Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola Politècnica Superior

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola Politècnica Superior, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 67Objectius en curs
  • 31Objectius tancats el darrer any
  • 155Accions en curs
  • 145Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
95%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MUBITM14, MARQ, MPIC, MUSHEALTH, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Diagnòstic:
Actualment la gestió dels TFG/TFMs es basa en el format físic del full de projectes, que té moltes limitacions que es podrien solucionar mitjançant un aplicatiu virtual
Valoració:
S'ha iniciat l'ús de l'aplicació a partir del curs 2022-23 a tots els graus de l'Escola.
ACC0001277
Desenvolupament i implantació del nou sistema de gestió de TFG/TFM - 95%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MMMS
Diagnòstic:
Per a la captació de nous estudiants pel màster MMS, hi ha opcions de finançament extern interessants com els programes Erasmus+ (modalitats KA103 i KA107). Actualment, els estudiants d'Erasmus+ que fan assignatures al màster MMS no es reconeixen com a estudiants del màster i per tant no ponderen en el nombre d'estudiants de nova entrada (mínim 15 estudiants per curs). Aquesta situació succeeix en qualsevol de les situacions següents: (1) ajudes concedides només en una direcció (estudiants "incoming" al màster MMS); (2) ajudes concedides per mobilitat en ambdues direccions, on l'estudiant UdG no és del màster MMS i l'estudiant "incoming" sol·licita fer assignatures del màster MMS. Actualment la UdG no té una política clara amb els màsters sobre cap a on anar en aquestes situacions, però convé mantenir-se actiu en aquest tipus de programes per a que la UdG sigui coneguda arreu d'Europa i països associats. A més, aquests estudiants no es matriculen a la UdG com un estudiant convencional. Es matriculen a la universitat d'origen i fan les assignatures afins a la UdG. Però, en alguns casos podrien fer assignatures addicionals fent una matrícula convencional, però aquesta possibilitat no és factible perquè l'estudiant es comptabilitza com estudiant internacional i ambdues situacions no poden ser simultàniament.
Valoració:
La UdG té la intenció de ser més "internacional" a nivell de màsters. S'ha exposat la problemàtica actual al Vicerector de planificació. Es preveu insistir en aquest tema amb el vicerectorat corresponent.
ACC0001278
Sol·licitar a la UdG que els estudiants d'Erasmus+ ponderin com a estudiants de nova entrada en funció dels crèdits matriculats - 50%

Responsable:
Data de tancament:
03-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GEB, GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ, MEI, MMMS
Diagnòstic:
Els diversos estudis no tenen un nombre elevat d'estudiants d'entrada, en part degut a una falta de promoció
Valoració:
Les diferents accions s'estan portant a terme i es considera molt positiva l'evolució d'aquest objectiu. El nombre d'estudiants d'entrada de l'EPS s'ha incrementat notablement els darrers anys, superant el nombre de places ofertades (690/660 pel curs 21-22 i 22-23)
ACC0001281
Actualització de les passarel·les d'accés de CFGS a estudis de l'EPS - 80%
ACC0001282
Oferir tallers i xerrades informatives sobre el GATE
Tancada
ACC0001283
Realització de les xerrades EQDays per a la difusió de l'Enginyeria Química als estudiants de secundària
Tancada
ACC0001284
Realització d'activitats de difusió i promoció dels estudis de l'àmbit agroalimentari (GINSA i GEA)
Tancada
ACC0001285
Diverses accions de promoció del MME
Tancada
ACC0001286
Implantació d'una doble titulació GINSA-Biotecnologia - 50%
ACC0002758
Realitzar una enquesta als estudiants de nova entrada
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
09-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GATE
Diagnòstic:
Flexibilitzar els horaris d'estudis
Valoració:
Les diferents accions s'estan portant a terme de manera adequada. El curs 19-20 ha començat la modalitat semi-presencial dels estudis i en el corresponent informe de seguiment s'avaluarà el funcionament.
ACC0001298
Modificació memòria d'estudis
Tancada
ACC0001299
Formació i repositori de metodologies docents per a la semipresencialitat
Tancada
ACC0001300
Suport per a l'elaboració i edició de materials docents i guies
Tancada
ACC0001301
Identificació i definició dels processos de suport a la qualitat per a la implantació de metodologies semipresencials
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
11-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MUBITM14, MARQ, MPIC, MUSHEALTH, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Descripció:
S'engega el projecte FEMSTEM per a fomentar les vocacions tecnològiques
Diagnòstic:
A la UdG la presència de dones en les titulacions tecnològiques i d'enginyeria (21%) és molt inferior a la resta de titulacions universitàries (57%). Calen campanyes específiques d'atracció de talent femení
Valoració:
El projecte FEMSTEM s'inicia el dia 7/3/2019. Pel curs acadèmic 2018-2019 el percentatge de noies matriculades de nova entrada a l'EPS era del 24%. Pel curs 2021/2022 aquest percentatge ha crescut fins el 26%. Considerem que l'objectiu de millora s'assoleix satisfactòriament perquè s'acosta al valor mig que tenen totes les escoles i universitats politècniques d'arreu.
