Facultad de Ciencias > Facultad > Calidad > Plano de mejora
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Facultad de Ciencias

Pla de millora

Qualitat

La Facultat de Ciències analitza el desenvolupament de les titulacions impartides i reflexiona sobre el seu funcionament. Aquesta reflexió es fonamenta tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ.

Fruit de l’anàlisi valorativa, es detecten fortaleses i àrees per a la millora a les quals es dona resposta mitjançant la definició d’ objectius i accions integrats en un pla de millora propi de la facultat. Aquests objectius de millora poden ser transversals de la universitat, generals de la facultat o específics per a una o vàries titulacions en concret.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 54Objectius en curs
  • 8Objectius tancats el darrer any
  • 89Accions en curs
  • 51Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicedegana i secretària acadèmica
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
65%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Es pretén elaborar unes fitxes diàries recollint informació sobre les sessions pràctiques, amb el detall de tots el material, reactius i aparells necessaris per al seu correcte desenvolupament.
Diagnòstic:
Diverses assignatures necessiten simultàniament un tipus específic de material o instrumentació. D'altra banda, el professorat ha detectat en ocasions mancances en el material disponible per a les sessions pràctiques. Les fitxes han de permetre preveure les necessitats de les sessions amb antelació i millorar així la coordinació entre assignatures i la seva programació.
Valoració:
Els tècnics de suport a la docència han elaborarat les fitxes, faltaria verificació per part del professorat responsable i poliment. S'incorpora un nou vicedegà d'infraestructures (Dr. Jordi Viñas) que en serà el responsable de la seva continuació. A setembre 2020, ja estan totes les fitxes actualitzades i per tant toles assginatures pràctiques o les que tenen part pràctica tenen la seva fitxa. A partir d'ara només s'ha de fer una actualització de les fitxes en les assgintures que hi ha canvis a les pràctiques. A gener 2021 es comença una nova acció : Realització d'un protocol de pràctiques per tal d'establir correctament els criteris per a canviar de pràctiques o implementar-ne de noves. Al llarg del curs 2021-22 es redacta el protocol pendent de validació per la facultat. Les fitxes s'han actualitzat i es van actualitzant segons els canvis d'espais i pràctiques en els espais de la facultat. Pel curs 2022-23 continuem treballant en el text del protocol de pràctiques i allarguem el període d'implentació pel curs 2023-24
ACC0001128
Elaboració de fitxes per a les sessions pràctiques
ACC0002261
Protocol de pràctiques - 50%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
UdG

Responsable:
Coordinadora d'estudis del grau en Ciències Ambientals
Data de tancament:
22-11-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GCA, GBIOL, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Modificar el nom d'algunes assignatures obligatòries i bàsiques dels estudis de grau de la FC
Diagnòstic:
Algunes assignatures bàsiques i obligatòries de la FC, que es donen en titulacions diferents i que tenen continguts i nombre de crèdits diferents tenen, en canvi, el mateix nom. Això genera algunes confusions a nivell organitzatiu de la FC.
Valoració:
S'ha consultat al professorat implicat i en la major part dels casos s'ha obtingut les propostes necessàries pel canvi de nom de les assignatures. S'ha fet la proposta de noms i estem en procés de modificació de les memòries. S'han modificat les memòries amb els nous noms. Falta canviar els noms al sistema informàtic de la UdG. Pel curs 2023-24 ja s'ha treballat amb els noms nous de les matèries: 3103G03132 Geologia Ambiental (Grau en CA), 3103G00136 Models Matemàtics (Grau en Biotec i Química), 3103G04113 Fonaments de física (Grau en Química)
ACC0002262
Canviar el nom d'algunes assignatures dels graus

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
22-11-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MACMoM, MUCTRH, BMB
Valoració:
Un cop aprovada la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants i adaptat el reglament de la Facultat pels graus, cal fer el mateix amb els estudis de màster. També cal aprovar un reglament sobre la obtenció de la 3a. convocatòria. El curs 2023-24 a la sessió núm. 2/2023 de la Comissió de Govern de la FC es varen aprovar els Criteris per a l'obtenció de la 3a convocatòria als estudis de màsters i el Reglament sobre organització, desenvolupament i avaluació dels estudis de màster de la FC
ACC0003476
Redactar i aprovar el reglament sobre organització, desenvolupament i avaluació dels estudis de màster de la Facultat de Ciències.
ACC0003560
Redactar i aprovar un document de criteris per a l'obtenció de la 3a. convocatòria als estudis de màster.

