Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Ciències

Pla de millora

Qualitat

La Facultat de Ciències analitza el desenvolupament de les titulacions impartides i reflexiona sobre el seu funcionament. Aquesta reflexió es fonamenta tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ.

Fruit de l’anàlisi valorativa, es detecten fortaleses i àrees per a la millora a les quals es dona resposta mitjançant la definició d’ objectius i accions integrats en un pla de millora propi de la facultat. Aquests objectius de millora poden ser transversals de la universitat, generals de la facultat o específics per a una o vàries titulacions en concret.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 16Objectius en curs
  • 6Objectius tancats el darrer any
  • 46Accions en curs
  • 51Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Degà
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
83%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GQUIM, GCA
Descripció:
Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del centre
Diagnòstic:
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
Valoració:
El curs 2017-18 ja es varen tancar dues de les tres accions de millora vinculades a aquest objectiu. S'informa als estudiants en les sessions d'acollida i a través dels tutors del PAT i també s'han modificat l'itinerari pels estudiants. S'ha canviat la fita a segon semestre del curs 2020-21 donat que encara no s'han modificat i publicat les memòries amb la modificació.
Incorporació del requisit de la tercera llengua - 50%

Tancada

Tancada

Responsable:
Vicedegà d'infraestructures
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Es pretén elaborar unes fitxes diàries recollint informació sobre les sessions pràctiques, amb el detall de tots el material, reactius i aparells necessaris per al seu correcte desenvolupament.
Diagnòstic:
Diverses assignatures necessiten simultàniament un tipus específic de material o instrumentació. D'altra banda, el professorat ha detectat en ocasions mancances en el material disponible per a les sessions pràctiques. Les fitxes han de permetre preveure les necessitats de les sessions amb antelació i millorar així la coordinació entre assignatures i la seva programació.
Valoració:
Els tècnics de suport a la docència han elaborarat les fitxes, faltaria verificació per part del professorat responsable i poliment. S'incorpora un nou vicedegà d'infraestructures (Dr. Jordi Viñas) que en serà el responsable de la seva continuació. A setembre 2020, ja estan totes les fitxes actualitzades i per tant toles assginatures pràctiques o les que tenen part pràctica tenen la seva fitxa. A partir d'ara només s'ha de fer una actualització de les fitxes en les assgintures que hi ha canvis a les pràctiques. A gener 2021 es comença una nova acció : Realització d'un protocol de pràctiques per tal d'establir correctament els criteries per a canviar de pràctiques o implementar-ne de noves.
Elaboració de fitxes per a les sessions pràctiques - 60%
Protocol de pràctiques - 0%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
85%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
BMB
Descripció:
Canvi en la oferta de crèdits corresponent al mòdul pràctic optatiu.
Diagnòstic:
Aquesta mesura pretén afavorir que els estudiants es formin en tècniques de biologia molecular diferents a les que utilitzaran en l'estada en el laboratori on realitzen el TFM. Aquesta mesura pretén evidenciar de forma més adequada les diferències entre el mòdul pràctic i el TFM i permetrà que els estudiants puguin triar més assignatures optatives de caire teòric i/o pràctiques en empresa (externes a la UdG).
Valoració:
Aquest canvi es va introduir en l'autoinforme de reacreditació del màster que actualment, després de la trobada amb el CAE al desembre de 2019, esta pendent de valoració per l'AQU. Des del GPA es va informar a la coordinadora que rebrien ells aquesta valoració i que en el moment que es dones per aprovada iniciarien els tràmits per fer el canvi. Per tant, aquesta mesura de moment no s'ofertarà en el pla d'estudis pel curs 2020-2021. L'informe d'acreditació del màster, amb data 13 de maig, va rebre la qualificació de FAVORABLE i després del període d'al·legacions corresponent, a data 6 de juliol des del GPA se'ns va informar que el procés es donava per finalitzat. La modificació dels crèdits de Mòdul Pràctic, inclosa en aquest informe, es valora positivament i per tant, per donar per assolit l'objectiu resten només els tràmits del GPA per incorporar aquesta oferta en el pla d'estudis 2021-2022, moment en que es tancarà l'objectiu.
Modificació dels crèdits assignats al mòdul pràctic optatiu - 85%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data de tancament:
01-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCTRH
Diagnòstic:
El primer curs del màster només va comptar amb 10 estudiants, 7 de la UdG i 3 del SUC
Valoració:
S'han engegat accions de millora per a la captació d'estudiants. El curs 2019-20 no s'ha pogut assistir físicament a cap Fira internacional, però s'ha participat a totes les activitats de promoció nacional i internacional de màsters de la UdG i s'han porta a terme altres actuacions particulars de promoció. Amb aquestes accions l'interès i la preinscripció al màster han augmentat considerablement i per a la tercera edició hem tingut 27 estudiants matriculats de 7 països diferents, amb 9 estudiants internacionals. Es tanca l'objectiu de millora.

Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Establiment dels protocols d'oferta i assignació de les pràctiques en empresa i els TFM
Diagnòstic:
A les tres primeres edicions els contactes amb les empreses i amb els estudiants candidats els ha fet el coordinador directament i genera confussió en el procés a part de que hi ha poca transparència a l'assignació de places.
Valoració:
Per la tramitació dels convenis ja es fa servir les dues plataformes de la facultat, i pel curs vinent ja s'ha parlat amb les empreses i grups de recerca per fer la majoria d'ofertes sistemàticament amb les plataformes.
Adaptar i aplicar la normativa existent a la facultat per recollir, ofertar i assignar les places - 25%

Responsable:
Coordinadora d'estudis del grau en Ciències Ambientals
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCA, GBIOL, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Modificar el nom d'algunes assignatures obligatòries i bàsiques dels estudis de grau de la FC
Diagnòstic:
Algunes assignatures bàsiques i obligatòries de la FC, que es donen en titulacions diferents i que tenen continguts i nombre de crèdits diferents tenen, en canvi, el mateix nom. Això genera algunes confusions a nivell organitzatiu de la FC.
Valoració:
S'ha consultat al professorat implicat i en la major part dels casos s'ha obingut les propostes necessàries pel canvi de nom de les assignatures
Canviar el nom d'algunes assignatures dels graus - 30%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
Definir la nova estructura - 50%
UdG
Implementar nova estructura web - 100%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
5%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH, BMB
Descripció:
Millorar l'organització i la informació disponible a la plana web i la intranet de la FC
Diagnòstic:
Tot i els esforços per millorar la plana web de la FC (ha millorat considerablement els darrers anys), alguns membres de la FC encara hi troben mancances. En el cas de la Intranet les mancances són encara més acusades. Caldrà millorar i organitzar la informació disponible.
Valoració:
Cal millorar tant la plana web com la intranet de la FC. S'hi està treballant.
Acabar d'organitzar i completar la plana web de la FC - 20%
Millorar la intranet de la FC i assimilar-la a la web pública. Augmentar la informació disponible. - 0%
Millorar la informació pública sobre el màster en Biologia Molecular i Biomedicina - 0%
Millora de la informació pública del Màster en Catàlisi Avançada i Modelatge Molecular (MACMoM) - 0%

