Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Escola Politècnica Superior

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola Politècnica Superior, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 54Objectius en curs
  • 10Objectius tancats el darrer any
  • 123Accions en curs
  • 64Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GINSA
Descripció:
En el marc del procés d'acreditació del GINSA, s'ha inclòs una proposta de modificació del pla d'estudis.
Diagnòstic:
S'han detectat algunes disfuncions en el pla d'estudis on s'hi identifica mancances en formació bàsica en ciència i tecnologia dels aliments i cert excés en l'àmbit de l'enginyeria. Aquesta modificació del pla d'estudis també permetrà diferenciar més del perfil de formació de GINSA del perfil del Grau en Enginyeria Agroalimentària
Valoració:
L'informe d'acreditació de l'estudi (juny 2020) va valorar positivament la proposta de modificació del pla d'estudis. S'ha iniciat el procés de modificació.
ACC0001257
Enviar la proposta de modificació de memòria a AQU
Tancada
ACC0001258
Implantació dels canvis en el pla d'estudis - 50%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Data de tancament:
02-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GINSA
Diagnòstic:
Actualment al grau de GINSA hi ha 4 modalitats de l'assignatura optativa Pràctiques en Empresa de 15 crèdits ECTS, amb 4 denominacions i codis diferents: Pràctiques en un Departament d'I+D; Pràctiques en un Dept. de Formulació o Nutrició; Pràctiques en un Dept. de Qualitat; i Pràctiques en un Dept. de Seguretat Alimentària. Per simplificar i facilitar les tasques associades a la matriculació i gestió de les actes dels estudiants, es proposa unificar-les en una única assignatura Pràctiques en Empresa.
Valoració:
L'informe d'acreditació d'AQU va valorar positivament la proposta de canvi. L'AQU ha acceptat la proposta de modificació i la nova assignatura "Pràctiques en Empresa" es comença a implantar el proper curs 2021-2022.
ACC0001276
Implantació de la nova assignatura de PE i eliminació de les existents
Tancada

Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MUBITM14, MARQ, MPIC, MUSHEALTH, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Diagnòstic:
Actualment la gestió dels TFG/TFMs es basa en el format físic del full de projectes, que té moltes limitacions que es podrien solucionar mitjançant un aplicatiu virtual
Valoració:
S'està dissenyant el nou procés de gestió dels TFG/TFM
ACC0001277
Desenvolupament i implantació del nou sistema de gestió de TFG/TFM - 80%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster de Mecànica de Materials i Estructures
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MMMS
Diagnòstic:
Per a la captació de nous estudiants pel màster MMS, hi ha opcions de finançament extern interessants com els programes Erasmus+ (modalitats KA103 i KA107). Actualment, els estudiants d'Erasmus+ que fan assignatures al màster MMS no es reconeixen com a estudiants del màster i per tant no ponderen en el nombre d'estudiants de nova entrada (mínim 15 estudiants per curs). Aquesta situació succeeix en qualsevol de les situacions següents: (1) ajudes concedides només en una direcció (estudiants "incoming" al màster MMS); (2) ajudes concedides per mobilitat en ambdues direccions, on l'estudiant UdG no és del màster MMS i l'estudiant "incoming" sol·licita fer assignatures del màster MMS. Actualment la UdG no té una política clara amb els màsters sobre cap a on anar en aquestes situacions, però convé mantenir-se actiu en aquest tipus de programes per a que la UdG sigui coneguda arreu d'Europa i països associats.
Valoració:
La UdG té la intenció de ser més "internacional" a nivell de màsters. S'ha exposat la problemàtica actual al Vicerector de planificació
ACC0001278
Sol·licitar a la UdG que els estudiants d'Erasmus+ ponderin com a estudiants de nova entrada en funció dels crèdits matriculats - 10%

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
02-03-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MMMS, MBTA
Diagnòstic:
Recentment, els màsters adscrits a departaments, instituts o centres de recerca de l'EPS han passat a dependre de la EPS. Això fa que calgui revisar si en el procés de TFM dels màsters s'està aplicant correctament el reglament propi de l'EPS.
Valoració:
S'ha valorat si els màsters que recentment han passat a dependre de l'EPS segueixen el reglament corresponent i s'ha vist que no hi ha incongruències. S'ha nformat en la CQC 1/21.
ACC0001279
Revisió del procediment del TFM i anàlisi de l'adequació al reglament de l'EPS
Tancada