Responsable:
Coordinadora del Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MACMoM
Descripció:
Promoció del MACMoM a les xarxes socials.
Diagnòstic:
Donat el baix nombre d'estudiants, especialment de fora de la UdG, que es matriculen al MACMoM es vol donar visibilitat al màster i als seus graduats a través de les xarxes socials.
Valoració:
Donat el baix nombre d'estudiants, especialment de fora de la UdG, que es matriculen al MACMoM es vol donar visibilitat al màster i als seus graduats a través de les xarxes socials. Després de discutir-ho al CdE del MACMoM aquest curs 2023-24 es va decidir utilitzar els canals de promoció de la UdG i avaluar el seu rendiment de manera crítica. S'extén el període per valorar-ho de cares al proper curs. S'està realitzant una base de dades de contactes de graduats del màster.
ACC0003510
Obrir perfils pel màster MACMoM a les xarxes socials i crear xarxa de contactes amb els graduats del màster - 20%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Data prevista:
11-09-2025
Assoliment:
55%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Per al curs 2023-2024 es sol·licita, a petició del professorat responsable, la modificació del títol de dues assignatures optatives de 3 crèdits cadascuna. En ambdós casos es vol escurçar el títol passant de Bases Biològiques de la malaltia cerebrovascular i Neurodegeneratives a Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular en el cas de l'assignatura 3501MO1771 i de comunicació científica. Protecció i explotació de resultats a Comunicació científica en el cas de l'assignatura 3501MO1777. En el primer cas el canvi ve motivat per evitar confusions a l'hora de matricular-se ja que existeix l'assignatura bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós i en el segon perquè és una assignatura amb poca demanda i creiem que Comunicació científica és un títol més general i més atractiu que pot ajudar a incrementar el nombre d'estudiants matriculats.
Valoració:
S'ha constatat un baix nombre de matriculats en algunes assignatures optatives del màster en biologia Molecular i Biomedicina. Sembla que un dels factors que hi influeixen és que el títol de les assignatures no descriu correctament el seu contingut. Per al curs 2024-2025 es sol·licita, a petició del professorat responsable, la modificació del títol de dues assignatures optatives de 3 crèdits cadascuna. En ambdós casos es vol escurçar el títol passant de "Bases Biològiques de la malaltia cerebrovascular i Neurodegeneratives" a "Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular" en el cas de l'assignatura 3501MO1771 i de "Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats" a "Comunicació científica" en el cas de l'assignatura 3501MO1777. A l'abril del 2024 es realitza la modificació del títol de les assignatures per oferir-les amb el nou nom per la matrícula del curs 2024-2025. Es considera executada molt satisfactoriament però s'obrirà un nou objectiu de millora per valorar l'impacte de la modificació en el nombre d'estudiants matrículats.
ACC0003526
Modificació títol dues assignatures del màster biologia molecular i biomedicina
ACC0010061
Valoració de l'impacte del canvi en els títols de les dues assignatures en la matriculació del curs 2024-2025 - 10%

Responsable:
Vicedegana d'estudis
Data prevista:
11-09-2025
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM
Descripció:
Homogeneitzar al màxim les assignatures dels graus de la Facultat passant, sempre que sigui possible, a assignatures semestrals. Es reestructura les assignatures de grau respectant la distribució de 30 Crèdits per semestre en tots els casos.
Diagnòstic:
Les assignatures de primer curs dels graus de La Facultat son totes anuals. Aquesta distribució és diferent a la resta de cursos i estudis d'altres facultats que tenen totes les assignatures semestrals i fa difícil el seu ajust.
Valoració:
Segons la Guia de Modificació de Plans d'Estudis d'AQU: Canvis en la unitat temporal d'impartició de la matèria o assignatura (trimestral, quadrimestral, semestral, anual) es consideren modificacions no substancials. Les assignatures ja s'han programat de forma semestral pel curs 23/24. A final de curs s'analitzarà com ha funcional el curs amb la nova organització. Afegim una nova acció consistent en passar l'assignatura Tècniques Científiques Integrades 2 d'anual a semestral pel curs 2024/2025 (caldrà especificar si la volem al primer o al segon semestre).
ACC0003589
Passar assignatures anuals a semestrals - 90%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del grau en Química
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Per al curs 2024-25 es sol·licita la modificació.
ACC0003656
Modificació de l'assignatura Fonaments de Química en el Grau de Química - 90%
ACC0008145
Modificació de l'assignatura Complements de Química en el Grau de Química - 90%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Patrimoni Natural: Valorització i Gestió
Data prevista:
05-02-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0004097
Valorar si es necessari una revisió dels resultats d'aprenentage de les matèries - 0%

