Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola Politècnica Superior

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola Politècnica Superior, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 53Objectius en curs
  • 27Objectius tancats el darrer any
  • 94Accions en curs
  • 110Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
05-02-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MUBITM14, MARQ, MPIC, MUSHEALTH, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Diagnòstic:
Actualment la gestió dels TFG/TFMs es basa en el format físic del full de projectes, que té moltes limitacions que es podrien solucionar mitjançant un aplicatiu virtual
Valoració:
S'ha iniciat l'ús de l'aplicació a partir del curs 2022-23 a tots els graus de l'Escola. La valoració és molt bona.
ACC0001277
Desenvolupament i implantació del nou sistema de gestió de TFG/TFM

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster de Mecànica de Materials i Estructures
Data de tancament:
05-02-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
MMMS
Diagnòstic:
Per a la captació de nous estudiants pel màster MMS, hi ha opcions de finançament extern interessants com els programes Erasmus+ (modalitats KA103 i KA107). Actualment, els estudiants d'Erasmus+ que fan assignatures al màster MMS no es reconeixen com a estudiants del màster i per tant no ponderen en el nombre d'estudiants de nova entrada (mínim 15 estudiants per curs). Aquesta situació succeeix en qualsevol de les situacions següents: (1) ajudes concedides només en una direcció (estudiants "incoming" al màster MMS); (2) ajudes concedides per mobilitat en ambdues direccions, on l'estudiant UdG no és del màster MMS i l'estudiant "incoming" sol·licita fer assignatures del màster MMS. Actualment la UdG no té una política clara amb els màsters sobre cap a on anar en aquestes situacions, però convé mantenir-se actiu en aquest tipus de programes per a que la UdG sigui coneguda arreu d'Europa i països associats. A més, aquests estudiants no es matriculen a la UdG com un estudiant convencional. Es matriculen a la universitat d'origen i fan les assignatures afins a la UdG. Però, en alguns casos podrien fer assignatures addicionals fent una matrícula convencional, però aquesta possibilitat no és factible perquè l'estudiant es comptabilitza com estudiant internacional i ambdues situacions no poden ser simultàniament.
Valoració:
La UdG té la intenció de ser més "internacional" a nivell de màsters. S'ha exposat la problemàtica actual al Vicerector de planificació. Es preveu insistir en aquest tema amb el vicerectorat corresponent. L'acció no s'ha pogut realitzar per problemes administratius.
ACC0001278
Sol·licitar a la UdG que els estudiants d'Erasmus+ ponderin com a estudiants de nova entrada en funció dels crèdits matriculats

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Estudis d'Arquitectura
Data de tancament:
18-01-2024
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
GARQ
Valoració:
En general s'han aconseguit certes millores en la distribució docent del pla d'estudis d'arquitectura pero s'ha de continuar treballant per millorar-la a partir de l'elaboració d'un nou pla d'estudis.
ACC0002611
Revisar el nombre d'assignatures de 3 crèdits
ACC0002614
Revisar les pràctiques experimentals en el conjunt del pla d'estudis
ACC0002615
Augmentar l'oferta d'optatives
ACC0002616
Revisar el repartiment de crèdits entre assignatures del mateix bloc
ACC0002617
Revisar l'oferta d'optatives i adequar-la a les sortides professionals canviants.
ACC0002618
Analitzar i reflexionar sobre els rendiments acadèmics
ACC0002619
Millora del TFG
ACC0002628
Revisar els criteris d'assignació del nombre d'estudiants per grup de pràctiques en format taller

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Data de tancament:
08-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GETI
Diagnòstic:
La naturalesa de l'estudi i el fet que la totalitat d'estudiants cursin les Pràctiques en Empresa fa que quedin pocs crèdits d'optatives i sigui difícil mantenir una oferta àmplia. Hi ha demanda tant d'estudiants com de grups de recerca per ampliar l'oferta.
Valoració:
S'han realitzat totes les accions planificades.
ACC0002737
Reconsideració dels crèdits associats a Pràctiques en Empresa al GETI
ACC0002738
Anàlisi d'optatives que es poden compartir amb altres estudis
ACC0002750
Nova oferta d'optatives

