Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat de Ciències

Pla de millora

Qualitat

La Facultat de Ciències analitza el desenvolupament de les titulacions impartides i reflexiona sobre el seu funcionament. Aquesta reflexió es fonamenta tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ.

Fruit de l’anàlisi valorativa, es detecten fortaleses i àrees per a la millora a les quals es dona resposta mitjançant la definició d’ objectius i accions integrats en un pla de millora propi de la facultat. Aquests objectius de millora poden ser transversals de la universitat, generals de la facultat o específics per a una o vàries titulacions en concret.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 52Objectius en curs
  • 9Objectius tancats el darrer any
  • 107Accions en curs
  • 58Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Degà
Data prevista:
15-09-2022
Assoliment:
91%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GQUIM, GCA
Descripció:
Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del centre
Diagnòstic:
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
Valoració:
El curs 2017-18 ja es varen tancar dues de les tres accions de millora vinculades a aquest objectiu. S'informa als estudiants en les sessions d'acollida i a través dels tutors del PAT i també s'han modificat l'itinerari pels estudiants. S'ha canviat la fita a segon semestre del curs 2020-21 donat que encara no s'han modificat i publicat les memòries amb la modificació. Actualment estem en procés de modificació de les memòries.
ACC0001062
Incorporació del requisit de la tercera llengua - 75%
ACC0001063
Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats i comunicació dels canvis realitzats al SSGAE i a les Secretaries Acadèmiques dels centres docents
Tancada
ACC0001064
Activitats d'informació sobre el requisit d'acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol als estudiants de nou accés a l'estudi de grau 17/18
Tancada

Responsable:
Vicedegà d'infraestructures
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
40%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Es pretén elaborar unes fitxes diàries recollint informació sobre les sessions pràctiques, amb el detall de tots el material, reactius i aparells necessaris per al seu correcte desenvolupament.
Diagnòstic:
Diverses assignatures necessiten simultàniament un tipus específic de material o instrumentació. D'altra banda, el professorat ha detectat en ocasions mancances en el material disponible per a les sessions pràctiques. Les fitxes han de permetre preveure les necessitats de les sessions amb antelació i millorar així la coordinació entre assignatures i la seva programació.
Valoració:
Els tècnics de suport a la docència han elaborarat les fitxes, faltaria verificació per part del professorat responsable i poliment. S'incorpora un nou vicedegà d'infraestructures (Dr. Jordi Viñas) que en serà el responsable de la seva continuació. A setembre 2020, ja estan totes les fitxes actualitzades i per tant toles assginatures pràctiques o les que tenen part pràctica tenen la seva fitxa. A partir d'ara només s'ha de fer una actualització de les fitxes en les assgintures que hi ha canvis a les pràctiques. A gener 2021 es comença una nova acció : Realització d'un protocol de pràctiques per tal d'establir correctament els criteries per a canviar de pràctiques o implementar-ne de noves.
ACC0001128
Elaboració de fitxes per a les sessions pràctiques - 60%
ACC0002261
Protocol de pràctiques - 20%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
BMB
Descripció:
Canvi en la oferta de crèdits corresponent al mòdul pràctic optatiu.
Diagnòstic:
Aquesta mesura pretén afavorir que els estudiants es formin en tècniques de biologia molecular diferents a les que utilitzaran en l'estada en el laboratori on realitzen el TFM. Aquesta mesura pretén evidenciar de forma més adequada les diferències entre el mòdul pràctic i el TFM i permetrà que els estudiants puguin triar més assignatures optatives de caire teòric i/o pràctiques en empresa (externes a la UdG).
Valoració:
Aquest canvi es va introduir en l'autoinforme de reacreditació del màster que actualment, després de la trobada amb el CAE al desembre de 2019, esta pendent de valoració per l'AQU. Des del GPA es va informar a la coordinadora que rebrien ells aquesta valoració i que en el moment que es dones per aprovada iniciarien els tràmits per fer el canvi. Per tant, aquesta mesura de moment no s'ofertarà en el pla d'estudis pel curs 2020-2021. L'informe d'acreditació del màster, amb data 13 de maig, va rebre la qualificació de FAVORABLE i després del període d'al·legacions corresponent, a data 6 de juliol des del GPA se'ns va informar que el procés es donava per finalitzat. La modificació dels crèdits de Mòdul Pràctic, inclosa en aquest informe, es valora positivament i per tant, per donar per assolit l'objectiu resten només els tràmits del GPA per incorporar aquesta oferta en el pla d'estudis 2021-2022, moment en que es tancarà l'objectiu. El Mòdul Pràctic (assignatura optativa pràctica) de 6 crèdits (150h) s'incorpora ja en el curs 2021-2022 amb 20 estudiants matriculats per tant es considera que hem assolit l'objectiu de manera molt satisfactòria.
ACC0001250
Modificació dels crèdits assignats al mòdul pràctic optatiu
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió. Aquesta competència resta lligada al debat més general sobre les competències transversals del model docent UdGXXI.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
65%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Establiment dels protocols d'oferta i assignació de les pràctiques en empresa i els TFM (MUCTRH)
Diagnòstic:
A les tres primeres edicions els contactes amb les empreses i amb els estudiants candidats els ha fet el coordinador directament i genera confussió en el procés a part de que hi ha poca transparència a l'assignació de places.
Valoració:
Per la tramitació dels convenis ja es fa servir les dues plataformes de la facultat, i pel curs vinent ja s'ha parlat amb les empreses i grups de recerca per fer la majoria d'ofertes sistemàticament amb les plataformes. En aquesta tercera edició ha co-existit un procediment híbrid entre la publicació de les ofertes de pràctiques en empresa i TFM a les plataformes de la facultat (cosa que ha permès automatitzar també l'entrega de les memòries i l'avaluació), i per la quarta edició ja es compta en fer una migració del 100%.
ACC0002255
Adaptar i aplicar la normativa existent a la facultat per recollir, ofertar i assignar les places - 65%