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió
Data prevista:
11-09-2025
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es redactarà un document on s'especificaran els coneixements mínims necessaris de les assignatures que es puguin utilitzar com a alternatius als complements de formació. Curs 2023/24: Ja s'ha redactat el document aclarint els continguts mínims i s'ha utilitzat per la matrícula dels curs 2023/24. Aquest continguts mínims caldrà adjuntar-los a la memòria.
ACC0004151
Aclarir el concepte de cursos equivalents per valorar la formació previa adquirida fora dels complements formatius - MUCATS - 60%

Responsable:
Coordinadora d'estudis del grau en Ciències Ambientals
Data prevista:
11-09-2025
Assoliment:
5%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Realitzar actuacions per potenciar la vocació científica i el coneixement de les CCAA entre els estudiants d'ESO i Batxillerat conjuntament amb les Coordinacions de l'estudi de la Universitat de Barcelona i de l'Autònoma de Barcelona. Aquesta acció es vol convocar a partir del curs 23-24.  
Diagnòstic:
S'ha detectat una baixa proporció d'estudiants que trien aquest estudi en primera opció (60%) en comparació als altres Graus de la FC.
Valoració:
Les actuacions s'iniciaran a partir del curs 2023-2024
ACC0006311
Potenciar la vocació científica i el coneixement de les ciències ambientals . Grau en Ciències Ambientals - 5%

Responsable:
Coordinador del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
11-09-2025
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
En edicions anteriors s'havia constatat la dificultat d'algun estudiant a assistir a les sessions de l'assignatura "Gestió empresarial en el sector de l'aigua" degut al fet que coincideix amb l'estada de pràctiques i el TFM. S'ha decidit programar-la als inicis del segon semestre i, en canvi, passar l'assignatura "Aigua i innovació" a finals del segon semestre; aquesta darrera es preveu que no suposi dificultats per l'assistència de l'estudiantat doncs es realitza en sessions puntuals distribuïdes al llarg del mes d'abril.
ACC0006820
Canvi temporalització assignatures "Gestió empresarial en el sector de l'aigua" i "Aigua i innovació" - 25%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
05-02-2025
Assoliment:
25%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat l'ISC per CQC que inclou l'acord per tal d'ascriure les titulacions de la FC als següents àmbits de coneixement: - Grau en Biologia: Biologia i genètica - Grau en Biotecnologia: Bioquímica i biotecnologia - Grau en CCAA: Ciències medioambientals i ecologia - Grau en Química: Química - Màster en Biologia Molecular i Biomedicina: Ciències biomèdiques - Màster en Catàlisis Avançada i Modelització Molecular: Química - Màster en Ciències i Tecnologia dels Recursos Hídrics: Ciències Medioambientals i ecologia - Màster en Canvi Ambiental i Transició Socioecològica: Ciències Medioambientals i ecologia
ACC0007185
Adscriure els estudis de grau i màster de la FC als àmbits de coneixement - 25%