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
41%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GETI
Descripció:
S'han detectat algunes petites incongruències d'assignatures i continguts. Es vol aprofitar per localitzar eines teòriques comuns que s'usen en assignatures de diferents àmbits.
Diagnòstic:
Sovint els estudiants no veuen la relació que hi ha entre el contingut teòric d'algunes assignatures. Alguns estudiants i ex-estudiants han informat sobre petites incoherències en la seqüencialitat de continguts.
ACC0002739
Coordinació Vertical àmbit electrònica i control - 75%
ACC0002740
Coordinació Vertical àmbit electricitat i electrotècnia - 75%
ACC0002741
Coordinació Vertical àmbit mecànica - 0%
ACC0002742
Coordinació Vertical àmbit enginyeria química - 75%
ACC0002743
Coordinació Vertical àmbit organització d'empreses - 0%
ACC0002744
Elaboració de mapa temàtic del GETI - 25%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Mecànica
Data de tancament:
08-02-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GEM
Descripció:
Revisió del contingut i el nombre de grups de les assignatures comunes de 2on i 3er curs compartides amb altres graus. Hi ha assignatures del tronc comú d'industrials que tenen més d'un grup gran i un grup mitjà. Aquests grups es divideixen per graus i en funció del grup s'imparteixen continguts lleugerament diferents. Es vol revisar si val la pena mantenir aquestes assignatures compartides o és millor separar-les per graus.
Diagnòstic:
S'ha extès aquesta tasca un any més. El període anterior no va ser suficient llarg com per fer un estudi exhaustiu de les assignatures comunes de 2on i 3er curs. S'ha decidit tancar aquest objectiu, doncs durant el primer semestre de l'any 2024 es vol dur a terme una revisió de la memòria de l'estudi. S'aprofitarà aquesta revisió per tal de dur a terme aquesta activitat. Per tant es tanca l'objectiu.
Valoració:
S'ha decidit tancar aquest objectiu, doncs durant el primer semestre de l'any 2024 es vol dur a terme una revisió de la memòria de l'estudi (veure OBJ0002736). S'aprofitarà aquesta revisió per tal de dur a terme aquesta activitat. Per tant es tanca l'objectiu.

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
08-02-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GARQ, GEEIA, GEM, GEQ, GEA, GEINF, GETI, GEE, GINSA
Valoració:
S'està esperant a la modificació de les titulacions per adaptar-les al nou RD822/2021 per incloure aquest requeriment. Finalment, però, es considera més adequat esperar a la nova proposta de graus (veure OBJ0002736), que implicarà un procés de reverificació de les titulacions.
ACC0002794
Modificar la memòria de GARQ
ACC0002795
Modificar la memòria de GEEIA
ACC0002796
Modificar la memòria de GEM
ACC0002797
Modificar la memòria de GEQ
ACC0002798
Modificar la memòria de GEA
ACC0002799
Modificar la memòria de GEINF
ACC0002800
Modificar la memòria de GETI
ACC0002801
Modificar la memòria de GEE
ACC0002802
Modificar la memòria de GINSA

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Directora
Data de tancament:
08-02-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
La majoria de graus de l'EPS es van definir entre el 2009 i el 2010. Caldria, en molts casos, actualitzar-los amb les noves tendències i necessitats dels diferents camps i els nous marcs jurídics (RD822/2021). És per aquests motius que es considera necessari dissenyar un nou mapa de graus de l'EPS que permeti visualitzar els estudis a dissenyar en els propers anys.
Valoració:
Des de l'equip de direcció s'ha estat treballant en una proposta. En una reunió amb els coordinadors d'estudis, sotsdirectors i directora el dia 26/1/23 es va presentar la proposta. Durant l'any 2023 s'ha debatut amb tots els agent la possibilitat d'un nou grau a l'Escola i la decisió final ha estat de mantenir l'actual oferta de graus i iniciar un procés de reverificació dels estudis de grau per tal de millorar i actualitzar els plans d'estudis.
ACC0002951
Elaboració del mapa de graus de l'EPS

