Facultad de Ciencias > Facultad > Calidad > Plano de mejora
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Facultad de Ciencias

Pla de millora

Qualitat

La Facultat de Ciències analitza el desenvolupament de les titulacions impartides i reflexiona sobre el seu funcionament. Aquesta reflexió es fonamenta tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ.

Fruit de l’anàlisi valorativa, es detecten fortaleses i àrees per a la millora a les quals es dona resposta mitjançant la definició d’ objectius i accions integrats en un pla de millora propi de la facultat. Aquests objectius de millora poden ser transversals de la universitat, generals de la facultat o específics per a una o vàries titulacions en concret.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 53Objectius en curs
  • 9Objectius tancats el darrer any
  • 105Accions en curs
  • 63Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Data de tancament:
01-12-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GQUIM, GCA
Descripció:
Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del centre
Diagnòstic:
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
Valoració:
El curs 2017-18 ja es varen tancar dues de les tres accions de millora vinculades a aquest objectiu. S'informa als estudiants en les sessions d'acollida i a través dels tutors del PAT i també s'han modificat l'itinerari pels estudiants. S'ha canviat la fita a segon semestre del curs 2020-21 donat que encara no s'han modificat i publicat les memòries amb la modificació. Actualment estem en procés de modificació de les memòries. La modificació de les memòries dels 4 graus de la FC ha incorporat el requisit del nivell B2 de tercera llengua per l'obtenció del títol de grau. Aquestes modificacions han estat avaluades satisfactòriament per AQU Catalunya l'abril del 2022 i aprovades pel Ministeri d'Universitats el 3 de juny del mateix any. Es dona l'objectiu per assolit i es tanca
ACC0001062
Incorporació del requisit de la tercera llengua
Tancada
ACC0001063
Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats i comunicació dels canvis realitzats al SSGAE i a les Secretaries Acadèmiques dels centres docents
Tancada
ACC0001064
Activitats d'informació sobre el requisit d'acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol als estudiants de nou accés a l'estudi de grau 17/18
Tancada

Responsable:
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
65%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Es pretén elaborar unes fitxes diàries recollint informació sobre les sessions pràctiques, amb el detall de tots el material, reactius i aparells necessaris per al seu correcte desenvolupament.
Diagnòstic:
Diverses assignatures necessiten simultàniament un tipus específic de material o instrumentació. D'altra banda, el professorat ha detectat en ocasions mancances en el material disponible per a les sessions pràctiques. Les fitxes han de permetre preveure les necessitats de les sessions amb antelació i millorar així la coordinació entre assignatures i la seva programació.
Valoració:
Els tècnics de suport a la docència han elaborarat les fitxes, faltaria verificació per part del professorat responsable i poliment. S'incorpora un nou vicedegà d'infraestructures (Dr. Jordi Viñas) que en serà el responsable de la seva continuació. A setembre 2020, ja estan totes les fitxes actualitzades i per tant toles assginatures pràctiques o les que tenen part pràctica tenen la seva fitxa. A partir d'ara només s'ha de fer una actualització de les fitxes en les assgintures que hi ha canvis a les pràctiques. A gener 2021 es comença una nova acció : Realització d'un protocol de pràctiques per tal d'establir correctament els criteris per a canviar de pràctiques o implementar-ne de noves. Al llarg del curs 2021-22 es redacta el protocol pendent de validació per la facultat. Les fitxes s'han actualitzat i es van actualitzant segons els canvis d'espais i pràctiques en els espais de la facultat.
ACC0001128
Elaboració de fitxes per a les sessions pràctiques
Tancada
ACC0002261
Protocol de pràctiques - 50%

Responsable:
Data prevista:
28-02-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
08-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Establiment dels protocols d'oferta i assignació de les pràctiques en empresa i els TFM (MUCTRH)
Diagnòstic:
A les tres primeres edicions els contactes amb les empreses i amb els estudiants candidats els ha fet el coordinador directament i genera confussió en el procés a part de que hi ha poca transparència a l'assignació de places.
Valoració:
Per la tramitació dels convenis ja es fa servir les dues plataformes de la facultat, i pel curs vinent ja s'ha parlat amb les empreses i grups de recerca per fer la majoria d'ofertes sistemàticament amb les plataformes. En aquesta tercera edició ha co-existit un procediment híbrid entre la publicació de les ofertes de pràctiques en empresa i TFM a les plataformes de la facultat (cosa que ha permès automatitzar també l'entrega de les memòries i l'avaluació), i per la quarta edició ja es compta en fer una migració del 100%. Durant el curs 2022-23 totes les ofertes de pràctiques en empresa i TFM s'han gestionat a través de les plataformes de la Facultat.
ACC0002255
Adaptar i aplicar la normativa existent a la facultat per recollir, ofertar i assignar les places
Tancada