Responsable:
Responsable del estudis de doble titulació de la Facultat de Ciències
Data prevista:
05-02-2025
Assoliment:
70%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aconseguir que els estudiants que cursen la doble titulació en Biologia i Ciències Ambientals puguin escollir l'itinerari més adequat als seus futurs interessos professionals
Valoració:
Un cop implementada l'acció s'ha realitzat una enquesta de satisfacció al final del curs 2024-25....
ACC0009034
Modificació de l'itinerari de la doble titulació Biologia/Ciències Ambientals - 70%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
92%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH, BMB
Descripció:
Millorar l'organització i la informació disponible a la plana web i la intranet de la FC
Diagnòstic:
Tot i els esforços per millorar la plana web de la FC (ha millorat considerablement els darrers anys), alguns membres de la FC encara hi troben mancances. En el cas de la Intranet les mancances són encara més acusades. Caldrà millorar i organitzar la informació disponible. També cal millorar les planes webs d'alguns màsters de la FC. S'ha modificat la plana web del MACMoM, es tanca l'acció de millora.
Valoració:
Cal millorar tant la plana web com la intranet de la FC. S'hi està treballant. S'ha completat la millora de l'apartat de qualitat i la plana web del màster MACMoM. S'ha començat a treballar amb la plana web del màster de BMB. El curs 2021-22 s'ha pràcticament completat la millora de la plana web pública i s'han començat a fer millores a la intranet. S'ha fet una tria dels reglaments que cal traduir al castellà i l'anglès. El curs 2022-23 s'ha completat la informació a la intranet i a la web. S'ha fet una tria dels reglaments que caldria traduir i s'acorda que es traduirà tots els reglaments de la FC que afectin a màsters universitaris. Pel curs 22-23 es tradueixen els reglaments següents: Organització i desenvolupament i avaluació dels estudis de grau, Reglament del TFM, Pàctiques Externes de màster, Reglament de PAT de màster. Durant aquest mateix curs s'aproven nova normativa a afecta a màster pendent de traducció: Organització i desenvolupament i avaluació dels estudis de màster, Normativa de màster per la 3a convocatòria.
ACC0002258
Acabar d'organitzar i completar la plana web de la FC
ACC0002259
Millorar la intranet de la FC i assimilar-la a la web pública. Augmentar la informació disponible.
ACC0002319
Millorar la informació pública sobre el màster en Biologia Molecular i Biomedicina - 80%
ACC0002762
Millora de la informació pública del Màster en Catàlisi Avançada i Modelatge Molecular (MACMoM)
ACC0003140
Traduir al castellà i en anglès els principals reglaments de la Facultat de Ciències - 80%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a les directrius d'incorporació de PDI de plantilla als departaments
UdG
ACC0003620
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
UdG
ACC0003630
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0009177
Fer una anàlisi exhaustiva dels resultats per veure els punts febles dque no permeten tenir excel·lència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM
Descripció:
Durant l'acreditació dels graus de la FC de 2021, l'informe d'acreditació inclou com a aspecte a millorar obligatòriament vigilar que els CVs de tot el professorat continguin la informació rellevant per als estudiants relativa a la seva investigació, per informar-ne les decisions sobre els TFGs.
Diagnòstic:
Durant el primer semestre del curs 2022-23 des de Qualitat es revisarà el PDI que no disposa informació actualitzada de la seva recerca en el directori de la UdG. Es crea un Objectiu de millora nou per tal d'establir la manera adequada la manera de garantir-ne l'actualització periòdica d'aquesta informació.
Valoració:
S'inicia l'objectiu el curs 2022-23 com a recomanació en l'informe d'acreditació dels graus. Durant el curs 2023-24 es revisen totes les planes personals del PDI i es detecten les mancances d'informació i s'elabora un informe.
ACC0003142
Revisió del totes les planes personals del PDI
ACC0003143
Establir un procediment de revisió i actualització periòdica d'aquesta informació. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
11-09-2025
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM, MUCTRH, MACMoM, BMB, MUCATS, PNVG
Descripció:
Donades les diferents enquestes de satisfacció que realitza la FC en relació al TFG, les pràctiques en empresa i el PAT, cal publicar un resum dels resultats obtinguts en aquestes enquestes.
Valoració:
Pel curs 2022-23 ja son públiques al web el resultat de les enquestes de PAT i TFG del curs anterior. Amb la voluntat d'ampliar la visualitzadió d'aquestes i d'altres enquestes es fa acció nova ACC0003799 de creació d'un espai al web de la Facultat que recolli totes aquestes dades de valoració. Durant el curs 2023-24 s'han publicat al web els resultats de les enquestes de PAT i TFG corresponents al curs 2022/23 a l'apartat corresponent de la web. Les de PE i internacionalització encara no ho hem fet. Allarguem l'objectiu i l'acció fins al segon semestre del 23-24.
ACC0003477
Avaluar i publicar els resultats de les enquestes pròpies que realitza la FC - 50%
ACC0003799
Crear una pàgina web de la Facultat de Ciències que reculli totes les dades relatives a la satisfacció dels col·lectius - 0%