ACC0001582
Activitats de difusió de les disciplines STEM
Tancada
ACC0001583
Programa de mentories FEMSTEM 2m
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
15-07-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MBTA
Descripció:
Fer una revisió curosa tant dels continguts impartits com dels processos d'aprenentatge i de les activitats per a la seva avaluació i, si es considera convenient, proposar i avaluar accions de millora concretes que permetin anar innovant en el camp de la docència i millorant la seva qualitat
Diagnòstic:
En el marc d'un món canviant com l'actual, la qualitat de la docència requereix d'una adequació constant a la realitat. Els programes de suport a la innovació docent estan pensats per impulsar els canvis que es considerin convenients
Valoració:
En el Consell de Màster 02-2021 es va acordar revisar l'estructura de les assigntures i tipologies d'activitats docents per adequar-les, si fos necessari a la millora de la qualitat docent. També es va revisar l'oferta d'optatives del pla d'estudis del Màster per identificar noves necessitats formatives amb coherència amb el perfil de competències i objectius de la titulació. El Consell de Màster 02-2021 va acordar incloure una nova assignatura optativa al Pla d'estudis del MBTA: Disseny d'experiments, anàlisi de dades i presentació de resultats, per completar i adequar l'oferta formativa a les necessitats de la titulació. - Pel curs 2022-23 s'han actualitzat la tipologies d'activitats docents en algunes assignatures per adequar-les a les necessitats formatives i d'aprenentatge dels estudiants i millorar la qualitat docent. - Pel curs 2022-23 es programarà la nova assignatura optativa inclosa al pla d'estudis del MBTA ("Disseny d'experiments, anàlisi de dades i presentació de resultats").
ACC0001937
Reunir el Consell de Màster per iniciar el procés de revisió del màster
Tancada
ACC0001938
Sol·licitar una Ajut dins el Programa d'Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència - UdG
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
13-02-2023
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
MEI, GETI
Descripció:
Revisió del pla d'estudis del MEI, conjuntament amb el de GETI. Es discutirà a nivell intern de l'EPS la revisió d'acord amb els departaments implicats en els estudis
Diagnòstic:
Després de dues acreditacions del MEI, arriba el moment de fer una revisió de les assignatures del MEI, d'acord amb el GETI, ja que és el principal Grau que aporta estudiants al MEI.
Valoració:
Actualment es manté la mateixa estructura d'assignatures inicial, i es pretén actualitzar alguns continguts de l'estudi. S'han dut a terme uns treballs interns, però s'ha aturat a causa de la nova estratègia de l'equip de direcció de l'EPS en la reformulació global del tots els graus de l'EPS.
ACC0001945
Informe de la comissió del Consell de Màster
Tancada
ACC0001946
Aprovació en la Comissió de govern de l'EPS
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
13-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MEI
Descripció:
A partir de la resposta de la acreditació del MEI (2017) s'ha estat treballant en la coordinació de les assignatures del MEI. Tenir una millor coordinació de les assignatures del MEI. Aconseguir que hi hagi continuitat en assignatures del MEI i algun projecte conjunt entre assignatures.
Diagnòstic:
Un punt a millorar de l'informe d'acreditació va ser el de coordinació de les assignatures del MEI
Valoració:
Fins ara s'ha promogut la participació dels professors del MEI als programes d'innovació docent (MIQD). El format de plantejar reptes per part de les empreses dins del TFM del màster s'ha substituit per als reptes dels premis del Patronat. No obstant, la idea de treure els reptes de les pròpies assignatutes ha quedat desestimat.
ACC0001947
Promoció de projectes en Innovació educativa dels professors que participen en el MEI
Tancada
ACC0001948
Promoció de participació de les activitats en innovació docent
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
13-02-2023
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GDDV
Diagnòstic:
S'han detectat que totes les assignatures de matemàtiques (9 crèdits) es troben concentrades en el primer semestre del primer curs, la qual cosa representa, per una banda, una càrrega molt gran pels estudiants que han de rebre tots aquest coneixements en un període de temps molt curt, i per l'altra una dificultat afegida que els estudiants puguin assimilar aquests coneixements en un semestre
Valoració:
Un cop comentat amb el consell d'estudis, s'ha considerat convenient no fer el canvi.
ACC0001965
Realització de la proposta de redistribució d'assignatures al Consell d'Estudis
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
16-09-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GEA
Diagnòstic:
Les assignatures optatives estan a quart curs. Per evitar solapament amb tercer curs (que es fa de matins), quart es fa de tardes. Aquesta programació era òptima mentre cada itinerari tenia assignatures optatives específiques. Amb l'eliminació d'optatives dels darrers anys, un estudiant d'un itinerari a l'actualitat pot haver d'agafar optatives dels dos itineraris, pel que hi pot haver solapaments d'horaris.
Valoració:
Els horaris s'han redissenyat, prioritzant la programació de les assignatures de quart curs per les tardes, però traslladant algunes activitats als matins (bàsicament pràctiques i sortides). Aquesta reorganització ha permés evitar qualsevol solapament entre assignatures optatives de diferents itineraris, ampliant el ventall d'optatives que poden escollir els estudiants. La implementació dels nous horaris s'ha dut a terme sense cap problema.
ACC0002184
Fer proposta al Consell d'Estudis
Tancada
ACC0002185
Implementació dels nous horaris
Tancada

Responsable:
Data prevista:
28-02-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
15-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GATE
Diagnòstic:
En els darrers cursos acadèmics, degut a les limitacions pressupostàries i al baix nombre d'estudiants de GATE, s'han hagut de desprogramar nombroses optatives amb pocs matriculats. Calen mecanisme per a proporcionar als estudiants possibilitats de cursar noves optatives que permetin tenir un currículum adequat amb l'estudi.
Valoració:
S'ha optimitzat l'oferta d'optativitat, fusionant el programa de dues assignatures amb pocs matriculats en una de única i s'han ofert dues noves assignatures d'un estudi afí (GARQ). Aquestes assignatures s'ofereixen des del curs 2021-22.
