldrà que acceptin la notificació per saber si la resolució és positiva o negativa. En cas que es concedeixi l'avançament hauran de consultar el calendari d'exàmens aprovat (portal de l'estudiant o web de l'EPS - apartat Informació acadèmica/calendaris i horaris/horaris de classe i calendari d'exàmens).
Observacions
Per poder sol·licitar aquest avançament de convocatòria, caldrà haver-se matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis, inclosos els crèdits de reconeixement acadèmic, i que els crèdits pendents, amb excepció del TFG i de les pràctiques externes, hagin estat matriculats en el curs anterior i no superats (ja sigui suspès, no presentat o anul·lació de convocatòria). Es manté la possibilitat de revocar la resolució si l’estudiant sol·licita renunciar a l'avançament de convocatòria, sempre que ho faci dins el mateix termini establert per sol·licitar-la.

Procediment general

Qui ho pot sol·licitar
Poden sol·licitar-ho els estudiants que s’hagin matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis i que tinguin pendents una o més assignatures (amb excepció del treball final i de les pràctiques externes) per un valor màxim de 30 crèdits, matriculades en el curs anterior i avaluades amb qualificació de suspens. No es tindrà en compte si s’ha acreditat la tercera llengua per poder concedir l’avançament de la convocatòria.
Procediment
Els estudiants s'han de matricular ordinàriament d'aquestes assignatures i posteriorment n’han de sol·licitar l’avançament de convocatòria. L’avaluació avançada consistirà en una prova de síntesi en la qual s'avaluaran únicament i exclusiva els resultats d'aprenentatge definits en el disseny de l’assignatura del curs acadèmic anterior.
Documentació que cal presentar
Imprès de sol·licitud estàndard (original i còpia).
Lloc de presentació
Secretaria acadèmica del centre docent corresponent.
Termini de presentació
El termini de sol·licitud s’estableix en el calendari de cada centre docent, dins el període establert al calendari marc.
Resolució, notificació i efectes
L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds és, en el cas d’ensenyaments que s’imparteixen en centres docents integrats a la Universitat de Girona, el degà o director d’aquests centres, i en el cas d’ensenyaments que s’imparteixen en centres docents adscrits o vinculats a la Universitat de Girona, el degà delegat o director delegat d’aquests centres. La secretaria acadèmica del centre docent ha de notificar a l’estudiant la resolució de la sol·licitud. La notificació a l’estudiant ha d’informar sobre el tipus de recurs que es pot interposar contra la resolució. Hi ha la possibilitat de revocar la resolució si l’estudiant sol·licita renunciar a l’avançament de convocatòria, sempre que ho faci dins el mateix termini establert per sol·licitar-lo. Els estudiants que han sol·licitat avançament de convocatòria per finalització d’estudis no perden el dret a assistir a les classes ordinàries en les assignatures en què estan matriculats, però no tindran dret a una nova avaluació en les assignatures ja avaluades dins del mateix curs acadèmic.
Recurs
Contra la resolució de la sol·licitud, que no esgota la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a partir del dia de recepció de la notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Normativa
Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants (article 20)