Responsable:
Coordinador del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Valoració:
S'han revisat els criteris de presencialitat i d'avaluació a les fitxes de les assignatures del màster
ACC0003792
Revisió de la presencialitat i avaluació de les assignatures a la seva fitxa - 50%

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
85%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Diagnòstic:
FC Desplegament del SGIQ no del tot efectiu a nivell de centre docent
Valoració:
S'ha avançat amb el desenvolupament del nou SGIQ i ja s'estan redactant i aprovant els procediments transversals. Ja tenim a punt el model i l'eina per començar a treballar en els procediments propis del centre. Els cursos 19-20 i 20-21 no s'ha pogut començar, es preveu començar el curs 21-22. Es canvia la fita al curs 21-22. Ha finalitzat la redefinició dels SGIQ i s'han assignat els responsables dels processos transversals. S'obren noves accions de millora per definir la política de qualitat del centre i desenvolupar els processos propis del centre. S'ha començat a treballar en el procés d'orientació dels estudiants. Es canvia la fita al final del curs 23-24. Seguiment curs 2023-24: La política de qualitat de la FC s'ha aprovat per Comissió de Qualitat 3/2023 i en Junta de Facultat 2/2023 el 15 de desembre de 2023. Els processos d'atenció i tutorització dels estudiants i de reserva d'espais es van aprovar per comissió de Qualitat 3/2023 però no per Junta de Facultat. Pendent de revisió i posterior aprovació.
ACC0001015
Redefinició del SGIQ i reassignació de responsabilitats
ACC0003368
Definició de la política de qualitat del centre
ACC0003369
Disseny i aprovació del procés d'orientació i tutorització dels estudiants de la FC - 80%
ACC0006492
Disseny i aprovació del procés de Reserva d'espais de la FC - 80%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
21%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha realitzat una primera formació per administradors
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 15%
UdG
ACC0003639
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
UdG
ACC0003640
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha incorporat formació en l'àmbit de qualitat al Pla de Formació del PTGAS i de manera periòdica es programen actualitzacions del cursos
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
UdG
ACC0003615
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003616
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei"
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG
ACC0003632
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condicionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
.
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG
ACC0003606
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En les reunions per a la definició dels datamars del Datawarehouse, s'han determinat en grups de treball esl indicadors necessaris que han de permetre el càlcul d'indicadors de gestió per a diferents tiplogies de gestors.
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 20%
UdG
ACC0003613
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha endarreit 6 mesos el projecte que havia d'acabar el desembre per problemes de licitació
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 25%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
UdG
ACC0003611
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003621
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003637
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
57%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han entrat els plans i s'estan entrant els objectius i les accions etsratègiques.
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG
ACC0003623
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
19%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 10%
UdG
ACC0003617
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant la restructuració iniciada dels serveis de la Unversitat es decideix desistir, de moment, d'aquest objectiu. Fins que s'hagi acabat la restructuració.
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
23%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han comunicat als departaments i als centres el professorat amb alta i baixa valoració docent. Aquells que no l'han superat, s'ha indicat que els haurien de fer un apla de millora personalitzat.
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 50%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha avaluat la possibilitat de participar en CAE d'AQU i d'ANECA. S'ha difós informació de participació en ANECA. AQU és reticient a la participació de personal de les universitats catalanes per a evitar endogàmia.
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu consta de dos accions. La primera adreçada a l'elaboració de plans de millora per a PDI amb avaluacions negatives. La segona proporcionar al PDI els resultats de les avaluacions històriques.
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 60%
UdG
ACC0003642
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha la previsió d'incorporar una nova eina per a gestionar l'avaluació docent que faciliti la tasca als avaluats, als avaluadors i que integri la informació històrica de les avaluacions i la posi a disposició dels avaluats. La calendarització de l'eina ha sofert un retard en la planificació del SI per l'acumulació de projectes de l'àmbit.
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha tancat l'acció consistent en analitzar les necessitats de CPD dels grups de re cerca de la UdG i, un cop avaluades, s'ha obert una acció consistent en crear nous espais per al CPD de recerca de la UdG
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca
UdG
ACC0006166
Crear nous espais CPD - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet un nou programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals. Acció programada i executada al 100%. La revisió de la política d'investigador actiu està en curs, pendent de la nova política de recerca del Departametn d'Universitats.
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG
ACC0006202