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster Europeu en Imatge Mèdica i Aplicacions
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
EMMAIA
Diagnòstic:
Els noms de dues assignatures es creu que no representen correctament el contingut que s'hi treballa. Es demana el canvi de nom en les següents assignatures: - Pattern recognition es canvia a Machine and Deep Learning. - Parallel processing systems a Statistical Learning and Data Mining. El contingut de les assigantures és el mateix (actualitzant a les darreres novetats en els respectius camps)
Valoració:
Aquest canvi de nom ha estat aprovat per l'EACEA. Falta veure quin procediment cal aplicar per AQU.
ACC0002953
Canvi de nom de les assignatures - 20%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biotecnologia Alimentària
Data de tancament:
17-01-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MBTA
Descripció:
Transferència de la gestió dels TFMs de l'INTEA a l'EPS.
Diagnòstic:
Fins el curs 2020-21 la gestió dels TFMs del Màster en Biotecnologia Alimentària s'ha realitzat des de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària, unitat promotora del Màster. L'adaptació a les normatives i reglaments de TFGs/TFMs han uniformitzat els procediments i es considera més adient que la gestió dels TFMs del MBTA es realitzi des del centre docent que fa la gestió acadèmica del Màster, juntament amb la participació de la coordinadora de l'estudi i la comissió docent. Es proposa seguir el procediment per TFGs/TFMs de l'EPS adaptat als requeriments específics de la titulació.
Valoració:
La valoració és molt positiva. S'ha implementat el sistema de gestió dels TFs de l'EPS al MBTA en el curs 2022-23 satisfactòriament.
ACC0003124
Adaptació dels procediments de gestió del TFM al sistema de l'EPS

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
08-02-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GARQ, GINSA, MMMS
Valoració:
Des de la coordinació dels estudis es demanen certs canvis en la programació de les assignatures per tal d'assolir de manera més efectiva els objectius de la titulació. En aquest objectiu només es recolliran el canvis que es puguin fer per seguiment de la titulació. Tots els canvis proposat es van poder realitzar.
ACC0003375
Programar canvis en la calenderització d'algunes assignatures de GARQ
ACC0003376
Programar canvis en la calendarització de dues assignatures de GINSA
ACC0003470
Afegir assignatures optatives del MMMS
ACC0003474
Alta de l'assignatura "Indústries càrnies" a GEA i baixa de "Indústries càrnies 1"
ACC0003575
Intercanvi de semestres per dues assignatures optatives de GEA i GINSA

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster Universitari en Ciència de Dades
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUCD
Diagnòstic:
Hi ha alumnes que no tenen prou coneixement de programació. El fet que el TFM sigui un 25% dels crèdits del màster fa que molts temes de DS no es puguin cobrir suficientment (en especial a BD que només te 3 cr).
Valoració:
El juliol de 2023 s'ha enviat la proposta de modificació de memòria a AQU. Després de resoldre una subsanació d'errors menor, s'ha rebut en data 8 de febrer l'avaluació de la sol·licitud per part d'AQU, que demana certes esmenes per aprovar la modificació. En els propers dies s'incorporaran les esmenes i es tornarà a enviar per avaluar.
ACC0003379
Modificació de la memòria del MCD - 75%

Responsable:
Directora
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GINSA
Descripció:
Malgrat que la majoria de titulacions han incrementat el nombre d'estudiants d'entrada, algunes, com ara GINSA, encara no omplen.
Diagnòstic:
Es creu que cal millorar la visibilitat de l'estudi i fer-lo més atractiu.
Valoració:
S'ha creat una comissió formada per professorat de l'EPS i de la Facultat de Ciències i s'ha començat a treballar en la proposta de pla d'estudis i en la temporalització. S'està pendent de la resposta de la Facultat de Ciències per a tirar endavant la proposta de doble titulació.
ACC0001286
Implantació d'una doble titulació GINSA-Biotecnologia - 50%

Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
85%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Les assignatures convalidades en funció del CFGS no estan clares en molts casos. Cal revisar i actualitzar aquesta informació.
ACC0003609
Actualització de les passarel·les d'accés de CFGS a estudis de l'EPS - 85%

Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
05-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
A la reunió de novembre-desembre de 2022 dels CdE s'ha inclòs aquest punt i s'ha mantingut en el curs 2023-24. També s'han programat diverses reunions entre els coordinadors i actors implicats (delegats, professors,...). L'impacte és positiu i s'ha millorat la coordinació entre les assignatures dels graus. No s'ha cregut necessari crear una nova figura al moodle per convidar d'altres professors en assignatures amb continguts semblants.
ACC0003472
Sistematitzar que es parli de coordinació horitzontal i vertical en els Consells d'Estudis
ACC0003473
Creació de la figura de Professor vinculat

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster Universitari en Ciència de Dades
Data de tancament:
12-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCD
Valoració:
S'ha fet seguiment tant quan es va definir la fitxa de l'assignatura (https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?codia=3501MO3312&codip=3105M0121&curs=2022) com de l'assignatura en sí, conjuntament amb l'equip docent. La valoració és positiva. Al llarg de la segona edició també s'ha fet seguiment. Es considera que els continguts són de nivell MECES3
ACC0003475
Fer seguiment del desenvolupament de l'assignatura

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Enginyeria Biomèdica
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEB
Descripció:
Durant l'elaboració de l'autoinforme, en el marc de les reunions del CAI, s'han proposat algunes millores en alguns continguts innovadors que no es treballen en suficient profunditat al llarg dels estudis, com ara la metodologia Lean per a la millora de processos. En el marc d'aquest objectiu s'analitzarà en quines assignatures de l'actual pla d'estudis es poden introduir aquests conceptes i vetllarà perquè si es defineix un nou pla d'estudis aquests hi continuïn contemplats.
ACC0003577
Incloure els conceptes de la metodologia Lean per a la millora de processos al grau - 0%

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Encara no s'ha treballat en el tema.
ACC0003662
Disseny i desenvolupament d'un registre de convenis de col·laboració educativa - 0%

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
41%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha alguns dels màsters ofertats que tenen problemes per omplir les places ofertes. Es vol executar noves accions per tal de revertir aquesta situació. En concret, es proposa oferir dobles titulacions entre màsters existents (entre el MEI i MCD i entre MEI i MMMS) i un Programa Acadèmics de Recorregut Successiu entre GETI i MEI.
ACC0004161
Programar una Doble Titulació entre el MEI i el MCD - 50%
ACC0004163
Programar una Doble Titulacií entre el MEI i MMMS - 50%
ACC0004167
Programar un Programa Acadèmic de Recorregut Successiu entre GETI i MEI - 25%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biotecnologia Alimentària
Data prevista:
01-10-2026
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Tot i que el nombre de preinscrits i acceptats en el MBTA és elevat, el nombre de matriculats no cobreix les places ofertades. Es proposa realitzar accions específiques per millorar la visibilització i promoció del MBTA dins la pròpia universitat, a altres universitats catalanes, de l'estat i internacionals i també a la societat.
ACC0005549
Realitzar accions per incrementar la visualitzacio del MBTA i la seva promoció - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0005728
Signatura de conveni amb el Co.legi de lArquitectura Tècnica de Girona per tal que els estudiants puguin assitir a visites d'obra acompanya de professionals - 0%

Responsable:
Directora
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
ACC0007218
Fer proposta de memòria de reverificació per a tots els estudis de grau - 0%

Responsable:
Secretari de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-01-2025
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0007286
Difusió de la importància de la representitivitat dels col·lectius en els òrgans col·legiats - 60%