Responsable:
Coordinadora d'estudis del grau en Ciències Ambientals
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCA, GBIOL, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Modificar el nom d'algunes assignatures obligatòries i bàsiques dels estudis de grau de la FC
Diagnòstic:
Algunes assignatures bàsiques i obligatòries de la FC, que es donen en titulacions diferents i que tenen continguts i nombre de crèdits diferents tenen, en canvi, el mateix nom. Això genera algunes confusions a nivell organitzatiu de la FC.
Valoració:
S'ha consultat al professorat implicat i en la major part dels casos s'ha obingut les propostes necessàries pel canvi de nom de les assignatures. S'ha fet la proposta de noms i estem en procés de modificació de les memòries.
ACC0002262
Canviar el nom d'algunes assignatures dels graus - 60%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
52%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH, BMB
Descripció:
Millorar l'organització i la informació disponible a la plana web i la intranet de la FC
Diagnòstic:
Tot i els esforços per millorar la plana web de la FC (ha millorat considerablement els darrers anys), alguns membres de la FC encara hi troben mancances. En el cas de la Intranet les mancances són encara més acusades. Caldrà millorar i organitzar la informació disponible. També cal millorar les planes webs d'alguns màsters de la FC. S'ha modificat la plana web del MACMoM, es tanca l'acció de millora.
Valoració:
Cal millorar tant la plana web com la intranet de la FC. S'hi està treballant. S'ha completat la millora de l'apartat de qualitat i la plana web del màster MACMoM. S'ha començat a treballar amb la plana web del màster de BMB.
ACC0002258
Acabar d'organitzar i completar la plana web de la FC - 60%
ACC0002259
Millorar la intranet de la FC i assimilar-la a la web pública. Augmentar la informació disponible. - 0%
ACC0002319
Millorar la informació pública sobre el màster en Biologia Molecular i Biomedicina - 50%
ACC0002762
Millora de la informació pública del Màster en Catàlisi Avançada i Modelatge Molecular (MACMoM)
Tancada