ACC0002329
Oferir l'optativa "Tècniques d'intervenció per a reparació d'edificis"
Tancada
ACC0002330
Oferir optatives afins de d'altres estudis de l'EPS dins l'àmbit de GATE
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ
ACC0002611
Revisar el nombre d'assignatures de 3 crèdits - 50%
ACC0002614
Revisar les pràctiques experimentals en el conjunt del pla d'estudis - 10%
ACC0002615
Augmentar l'oferta d'optatives - 20%
ACC0002616
Revisar el repartiment de crèdits entre assignatures del mateix bloc - 10%
ACC0002617
Revisar l'oferta d'optatives i adequar-la a les sortides professionals canviants. - 10%
ACC0002618
Analitzar i reflexionar sobre els rendiments acadèmics - 10%
ACC0002619
Millora del TFG - 80%
ACC0002628
Revisar els criteris d'assignació del nombre d'estudiants per grup de pràctiques en format taller - 10%

Responsable:
Data de tancament:
21-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ, MBTA
Diagnòstic:
Degut a la manca d'estudiants en els darrers estudis i a les limitacions pressupostàries, moltes assignatures optatives s'han hagut de tancar. És per aquest motiu que en determinats graus es volen oferir optatives d'estudis afins, tal com preveuen les seves memòries.
Valoració:
S'han pogut oferir la majoria de noves optatives, excepte les de GEM que per restriccions pressupostàries no s'han pogut programar.
ACC0002639
Oferir l'assignatura Tècniques d'intervenció per a reparació d'edificis (3105G14049) en el Grau d'Estudis en Arquitectura
Tancada
ACC0002756
Incrementar el nombre d'optatives afins al grau d'Enginyeria Mecànica
Tancada
ACC0002980
Programació d'una nova optativa al màster MBTA
Tancada
ACC0002984
Programació de dues noves optatives de GEA
Tancada
ACC0002994
Oferir l'assignatura optativa Anàlisi i rehabilitació d'edificis històrics (3105G12048) en el Grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
13-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GARQ
Diagnòstic:
S'ha constatat que manca coordinació entre les diferents assignatures i blocs de l'estudi. La creació de noves eines de comunicació podria permetre la millora d'aquesta coordinació
Valoració:
Els canals implementats per permetre la millora de la coordinació docent actualment estan funcionant a ple rendiment i han esdevingut eines de comunicació essencials per l'estudi. Les novetats més rellevants es publiquen de manera habitual al canal de notícies propi de l'estudi a la intranet de l'UdG, mentre que els espais transversals creats a Moodle permeten compartir informació d'utilitat i fer difusió interna de les activitats programades. Actualment la majoria dels estudiants i del professorat hi accedeixen habitualment, i per aquest motiu es pot considerar que s'ha assolit el propòsit inicial.
ACC0002620
Canal de notícies per millorar la comunicació interna
Tancada
ACC0002621
Espai transversal a Moodle. Intranet de l'estudi
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
03-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
S'han detectat alguns aspectes organitzatius millorables en quan a continguts entre assignatures, entre grups d'una mateixa assignatura, compliments de terminis i formats en l'entrega del full del PFG.
Valoració:
S'han coordinat i reajustat les assignatures de 1r.
ACC0002686
Coordinar les assignatures de primer quadrimestr de 1r - 100%
ACC0002687
Crear un repositori a la intranet de La Meva amb el contingut treballat a les assignatures del GEINF
Tancada
ACC0002688
Revisar els horaris per facilitar la organització del professorat i de l'alumnat
Tancada
ACC0002689
Evitar problemes i dilatacions en l'entrega de fulls de PFG
Tancada
ACC0002694
Dividir l'assignatura de 2Q de 1r de Física i Electrònica 2Q de 1r
Tancada
ACC0003447
Buscar evidències de la coordinació horitzontal i vertical
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
21-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
El pla d'estudis del GEINF és del 2010, pot requerir una actualització.
Valoració:
Al llarg del primer semestre del 2021 s'han realitzat dos consells d'estudis relacionats amb l'anàlisi i possible actualització del Pla d'estudis del GEINF. S'han dut a terme de forma adequada gairbé totes les accions de millora proposades. No hi ha cap actualització important que no s'hagi dut a terme.
ACC0002690
Analitzar les necessitats de les empreses de l'entorn
Tancada
ACC0002691
Revisar els continguts de les assignatures des del punt de vista acadèmic
Tancada
ACC0002693
Donar els coneixements de programació web necessaris en l'actualitat a tots els estudiats
Tancada
ACC0002695
Canviar el nom de l'assignatura de Sistemes empotrats per Sistemes encastats
Tancada
ACC0002696
Valorar la necessitat d'un canvi global del pla d'estudis
Tancada
ACC0002697
Incrementar el nombre de crèdits oferts en anglès
Tancada
ACC0002699
Poder usar Linux nadiu a les aules informàtiques
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
07-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GEQ, GEE, GEEIA, GEM
Descripció:
Assignatures com Fonaments de física o Fonaments de matemàtiques requereixen de coordinació en els seus continguts en funció de les necessitats
Diagnòstic:
Hi ha professors que reclamen un continguts específics d'altres assignatures per poder gestionar els seus.