Dissenyar i implementar un programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-03-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està completant la diagnosi, és a dir, el coneixement sobre les xarxes en què participa la UdG, sigui a nivell institucional o més focalitzat en un àmbit de docència, recerca o innovació. A continuació es prepararà un protocol per valorar l'adhesió a noves xarxes o el manteniment de la vinculació amb les existents.
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 30%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió
Data prevista:
11-09-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'informe de verificació del màster conté una observació (OBS0001510) indicant l'aspecte a millorar següent: "Ampliar la participación del profesorado de los ámbitos de la sociología y el derecho y reforzar la impartición de estos conocimientos en el máster". El consell d'estudi valorarà en les primeres edicions del màster la possibilitat d'incorporar a les seves assignatures coneixements i/o professorat de l'àmbit de la Sociologia i el Dret.
ACC0004156
Reforçar els coneixements en els àmbits de la Sociologia i el Dret - MUCATS - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Data de tancament:
29-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
BMB
Descripció:
Amb l'objectiu de que els estudiants de nou ingrés puguin conèixer millor la temàtica dels possibles TFM i els laboratoris de pràctiques als que tindran accés, durant la tutoria prèvia a la matriculació que realitza la coordinadora, rebran informació adicional.
Diagnòstic:
Com a resultat de l'informe d'avaluació per la reacreditació de l'estudi presentat a AQU, a data 13 de maig de 2020, es recomana reforçar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants.
Valoració:
Atenent al consell de la comissió d'avaluació externa d'AQU, s'obre un nou objectiu de millora a partir del curs 2021-2022 per reforçar l'assessorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants. Durant els mesos de juliol, agost i setembre abans de la matrícula es realitza una entrevista individualitzada amb cada estudiant (presencials o virtuals segons les necessitats dels estudiants) per tal d'assessorar en temes de selecció d'assignatures optatives segons perfil i interessos formatius de cada estudiant. En aquestes tutories també s'explica el funcionament de la plataforma para la selecció dels grups de recerca on realitzar el TFM i s'assessora sobre accions per trobar una empresa on realitzar les pràctiques. El primer dia de classe 3 d'Octubre es fa una sessió informativa sobre les plataformes de TFM i pràctiques en empresa i el powerpoint amb les instruccions bàsiques queda penjat al Moodle de l'assignatura TFM perquè el puguin consultar. El primer més de classe s'organitzen dues xerrades dels estudiants amb antics alumnes del màster per tal que els expliquin les seves experiències en el màster, especialment pel que fa a les assignatures pràctiques (pràctiques en empresa, mòdul pràctic i TFM). Posteriorment es fan tutories individualitzades quan ho sol·liciten els estudiants especialment per temes de canvis de matrícula d'assignatures optatives i possibles dubtes sobre mòdul pràctic, TFM i pràctiques en empresa. El dia de defensa del TFM es fa una enquesta anònima i voluntària sobre la percepció i satisfacció dels estudiants en diferents àmbits del màster. Pel que fa a les preguntes relacionades amb aquest objectiu es van obtenir els següents resultats: (participació 83,3% N=15/18) - Suport de coordinació: 73,3% molt satisfet / 26,7% bastant satisfet / 0% poc satisfet / 0% gens satisfet - Oferta crèdits pràctics: 33,3% molt satisfet / 33,3% bastant satisfet / 13,3% poc satisfet / 20% gens satisfet (en els comentaris les crítiques van més dirigides a l'oferta de crèdits pràctics de l'assignatura optativa pràctiques en empresa que en TFM) - Informació pública del màster: 20% molt satisfet / 66,7 bastant satisfet / 13,3% poc satisfet / 0% gens satisfet. Segons les dades de satisfacció de l'estudiantat amb els sistemes de suport a l'aprenentatge del curs 2021-2022 la valoració del TFM i pràctiques en empresa puja significativament d'un 7,68 i 7,12 (curs 2020-2021) a un 9,17 i 8,75 pel TFM i pràctiques externes respectivament. Atès els bons resultats, es tanca l'objectiu amb un ASSOLIMENT SATISFACTORI i es continuará amb el suport de coordinació amb aquestes tutories i assessorament de pràctiques per tal de consolidarles en el curs 2022-2023. L'assessorament i informació sobre el programa Erasmus + en les tutories personalitzades també ha aconseguit incrementar la mobilitat en el màster en Biologia Molecular i Biomedicina de forma que en el curs 2022-2023 dos estudiants han obtinguin ajuts de mobilitat Traineeship i han pogut realitzar les assignatures Mòdul Pràctic i TFM a l'estranger (Tampere University a Finlàndia en un cas i University of Copenhagen a Dinamarca en l'altre). Pel que fa al curs 2023-2024 s'han fet turories de matrícula individuals amb tots els estudiants matriculats en el màster. En aquestes tutories també es dona informació sobre els grups en els que es poden realitzar TFM així com també el funcionament i priorització de les ofertes que es publiquen a la plataforma tfgm de la facultat de ciències. El dia 02/10/2023 es va realitzar una sessió de benvinguda pels estudiants de màster i també es van presentar les ofertes de TFM de les diferents línies de grups de recerca de la UdG i l'IDIBGI. A més es va informar del programa Erasmus + for Traineeships per tal de poder realitzar pràctiques i/o TFM en universitats Europees. Aquest curs tots els estudiants que van solicitar TFM a través de la plataforma van ser assignats en una única ronda. Dos estudiants han demanat beca Erasmus for Traineeships per realitzar PE i TFM a l'estranger així com també rebrem una estudiant Erasmus del Master's Degree in Health Biology at the University of Siena (Italy). L'assessorament de temes relacionats amb els convenis s'ha fet de forma personalitzada per mail o amb tutories presencials. Tot i no tenir els resultats de l'enquesta d'aquest curs els estudiants es mostren majoritàriament satisfets amb l'assessorament acadèmic rebut a l'hora de seleccionar les places de TFM.
ACC0002260
Millorar l'assessorament acadèmic per facilitar la selecció de les pràctiques i àmbit del TFM.