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicedegana Relacions Exteriors
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
83%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Descripció:
Ja s'han incorporat preguntes especifiques del perfíl formatiu als informes de PE i TFG i se n'ha fet una valoració. Es tanca l'acció. També s'ha sistematitzat unes Jornades d'Orientació Professional (JOP) a la FC que es realitzen cada curs durant el mes de febrer. Es tanca l'acció. Finalment durant les darreres JOP s'ha proposat a diferents empreses formar part de la CQC. De moment hem incorporat un representant. Restem a l'espera de properes incorporacions per tancar la darrera acció i l'objectiu.
Diagnòstic:
No es disposa d'informació del món empresarial sobre el grau de satisfacció amb el perfil formatiu dels graus i màsters de la facultat
Valoració:
Ja s'han incorporat preguntes especifiques del perfíl formatiu als informes de PE i TFG i se n'ha fet una valoració. Es tanca l'acció. També s'ha sistematitzat unes Jornades d'Orientació Professional (JOP) a la FC que es realitzen cada curs durant el mes de febrer. Es tanca l'acció. Finalment durant les JOP 2020 s'ha proposat a diferents empreses formar part de la CQC. De moment hem incorporat un representant. Restem a l'espera de properes incorporacions per tancar la darrera acció i l'objectiu.

Tancada

Tancada
Incorporar més representants del món empresarial a la Comissió de qualitat - 60%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
15-09-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Diagnòstic:
FC Desplegament del SGIQ no del tot efectiu a nivell de centre docent
Valoració:
S'ha avançat amb el desenvolupament del nou SGIQ i ja s'estan redactant i aprovant els procediments transversals. Ja tenim a punt el model i l'eina per començar a treballar en els procediments propis del centre. El curs 19-20 no s'ha pogut començar, es preveu començar el curs 20-21. Es canvia la fita al curs 21-22.
Redefinició del SGIQ i reassignació de responsabilitats - 50%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
28%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre

Tancada
UdG
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració - 25%
UdG
Administració de l'enquesta al professorat - 25%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2019-20 no s'ha avançat en aquest objectiu.
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Tancada
FI

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2021
Assoliment:
56%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
Hem avançat en el disseny dels processos del SGIQ.

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions - 0%
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG
Aprovació P0205 Extinció de titulacions - 50%
UdG
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents - 50%
UdG
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures - 20%
UdG

Tancada
UdG
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants - 50%
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat - 20%
UdG
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG - 20%
UdG
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG
Aprovació P0801 Manteniment i millora de les instal·lacions i infraestructures - 10%
UdG

Tancada
UdG
Aprovació P0901 Enquestes docència - 80%
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG
Aprovació P0904 Enquestes al professorat - 10%
UdG
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings - 0%
UdG
Aprovació P1001 Publicació informació web - 10%
UdG

Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG
Migrar el pla de millora de la FL - 0%
UdG

Tancada
UdG
Migrar el pla de millora de la FCEE - 10%
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG
Migrar el pla de millora de la FT - 30%
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG

Tancada
UdG
Migrar el pla de millora de Formatic Barna - 0%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Degà
Data de tancament:
01-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Descripció:
Disposar d'un document públic del PAT del màster
Diagnòstic:
No hi ha disponible la informació del PAT del màster
Valoració:
S'ha aprovat en CG una normativa reguladora del PAT dels màsters i s'ha publicat a la plana web de la facultat, S'ha afegit la informació del Pla d'acció tutorial a les web dels diferents màsters. Es tanca l'acció. També s'han realitzat les enquestes de satisfacció dels estudiants en el BMB però es vol fer una recollida de tres anys. Es canvia la Fita pel segon semestre del curs 2019-20. A data febrer de 2021, es procedeix a tancar l'objectiu de millora donat que l'informe d'acreditació d'AQU ( a data 13 de maig de 2020), valora que el PAT dona resposta a les necesitats dels estudiants, amb una orientació profesional adeqüada. Igualment, valora que les infraestructures docents i de suport a l'aprenentatge donen resposta adequada a les necessitats d'aprenentatge dels estudiants. Tot i així es recomana reforçar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràtiques i àmbit del TFM als estudiants. En aquest sentit, s'obre un nou objectiu de millora a partir del curs 2021-2022.