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GATE
Valoració:
Des de la coordinació dels estudis es demanen certs canvis en la programació de les assignatures per tal d'assolir de manera més efectiva els objectius de la titulació. En aquest objectiu només es recolliran el canvis que es puguin fer per seguiment de la titulació.
ACC0007411
Programar canvis en la calenderització d'algunes assignatures de GATE - 20%
ACC0008160
Canvi de nom d'una assignatura optativa del MBTA - 20%
ACC0009020
Millora del descriptor d'una assignatura del màster MBTA - 20%
ACC0009116
Adaptació de les assignatures del MU IFROS al nou MOA de la titulació - 20%

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-01-2025
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha presentat la proposta d'assignació d'àmbits de coneixement a la CQC.
ACC0007825
Assignar els títols a un nou àmbit de coneixement - 20%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Estudis d'Arquitectura
Data de tancament:
18-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GARQ, MARQ
Descripció:
Es detecta la necessitat de millorar els canals d'informació per donar visibilitat a l'estudi
Diagnòstic:
S'han començat algunes accions puntuals disperses, que cal canalitzar amb un objectiu comú
Valoració:
S'estan desenvolupant nous mecanismes de comunicació per la difusió dels estudis de GARQ
ACC0002622
Divulgació de l'estudi a través de les xarxes
ACC0002623
Publicacions
ACC0002624
Pàgina web de l'estudi

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a les directrius d'incorporació de PDI de plantilla als departaments
UdG
ACC0003620
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
UdG
ACC0003630
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0009177
Fer una anàlisi exhaustiva dels resultats per veure els punts febles dque no permeten tenir excel·lència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
17-05-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Malgrat que a l'EPS s'imparteixen titulacions en anglès, els reglaments només es publiquen en català
Valoració:
S'han publicat les principals normatives en tres idiomes i són públiques a la web de l'EPS. El Reglament no s'ha traduït perquè properament s'haurà d'actualitzar degut a la LOSU.
ACC0003466
Publicació del Reglament de TFG/TFM
ACC0003467
Publicació del reglament de pràctiques externes
ACC0003468
Publicació del Reglament de l'Escola
ACC0003469
Publicació del reglament sobre les sol·licituds d'avaluació única i de canvi de data d'activitats d'avaluació

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster de Mecànica de Materials i Estructures
Data de tancament:
06-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MMMS
Diagnòstic:
Donat l'enfoc internacional del màster MMS, s'ha observat que és difícil mantenir el contacte amb els graduats en el MMS, però interessaria mantenir-lo per poder obtenir enquestes de satisfacció i inserció i promoció dels estudis.
Valoració:
- S'ha contractat personal per donar suport en aquesta acció i portar-la endavant (2021-endavant). - S'ha creat un compte LinkedIN d'ex-estudiants MMS (https://www.linkedin.com/in/master-in-mechanics-of-materials-and-structures-mms-7387b6b/). Seguidors actuals: 275
ACC0001280
Creació d'una xarxa social de graduats del màster

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
08-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, GEB, MAIA, MARQ, MPIC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
Descripció:
Tenir un SGIQ que permeti millorar el procés de recollida i processament de la informació i l'anàlisi sobre la satisfacció dels diferents grups d'interès i que estigui adaptat a les particularitats de l'EPS
Valoració:
Actualment la UdG es troba immersa en un procés de redisseny dels processos transversals del SGIQ (veure OBJ0001150). S'han redefinit tots els processos que ens vam marcar i es van definir en el mapa de processos de la UdG
ACC0001356
Disseny i implantació del SGIQ
ACC0002940
Redefinició del procés d'Atenció i Tutorització d'Estudiants
ACC0002941
Redefinició del procés d'Estades en Entorn Laboral
ACC0003080
Definició del mapa de processos de l'EPS
ACC0003081
Redefinició del procés d'Elaboració i publicació d'horaris i aularis
ACC0003082
Redefinició del procés d'impartició de la docència i avaluació
ACC0003135
Definició del procés Gestió del TFG/TFM
ACC0003136
Definició del procés Manteniment de les instal·lacions
ACC0003137
Definir el procés de Gestió dels serveis
ACC0003380
Definició del procés de Gestió del recursos materials