Responsable:
Sotsdirectora d'Estudiants de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
01-02-2020
Assoliment:
57%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GEB, GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ, MEI, MMMS
Diagnòstic:
Els diversos estudis no tenen un nombre elevat d'estudiants d'entrada, en part degut a una falta de promoció
Valoració:
Les diferents accions s'estan portant a terme i es considera molt positiva l'evolució d'aquest objectiu
ACC0001281
Actualització de les passarel·les d'accés de CFGS a estudis de l'EPS - 70%
ACC0001282
Oferir tallers i xerrades informatives sobre el GATE - 50%
ACC0001283
Realització de les xerrades EQDays per a la difusió de l'Enginyeria Química als estudiants de secundària
Tancada
ACC0001284
Realització d'activitats de difusió i promoció dels estudis de l'àmbit agroalimentari (GINSA i GEA) - 75%
ACC0001285
Diverses accions de promoció del MME, entre les que destaca el reconeixement de noves assignatures optatives de la UACh - 60%
ACC0001286
Implantació d'una doble titulació GINSA-Biotecnologia - 50%
ACC0002758
Realitzar una enquesta als estudiants de nova entrada - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Data prevista:
01-02-2020
Assoliment:
87%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GATE
Diagnòstic:
Flexibilitzar els horaris d'estudis
Valoració:
Les diferents accions s'estan portant a terme de manera adequada. El curs 19-20 ha començat la modalitat semi-presencial dels estudis i en el corresponent informe de seguiment s'avaluarà el funcionament.
ACC0001298
Modificació memòria d'estudis
Tancada
ACC0001299
Formació i repositori de metodologies docents per a la semipresencialitat - 75%
ACC0001300
Suport per a l'elaboració i edició de materials docents i guies - 75%
ACC0001301
Identificació i definició dels processos de suport a la qualitat per a la implantació de metodologies semipresencials
Tancada

Responsable:
Directora
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
5%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MUBITM14, MARQ, MPIC, MUSHEALTH, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Descripció:
S'engega el projecte FEMSTEM per a fomentar les vocacions tecnològiques
Diagnòstic:
A la UdG la presència de dones en les titulacions tecnològiques i d'enginyeria (21%) és molt inferior a la resta de titulacions universitàries (57%). Calen campanyes específiques d'atracció de talent femení
Valoració:
Estem en la fase inicial de l'objectiu
ACC0001582
Activitats de difusió de les disciplines STEM - 10%
ACC0001583
Programa de mentories FEMSTEM 2m - 0%

Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GEB, GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Diagnòstic:
S'ha observat que es destinen molts recursos docents a les pràctiques de primer curs. Per exemple, en el curs 18-19, al voltant del 19% dels crèdits de l'Escola Politècnica Superior es van destinar a pràctiques de primer. A més, al haver-hi un gruix d'estudiants importants que s'incorporen als estudis després de fer la selectivitat de setembre, es creu convenient reestructurar la distribució entre grups de teoria, pràctiques d'aula i laboratori o aula informàtica. La mesura consisteix en establir 10 setmanes hàbils en el primer quadrimestre i 12 en el segon per les activitats de pràctiques o aula informàtica de les assignatures de primer i assignar els corresponents crèdits usant la relació de 1ECTS/10 hores lectives. Els crèdits que es decrementen en els grups de pràctiques s'assignen als grups de teoria o, en cas que no n'hi hagi, als grups de pràctiques d'aula.
Valoració:
S'ha fet una nova proposta de pla docent per al curs 2020-21 i ha estat aprovat per la Comissió de Govern 2/20 del dia 20/02/20
ACC0001589
Elaboració del pla docent tenint en compte aquests criteris - 100%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biotecnologia Alimentària
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MBTA
Descripció:
Fer una revisió curosa tant dels continguts impartits com dels processos d'aprenentatge i de les activitats per a la seva avaluació i, si es considera convenient, proposar i avaluar accions de millora concretes que permetin anar innovant en el camp de la docència i millorant la seva qualitat
Diagnòstic:
En el marc d'un món canviant com l'actual, la qualitat de la docència requereix d'una adequació constant a la realitat. Els programes de suport a la innovació docent estan pensats per impulsar els canvis que es considerin convenients
ACC0001937
Reunir el Consell de Màster per iniciar el procés de revisió del màster - 0%
ACC0001938
Sol·licitar una Ajut dins el Programa d'Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència - UdG - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Enginyeria Industrial
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MEI, GETI
Descripció:
Revisió del pla d'estudis del MEI, conjuntament amb el de GETI. Es discutirà a nivell intern de l'EPS la revisió d'acord amb els departaments implicats en els estudis
Diagnòstic:
Després de dues acreditacions del MEI, arriba el moment de fer una revisió de les assignatures del MEI, d'acord amb el GETI, ja que és el principal Grau que aporta estudiants al MEI.
Valoració:
Actualment es manté la mateixa estructura d'assignatures inicial, i es pretén actualitzar alguns continguts de l'estudi
ACC0001945
Informe de la comissió del Consell de Màster - 0%
ACC0001946
Aprovació en la Comissió de govern de l'EPS - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Enginyeria Industrial
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MEI
Descripció:
A partir de la resposta de la acreditació del MEI (2017) s'ha estat treballant en la coordinació de les assignatures del MEI. Tenir una millor coordinació de les assignatures del MEI. Aconseguir que hi hagi continuitat en assignatures del MEI i algun projecte conjunt entre assignatures.
Diagnòstic:
Un punt a millorar de l'informe d'acreditació va ser el de coordinació de les assignatures del MEI
Valoració:
Fins ara s'ha promogut la participació dels professors del MEI als programes d'innovació docent (MIQD)
ACC0001947
Promoció de projectes en Innovació educativa dels professors que participen en el MEI - 0%
ACC0001948
Promoció de participació de les activitats en innovació docent - 75%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDDV
Diagnòstic:
S'han detectat que totes les assignatures de matemàtiques (9 crèdits) es troben concentrades en el primer semestre del primer curs, la qual cosa representa, per una banda, una càrrega molt gran pels estudiants que han de rebre tots aquest coneixements en un període de temps molt curt, i per l'altra una dificultat afegida que els estudiants puguin assimilar aquests coneixements en un semestre
Valoració:
Actualment s'està pendent de l'acreditació dels estudis, on s'ha proposat la modificació. Si l'informe d'acreditació valora positivament la proposta, es procedirà a iniciar la modificació, que caldrà analitzar si requereix una modificació de memòria o senzillament un informe de seguiment. El primer pas serà, per una banda, consultar al consell d'estudis, i a continuació, consultar al professorat de les assignatures implicades
ACC0001965
Realització de la proposta de redistribució d'assignatures al Consell d'Estudis - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Agroalimentària
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEA
Diagnòstic:
Les assignatures optatives estan a quart curs. Per evitar solapament amb tercer curs (que es fa de matins), quart es fa de tardes. Aquesta programació era òptima mentre cada itinerari tenia assignatures optatives específiques. Amb l'eliminació d'optatives dels darrers anys, un estudiant d'un itinerari a l'actualitat pot haver d'agafar optatives dels dos itineraris, pel que hi pot haver solapaments d'horaris.
ACC0002184
Fer proposta al Consell d'Estudis - 0%
ACC0002185
Implementació dels nous horaris - 50%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GATE
Diagnòstic:
En els darrers cursos acadèmics, degut a les limitacions pressupostàries i al baix nombre d'estudiants de GATE, s'han hagut de desprogramar nombroses optatives amb pocs matriculats. Calen mecanisme per a proporcionar als estudiants possibilitats de cursar noves optatives que permetin tenir un currículum adequat amb l'estudi.
Valoració:
S'ha optimitzat l'oferta d'optativitat, fusionant el programa de dues assignatures amb pocs matriculats en una de única i s'ha ofert una nova assignatura d'un estudi afí. Aquestes assignatures s'ofereixen pel curs 2021-22.
ACC0002329
Oferir l'optativa "Tècniques d'intervenció per a reparació d'edificis" - 50%
ACC0002330
Oferir optatives afins de d'altres estudis de l'EPS dins l'àmbit de GATE - 50%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Estudis d'Arquitectura
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ
ACC0002611
Revisar el nombre d'assignatures de 3 crèdits - 40%
ACC0002614
Revisar les pràctiques experimentals en el conjunt del pla d'estudis - 0%
ACC0002615
Augmentar l'oferta d'optatives - 0%
ACC0002616
Revisar el repartiment de crèdits entre assigantures del mateix bloc - 0%
ACC0002617
Revisar l'oferta d'optatives i adequar-la a les sortides professionals canviants. - 10%
ACC0002618
Analitzar i reflexionar sobre els rendiments acadèmics - 10%
ACC0002619
Millora del TFG - 20%
ACC0002628
Revisar els criteris d'assignació del nombre d'estudiants per grup de pràctiques en format taller - 0%

Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEB, GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Diagnòstic:
Degut a la manca d'estudiants en els darrers estudis i a les limitacions pressupostàries, moltes assignatures optatives s'han hagut de tancar. És per aquest motiu que en determinats graus es volen oferir optatives d'estudis afins, tal com preveuen les seves memòries.
ACC0002639
Oferir l'assignatura Tècniques d'intervenció per a reparació d'edificis (3105G14049) en el Grau d'Estudis en Arquitectura - 100%
ACC0002756
Incrementar el nombre d'optatives afins al grau d'Enginyeria Mecànica - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Estudis d'Arquitectura
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ
Diagnòstic:
S'ha constatat que manca coordinació entre les diferents assignatures i blocs de l'estudi. La creació de noves eines de comunicació podria permetre la millora d'aquesta coordinació
Valoració:
S'estan començant a implementar diferents canals que han de permetre la millora en la coordinació docent. Encara manca avaluar-ne l'ús per part del professorat.
ACC0002620
Canal de notícies per millorar la comunicació interna - 60%
ACC0002621
Espai transversal a Moodle. Intranet de l'estudi - 40%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Enginyeria Informàtica
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
56%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
S'han detectat alguns aspectes organitzatius millorables en quan a continguts entre assignatures, entre grups d'una mateixa assignatura, compliments de terminis i formats en l'entrega del full del PFG.
ACC0002686
Coordinar les assignatures de primer quadrimestr de 1r - 70%
ACC0002687
Crear un repositori a la intranet de La Meva amb el contingut treballat a les assignatures del GEINF - 10%
ACC0002688
Revisar els horaris per facilitar la organització del professorat i de l'alumnat - 70%
ACC0002689
Evitar problemes i dilatacions en l'entrega de fulls de PFG - 50%
ACC0002694
Dividir l'assignatura de 2Q de 1r de Física i Electrònica 2Q de 1r - 80%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Enginyeria Informàtica
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
41%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
El pla d'estudis del GEINF és del 2010, pot requerir una actualització.
Valoració:
Al llarg del primer semestre del 2021 s'han realitzat dos consells d'estudis relacionats amb l'anàlisi i possible actualització del Pla d'estudis del GEINF.
ACC0002690
Analitzar les necessitats de les empreses de l'entorn - 15%
ACC0002691
Revisar els continguts de les assignatures des del punt de vista acadèmic - 50%
ACC0002693
Donar els coneixements de programació web necessaris en l'actualitat a tots els estudiats - 66%
ACC0002695
Canviar el nom de l'assignatura de Sistemes empotrats per Sistemes encastats - 50%
ACC0002696
Valorar la necessitat d'un canvi global del pla d'estudis - 50%
ACC0002697
Incrementar el nombre de crèdits oferts en anglès - 50%
ACC0002699
Poder usar Linux nadiu a les aules informàtiques - 10%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Enginyeria Informàtica
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
El nombre de dones a GEINF és molt baix, dels més baixos de l'EPS. Hi ha un alt abandonament dins el col·lectiu
ACC0002700
Iniciar un procés per realçar les dones del GEINF
Tancada
ACC0002701
Determinar si l'entorn eminentment masculí en què es mouen les incomoda
Tancada

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Química
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GEQ, GEE, GEEIA, GEM
Descripció:
Assignatures com Fonaments de física o Fonaments de matemàtiques requereixen de coordinació en els seus continguts en funció de les necessitats
Diagnòstic:
Hi ha professors que reclamen un continguts específics d'altres assignatures per poder gestionar els seus.
Valoració:
Durant el curs 20-21 s'han portat a terme tres reunions de coordinació de continguts: 1) EiC + FF1/FF2 2) Expressió gràfica 3) FF1/FF2 + FM1/FM2
ACC0002730
Reunions de coordinació docent - 50%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GETI
Diagnòstic:
La naturalesa de l'estudi i el fet que la totalitat d'estudiants cursin les Pràctiques en Empresa fa que quedin pocs crèdits d'optatives i sigui difícil mantenir una oferta àmplia. Hi ha demanda tant d'estudiants com de grups de recerca per ampliar l'oferta.
Valoració:
S'ha començat l'estudi sobre possibles optatives que es poden compartir amb altres graus.
ACC0002737
Reconsideració dels crèdits associats a Pràctiques en Empresa al GETI - 0%
ACC0002738
Anàlisi d'optatives que es poden compartir amb altres estudis - 0%
ACC0002750
Nova oferta d'optatives - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GETI
Descripció:
S'han detectat algunes petites incongruències d'assignatures i continguts. Es vol aprofitar per localitzar eines teòriques comuns que s'usen en assignatures de diferents àmbits.
Diagnòstic:
Sovint els estudiants no veuen la relació que hi ha entre el contingut teòric d'algunes assignatures. Alguns estudiants i ex-estudiants han informat sobre petites incoherències en la seqüencialitat de continguts.
ACC0002739
Coordinació Vertical àmbit electrònica i control - 0%
ACC0002740
Coordinació Vertical àmbit electricitat i electrotècnia - 0%
ACC0002741
Coordinació Vertical àmbit mecànica - 0%
ACC0002742
Coordinació Vertical àmbit enginyeria química - 0%
ACC0002743
Coordinació Vertical àmbit organització d'empreses - 0%
ACC0002744
Elaboració de mapa temàtic del GETI - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Enginyeria Industrial
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MEI
Diagnòstic:
L'entrada natural d'estudiants del MEI son els estudiants de GETI de l'EPS, però també es treballa per captar estudiants provinents d'altres estudis
ACC0002745
Creació de l'itinerari Complements de Formació 1 per estudiants de Mecatrònica o estudis similars - 30%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Mecànica
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GEM
Descripció:
Revisió del contingut i el nombre de grups de les assignatures comunes de 2on i 3er curs compartides amb altres graus. Hi ha assignatures del tronc comú d'industrials que tenen més d'un grup gran i un grup mitjà. Aquests grups es divideixen per graus i en funció del grup s'imparteixen continguts lleugerament diferents. Es vol revisar si val la pena mantenir aquestes assignatures compartides o és millor separar-les per graus.