Valoració:
Durant el curs 20-21 s'han portat a terme tres reunions de coordinació de continguts: 1) EiC + FF1/FF2 2) Expressió gràfica 3) FF1/FF2 + FM1/FM2 Durant el curs 21-22 i posteriorment el curs 22-23 s'ha establert un mecanisme de coordinació vertical per detectar solapament de continguts d'assignatures del mateix curs i de diferents cursos. Aquesta actuació permet optimitzar els continguts i el temps en assignatures amb possibilitat de solapament. No es preveu plantejar un número mínim de reunions ja que ara la metodogia contempla reunions amb els delegats de curs per detectar els solapaments/mancances.
ACC0002730
Reunions de coordinació docent
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
36%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GETI
Diagnòstic:
La naturalesa de l'estudi i el fet que la totalitat d'estudiants cursin les Pràctiques en Empresa fa que quedin pocs crèdits d'optatives i sigui difícil mantenir una oferta àmplia. Hi ha demanda tant d'estudiants com de grups de recerca per ampliar l'oferta.
Valoració:
S'ha començat l'estudi sobre possibles optatives que es poden compartir amb altres graus.
ACC0002737
Reconsideració dels crèdits associats a Pràctiques en Empresa al GETI - 25%
ACC0002738
Anàlisi d'optatives que es poden compartir amb altres estudis - 50%
ACC0002750
Nova oferta d'optatives - 33%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
12%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GETI
Descripció:
S'han detectat algunes petites incongruències d'assignatures i continguts. Es vol aprofitar per localitzar eines teòriques comuns que s'usen en assignatures de diferents àmbits.
Diagnòstic:
Sovint els estudiants no veuen la relació que hi ha entre el contingut teòric d'algunes assignatures. Alguns estudiants i ex-estudiants han informat sobre petites incoherències en la seqüencialitat de continguts.
ACC0002739
Coordinació Vertical àmbit electrònica i control - 25%
ACC0002740
Coordinació Vertical àmbit electricitat i electrotècnia - 25%
ACC0002741
Coordinació Vertical àmbit mecànica - 0%
ACC0002742
Coordinació Vertical àmbit enginyeria química - 0%
ACC0002743
Coordinació Vertical àmbit organització d'empreses - 0%
ACC0002744
Elaboració de mapa temàtic del GETI - 25%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GEM
Descripció:
Revisió del contingut i el nombre de grups de les assignatures comunes de 2on i 3er curs compartides amb altres graus. Hi ha assignatures del tronc comú d'industrials que tenen més d'un grup gran i un grup mitjà. Aquests grups es divideixen per graus i en funció del grup s'imparteixen continguts lleugerament diferents. Es vol revisar si val la pena mantenir aquestes assignatures compartides o és millor separar-les per graus.
Diagnòstic:
S'ha extès aquesta tasca un any més. El període anterior no va ser suficient llarg com per fer un estudi exhaustiu de les assignatures comunes de 2on i 3er curs.

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ, GEEIA, GEM, GEQ, GEA, GEINF, GETI, GEE, GINSA
Valoració:
S'està esperant a la modificació de les titulacions per adaptar-les al nou RD822/2021 per incloure aquest requeriment.
ACC0002794
Modificar la memòria de GARQ - 0%
ACC0002795
Modificar la memòria de GEEIA - 0%
ACC0002796
Modificar la memòria de GEM - 0%
ACC0002797
Modificar la memòria de GEQ - 0%
ACC0002798
Modificar la memòria de GEA - 0%
ACC0002799
Modificar la memòria de GEINF - 0%
ACC0002800
Modificar la memòria de GETI - 0%
ACC0002801
Modificar la memòria de GEE - 0%
ACC0002802
Modificar la memòria de GINSA - 0%

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
La majoria de graus de l'EPS es van definir entre el 2009 i el 2010. Caldria, en molts casos, actualitzar-los amb les noves tendències i necessitats dels diferents camps i els nous marcs jurídics (RD822/2021). És per aquests motius que es considera necessari dissenyar un nou mapa de graus de l'EPS que permeti visualitzar els estudis a dissenyar en els propers anys.
Valoració:
Des de l'equip de direcció s'ha estat treballant en una proposta. En una reunió amb els coordinadors d'estudis, sotsdirectors i directora el dia 26/1/23 es va presentar la proposta. La proposta contemplava un escenari 2027 on hi havia una modificació substancial de les titulacions i proposta de noves titulacions. Com que aquesta proposta demana una modificació d'estudis que cal treballar amb tots els agents, es proposa endarrerir la fita prevista una any, fins a finals del 2023.
ACC0002951
Elaboració del mapa de graus de l'EPS - 40%

Responsable:
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
EMMAIA
Diagnòstic:
Els noms de dues assignatures es creu que no representen correctament el contingut que s'hi treballa. Es demana el canvi de nom en les següents assignatures: - Pattern recognition es canvia a Machine and Deep Learning. - Parallel processing systems a Statistical Learning and Data Mining. El contingut de les assigantures és el mateix (actualitzant a les darreres novetats en els respectius camps)
Valoració:
Aquest canvi de nom ha estat aprovat per l'EACEA. Falta veure quin procediment cal aplicar per AQU.
ACC0002953
Canvi de nom de les assignatures - 20%

Responsable:
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MBTA
Descripció:
Transferència de la gestió dels TFMs de l'INTEA a l'EPS.
Diagnòstic:
Fins el curs 2020-21 la gestió dels TFMs del Màster en Biotecnologia Alimentària s'ha realitzat des de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària, unitat promotora del Màster. L'adaptació a les normatives i reglaments de TFGs/TFMs han uniformitzat els procediments i es considera més adient que la gestió dels TFMs del MBTA es realitzi des del centre docent que fa la gestió acadèmica del Màster, juntament amb la participació de la coordinadora de l'estudi i la comissió docent. Es proposa seguir el procediment per TFGs/TFMs de l'EPS adaptat als requeriments específics de la titulació.