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Estudis d'Arquitectura
Data de tancament:
18-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GARQ
Descripció:
Es detecta que cal mantenir viva i activa la relació amb el col·legi professional i altres institucions afins. També cal re-incorporar als ex-estudiants a l'activitat de l'escola.
Valoració:
S'ha millorat en gran mesura la relació amb col.lectius afins al grau d'arquitectura i per tant considerem que aquest objectiu ha estat assolit.
ACC0002626
Incorporar als ex-estudiants a la vida acadèmica
ACC0002627
Millorar la relació de col·laboració amb el COAC

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Química
Data de tancament:
01-02-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GEQ
Descripció:
Les dades que disposem per valorar la inserció laboral del GEQ es construeixen amb molt poca participació per part dels nous graduats
Diagnòstic:
Informació rebuda amb poca representativitat
Valoració:
La comunicació amb els estudiants egresats de la titulació no ha estat del tot factible ja que molts no utilitzaven l'adreça electrònica de la UdG i no contestaven. En aquesta línia hem esperat als resultats de l'enquesta d'ocupació del 2023 i hem observat que les dades d'ocupació tornen a estar en la línia de la resta detitulacions de l'escola (per sobra del 85%). Es tanca l'objectiu ja que no es necessari. Addicionalment cap afegir que en l'enquesta del 2023 hi han hagut 15 respostes, pràcticament al 50% homes-dones.
ACC0002729
Enquesta nous graduats

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
21%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha realitzat una primera formació per administradors
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 15%
UdG
ACC0003639
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
UdG
ACC0003640
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha incorporat formació en l'àmbit de qualitat al Pla de Formació del PTGAS i de manera periòdica es programen actualitzacions del cursos
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
UdG
ACC0003615
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003616
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei"
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG
ACC0003632
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condicionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
.
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG
ACC0003606
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En les reunions per a la definició dels datamars del Datawarehouse, s'han determinat en grups de treball esl indicadors necessaris que han de permetre el càlcul d'indicadors de gestió per a diferents tiplogies de gestors.
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 20%
UdG
ACC0003613
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha endarreit 6 mesos el projecte que havia d'acabar el desembre per problemes de licitació
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 25%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
UdG
ACC0003611
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003621
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003637
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
57%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han entrat els plans i s'estan entrant els objectius i les accions etsratègiques.
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG
ACC0003623
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
17%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 0%
UdG
ACC0003617
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant la restructuració iniciada dels serveis de la Unversitat es decideix desistir, de moment, d'aquest objectiu. Fins que s'hagi acabat la restructuració.
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió
UdG

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
17-05-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Fins ara a les assignatures que per pla docent no es podia saber quin professor es tenia, es feia un tediós procés d'assignació manual. L'objectiu de millora és automatitzar en la mesura del possible aquest procés
Valoració:
Durant el curs 2022-23 s'ha usat, en forma de pla pilot, un nou script elaborat pel professor Antonio Bueno. Malgrat que en el procés hi ha hagut diversos problemes, sobretot en el primer quadrimestre, s'han pogut solventar i usar el nou procés automatitzat per a fer l'assignació. El benefici de l'automatització es considera molt positiu.
ACC0003532
Automatització del procés

