Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat de Ciències

Pla de millora

Qualitat

La Facultat de Ciències analitza el desenvolupament de les titulacions impartides i reflexiona sobre el seu funcionament. Aquesta reflexió es fonamenta tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ.

Fruit de l’anàlisi valorativa, es detecten fortaleses i àrees per a la millora a les quals es dona resposta mitjançant la definició d’ objectius i accions integrats en un pla de millora propi de la facultat. Aquests objectius de millora poden ser transversals de la universitat, generals de la facultat o específics per a una o vàries titulacions en concret.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 19Objectius en curs
  • 9Objectius tancats el darrer any
  • 35Accions en curs
  • 61Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Degà
Data prevista:
15-09-2022
Assoliment:
91%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GQUIM, GCA
Descripció:
Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del centre
Diagnòstic:
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
Valoració:
El curs 2017-18 ja es varen tancar dues de les tres accions de millora vinculades a aquest objectiu. S'informa als estudiants en les sessions d'acollida i a través dels tutors del PAT i també s'han modificat l'itinerari pels estudiants. S'ha canviat la fita a segon semestre del curs 2020-21 donat que encara no s'han modificat i publicat les memòries amb la modificació. Actualment estem en procés de modificació de les memòries.
ACC0001062
Incorporació del requisit de la tercera llengua - 75%
ACC0001063
Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats i comunicació dels canvis realitzats al SSGAE i a les Secretaries Acadèmiques dels centres docents
Tancada
ACC0001064
Activitats d'informació sobre el requisit d'acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol als estudiants de nou accés a l'estudi de grau 17/18
Tancada

Responsable:
Vicedegà d'infraestructures
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
40%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Es pretén elaborar unes fitxes diàries recollint informació sobre les sessions pràctiques, amb el detall de tots el material, reactius i aparells necessaris per al seu correcte desenvolupament.
Diagnòstic:
Diverses assignatures necessiten simultàniament un tipus específic de material o instrumentació. D'altra banda, el professorat ha detectat en ocasions mancances en el material disponible per a les sessions pràctiques. Les fitxes han de permetre preveure les necessitats de les sessions amb antelació i millorar així la coordinació entre assignatures i la seva programació.
Valoració:
Els tècnics de suport a la docència han elaborarat les fitxes, faltaria verificació per part del professorat responsable i poliment. S'incorpora un nou vicedegà d'infraestructures (Dr. Jordi Viñas) que en serà el responsable de la seva continuació. A setembre 2020, ja estan totes les fitxes actualitzades i per tant toles assginatures pràctiques o les que tenen part pràctica tenen la seva fitxa. A partir d'ara només s'ha de fer una actualització de les fitxes en les assgintures que hi ha canvis a les pràctiques. A gener 2021 es comença una nova acció : Realització d'un protocol de pràctiques per tal d'establir correctament els criteries per a canviar de pràctiques o implementar-ne de noves.
ACC0001128
Elaboració de fitxes per a les sessions pràctiques - 60%
ACC0002261
Protocol de pràctiques - 20%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Data de tancament:
11-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
BMB
Descripció:
Canvi en la oferta de crèdits corresponent al mòdul pràctic optatiu.
Diagnòstic:
Aquesta mesura pretén afavorir que els estudiants es formin en tècniques de biologia molecular diferents a les que utilitzaran en l'estada en el laboratori on realitzen el TFM. Aquesta mesura pretén evidenciar de forma més adequada les diferències entre el mòdul pràctic i el TFM i permetrà que els estudiants puguin triar més assignatures optatives de caire teòric i/o pràctiques en empresa (externes a la UdG).
Valoració:
Aquest canvi es va introduir en l'autoinforme de reacreditació del màster que actualment, després de la trobada amb el CAE al desembre de 2019, esta pendent de valoració per l'AQU. Des del GPA es va informar a la coordinadora que rebrien ells aquesta valoració i que en el moment que es dones per aprovada iniciarien els tràmits per fer el canvi. Per tant, aquesta mesura de moment no s'ofertarà en el pla d'estudis pel curs 2020-2021. L'informe d'acreditació del màster, amb data 13 de maig, va rebre la qualificació de FAVORABLE i després del període d'al·legacions corresponent, a data 6 de juliol des del GPA se'ns va informar que el procés es donava per finalitzat. La modificació dels crèdits de Mòdul Pràctic, inclosa en aquest informe, es valora positivament i per tant, per donar per assolit l'objectiu resten només els tràmits del GPA per incorporar aquesta oferta en el pla d'estudis 2021-2022, moment en que es tancarà l'objectiu. El Mòdul Pràctic (assignatura optativa pràctica) de 6 crèdits (150h) s'incorpora ja en el curs 2021-2022 amb 20 estudiants matriculats per tant es considera que hem assolit l'objectiu de manera molt satisfactòria.
ACC0001250
Modificació dels crèdits assignats al mòdul pràctic optatiu
Tancada