ACC0003124
Adaptació dels procediments de gestió del TFM al sistema de l'EPS - 50%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ, GINSA, MMMS
Valoració:
Des de la coordinació dels estudis es demanen certs canvis en la programació de les assignatures per tal d'assolir de manera més efectiva els objectius de la titulació. En aquest objectiu només es recolliran el canvis que es puguin fer per seguiment de la titulació.
ACC0003375
Programar canvis en la calenderització d'algunes assignatures de GARQ - 20%
ACC0003376
Programar canvis en la calendarització de dues assignatures de GINSA - 20%
ACC0003470
Afegir assignatures optatives del MMMS - 20%
ACC0003474
Alta de l'assignatura "Indústries càrnies" a GEA i baixa de "Indústries càrnies 1" - 20%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUCD
Diagnòstic:
Hi ha alumnes que no tenen prou coneixement de programació. El fet que el TFM sigui un 25% dels crèdits del màster fa que molts temes de DS no es puguin cobrir suficientment (en especial a BD que només te 3 cr).
ACC0003379
Presentar una proposta de modificació del MCD - 25%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GINSA
Descripció:
Malgrat que la majoria de titulacions han incrementat el nombre d'estudiants d'entrada, algunes, com ara GINSA, encara no omplen.
Diagnòstic:
Es creu que cal millorar la visibilitat de l'estudi i fer-lo més atractiu.
ACC0001286
Implantació d'una doble titulació GINSA-Biotecnologia - 50%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Les assignatures convalidades en funció del CFGS no estan clares en molts casos. Cal revisar i actualitzar aquesta informació.
ACC0001281
Actualització de les passarel·les d'accés de CFGS a estudis de l'EPS - 80%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0003472
Sistematitzar que es parli de coordinació horitzontal i vertical en els Consells d'Estudis - 20%
ACC0003473
Creació de la figura de Professor vinculat - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0003475
Fer seguiment del desenvolupament de l'assignatura - 75%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
15%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ, MARQ
Descripció:
Es detecta la necessitat de millorar els canals d'informació per donar visibilitat a l'estudi
Diagnòstic:
S'han començat algunes accions puntuals disperses, que cal canalitzar amb un objectiu comú
Valoració:
S'estan desenvolupant nous mecanismes de comunicació per la difusió dels estudis de GARQ
ACC0002622
Divulgació de l'estudi a través de les xarxes - 20%
ACC0002623
Publicacions - 15%
ACC0002624
Pàgina web de l'estudi - 10%

Responsable:
Data de tancament:
17-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
És difícil determinar quins són els itineraris i les assignatures que tenen associades
Valoració:
A principis de juny del 2021 s'ha fet una modificació del text del web i s'ha demanat afegir-hi un pdf amb el llistat d'assignatures per itinerari amb una explicació del funcionament del grau. A mitjans del curs 2021/22 es valorarà mitjançant les opinions dels alumnes de 3r si la informació queda clara o cal millorar-la. Ara la informació és suficient.
ACC0002705
Afegir informació dels itineraris al web del GEINF
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
14-09-2022
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Descripció:
Arran de la visita del CAE 22_01, es va fer notar que la informació mostrada a la web de les competències associades a algunes assignatures no coincidia amb les de la memòria de verificació.
Valoració:
S'ha verificat la informació i avaluat l'impacte en les diferents titulacions de l'EPS. S'ha vist que és degut a una reassignació de competències que es va informar per seguiment, però no es va consolidar amb una modificació de memòria. Tan bon punt acabi el procés CAC0001009 es procedirà a modificar les memòries afectades.
ACC0002942
Anàlisi de les titulacions amb informació errònia
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
07-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MBTA
Descripció:
Es proposa millorar la informació relacionada amb el TFM al web de l'assignatura, especialment actualitzar la llista de TFM defensats des de curs 2014-15 i completar la informació referent al procediment per realització, dipòsit i defensa del TFM.
Diagnòstic:
La informació disponible al web de l'assignatura referent a TFM no és del tot completa o clara.
Valoració:
S'ha assolit l'objetiu proposat. S'ha incorporat al web del MBTA la informació actualitzada referent als TFM defensats des del seu inici fins el curs actual. S'ha actualitzat la informació pública referent al procediment de realització del TFM (tràmits, dipòsit, defensa, etc.) al web del Màster i de l'EPS.
ACC0003122
Mantenir actualitzat i públic al web del Màster el llistat del TFM defensats
Tancada
ACC0003123
Completar informació referent al procediment de realització del TFM
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-01-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Malgrat que a l'EPS s'imparteixen titulacions en anglès, els reglaments només es publiquen en català
ACC0003466
Publicació del Reglament de TFG/TFM
Tancada
ACC0003467
Publicació del reglament de pràctiques externes
Tancada
ACC0003468
Publicació del Reglament de l'Escola - 0%
ACC0003469
Publicació del reglament sobre les sol·licituds d'avaluació única i de canvi de data d'activitats d'avaluació - 0%

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, GEB, MAIA, MARQ, MPIC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Descripció:
Tenir un SGIQ que permeti millorar el procés de recollida i processament de la informació i l'anàlisi sobre la satisfacció dels diferents grups d'interès i que estigui adaptat a les particularitats de l'EPS
Valoració:
Actualment la UdG es troba immersa en un procés de redisseny dels processos transversals del SGIQ (veure OBJ0001150). Es preveu que aquest objectiu s'assoleixi al final del segon semestre del curs 2021-22. Com que aquesta acció depèn de la finalització de l'objectiu esmentat, s'ajorna el final de l'acció al 2n semestre de curs 2022-23.