Tancada

Tancada

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
BMB
Descripció:
Amb l'objectiu de que els estudiants de nou ingrés puguin conèixer millor la temàtica dels possibles TFM i els laboratoris de pràctiques als que tindran accés, durant la tutoria prèvia a la matriculació que realitza la coordinadora, rebran informació adicional.
Diagnòstic:
Com a resultat de l'informe d'avaluació per la reacreditació de l'estudi presentat a AQU, a data 13 de maig de 2020, es recomana reforçar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants.
Valoració:
Atenent al consell de la comissió d'avaluació externa d'AQU, s'obre un nou objectiu de millora a partir del curs 2021-2022 per reforçar l'assessorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants.
Millorar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció de les pràctiques i àmbit del TFM. - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Degà
Data de tancament:
01-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GQUIM, GCA
Descripció:
Aconseguir que es puguin treballar més profundament les competències especifiques a les diferents assignatures
Diagnòstic:
Dificultats per treballar i avaluar totes les competències específiques lligades a les assignatures dels graus
Valoració:
Les coordinadores dels graus van informar als professors responsables de les assignatures que calia reduir el nombre de competències específiques vinculades a les activitats formatives . El curs 2019-20 s'ha reduït en gran mesura. De cares a l'elaboració del disseny de les assignatures pel proper curs 2020-21, es contactarà amb els professors que encara no ho han fet. Tots els graus compleixen el criteri, per tant, es dona per assolit l'objectiu de millora i es tanca.

Tancada

Tancada

Tancada

Tancada

Tancada

Responsable:
Vicedegana Relacions Exteriors
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH
Descripció:
Ens proposem millorar la Internacionalització de la Facultat, tant des del punt de vista dels estudis que s'ofereixen com de la mobilitat d'estudiants i PDI.
Diagnòstic:
La Facultat ha de millorar la seva Internacionalització per tal d'assolir amb èxit els indicadors que proposa la nova Estratègia d'Internacionalització UdGlobal 2020-25 marcada pel rectorat.
Valoració:
El curs 19-20 haem passat de 13 a 22 assignatures en anglès i per tant tanquem l'acció. Degut a la pandemia els cursos 19-20 i 20-21 no hem pogut millorar el número d'estudiants internacionals IN-COMING. Allarguem la fita al curs 22-23.

Tancada
Incrementar els estudiants internacionals - 50%

Responsable:
Responsable de perspectiva de gènere
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
27%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM, MUCTRH, BMB
Descripció:
Seguint les recomanacions de l'AQU, es volen incroporar aspectes de Perspectiva de genère a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències. Aquesta incorporació inclou continguts, pràctiques docents i reflexions sobre la pròpia disciplina.
Diagnòstic:
Els aspecte de gènere no es tenen en compte en la planificació de la docència.
Valoració:
La Comissió de Govern de la FC ha aprovat un pla d'incorporació d'aspectes de Perspectiva de Gènere als graus, amb una primera fase que comença el curs 2020-2021 i acaba el curs 2022-2023.
Incloure la perspectiva de gènere en assignatures compartides a tots els graus de la FC. - 60%
Incloure aspectes de perspectiva de gènere a assignatures específiques de cada grau de la FC. - 10%
Incorporar perspectiva de gènere al MUCTRH - 40%
Incorporar la perspectiva de gènere al màster BMB - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM
Descripció:
Aconseguir que es puguin avaluar amb més continuïtat les competències bàsiques al llarg dels estudis de grau en el marc del Pla d'avaluació de Competències Bàsiques (PAC) de la FC
Diagnòstic:
El PAC funciona raonablement bé però hi ha la percepció que el nombre d'avaluacions de cada competència bàsica és petit i que una avaluació més continuada al llarg del grau ajudaria a la seva millora
Valoració:
Hem demanat dos ajuts d'innovació docent que ens han concedit. Comencem a preprar materials i identificar necessitats de formació.
Generar material per tal de facilitar l'avaluació de les competències bàsiques - 10%
Programar cursos de formació per facilitar que més professorat afegeixi activtats d'avaluació de competències bàsiques en marc del PAC - 5%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.