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ, GEEIA, GEM, GEQ, GEA, GEINF, GETI, GEE, GINSA
ACC0002794
Modificar la memòria de GARQ - 0%
ACC0002795
Modificar la memòria de GEEIA - 0%
ACC0002796
Modificar la memòria de GEM - 0%
ACC0002797
Modificar la memòria de GEQ - 0%
ACC0002798
Modificar la memòria de GEA - 0%
ACC0002799
Modificar la memòria de GEINF - 0%
ACC0002800
Modificar la memòria de GETI - 0%
ACC0002801
Modificar la memòria de GEE - 0%
ACC0002802
Modificar la memòria de GINSA - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
ACC0002193
Definir la nova estructura
Tancada
UdG
ACC0002194
Implementar nova estructura web
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Estudis d'Arquitectura
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ, MARQ
Descripció:
Es detecta la necessitat de millorar els canals d'informació per donar visibilitat a l'estudi
Diagnòstic:
S'han començat algunes accions puntuals disperses, que cal canalitzar amb un objectiu comú
Valoració:
S'estan desenvolupant nous mecanismes de comunicació per la difusió dels estudis de GARQ
ACC0002622
Divulgació de l'estudi a través de les xarxes - 15%
ACC0002623
Publicacions - 15%
ACC0002624
Pàgina web de l'estudi - 0%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Enginyeria Informàtica
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
És difícil determinar quins són els itineraris i les assignatures que tenen associades
Valoració:
A principis de juny del 2021 s'ha fet una modificació del text del web i s'ha demanat afegir-hi un pdf amb el llistat d'assignatures per itinerari amb una explicació del funcionament del grau. A mitjans del curs 2021/22 es valorarà mitjançant les opinions dels alumnes de 3r si la informació queda clara o cal millorar-la.
ACC0002705
Afegir informació dels itineraris al web del GEINF - 90%

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat - 90%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2019-20 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2021
Assoliment:
71%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
Hem avançat en el disseny dels processos del SGIQ. La data prevista s'ajorna uns mesos
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents - 75%
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures - 75%
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat - 50%
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG - 20%
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web - 10%
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001424
Migrar el pla de millora de l'EPS
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster de Mecànica de Materials i Estructures
Data prevista:
01-02-2020
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MMMS
Diagnòstic:
"Manca d'indicadors de satisfacció dels estudiants del MMME. No s'ha fet una tasca d'informació adequada. Període massa curt per respondre a l'enquesta (p.19)"
Valoració:
Actualment ja s'activen les enquestes i s'avisa als alumnes. Pendent avaluar l'impacte de l'acció en la participació de les enquestes.
ACC0001330
Informar als alumnes quan s'activa l'enquesta. Ampliar el període de resposta - 75%

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
30%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, GEB, MAIA, MARQ, MPIC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Descripció:
Tenir un SGIQ que permeti millorar el procés de recollida i processament de la informació i l'anàlisi sobre la satisfacció dels diferents grups d'interès i que estigui adaptat a les particularitats de l'EPS
Valoració:
Actualment la UdG es troba immersa en un procés de redisseny dels processos transversals del SGIQ (veure OBJ0001150). Es preveu que aquest objectiu s'assoleixi al final del segon semestre del curs 2020-21. Com que aquesta acció depèn de la finalització de l'objectiu esmentat, s'ajorna el final de l'acció al 2n semestre de curs 2021-22.
ACC0001356
Disseny i implantació del SGIQ - 40%
ACC0002940
Redefinició del procés d'Atenció i Tutorització d'Estudiants - 25%
ACC0002941
Redefinició del procés d'Estades en Entorn Laboral - 25%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Química
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEQ
Descripció:
Les dades que disposem per valorar la inserció laboral del GEQ es construeixen amb molt poca participació per part dels nous graduats
Diagnòstic:
Informació rebuda amb poca representativitat
ACC0002729
Enquesta nous graduats - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-12-2021
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002815
Desenvolupar al SN - 10%
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GINSA, GEA
Diagnòstic:
Química és una assignatura bàsica de primer curs que en aquests moments està impartida íntegrament per professors associats. Fins al curs 2018-19 la responsable de l'assignatura era una professora permanent, però en jubilar-se el Departament d'EQATA va assignar la responsabilitat de la docència a professors associats. No és un problema greu (l'actual responsable és una professora associada amb el títol de doctor) però des de direcció es creu que la docència de les assignatures de primer curs, que tenen com a estudiants alumnes que és el primer any que estudien a la Universitat, hauria d'estar preferiblement en mans de professors permanents, amb més experiència docent.
ACC0002746
Demanar al Departament d'EQATA que assigni com a responsable de Química un professor permanent - 50%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Elèctrica
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GEE, GEEIA
ACC0002754
Preguntar al professorat que imparteix docència a GEE-GEEIA sobre la recerca que desenvolupen en l'àmbit de l'electricitat i l'electrònica - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Sotsdirectora d'Estudiants de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MUBITM14, MARQ, MPIC, MUSHEALTH, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Valoració:
S'acorda endarrerir l'objectiu fins al 2n semestre del curs 2019-20
ACC0001345
Revisió del Pla d'Acció Tutorial - 90%
ACC0001346
Revisió del seguiment i acompanyament dels estudiants de màster
Tancada