ACC0001356
Disseny i implantació del SGIQ - 75%
ACC0002940
Redefinició del procés d'Atenció i Tutorització d'Estudiants
Tancada
ACC0002941
Redefinició del procés d'Estades en Entorn Laboral
Tancada
ACC0003080
Definició del mapa de processos de l'EPS
Tancada
ACC0003081
Redefinició del procés d'Elaboració i publicació d'horaris i aularis
Tancada
ACC0003082
Redefinició del procés d'impartició de la docència i avaluació - 75%
ACC0003135
Definició del procés Gestió del TFG/TFM - 75%
ACC0003136
Definició del procés Manteniment de les instal·lacions - 50%
ACC0003137
Definir el procés de Gestió dels serveis - 50%
ACC0003380
Definició del procés de Gestió del recursos materials - 25%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEQ
Descripció:
Les dades que disposem per valorar la inserció laboral del GEQ es construeixen amb molt poca participació per part dels nous graduats
Diagnòstic:
Informació rebuda amb poca representativitat
ACC0002729
Enquesta nous graduats - 0%

Responsable:
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
73%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
La integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Estan plenament integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 50%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Fins ara a les assignatures que per pla docent no es podia saber quin professor es tenia, es feia un tediós procés d'assignació manual. L'objectiu de millora és automatitzar en la mesura del possible aquest procés
ACC0003532
Automatització del procés - 50%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Data de tancament:
03-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GINSA, GEA
Diagnòstic:
Química és una assignatura bàsica de primer curs que en aquests moments està impartida íntegrament per professors associats. Fins al curs 2018-19 la responsable de l'assignatura era una professora permanent, però en jubilar-se el Departament d'EQATA va assignar la responsabilitat de la docència a professors associats. No és un problema greu (l'actual responsable és una professora associada amb el títol de doctor) però des de direcció es creu que la docència de les assignatures de primer curs, que tenen com a estudiants alumnes que és el primer any que estudien a la Universitat, hauria d'estar preferiblement en mans de professors permanents, amb més experiència docent.
Valoració:
Ja s'ha fet la petició i el departament està d'acord en la mesura, i pel curs 2022-23 ja s'hi ha assignat una professora permanent. Quan es defineixi el pla docent del curs 2023-24 es recordarà la petició.
ACC0002746
Demanar al Departament d'EQATA que assigni com a responsable de Química un professor permanent
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
14-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GEE, GEEIA
Valoració:
Es considera la recerca que fa el professorat dels graus GEE-GEEIA en l'àmbit de l'electricitat i l'electrònica té un volum adequat i relacionat directament amb els continguts del grau, sobretot amb algunes assignatures optatives. Això s'ha recollit en l'autoinforme de l'acreditació 2022
ACC0002754
Preguntar al professorat que imparteix docència a GEE-GEEIA sobre la recerca que desenvolupen en l'àmbit de l'electricitat i l'electrònica
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 20%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Data de tancament:
03-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MUBITM14, MARQ, MPIC, MUSHEALTH, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Valoració:
S'han implantat els Plans d'Acció Tutorial tan de graus com de màsters.
ACC0001345
Revisió del Pla d'Acció Tutorial
Tancada
ACC0001346
Revisió del seguiment i acompanyament dels estudiants de màster
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
08-07-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MBTA
Descripció:
Oferir a l'estudiant l'oportunitat d'aprendre a treballar en condicions de màxima seguretat biològica
Diagnòstic:
Algunes instal·lacions del grup de recerca PV-CIDSAV s'han adequat per poder treballar tant amb microorganismes patògens ( entre d'altres, amb el bacteri Xylella fastidiosa, un dels principals patògens de quarantena de la EU) com amb organismes modificats genèticament.
Valoració:
En el context del MBTA, es valora molt positivament aprofitar aquesta oportunitat en termes de formació de l'estudiant. S'ha inclós l'ús d'aquestes instal.lacions en activitats formatives de la titulació (visites i pràctiques del TFM). Al llarg del curs 2020-21 i 2021-22 els estudiants han tingut l'oportunitat de fer la visita a instal.lacions de bioseguretat del grups de recerca en Patologia Vegetal de la UdG en el marc d'assigntures del Màster i fins i tot alguns hi han pogut treballar en el treball pràctic del TFM. Aquesta activitat es mantindrà en la titulació en els següents cursos.
ACC0001935
Contactar amb els professors responsables d'assignatures per avaluar quines activitats es poden fer en aquests laboratoris
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
20-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, GEB, MAIA, MARQ, MPIC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Diagnòstic:
Alguns dels edificis de l'EPS tenen més de 35 anys i s'hi han de realitzar millores per l'actualització dels diferents espais. També equipaments com ara canons de projecció i mobiliari cal renovar-los i tenir-los al dia per a la correcta impartició de la docència. Des de l'equip de direcció de l'EPS ens plantejem una renovació de les instal·lacions pels cursos del 20-21 al 22-23.
Valoració:
S'han realitzat la majoria d'accions previstes, malgrat que algunes poques s'han hagut de posposar per l'any 2022..