Responsable:
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCA, GBIOL, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Modificar el nom d'algunes assignatures obligatòries i bàsiques dels estudis de grau de la FC
Diagnòstic:
Algunes assignatures bàsiques i obligatòries de la FC, que es donen en titulacions diferents i que tenen continguts i nombre de crèdits diferents tenen, en canvi, el mateix nom. Això genera algunes confusions a nivell organitzatiu de la FC.
Valoració:
S'ha consultat al professorat implicat i en la major part dels casos s'ha obingut les propostes necessàries pel canvi de nom de les assignatures. S'ha fet la proposta de noms i estem en procés de modificació de les memòries. S'han modificat les memòries amb els nous noms. Falta canviar els noms al sistema informàtic de la UdG.
ACC0002262
Canviar el nom d'algunes assignatures dels graus - 90%

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MACMoM, MUCTRH, BMB
Valoració:
Un cop aprovada la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants i adaptat el reglament de la Facultat pels graus, cal fer el mateix amb els estudis de màster. També cal aprovar un reglament sobre la obtenció de la 3a. convocatòria.
ACC0003476
Redactar i aprovar el reglament sobre organització, desenvolupament i avaluació dels estudis de màster de la Facultat de Ciències. - 20%
ACC0003560
Redactar i aprovar un document de criteris per a l'obtenció de la 3a. convocatòria als estudis de màster. - 40%

Responsable:
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MACMoM
Descripció:
Promoció del MACMoM a les xarxes socials.
Diagnòstic:
Donat el baix nombre d'estudiants, especialment de fora de la UdG, que es matriculen al MACMoM es vol donar visibilitat al màster i als seus graduats a través de les xarxes socials.
Valoració:
Donat el baix nombre d'estudiants, especialment de fora de la UdG, que es matriculen al MACMoM es vol donar visibilitat al màster i als seus graduats a través de les xarxes socials.
ACC0003510
Obrir perfils pel màster MACMoM a les xarxes socials i crear xarxa de contactes amb els graduats del màster - 0%

Responsable:
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Per al curs 2023-2024 es sol·licita, a petició del professorat responsable, la modificació del títol de dues assignatures optatives de 3 crèdits cadascuna. En ambdós casos es vol escurçar el títol passant de Bases Biològiques de la malaltia cerebrovascular i Neurodegeneratives a Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular en el cas de l'assignatura 3501MO1771 i de comunicació científica. Protecció i explotació de resultats a Comunicació científica en el cas de l'assignatura 3501MO1777. En el primer cas el canvi ve motivat per evitar confusions a l'hora de matricular-se ja que existeix l'assignatura bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós i en el segon perquè és una assignatura amb poca demanda i creiem que Comunicació científica és un títol més general i més atractiu que pot ajudar a incrementar el nombre d'estudiants matriculats.
Valoració:
Per al curs 2023-2024 es sol·licita, a petició del professorat responsable, la modificació del títol de dues assignatures optatives de 3 crèdits cadascuna. En ambdós casos es vol escurçar el títol passant de Bases Biològiques de la malaltia cerebrovascular i Neurodegeneratives a Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular en el cas de l'assignatura 3501MO1771 i de comunicació científica. Protecció i explotació de resultats a Comunicació científica en el cas de l'assignatura 3501MO1777.
ACC0003526
Modificació títol dues assignatures del màster biologia molecular i biomedicina - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
74%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH, BMB
Descripció:
Millorar l'organització i la informació disponible a la plana web i la intranet de la FC
Diagnòstic:
Tot i els esforços per millorar la plana web de la FC (ha millorat considerablement els darrers anys), alguns membres de la FC encara hi troben mancances. En el cas de la Intranet les mancances són encara més acusades. Caldrà millorar i organitzar la informació disponible. També cal millorar les planes webs d'alguns màsters de la FC. S'ha modificat la plana web del MACMoM, es tanca l'acció de millora.
Valoració:
Cal millorar tant la plana web com la intranet de la FC. S'hi està treballant. S'ha completat la millora de l'apartat de qualitat i la plana web del màster MACMoM. S'ha començat a treballar amb la plana web del màster de BMB. El curs 2021-22 s'ha pràcticament completat la millora de la plana web pública i s'han començat a fer millores a la intranet. S'ha fet una tria dels reglaments que cal traduir al castellà i l'anglès.
ACC0002258
Acabar d'organitzar i completar la plana web de la FC - 90%
ACC0002259
Millorar la intranet de la FC i assimilar-la a la web pública. Augmentar la informació disponible. - 80%
ACC0002319
Millorar la informació pública sobre el màster en Biologia Molecular i Biomedicina - 80%
ACC0002762
Millora de la informació pública del Màster en Catàlisi Avançada i Modelatge Molecular (MACMoM)
Tancada
ACC0003140
Traduir al castellà i en anglès els principals reglaments de la Facultat de Ciències - 20%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