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data de tancament:
01-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCTRH
Diagnòstic:
El primer curs del màster només va comptar amb 10 estudiants, 7 de la UdG i 3 del SUC
Valoració:
S'han engegat accions de millora per a la captació d'estudiants. El curs 2019-20 no s'ha pogut assistir físicament a cap Fira internacional, però s'ha participat a totes les activitats de promoció nacional i internacional de màsters de la UdG i s'han porta a terme altres actuacions particulars de promoció. Amb aquestes accions l'interès i la preinscripció al màster han augmentat considerablement i per a la tercera edició hem tingut 27 estudiants matriculats de 7 països diferents, amb 9 estudiants internacionals. Es tanca l'objectiu de millora.
ACC0001588
Assistència i seguiment de fires nacionals i internacionals per promoure estudis de la UdG
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
65%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Establiment dels protocols d'oferta i assignació de les pràctiques en empresa i els TFM (MUCTRH)
Diagnòstic:
A les tres primeres edicions els contactes amb les empreses i amb els estudiants candidats els ha fet el coordinador directament i genera confussió en el procés a part de que hi ha poca transparència a l'assignació de places.
Valoració:
Per la tramitació dels convenis ja es fa servir les dues plataformes de la facultat, i pel curs vinent ja s'ha parlat amb les empreses i grups de recerca per fer la majoria d'ofertes sistemàticament amb les plataformes. En aquesta tercera edició ha co-existit un procediment híbrid entre la publicació de les ofertes de pràctiques en empresa i TFM a les plataformes de la facultat (cosa que ha permès automatitzar també l'entrega de les memòries i l'avaluació), i per la quarta edició ja es compta en fer una migració del 100%.
ACC0002255
Adaptar i aplicar la normativa existent a la facultat per recollir, ofertar i assignar les places - 65%