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biotecnologia Alimentària
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MBTA
Descripció:
Oferir a l'estudiant l'oportunitat d'aprendre a treballar en condicions de màxima seguretat biològica
Diagnòstic:
Algunes instal·lacions del grup de recerca PV-CIDSAV s'han adequat per poder treballar tant amb microorganismes patògens ( entre d'altres, amb el bacteri Xylella fastidiosa, un dels principals patògens de quarantena de la EU) com amb organismes modificats genèticament.
Valoració:
En el context del MBTA, es valora molt positivament aprofitar aquesta oportunitat en termes de formació de l'estudiant
ACC0001935
Contactar amb els professors responsables d'assignatures per avaluar quines activitats es poden fer en aquests laboratoris - 0%

Responsable:
Sotsdirectora d'Espais de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, GEB, MAIA, MARQ, MPIC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Diagnòstic:
Alguns dels edificis de l'EPS tenen més de 35 anys i s'hi han de realitzar millores per l'actualització dels diferents espais. També equipaments com ara canons de projecció i mobiliari cal renovar-los i tenir-los al dia per a la correcta impartició de la docència. Des de l'equip de direcció de l'EPS ens plantejem una renovació de les instal·lacions pels cursos del 20-21 al 22-23.
Valoració:
Actualment s'han realitzat diverses de les accions previstes, tot i que l'afectació pel COVID-19 ha prioritzat l'adaptació dels espais a les restriccions que se n'han derivat
ACC0002629
Canvi de posició dels canons de les aules
Tancada
ACC0002630
Canvi de canons de projecció - 80%
ACC0002631
Creació d'una àrea d'estudi al passadís del P2
Tancada
ACC0002632
Eliminació mobiliari vestíbul d'accés al P2
Tancada
ACC0002633
Substitució del revestiment de fusta de les aules II-05 i II-06 - 0%
ACC0002634
Canvi de les obertures dels edificis - 20%
ACC0002635
Control de la concentració de CO2 a les aules - 0%
ACC0002636
Acondicionament d'un espai per a nou laboratori específic per GEB - 0%
ACC0002637
Instal·lació de focus al pas exterior zona Tallers del P2
Tancada
ACC0002638
Adaptar el mobiliari pel format de classe de taller de projectes - 0%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Enginyeria Informàtica
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
Hi ha alumnes interessats en fer EEL i no tenen la informaciío necessària en el moment pertinent. Pocs saben que poden fer-ne en grups de recerca i els grups de recerca no acostumen a oferir-ne si no tenen candidats.
ACC0002702
Incentivar als membres del grups de recerca a oferir EEL - 100%
ACC0002703
Fer una xerrada específica sobre les EEL a principis de 2n semestre de 3r
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster de Mecànica de Materials i Estructures
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MMMS
Diagnòstic:
Donat l'enfoc internacional del màster MMS, s'ha observat que és difícil mantenir el contacte amb els graduats en el MMS, però interessaria mantenir-lo per poder obtenir enquestes de satisfacció i inserció i promoció dels estudis.
ACC0001280
Creació d'una xarxa social de graduats del màster - 10%

Responsable:
Sotsdirectora d'Estudiants de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
22%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEB, GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Diagnòstic:
Increment de la durada dels estudis, baixa mobilitat internacional
Valoració:
S'ha decidit endarrerir les accions fins a finals del curs 2019-20
ACC0001302
Proposta de sistemàtica de recollida de dades - 20%
ACC0001303
Recollida i anàlisis de les dades - 25%

Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
01-02-2020
Assoliment:
58%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GEM
Diagnòstic:
Millorar el seguiment de l'abandaonament del professorat de primer curs treballant de forma col·laborativa.
Valoració:
S'han realitzat reunions amb professors d'assignatures amb molt baix rendiment, però encara manca fer un anàlisi exhaustiu de les dades i fer una acció específica pels estudis de GEQ.
ACC0001304
Reunions de seguiment amb el professorat de primer
Tancada
ACC0001305
Recollida i anàlisis de les dades - 25%
ACC0001564
Tutorització d'estudiants de nou accés al Grau en Enginyeria Química - 50%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Data prevista:
01-02-2020
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GETI
Diagnòstic:
Baix rendiment en assignatures que tenen prerequisits. Actualment el sistema de matrícula de la UdG no permet impedir la matrícula d'aquestes assignatures malgrat no es tinguin superades les assignatures que són prerequisit. (p.60)
Valoració:
No s'ha treballat encara en aquest objectiu
ACC0001342
Establir dins el procediment de matrícula la necessitat d'haver superat l'assignatura prèvia requerida
Tancada

Responsable:
Responsable de la Doble Titulació del Grau en Enginyeria Elèctrica i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Data de tancament:
19-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GEE, GEEIA
Diagnòstic:
"Dificultat per analitzar correctament indicadors de qualitat perquè no està definit com s'han de contemplar els alumnes de doble titulació GEE- GEEIA en els informes de seguiment de qualitat. En els indicadors de qualitat del grau no es comptabilitzen els alumnes de la doble titulació (p.x39,45)"
Valoració:
S'ha definit un criteri i s'ha usat en l'Informe de Seguiment del curs 18-19. També s'ha informat a la Comissió de Qualitat del centre.
ACC0001343
Estudiar de com s'han de tractar les dades dels indicadors de qualitat de la doble titulació i com han d'incidir en els anàlisi de qualitat del grau
Tancada
ACC0001344
Implementar a nivell operatiu la solució adoptada
Tancada

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Data de tancament:
27-05-2021
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GATE
Diagnòstic:
Desconeixement de la incidència de cursos bàsics sobre els alumnes que els realitzen. Dificultat d'assolir assignatures científiques
Valoració:
Es substitueix per una acció lligada doblement a dos problemes de primer i segon any: El baix nivell d'entrada d'alguns alumnes i el baix percentatge de rendiment en les assignatures de matemàtiques i física.
ACC0001377
Fer seguiment dels alumnes que assisteixin asl cursos bàsics
Tancada

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Estudis d'Arquitectura
Data de tancament:
14-05-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GARQ
Diagnòstic:
Baixa taxa de mobilitat exterior. Causes: Cost de la mobilitat, Poc coneixement de l´idioma de destí, Poca publicitat dels destins oferts
Valoració:
S'està treballant en les dues accions i s'han assolit els resultats esperats
ACC0001384
Establir nous convenis de col·laboració
Tancada
ACC0001385
Publicitar els destins ofertats
Tancada