ACC0002629
Canvi de posició dels canons de les aules
Tancada
ACC0002630
Canvi de canons de projecció
Tancada
ACC0002631
Creació d'una àrea d'estudi al passadís del P2
Tancada
ACC0002632
Eliminació mobiliari vestíbul d'accés al P2
Tancada
ACC0002633
Substitució del revestiment de fusta de les aules II-05 i II-06
Tancada
ACC0002634
Canvi de les obertures dels edificis
Tancada
ACC0002635
Control de la concentració de CO2 a les aules
Tancada
ACC0002636
Condicionament d'un espai per a nou laboratori específic per GEB
Tancada
ACC0002637
Instal·lació de focus al pas exterior zona Tallers del P2
Tancada
ACC0002638
Adaptar el mobiliari pel format de classe de taller de projectes
Tancada
ACC0002952
Habilitació d'una àrea de pícnic entre els edificis P1 i P3
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
21-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu recull totes les accions que s'han realitzat per millorar les instal·lacions de l'EPS al llarg de l'any 2022. Com es pot veure s'han pogut realitzar totes les accions.
ACC0003429
Reparació i millora de l'aïllament de la coberta plana de la planta baixa de l'edifici P1 (zona aula I-04)
Tancada
ACC0003430
Climatització plantes pis P1
Tancada
ACC0003431
Trasllat dels laboratoris de Física i els STR a Tallers
Tancada
ACC0003432
Trasllat del laboratori de Maquetes del soterrani del P2 al laboratori de Construcció de la mateixa planta
Tancada
ACC0003433
Instal·lació de cortines a part de les obertures de les façanes del P1
Tancada
ACC0003434
Creació de zona de pícnic al jardí de l'edifici P3
Tancada
ACC0003435
Renovació dels tamborets dels laboratoris
Tancada
ACC0003436
Plantació d'arbres a la zona verda davant de la façana principal del P1
Tancada
ACC0003437
Substitució de les portes d'accés principal al P1 per portes amb fulles corredisses
Tancada
ACC0003454
[GransInvDoc] Cromatògraf de gasos AGILEN G2790A
Tancada
ACC0003455
[GransInvDoc] Robot col·laboratiu UR3e
Tancada
ACC0003456
[InvDoc] Forn de mufla de petit volum
Tancada
ACC0003457
[InvDoc] Casa tèrmica
Tancada
ACC0003458
[InvDoc] Centrifuga MIKRO 185
Tancada
ACC0003459
[InvDoc] LED bifocal horitzontal lineal cultiu
Tancada
ACC0003460
[InvDoc] Equip compacte plaques calefactores-agitadores
Tancada
ACC0003461
[InvDoc] Servomotor CC QUBE 2 USB - Quanser
Tancada
ACC0003462
[Inv Doc] Sistema control de fre dinamomètric
Tancada
ACC0003463
[Inv Doc] Equip QUANTUM-X 1-MX840b
Tancada
ACC0003464
[InvDoc] Gru Bomba UPS32/100n entre racors per laboratori docència
Tancada
ACC0003465
[InvDoc] Tuned mass damper (TMD)
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-01-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0003438
Millora de la solució acústica de separació entre les aules AM12.2 i AM12.3 - 0%
ACC0003439
Substitució de les bancades de l'aula II-07 o II-08 per taules i cadires mòbils - 0%
ACC0003440
Instal·lació de l'equipament per a videoconferències a la Sala de Juntes del P1 - 0%
ACC0003441
Electrificació de les bancades de les aules II-05 i II-06 - 0%
ACC0003442
Projecte de reforma de la zona de rebedor de la planta principal de l'edifici P2 - 0%
ACC0003443
Projecte de reforma per a la creació d'una nova aula a l'edifici P2 - 0%
ACC0003444
Projecte de creació d'una nova àrea d'estudi al passadís de la planta baixa del P2 - 0%
ACC0003445
Reforma dels lavabos de la planta baixa del P1 - 0%
ACC0003446
Primera fase de les obres de reforma de la Sala d'Actes del P1 - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MMMS
Diagnòstic:
Donat l'enfoc internacional del màster MMS, s'ha observat que és difícil mantenir el contacte amb els graduats en el MMS, però interessaria mantenir-lo per poder obtenir enquestes de satisfacció i inserció i promoció dels estudis.
Valoració:
Creació de la xarxa social finalitzada. Actualment s'estan convidant a antics estudiants.
ACC0001280
Creació d'una xarxa social de graduats del màster - 50%

Responsable:
Data prevista:
01-02-2020
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GETI
Diagnòstic:
Baix rendiment en assignatures que tenen prerequisits. Actualment el sistema de matrícula de la UdG no permet impedir la matrícula d'aquestes assignatures malgrat no es tinguin superades les assignatures que són prerequisit. (p.60)
Valoració:
No s'ha treballat encara en aquest objectiu
ACC0001342
Establir dins el procediment de matrícula la necessitat d'haver superat l'assignatura prèvia requerida
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
13-02-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GDDV
Diagnòstic:
Aquest és, sens dubte, el prunt feble de qualsevol estudi relacionat amb el món dels videojocs en qualsevol lloc del món, i en particular a Catalunya i a Girona. Segons l'informe sobre Empreses de Videojocs Catalanes elaborat l'any 2019 per l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, "els videojocs a Catalunya són, sense dubte, un dels sectors més dinàmics, creatius i estimulants de tot Europa". L'informe explica que el número d'empreses de videojocs a Catalunya va créixer de 74 en 2012 a 142 en 2018, el que vol dir que s'ha duplicat en un període de 6 anys, i és de preveure que la tendència seguirá en el futur. Tot i això, el número d'empreses (142) és relativament petit, i a Girona es redueix a un punyat si ens referim a la província, i només 1 empresa si parelm de Girona ciutat. A més, si fem un estudi informal sobre la tipología d'empreses de videojocs, veurem que la major part són empreses reealment petites, amb un parell de socis que, en general, no poden absorvir ni estudiants en pràctiques ni graduats. Això implica, per una banda, una molt baixa, o gairebé nul.la oferta de pràctiques en empresa. Per l'altra, una segona conseqüència és que els graduats del grau han, com a norma general, marxar de Girona, i probablement de Catalunya per trobar una feina relacionada amb el que han estudiat, o acceptar llocs de treball relacionats amb aspectes del que han estudiat (e.g., amb la Enginyieria en Informàtica), però no amb l'estudi en sí mateix, és a dir, els videojocs.