Responsable:
Coordinadora d'estudis del grau en Ciències Ambientals
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCA, GBIOL, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Modificar el nom d'algunes assignatures obligatòries i bàsiques dels estudis de grau de la FC
Diagnòstic:
Algunes assignatures bàsiques i obligatòries de la FC, que es donen en titulacions diferents i que tenen continguts i nombre de crèdits diferents tenen, en canvi, el mateix nom. Això genera algunes confusions a nivell organitzatiu de la FC.
Valoració:
S'ha consultat al professorat implicat i en la major part dels casos s'ha obingut les propostes necessàries pel canvi de nom de les assignatures. S'ha fet la proposta de noms i estem en procés de modificació de les memòries.
ACC0002262
Canviar el nom d'algunes assignatures dels graus - 60%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
ACC0002193
Definir la nova estructura
Tancada
UdG
ACC0002194
Implementar nova estructura web
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
52%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH, BMB
Descripció:
Millorar l'organització i la informació disponible a la plana web i la intranet de la FC
Diagnòstic:
Tot i els esforços per millorar la plana web de la FC (ha millorat considerablement els darrers anys), alguns membres de la FC encara hi troben mancances. En el cas de la Intranet les mancances són encara més acusades. Caldrà millorar i organitzar la informació disponible. També cal millorar les planes webs d'alguns màsters de la FC. S'ha modificat la plana web del MACMoM, es tanca l'acció de millora.
Valoració:
Cal millorar tant la plana web com la intranet de la FC. S'hi està treballant. S'ha completat la millora de l'apartat de qualitat i la plana web del màster MACMoM. S'ha començat a treballar amb la plana web del màster de BMB.
ACC0002258
Acabar d'organitzar i completar la plana web de la FC - 60%
ACC0002259
Millorar la intranet de la FC i assimilar-la a la web pública. Augmentar la informació disponible. - 0%
ACC0002319
Millorar la informació pública sobre el màster en Biologia Molecular i Biomedicina - 50%
ACC0002762
Millora de la informació pública del Màster en Catàlisi Avançada i Modelatge Molecular (MACMoM)
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicedegana Relacions Exteriors
Data de tancament:
15-11-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Descripció:
Ja s'han incorporat preguntes especifiques del perfíl formatiu als informes de PE i TFG i se n'ha fet una valoració. Es tanca l'acció. També s'ha sistematitzat unes Jornades d'Orientació Professional (JOP) a la FC que es realitzen cada curs durant el mes de febrer. Es tanca l'acció. Finalment durant les darreres JOP s'ha proposat a diferents empreses formar part de la CQC. De moment hem incorporat un representant. Restem a l'espera de properes incorporacions per tancar la darrera acció i l'objectiu.
Diagnòstic:
No es disposa d'informació del món empresarial sobre el grau de satisfacció amb el perfil formatiu dels graus i màsters de la facultat
Valoració:
Ja s'han incorporat preguntes especifiques del perfíl formatiu als informes de PE i TFG i se n'ha fet una valoració. Es tanca l'acció. També s'ha sistematitzat unes Jornades d'Orientació Professional (JOP) a la FC que es realitzen cada curs durant el mes de febrer. Es tanca l'acció. Finalment durant les JOP 2020 s'ha proposat a diferents empreses formar part de la CQC.S'han incorporat 2 representants a la CQC i per tant tanquem la darrera acció i l'objectiu.
ACC0001004
Incorporació de preguntes específiques del perfil formatiu als informes de PE i TFG i TFM
Tancada
ACC0001005
Sistematitzar un pla de reunions amb representants de diferents àmbits del món empresarial
Tancada
ACC0001006
Incorporar més representants del món empresarial a la Comissió de qualitat
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
15-09-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Diagnòstic:
FC Desplegament del SGIQ no del tot efectiu a nivell de centre docent
Valoració:
S'ha avançat amb el desenvolupament del nou SGIQ i ja s'estan redactant i aprovant els procediments transversals. Ja tenim a punt el model i l'eina per començar a treballar en els procediments propis del centre. Els cursos 19-20 i 20-21 no s'ha pogut començar, es preveu començar el curs 21-22. Es canvia la fita al curs 21-22.
ACC0001015
Redefinició del SGIQ i reassignació de responsabilitats - 50%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat - 90%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2019-20 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2021
Assoliment:
77%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
Hem avançat en el disseny dels processos del SGIQ. La data prevista s'ajorna uns mesos
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents - 75%
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures - 75%
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat - 50%
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001273
Migrar el pla de millora de la FC
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-12-2021
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002815
Desenvolupar al SN - 10%
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Es programarà i dissenyarà des del consell d'estudis un pla d'enquestes complementaries al que es porta a terme des de la universitat
Diagnòstic:
Des de l'inici del màster s'han fet diverses enquestes que han aportat molta informació, però sempre han estat fetes amb diferent format i diferents èpoques de l'any. Al fer l'acreditació s'ha vist que hi ha informació rellevant que no es demanava i d'altre que era redundant. Es vol fer una nova programació i consolidar-la
ACC0002907
Presentació de l'objectiu de millora al consell d'estudi - 0%
ACC0002908
Implementació enquestes - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Degà
Data de tancament:
01-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Descripció:
Disposar d'un document públic del PAT del màster
Diagnòstic:
No hi ha disponible la informació del PAT del màster
Valoració:
S'ha aprovat en CG una normativa reguladora del PAT dels màsters i s'ha publicat a la plana web de la facultat, S'ha afegit la informació del Pla d'acció tutorial a les web dels diferents màsters. Es tanca l'acció. També s'han realitzat les enquestes de satisfacció dels estudiants en el BMB però es vol fer una recollida de tres anys. Es canvia la Fita pel segon semestre del curs 2019-20. A data febrer de 2021, es procedeix a tancar l'objectiu de millora donat que l'informe d'acreditació d'AQU ( a data 13 de maig de 2020), valora que el PAT dona resposta a les necesitats dels estudiants, amb una orientació profesional adeqüada. Igualment, valora que les infraestructures docents i de suport a l'aprenentatge donen resposta adequada a les necessitats d'aprenentatge dels estudiants. Tot i així es recomana reforçar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràtiques i àmbit del TFM als estudiants. En aquest sentit, s'obre un nou objectiu de millora a partir del curs 2021-2022.
ACC0001045
Formalitzar i publicar el PAT del màster
Tancada
ACC0001046
Determinar el grau de satisfacció dels estudiants en referència al PAT per mitjà d'una enquesta
Tancada