Responsable:
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
5%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM
Descripció:
Durant l'acreditació dels graus de la FC de 2021, l'informe d'acreditació inclou com a aspecte a millorar obligatòriament vigilar que els CVs de tot el professorat continguin la informació rellevant per als estudiants relativa a la seva investigació, per informar-ne les decisions sobre els TFGs.
Diagnòstic:
Durant el primer semestre del curs 2022-23 des de Qualitat es revisarà el PDI que no disposa informació actualitzada de la seva recerca en el directori de la UdG. Es crea un Objectiu de millora nou per tal d'establir la manera adequada la manera de garantir-ne l'actualització periòdica d'aquesta informació.
Valoració:
S'inicia l'objectiu el curs 2022-23 com a recomanació en l'informe d'acreditació dels graus.
ACC0003142
Revisió del totes les planes personals del PDI - 10%
ACC0003143
Establir un procediment de revisió i actualització periòdica d'aquesta informació. - 0%

Responsable:
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM
Descripció:
Donades les diferents enquestes de satisfacció que realitza la FC en relació al TFG, les pràctiques en empresa i el PAT, cal publicar un resum dels resultats obtinguts en aquestes enquestes.
Valoració:
Ja hem publicat resultats de les enquestes de PAT i TFG.
ACC0003477
Avaluar i publicar els resultats de les enquestes pròpies que realitza la FC - 50%

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, BMB, MCA, MACMoM, MUCTRH
Diagnòstic:
FC Desplegament del SGIQ no del tot efectiu a nivell de centre docent
Valoració:
S'ha avançat amb el desenvolupament del nou SGIQ i ja s'estan redactant i aprovant els procediments transversals. Ja tenim a punt el model i l'eina per començar a treballar en els procediments propis del centre. Els cursos 19-20 i 20-21 no s'ha pogut començar, es preveu començar el curs 21-22. Es canvia la fita al curs 21-22. Ha finalitzat la redefinició dels SGIQ i s'han assignat els responsables dels processos transversals. S'obren noves accions de millora per definir la política de qualitat del centre i desenvolupar els processos propis del centre. S'ha començat a treballar en el procés d'orientació dels estudiants. Es canvia la fita al final del curs 23-24.
ACC0001015
Redefinició del SGIQ i reassignació de responsabilitats
Tancada
ACC0003368
Definició de la política de qualitat del centre - 0%
ACC0003369
Disseny i aprovació del procés d'orientació i tutorització dels estudiants de la FC - 20%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Data de tancament:
08-03-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Es programarà i dissenyarà des del consell d'estudis un pla d'enquestes complementaries al que es porta a terme des de la universitat
Diagnòstic:
Des de l'inici del màster s'han fet diverses enquestes que han aportat molta informació, però sempre han estat fetes amb diferent format i diferents èpoques de l'any. Al fer l'acreditació s'ha vist que hi ha informació rellevant que no es demanava i d'altre que era redundant. Es vol fer una nova programació i consolidar-la
Valoració:
Les enquestes es van implementar el curs 2021/22 i a partir d'ara cada curs es passaran fins que no canviem alguna cosa del format o contingut.
ACC0002907
Presentació de l'objectiu de millora al consell d'estudi
Tancada
ACC0002908
Implementació enquestes
Tancada