Responsable:
Sotsdirectora de Relacions Exteriors de l'Escola Politècnica superior
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0007222
Dissenyar i elaborar un informe dels resultats - 0%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
23%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han comunicat als departaments i als centres el professorat amb alta i baixa valoració docent. Aquells que no l'han superat, s'ha indicat que els haurien de fer un apla de millora personalitzat.
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 50%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha avaluat la possibilitat de participar en CAE d'AQU i d'ANECA. S'ha difós informació de participació en ANECA. AQU és reticient a la participació de personal de les universitats catalanes per a evitar endogàmia.
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu consta de dos accions. La primera adreçada a l'elaboració de plans de millora per a PDI amb avaluacions negatives. La segona proporcionar al PDI els resultats de les avaluacions històriques.
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 60%
UdG
ACC0003642
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha la previsió d'incorporar una nova eina per a gestionar l'avaluació docent que faciliti la tasca als avaluats, als avaluadors i que integri la informació històrica de les avaluacions i la posi a disposició dels avaluats. La calendarització de l'eina ha sofert un retard en la planificació del SI per l'acumulació de projectes de l'àmbit.
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha tancat l'acció consistent en analitzar les necessitats de CPD dels grups de re cerca de la UdG i, un cop avaluades, s'ha obert una acció consistent en crear nous espais per al CPD de recerca de la UdG
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca
UdG
ACC0006166
Crear nous espais CPD - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet un nou programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals. Acció programada i executada al 100%. La revisió de la política d'investigador actiu està en curs, pendent de la nova política de recerca del Departametn d'Universitats.
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG
ACC0006202
Dissenyar i implementar un programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-03-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està completant la diagnosi, és a dir, el coneixement sobre les xarxes en què participa la UdG, sigui a nivell institucional o més focalitzat en un àmbit de docència, recerca o innovació. A continuació es prepararà un protocol per valorar l'adhesió a noves xarxes o el manteniment de la vinculació amb les existents.
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 30%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GARQ, GATE, MUCD
Valoració:
Actualment hi ha molt professorat a temps parcial no doctor a les titulacions. Es treballa per a reduir-lo en la definició dels propers plans docents.
ACC0007382
Fer un pla seguiment del professorat doctor als graus de GARQ i GATE - 0%
ACC0007395
Fer un pla de seguiment del professorat del MCD - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Sotsdirectora d'Espais de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
09-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La majoria d'accions previstes s'han dut a terme. Algunes no s'han pogut iniciar, però es preveu fer-ho al llarg del 2024. Les Inversion docents no executades ja no van ser aprovades en el moment que es va formular la petició per part del departament.
ACC0003438
Millora de la solució acústica de separació entre les aules AM12.2 i AM12.3
ACC0003439
Substitució de les bancades de l'aula II-07 o II-08 per taules i cadires mòbils
ACC0003440
Instal·lació de l'equipament per a videoconferències a la Sala de Juntes del P1
ACC0003441
Electrificació de les bancades de les aules II-05 i II-06
ACC0003442
Projecte de reforma de la zona de rebedor de la planta principal de l'edifici P2
ACC0003443
Projecte de reforma per a la creació d'una nova aula a l'edifici P2
ACC0003444
Projecte de creació d'una nova àrea d'estudi al passadís de la planta baixa del P2
ACC0003445
Reforma dels lavabos de la planta baixa del P1
ACC0003446
Primera fase de les obres de reforma de la Sala d'Actes del P1
ACC0007290
[InvDoc] Pantalles tàctils per maquetes FESTO 2 X PACK SCE-AULA KTP700 de SIEMENS
ACC0007293
[Inv Doc] Projector Epson EB-FH52 pel LabCS (III-04i)
ACC0007296
[Inv Doc] Espectofotòmetre UV-VIS de doble feix SHIMADZU UV-1280
ACC0007299
[Inv Doc] Sonda de mesura d'O2 dissolt, electròlit i membrana (NB BF 115, New Brunswick Scientific)
ACC0007304
[Inv Doc] Equip QUANTUM-X 1-MX840B d'HBK: Amplificador universal de 8 canals
ACC0007307
[Inv Doc] Maleta de fundició MCAM: Model de Campana
ACC0007310
[Inv Doc] Pèndol balístic (4 muntatges)
ACC0007313
[Inv Doc] Dipòsit de 5000L per refrigeració
ACC0007316
[Grans Inv] 4 Microscopis metal·lúrgics
ACC0007319
10 ordinadors HP VICTUS TG02-0064NS i5 16GB