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicedegana Relacions Exteriors
Data de tancament:
15-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Descripció:
Ja s'han incorporat preguntes especifiques del perfíl formatiu als informes de PE i TFG i se n'ha fet una valoració. Es tanca l'acció. També s'ha sistematitzat unes Jornades d'Orientació Professional (JOP) a la FC que es realitzen cada curs durant el mes de febrer. Es tanca l'acció. Finalment durant les darreres JOP s'ha proposat a diferents empreses formar part de la CQC. De moment hem incorporat un representant. Restem a l'espera de properes incorporacions per tancar la darrera acció i l'objectiu.
Diagnòstic:
No es disposa d'informació del món empresarial sobre el grau de satisfacció amb el perfil formatiu dels graus i màsters de la facultat
Valoració:
Ja s'han incorporat preguntes especifiques del perfíl formatiu als informes de PE i TFG i se n'ha fet una valoració. Es tanca l'acció. També s'ha sistematitzat unes Jornades d'Orientació Professional (JOP) a la FC que es realitzen cada curs durant el mes de febrer. Es tanca l'acció. Finalment durant les JOP 2020 s'ha proposat a diferents empreses formar part de la CQC.S'han incorporat 2 representants a la CQC i per tant tanquem la darrera acció i l'objectiu.
ACC0001004
Incorporació de preguntes específiques del perfil formatiu als informes de PE i TFG i TFM
Tancada
ACC0001005
Sistematitzar un pla de reunions amb representants de diferents àmbits del món empresarial
Tancada
ACC0001006
Incorporar més representants del món empresarial a la Comissió de qualitat
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
15-09-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Diagnòstic:
FC Desplegament del SGIQ no del tot efectiu a nivell de centre docent
Valoració:
S'ha avançat amb el desenvolupament del nou SGIQ i ja s'estan redactant i aprovant els procediments transversals. Ja tenim a punt el model i l'eina per començar a treballar en els procediments propis del centre. Els cursos 19-20 i 20-21 no s'ha pogut començar, es preveu començar el curs 21-22. Es canvia la fita al curs 21-22.
ACC0001015
Redefinició del SGIQ i reassignació de responsabilitats - 50%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
10-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.
Valoració:
La UdG ha desenvolupat una enquesta resumida a partir de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya. El procés s'ha aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG i s'ha incorporat al SGQ. L'enquesta s'ha administrat per primera vegada de manera generalitzada a tots els màsters durant el mes de gener de 2022.
ACC0002806
Actualització del procés P0903 Enquestes d'inserció de graduats
Tancada
UdG
ACC0002807
Implementació de l'enquesta
Tancada
UdG
ACC0002808
Tractament de dades i elaboració informe
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Es programarà i dissenyarà des del consell d'estudis un pla d'enquestes complementaries al que es porta a terme des de la universitat
Diagnòstic:
Des de l'inici del màster s'han fet diverses enquestes que han aportat molta informació, però sempre han estat fetes amb diferent format i diferents èpoques de l'any. Al fer l'acreditació s'ha vist que hi ha informació rellevant que no es demanava i d'altre que era redundant. Es vol fer una nova programació i consolidar-la
ACC0002907
Presentació de l'objectiu de millora al consell d'estudi - 0%
ACC0002908
Implementació enquestes - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
15-12-2022
Assoliment:
46%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
L'integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Esatn plemanet integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat - 0%
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
26%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 - 0%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 - 80%
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
15-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
30-09-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 0%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
BMB
Descripció:
Amb l'objectiu de que els estudiants de nou ingrés puguin conèixer millor la temàtica dels possibles TFM i els laboratoris de pràctiques als que tindran accés, durant la tutoria prèvia a la matriculació que realitza la coordinadora, rebran informació adicional.
Diagnòstic:
Com a resultat de l'informe d'avaluació per la reacreditació de l'estudi presentat a AQU, a data 13 de maig de 2020, es recomana reforçar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants.
Valoració:
Atenent al consell de la comissió d'avaluació externa d'AQU, s'obre un nou objectiu de millora a partir del curs 2021-2022 per reforçar l'assessorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants. Durant els mesos de juliol, agost i setembre abans de la matrícula es realitza una entrevista individualitzada amb cada estudiant (majoritàriament virtuals utilitzant la plataforma meet) per tal d'assessorar en temes de selecció d'assignatures optatives segons perfil i interessos formatius de cada estudiant. En aquestes tutories també s'explica el funcionament de la plataforma para la selecció dels grups de recerca on realitzar el TFM i s'assessora sobre accions per trobar una empresa on realitzar les pràctiques. El primer dia de classe 4 d'Octubre es dona informació sobre les plataformes de TFM i pràctiques en empresa i el powerpoint amb les intruccions bàsiques queda penjat al Moodle de l'assignatura TFM perquè el puguin consultar. Posteriorment es fan tutories individualitzades quan ho sol·liciten els estudiants especialment per temes de canvis de matrícula d'assignatures optatives i possibles dubtes sobre mòdul pràctic, TFM i pràctiques en empresa. Quedem a l'espera d'avaluar la percepció i satisfacció dels estudiants amb aquestes tutories de coordinació per tal de consolidarles en el proper curs 2022-2023.
ACC0002260
Millorar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció de les pràctiques i àmbit del TFM. - 50%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Vicedegana Relacions Exteriors
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH
Descripció:
Ens proposem millorar la Internacionalització de la Facultat, tant des del punt de vista dels estudis que s'ofereixen com de la mobilitat d'estudiants i PDI.
Diagnòstic:
La Facultat ha de millorar la seva Internacionalització per tal d'assolir amb èxit els indicadors que proposa la nova Estratègia d'Internacionalització UdGlobal 2020-25 marcada pel rectorat.
Valoració:
El curs 19-20 haem passat de 13 a 22 assignatures en anglès i per tant tanquem l'acció. Degut a la pandemia els cursos 19-20 i 20-21 no hem pogut millorar el número d'estudiants internacionals IN-COMING. Allarguem la fita al curs 22-23.
ACC0001623
Incrementar la docència en anglès
Tancada
ACC0001624
Incrementar els estudiants internacionals - 50%