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
BMB
Descripció:
Amb l'objectiu de que els estudiants de nou ingrés puguin conèixer millor la temàtica dels possibles TFM i els laboratoris de pràctiques als que tindran accés, durant la tutoria prèvia a la matriculació que realitza la coordinadora, rebran informació adicional.
Diagnòstic:
Com a resultat de l'informe d'avaluació per la reacreditació de l'estudi presentat a AQU, a data 13 de maig de 2020, es recomana reforçar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants.
Valoració:
Atenent al consell de la comissió d'avaluació externa d'AQU, s'obre un nou objectiu de millora a partir del curs 2021-2022 per reforçar l'assessorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants. Durant els mesos de juliol, agost i setembre abans de la matrícula es realitza una entrevista individualitzada amb cada estudiant (majoritàriament virtuals utilitzant la plataforma meet) per tal d'assessorar en temes de selecció d'assignatures optatives segons perfil i interessos formatius de cada estudiant. En aquestes tutories també s'explica el funcionament de la plataforma para la selecció dels grups de recerca on realitzar el TFM i s'assessora sobre accions per trobar una empresa on realitzar les pràctiques. El primer dia de classe 4 d'Octubre es dona informació sobre les plataformes de TFM i pràctiques en empresa i el powerpoint amb les intruccions bàsiques queda penjat al Moodle de l'assignatura TFM perquè el puguin consultar. Posteriorment es fan tutories individualitzades quan ho sol·liciten els estudiants especialment per temes de canvis de matrícula d'assignatures optatives i possibles dubtes sobre mòdul pràctic, TFM i pràctiques en empresa. Quedem a l'espera d'avaluar la percepció i satisfacció dels estudiants amb aquestes tutories de coordinació per tal de consolidarles en el proper curs 2022-2023.
ACC0002260
Millorar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció de les pràctiques i àmbit del TFM. - 50%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Degà
Data de tancament:
01-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GQUIM, GCA
Descripció:
Aconseguir que es puguin treballar més profundament les competències especifiques a les diferents assignatures
Diagnòstic:
Dificultats per treballar i avaluar totes les competències específiques lligades a les assignatures dels graus
Valoració:
Les coordinadores dels graus van informar als professors responsables de les assignatures que calia reduir el nombre de competències específiques vinculades a les activitats formatives . El curs 2019-20 s'ha reduït en gran mesura. De cares a l'elaboració del disseny de les assignatures pel proper curs 2020-21, es contactarà amb els professors que encara no ho han fet. Tots els graus compleixen el criteri, per tant, es dona per assolit l'objectiu de millora i es tanca.
ACC0001049
Reduir el nombre de competències específiques lligades a una mateixa activitat formativa
Tancada
ACC0001122
Reduir el nombre de competències específiques lligades a una mateixa activitat formativa en el grau de Biologia
Tancada
ACC0001123
Reduir el nombre de competències específiques lligades a una mateixa activitat formativa en el grau de Biotecnologia
Tancada
ACC0001124
Reduir el nombre de competències específiques lligades a una mateixa activitat en el grau de Ciències Ambientals
Tancada
ACC0001125
Reduir el nombre de competències específiques lligades a una mateixa activitat formativa en el grau de Química
Tancada