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GDDV
Diagnòstic:
Aquest és, sens dubte, el prunt feble de qualsevol estudi relacionat amb el món dels videojocs en qualsevol lloc del món, i en particular a Catalunya i a Girona. Segons l'informe sobre Empreses de Videojocs Catalanes elaborat l'any 2019 per l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, "els videojocs a Catalunya són, sense dubte, un dels sectors més dinàmics, creatius i estimulants de tot Europa". L'informe explica que el número d'empreses de videojocs a Catalunya va créixer de 74 en 2012 a 142 en 2018, el que vol dir que s'ha duplicat en un període de 6 anys, i és de preveure que la tendència seguirá en el futur. Tot i això, el número d'empreses (142) és relativament petit, i a Girona es redueix a un punyat si ens referim a la província, i només 1 empresa si parelm de Girona ciutat. A més, si fem un estudi informal sobre la tipología d'empreses de videojocs, veurem que la major part són empreses reealment petites, amb un parell de socis que, en general, no poden absorvir ni estudiants en pràctiques ni graduats. Això implica, per una banda, una molt baixa, o gairebé nul.la oferta de pràctiques en empresa. Per l'altra, una segona conseqüència és que els graduats del grau han, com a norma general, marxar de Girona, i probablement de Catalunya per trobar una feina relacionada amb el que han estudiat, o acceptar llocs de treball relacionats amb aspectes del que han estudiat (e.g., amb la Enginyieria en Informàtica), però no amb l'estudi en sí mateix, és a dir, els videojocs.
Valoració:
Des de l'estudi esperem que aquest projecte ajudi a consolidar un teixit empresarial en el món dels videojocs, que facilitarà l'encaix dels nostres estudiants, i de tota la ciutat de Girona, dintre del marc d'aquesta indústria capdavantera. En aquest moment el projecte es troba en etapa d'avaluació i cerca de finançament a l'Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya, amb una bona valoració inicial del projecte
ACC0001586
Recolzament a la creació d'un programa d'incubació d'empreses de videojocs - 50%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Estudis d'Arquitectura
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ
Descripció:
Es detecta que cal mantenir viva i activa la relació amb el col·legi professional i altres institucions afins. També cal re-incorporar als ex-estudiants a l'activitat de l'escola.
ACC0002626
Incorporar als ex-estudiants a la vida acadèmica - 5%
ACC0002627
Millorar la relació de col·laboració amb el COAC - 5%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Enginyeria Informàtica
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEINF
Diagnòstic:
Pràcticament tot l'abandonament de GEINF es produeix a 1r curs, cal intentar reduir-lo. En particular el percentatge d'alumnes que deixen el grau que provenen de CFGS és molt elevat. El nombre d'alumnes va disminuint a mesura que van passant els cursos.
Valoració:
S'estan iniciant les accions per reduir l'abandonament
ACC0002684
Revisar els sistemes d'avaluació de les assignatures de 1Q de 1r amb un % de suspesos més elevat - 20%
ACC0002685
Reorganitzar el temari de les assignatures de 1Q fent-lo més aplicable a la informàtica des d'un inici - 70%
ACC0002791
Reduir el nombre d'estudiants per grup petit a les pràctiques de primer - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GETI
Descripció:
Definir un conjunt de projectes abordables des de diverses assignatures del GETI. Aquests projectes es poden treballar a les diferents assignatures com a problemes, pràctiques o treballs.
Diagnòstic:
Els estudiants valoren malament la formació pràctica rebuda.
ACC0002734
Detecció assignatures implicades ABP GETI - 0%
ACC0002735
Definició dels projectes ABP al GETI - 0%
ACC0002736
Implantació de projectes ABP - 0%

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Actualment s'estan avaluant les competències a partir de les notes de les assignatures que tenen assignades cadascuna de les competències. Aquest mètode és bastant acurat per a les competències específiques, però per a les competències transversals es considera que és una mesura molt indirecta. És per aquest motiu que es preten desenvolupar un sistema que a partir de les rúbriques de les assignatures d'EEL i del TFG, i les notes finals de les assigantures permeti donar una valoració més específica de cadascuna de competències transversals. Aquesta aplicació dependria primer del desenvolupament de la nova aplicació de TFGs que es desenvolupa en l'objectiu OBJ0001253.
ACC0002749
Implementació d'una aplicació d'avaluació de competències transversals - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Elèctrica
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GEE
Valoració:
S'ha fet un estudi de les proves d'avaluació, conjuntament amb el professorat, i s'ha determinat que l'elevat rendiment d'aquestes assignatures no està tan relacionat amb el nivell de la seva avaluació, com amb el grau d'aprofitament de les assignatures ja que el baix nombre de matriculats afavoreix una formació molt optimitzada que permet un grau d'assoliment competencial més elevat. En aquesta línia es continuarà visualitzant el rendiment d'aquestes assignatures però l'objectiu es tanca.
ACC0002753
Promoure entre els professors el disseny d'activitats d'avaluació que reflecteixin objectivament l'assoliment dels resultats de l'aprenentatge - 40%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
Data de tancament:
10-09-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GEEIA
Diagnòstic:
Algunes activitats d'avaluació no ajuden a diferenciar si l'alumne ha assolit els resul tats d'aprenentatge. Les qualificacions d'aquestes activitats són generlament elevades i no s'observa la mateixa resposta durant les activitats "prova escrita".
Valoració:
S'ha fet un estudi de les proves d'avaluació, conjuntament amb el professorat, i s'ha determinat que l'elevat rendiment d'aquestes assignatures no està tan relacionat amb el nivell de la seva avaluació, sinó el grau d'aprofitament de les assignatures ja que el baix nombre de matriculats afavoreix una formació molt optimitzada que permet un grau d'assoliment competencial més elevat. En aquesta línia es continuarà visualitzant el rendiment d'aquestes assignatures però l'objectiu es tanca.
ACC0002755
Promoure entre els professors el disseny d'activitats d'avaluació que reflecteixin objectivament l'assoliment dels resultats de l'aprenentatge
Tancada

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Mecànica
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Fer un seguiment del grau de satisfacció dels estudiants que acaban el grau mitjançant els resultats provinents de GPA i l'informe de seguiment i d'una enquesta als estudiants que defensen el TFG.
ACC0002759
Realització d'enquestes als estudiants que han defensat el TFG - 0%
ACC0002760
Analitzar el grau de satisfacció dels estudiants de GEM d'altres universitats. - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.