Responsable:
Responsable de perspectiva de gènere
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM, MUCTRH, BMB
Descripció:
Seguint les recomanacions de l'AQU, es volen incroporar aspectes de Perspectiva de genère a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències. Aquesta incorporació inclou continguts, pràctiques docents i reflexions sobre la pròpia disciplina.
Diagnòstic:
Els aspecte de gènere no es tenen en compte en la planificació de la docència.
Valoració:
La Comissió de Govern de la FC ha aprovat un pla d'incorporació d'aspectes de Perspectiva de Gènere als graus, amb una primera fase que comença el curs 2020-2021 i acaba el curs 2022-2023. Els màsters de BMB i de CTRH també han incorporat una acció de millora en aquest sentit.
ACC0001643
Incloure la perspectiva de gènere en assignatures compartides a tots els graus de la FC. - 60%
ACC0001644
Incloure aspectes de perspectiva de gènere a assignatures específiques de cada grau de la FC. - 10%
ACC0002254
Incorporar perspectiva de gènere al MUCTRH - 40%
ACC0002323
Incorporar la perspectiva de gènere al màster BMB - 33%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
12%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM
Descripció:
Aconseguir que es puguin avaluar amb més continuïtat les competències bàsiques al llarg dels estudis de grau en el marc del Pla d'avaluació de Competències Bàsiques (PAC) de la FC
Diagnòstic:
El PAC funciona raonablement bé però hi ha la percepció que el nombre d'avaluacions de cada competència bàsica és petit i que una avaluació més continuada al llarg del grau ajudaria a la seva millora
Valoració:
Hem demanat dos ajuts d'innovació docent que ens han concedit. Comencem a preprar materials i identificar necessitats de formació.
ACC0002256
Generar material per tal de facilitar l'avaluació de les competències bàsiques - 15%
ACC0002257
Programar cursos de formació per facilitar que més professorat afegeixi activtats d'avaluació de competències bàsiques en marc del PAC - 10%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Es vol revisar a quines assignatures s'avaluen les competències transversals i establir un pla per fer l'avaluació i informar als alumnes
Diagnòstic:
Al fer l'acreditació s'ha detectat que l'assignació d'algunes competències transversals es pot refinar i també que es pot protocolitzar l'avaluació (cal fer rúbriques) i com s'informa a l'estudiant
ACC0002909
Assignació competències transversals a les assignatures - 0%
ACC0002910
Proposta de rúbrica per avaluació competències transversals - 0%
ACC0002911
Informació de la progressio de les competències transversals als alumnes - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.