Responsable:
Vicedegana Relacions Exteriors
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH
Descripció:
Ens proposem millorar la Internacionalització de la Facultat, tant des del punt de vista dels estudis que s'ofereixen com de la mobilitat d'estudiants i PDI.
Diagnòstic:
La Facultat ha de millorar la seva Internacionalització per tal d'assolir amb èxit els indicadors que proposa la nova Estratègia d'Internacionalització UdGlobal 2020-25 marcada pel rectorat.
Valoració:
El curs 19-20 haem passat de 13 a 22 assignatures en anglès i per tant tanquem l'acció. Degut a la pandemia els cursos 19-20 i 20-21 no hem pogut millorar el número d'estudiants internacionals IN-COMING. Allarguem la fita al curs 22-23.
ACC0001623
Incrementar la docència en anglès
Tancada
ACC0001624
Incrementar els estudiants internacionals - 50%

Responsable:
Responsable de perspectiva de gènere
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM, MUCTRH, BMB
Descripció:
Seguint les recomanacions de l'AQU, es volen incroporar aspectes de Perspectiva de genère a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències. Aquesta incorporació inclou continguts, pràctiques docents i reflexions sobre la pròpia disciplina.
Diagnòstic:
Els aspecte de gènere no es tenen en compte en la planificació de la docència.
Valoració:
La Comissió de Govern de la FC ha aprovat un pla d'incorporació d'aspectes de Perspectiva de Gènere als graus, amb una primera fase que comença el curs 2020-2021 i acaba el curs 2022-2023. Els màsters de BMB i de CTRH també han incorporat una acció de millora en aquest sentit.
ACC0001643
Incloure la perspectiva de gènere en assignatures compartides a tots els graus de la FC. - 60%
ACC0001644
Incloure aspectes de perspectiva de gènere a assignatures específiques de cada grau de la FC. - 10%
ACC0002254
Incorporar perspectiva de gènere al MUCTRH - 40%
ACC0002323
Incorporar la perspectiva de gènere al màster BMB - 33%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
12%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM
Descripció:
Aconseguir que es puguin avaluar amb més continuïtat les competències bàsiques al llarg dels estudis de grau en el marc del Pla d'avaluació de Competències Bàsiques (PAC) de la FC
Diagnòstic:
El PAC funciona raonablement bé però hi ha la percepció que el nombre d'avaluacions de cada competència bàsica és petit i que una avaluació més continuada al llarg del grau ajudaria a la seva millora
Valoració:
Hem demanat dos ajuts d'innovació docent que ens han concedit. Comencem a preprar materials i identificar necessitats de formació.
ACC0002256
Generar material per tal de facilitar l'avaluació de les competències bàsiques - 15%
ACC0002257
Programar cursos de formació per facilitar que més professorat afegeixi activtats d'avaluació de competències bàsiques en marc del PAC - 10%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Es vol revisar a quines assignatures s'avaluen les competències transversals i establir un pla per fer l'avaluació i informar als alumnes
Diagnòstic:
Al fer l'acreditació s'ha detectat que l'assignació d'algunes competències transversals es pot refinar i també que es pot protocolitzar l'avaluació (cal fer rúbriques) i com s'informa a l'estudiant
ACC0002909
Assignació competències transversals a les assignatures - 0%
ACC0002910
Proposta de rúbrica per avaluació competències transversals - 0%
ACC0002911
Informació de la progressio de les competències transversals als alumnes - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.