Valoració:
Aquest objectiu de millora és complex de realitzar ja que implica fer actuacions fora de l'àmbit de la pròpia Universitat, i que era difícil incidir en l'àmbit privat. Tot i això, va explicar l'evolució de la iniciativa de la incubadora de videojocs a Girona, que es va convertir d'una iniciativa privada en una de pública gestionada per l'Ajuntament de Girona, anomenada GameGi, a càrrec de l'Àrea de Promoció Econòmica, en particular del PECT - Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial. Es va celebrar una primera convocatòria fins el 15 de juliol 2022, per la qual es va notificar a tots els estudiants de 3r i 4t del grau, tant abans de l'inici de la convocatòria com tan bon punt es va convocar, però només es va presentar un projecte individual d'un estudiant del grau que es va desestimar ja que es buscaven projectes fets per equips de treball. Finalment, va comentar una iniciativa per part de l'ajuntament per promocionar aquesta possibilitat entre els estudiants de cares a la propera convocatòria al 2023. Això és va comenar al Consell d'estudis Núm 2/2022 (1/22-23), amb data: 22 de desembre de 2022.
ACC0001586
Recolzament a la creació d'un programa d'incubació d'empreses de videojocs
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ
Descripció:
Es detecta que cal mantenir viva i activa la relació amb el col·legi professional i altres institucions afins. També cal re-incorporar als ex-estudiants a l'activitat de l'escola.
ACC0002626
Incorporar als ex-estudiants a la vida acadèmica - 20%
ACC0002627
Millorar la relació de col·laboració amb el COAC - 20%

Responsable:
Data de tancament:
03-03-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
Pràcticament tot l'abandonament de GEINF es produeix a 1r curs, cal intentar reduir-lo. En particular el percentatge d'alumnes que deixen el grau que provenen de CFGS és molt elevat. El nombre d'alumnes va disminuint a mesura que van passant els cursos.
Valoració:
S'han realitzat la majoria de les accions per reduir l'abandonament. S'ha acabat de completar la revisió de les 4 assignatures. Totes tenen parcials amb un pes important per faciliitar-ne el seguiment.
ACC0002684
Revisar els sistemes d'avaluació de les assignatures de 1Q de 1r amb un % de suspesos més elevat
Tancada
ACC0002685
Reorganitzar el temari de les assignatures de 1Q fent-lo més aplicable a la informàtica des d'un inici
Tancada
ACC0002791
Reduir el nombre d'estudiants per grup petit a les pràctiques de primer
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GETI
Descripció:
Definir un conjunt de projectes abordables des de diverses assignatures del GETI. Aquests projectes es poden treballar a les diferents assignatures com a problemes, pràctiques o treballs.
Diagnòstic:
Els estudiants valoren malament la formació pràctica rebuda.
ACC0002734
Detecció assignatures implicades ABP GETI - 0%
ACC0002735
Definició dels projectes ABP al GETI - 0%
ACC0002736
Implantació de projectes ABP - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
15%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Actualment s'estan avaluant les competències a partir de les notes de les assignatures que tenen assignades cadascuna de les competències. Aquest mètode és bastant acurat per a les competències específiques, però per a les competències transversals es considera que és una mesura molt indirecta. És per aquest motiu que es preten desenvolupar un sistema que a partir de les rúbriques de les assignatures d'EEL i del TFG, i les notes finals de les assigantures permeti donar una valoració més específica de cadascuna de competències transversals. Aquesta aplicació dependria primer del desenvolupament de la nova aplicació de TFGs que es desenvolupa en l'objectiu OBJ0001253.
Valoració:
De moment s'ha iniciat una prova pilot per avaluar en algunes assignatures la competència transversal de Treball en Grup, vinculat a un grup de treball de l'ICE. El desenvolupament d'una nova aplicació per a l'avaluació de les competències transversals queda pendent de la consolidació de l'aplicació de gestió del TFG/TFM.
ACC0002749
Implementació d'una aplicació d'avaluació de competències transversals - 0%
ACC0003138
Prova pilot per a l'avaluació de la competència de treball en grup - 30%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Fer un seguiment del grau de satisfacció dels estudiants que acaban el grau mitjançant els resultats provinents de GPA i l'informe de seguiment i d'una enquesta als estudiants que defensen el TFG.
Diagnòstic:
S'ha decidit allargar el període un curs més per disposar de més dades. Doncs el curs anterior, degut a la pandèmia hi va haver molt poques respostes.
Valoració:
S'han recollit les enquestes dels estudiants que han acabat el TFG durant aquest curs i s'han tornat a analitzar. Queda pendent la presentació de resultats als propers consells d'estudi.
ACC0002759
Realització d'enquestes als estudiants que han defensat el TFG - 50%
ACC0002760
Analitzar el grau de satisfacció dels estudiants de GEM d'altres universitats. - 0%

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.