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Vicedegana Relacions Exteriors
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
70%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH
Descripció:
Ens proposem millorar la Internacionalització de la Facultat, tant des del punt de vista dels estudis que s'ofereixen com de la mobilitat d'estudiants i PDI.
Diagnòstic:
La Facultat ha de millorar la seva Internacionalització per tal d'assolir amb èxit els indicadors que proposa la nova Estratègia d'Internacionalització UdGlobal 2020-25 marcada pel rectorat.
Valoració:
El curs 19-20 hem passat de 13 a 22 assignatures en anglès i per tant tanquem l'acció. Degut a la pandèmia els cursos 19-20 i 20-21 no hem pogut millorar el número d'estudiants internacionals IN-COMING. Allarguem la fita al curs 22-23. Durant el curs 2022-23 es manteniment en valors totals de mobilitat Es proposa durant el curs 2023-24 incrementar els estudiants de doble titulació Biologia-Biotecnologia que fan mobilitat fins igualar-los als de la doble titulació Biologia–Ciències Ambientals ( incrementar un 6% el nombre d'estudiants BB).
ACC0001623
Incrementar la docència en anglès
ACC0001624
Incrementar els estudiants internacionals
ACC0003146
Incrementar la mobilitat dels nostres estudiants - 80%
ACC0006787
Incorporació anglès al MUCTRH - 0%