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Enginyeria Biomèdica
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GEB
Diagnòstic:
Hi ha mancança de conferències relacionades amb l'enginyeria biomèdica
ACC0003576
Organitzar i difondre conferències relacionades amb l'enginyeria biomèdica - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Data de tancament:
12-02-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GETI
Diagnòstic:
Baix rendiment en assignatures que tenen prerequisits. Actualment el sistema de matrícula de la UdG no permet impedir la matrícula d'aquestes assignatures malgrat no es tinguin superades les assignatures que són prerequisit. (p.60)
Valoració:
Es descarta per impossibilitat del sistema.
ACC0001342
Establir dins el procediment de matrícula la necessitat d'haver superat l'assignatura prèvia requerida

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
16%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GETI
Descripció:
Definir un conjunt de projectes abordables des de diverses assignatures del GETI. Aquests projectes es poden treballar a les diferents assignatures com a problemes, pràctiques o treballs.
Diagnòstic:
Els estudiants valoren malament la formació pràctica rebuda.
ACC0002734
Detecció assignatures implicades ABP GETI - 25%
ACC0002735
Definició dels projectes ABP al GETI - 25%
ACC0002736
Implantació de projectes ABP - 0%

Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Data de tancament:
08-02-2024
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Actualment s'estan avaluant les competències a partir de les notes de les assignatures que tenen assignades cadascuna de les competències. Aquest mètode és bastant acurat per a les competències específiques, però per a les competències transversals es considera que és una mesura molt indirecta. És per aquest motiu que es preten desenvolupar un sistema que a partir de les rúbriques de les assignatures d'EEL i del TFG, i les notes finals de les assigantures permeti donar una valoració més específica de cadascuna de competències transversals. Aquesta aplicació dependria primer del desenvolupament de la nova aplicació de TFGs que es desenvolupa en l'objectiu OBJ0001253.
Valoració:
De moment s'ha iniciat una prova pilot per avaluar en algunes assignatures la competència transversal de Treball en Grup, vinculat a un grup de treball de l'ICE. El desenvolupament d'una nova aplicació per a l'avaluació de les competències transversals s'ha desestimat, per la intenció de redefinir les titulacions i pel canvi de competències a resultats d'aprenentatge que marca el nou RD.
ACC0002749
Implementació d'una aplicació d'avaluació de competències transversals
ACC0003138
Prova pilot per a l'avaluació de la competència de treball en grup

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Mecànica
Data de tancament:
29-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GEM
Descripció:
Fer un seguiment del grau de satisfacció dels estudiants que acaban el grau mitjançant els resultats provinents de GPA i l'informe de seguiment i d'una enquesta als estudiants que defensen el TFG.
Diagnòstic:
S'ha decidit allargar el període un curs més per disposar de més dades. Doncs el curs anterior, degut a la pandèmia hi va haver molt poques respostes.
Valoració:
S'han recollit les enquestes dels estudiants que han acabat el TFG durant aquest curs i s'han tornat a analitzar. Queda pendent la presentació de resultats als propers consells d'estudi. S'han recollit les dades i s'han presentat al consell d'estudis.
ACC0002759
Realització d'enquestes als estudiants que han defensat el TFG
ACC0002760
Analitzar el grau de satisfacció dels estudiants de GEM d'altres universitats.

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.
ACC0003626
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Responsable:
Sotsdirectora d'Estudiants de l'Escola Politècnica Superior
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha dissenyat un qüestionari per registrar l'evolució de l'assistència durant el quadrimestre per a les diferents assignatures. Una vegada finalitzat el quadrimestre s'enviarà el qüestionari al professorat i posteriorment s'analitzaran les dades recollides.
ACC0003666
Realitzar una enquesta al professorat per saber l'assistència a classe - 30%

Responsable:
Sotsdirectora de Relacions Exteriors de l'Escola Politècnica superior
Data prevista:
31-07-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0007225
Augmentar la oferta de BIP a més estudis - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.