Responsable:
Responsable de perspectiva de gènere
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
81%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM, MUCTRH, BMB
Descripció:
Seguint les recomanacions de l'AQU, es volen incroporar aspectes de Perspectiva de genère a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències. Aquesta incorporació inclou continguts, pràctiques docents i reflexions sobre la pròpia disciplina.
Diagnòstic:
Els aspecte de gènere no es tenen en compte en la planificació de la docència.
Valoració:
La Comissió de Govern de la FC ha aprovat un pla d'incorporació d'aspectes de Perspectiva de Gènere als graus, amb una primera fase que comença el curs 2020-2021 i acaba el curs 2022-2023. Els màsters de BMB i de CTRH també han incorporat una acció de millora en aquest sentit. Curs 2021-22: Els estudis de Grau de la FC han inclòs activitats de perspectiva de gènere en les assignatures compartides: TCI1, Estadística, Projectes i TFG. En el cas del TFG s'ha modificat el reglament per incloure la perspectiva de gènere a la memòria. En quant a les assignatures específiques: Mediambient i societat (CA), Evolució (Biologia), Aspectes legals i socials (Biotecnologia) i Anàlisi instrumental (Química) han incorporat activitats específiques de perspectiva de gènere. Es donen les accions relacionades amb els graus per assolides i es tanquen. El màster BMB incorpora la perspectiva de gènere dins l'assignatura "Bioètica, Metodologia de la Investigació, Elaboració de Projectes". En el curs 2022-2023 en les memòries de TFM s'incorporarà una reflexió sobre perspectiva de gènere. El màster MUCTRH incorpora un punt a les memòries de pràctiques per tal que s'expliqui com es te en compte la perspectiva de gènere a l'empresa o institució on es realitzan les pràctiques. El màster MACMoM ha incorporat també una acció de millora per incloure la perspectiva de gènere. Curs 2022-23: El màster MACMoM ha incorporat la perspectiva de gènere a l'assignatura "Scientific Communications". Es dona l'acció per assolida i es tanca.
ACC0001643
Incloure la perspectiva de gènere en assignatures compartides a tots els graus de la FC.
ACC0001644
Incloure aspectes de perspectiva de gènere a assignatures específiques de cada grau de la FC.
ACC0002254
Incorporar perspectiva de gènere al MUCTRH - 40%
ACC0002323
Incorporar la perspectiva de gènere al màster BMB - 66%
ACC0003367
Incorporar la perspectiva de gènere al MACMoM

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
82%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM
Descripció:
Aconseguir que es puguin avaluar amb més continuïtat les competències bàsiques al llarg dels estudis de grau en el marc del Pla d'avaluació de Competències Bàsiques (PAC) de la FC
Diagnòstic:
El PAC funciona raonablement bé però hi ha la percepció que el nombre d'avaluacions de cada competència bàsica és petit i que una avaluació més continuada al llarg del grau ajudaria a la seva millora
Valoració:
Hem demanat dos ajuts d'innovació docent que ens han concedit. Comencem a preprar materials i identificar necessitats de formació. El curs 21-22 hem preparat algun material, hem començat l'actualització del sistema informàtic del PAT i hem fet una formació per millorar l'avaluació de la CB5. Allarguem l'objectiu de millora al segon semstre 2023-24. El curs 22-23 hem posat a disposició dels tutors els materials per ajudar als estudiants a millorar les seves competències bàsiques, hem enllestit les millores en l'aplicatiu del PAT i hem fet una sessió de formació per tutors. Actualment tenim 16 activitats de PAC en la majoria dels graus.
ACC0002256
Generar material per tal de facilitar l'avaluació de les competències bàsiques - 85%
ACC0002257
Programar cursos de formació per facilitar que més professorat afegeixi activitats d'avaluació de competències bàsiques en marc del PAC - 80%

Responsable:
Coordinador del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Es vol revisar a quines assignatures s'avaluen les competències transversals i establir un pla per fer l'avaluació i informar als alumnes
Diagnòstic:
Al fer l'acreditació s'ha detectat que l'assignació d'algunes competències transversals es pot refinar i també que es pot protocolitzar l'avaluació (cal fer rúbriques) i com s'informa a l'estudiant
Valoració:
Desenvolupament de l'eina digital pel seguiment i avaluació de competències per al curs 2023-24 es pot consultar al https://masterrecursoshidricos.es. S'ha aprovat per consell d'estudis la rúbrica per avaluació de competències transversal. S'ha implantat pel curs 2023-24 i es presenta en la reunió d'inici de curs, s'envia als estudiants i es consultable al web del màster: https://drive.google.com/file/d/1y6Wy2aULcFGlFkl_W7_pvZBP7I4mjK4e/view?usp=drive_link
ACC0002909
Assignació competències transversals a les assignatures - 0%
ACC0002910
Proposta de rúbrica per avaluació competències transversals
ACC0002911
Informació de la progressió (seguiment i avaluació) de les competències transversals als alumnes

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.
ACC0003626
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.