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
73%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
La integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Estan plenament integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 50%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 20%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
BMB
Descripció:
Amb l'objectiu de que els estudiants de nou ingrés puguin conèixer millor la temàtica dels possibles TFM i els laboratoris de pràctiques als que tindran accés, durant la tutoria prèvia a la matriculació que realitza la coordinadora, rebran informació adicional.
Diagnòstic:
Com a resultat de l'informe d'avaluació per la reacreditació de l'estudi presentat a AQU, a data 13 de maig de 2020, es recomana reforçar l'assesorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants.
Valoració:
Atenent al consell de la comissió d'avaluació externa d'AQU, s'obre un nou objectiu de millora a partir del curs 2021-2022 per reforçar l'assessorament acadèmic per facilitar la selecció d'optatives, pràctiques i àmbit del TFM als estudiants. Durant els mesos de juliol, agost i setembre abans de la matrícula es realitza una entrevista individualitzada amb cada estudiant (presencials o virtuals segons les necessitats dels estudiants) per tal d'assessorar en temes de selecció d'assignatures optatives segons perfil i interessos formatius de cada estudiant. En aquestes tutories també s'explica el funcionament de la plataforma para la selecció dels grups de recerca on realitzar el TFM i s'assessora sobre accions per trobar una empresa on realitzar les pràctiques. El primer dia de classe 3 d'Octubre es fa una sessió informativa sobre les plataformes de TFM i pràctiques en empresa i el powerpoint amb les instruccions bàsiques queda penjat al Moodle de l'assignatura TFM perquè el puguin consultar. El primer més de classe s'organitzen dues xerrades dels estudiants amb antics alumnes del màster per tal que els expliquin les seves experiències en el màster, especialment pel que fa a les assignatures pràctiques (pràctiques en empresa, mòdul pràctic i TFM). Posteriorment es fan tutories individualitzades quan ho sol·liciten els estudiants especialment per temes de canvis de matrícula d'assignatures optatives i possibles dubtes sobre mòdul pràctic, TFM i pràctiques en empresa. El dia de defensa del TFM es fa una enquesta anònima i voluntària sobre la percepció i satisfacció dels estudiants en diferents àmbits del màster. Pel que fa a les preguntes relacionades amb aquest objectiu es van obtenir els següents resultats: (participació 83,3% N=15/18) - Suport de coordinació: 73,3% molt satisfet / 26,7% bastant satisfet / 0% poc satisfet / 0% gens satisfet - Oferta crèdits pràctics: 33,3% molt satisfet / 33,3% bastant satisfet / 13,3% poc satisfet / 20% gens satisfet (en els comentaris les crítiques van més dirigides a l'oferta de crèdits pràctics de l'assignatura optativa pràctiques en empresa que en TFM) - Informació pública del màster: 20% molt satisfet / 66,7 bastant satisfet / 13,3% poc satisfet / 0% gens satisfet. Continuar amb el suport de coordinació amb aquestes tutories i assessorament de pràctiques per tal de consolidarles en el curs 2022-2023. L'assessorament i informació sobre el programa Erasmus + en les tutories personalitzades també ha aconseguit incrementar la mobilitat en el màster en Biologia Molecular i Biomedicina de forma que en el curs 2022-2023 dos estudiants han obtinguin ajuts de mobilitat Traineeship i han pogut realitzar les assignatures Mòdul Pràctic i TFM a l'estranger (Tampere University a Finlàndia en un cas i University of Copenhagen a Dinamarca en l'altre)
ACC0002260
Millorar l'assessorament acadèmic per facilitar la selecció de les pràctiques i àmbit del TFM. - 75%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM, MACMoM, MCA, MUCTRH
Descripció:
Ens proposem millorar la Internacionalització de la Facultat, tant des del punt de vista dels estudis que s'ofereixen com de la mobilitat d'estudiants i PDI.
Diagnòstic:
La Facultat ha de millorar la seva Internacionalització per tal d'assolir amb èxit els indicadors que proposa la nova Estratègia d'Internacionalització UdGlobal 2020-25 marcada pel rectorat.
Valoració:
El curs 19-20 hem passat de 13 a 22 assignatures en anglès i per tant tanquem l'acció. Degut a la pandèmia els cursos 19-20 i 20-21 no hem pogut millorar el número d'estudiants internacionals IN-COMING. Allarguem la fita al curs 22-23.
ACC0001623
Incrementar la docència en anglès
Tancada
ACC0001624
Incrementar els estudiants internacionals - 90%
ACC0003146
Incrementar la mobilitat dels nostres estudiants - 50%

Responsable:
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
63%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GCA, GBIOTEC, GQUIM, MUCTRH, BMB
Descripció:
Seguint les recomanacions de l'AQU, es volen incroporar aspectes de Perspectiva de genère a la docència dels estudis de la Facultat de Ciències. Aquesta incorporació inclou continguts, pràctiques docents i reflexions sobre la pròpia disciplina.
Diagnòstic:
Els aspecte de gènere no es tenen en compte en la planificació de la docència.
Valoració:
La Comissió de Govern de la FC ha aprovat un pla d'incorporació d'aspectes de Perspectiva de Gènere als graus, amb una primera fase que comença el curs 2020-2021 i acaba el curs 2022-2023. Els màsters de BMB i de CTRH també han incorporat una acció de millora en aquest sentit. El curs 2021-22 pel que fa als graus s'han inclòs activitats de perspectiva de gènere en les assignatures compartides: TCI1, Estadística, Projectes i TFG. En el cas del TFG s'ha modificat el reglament per incloure la perspectiva de gènere a la memòria. En quant a les assignatures específiques: Mediambient i societat (CA), Evolució (Biologia), Aspectes legals i socials (Biotecnologia) i Anàlisi instrumental (Química) han incorporat activitats específiques de perspectiva de gènere. Es donen les accions relacionades amb els graus per assolides i es tanquen. En el cas del màster BMB curs 2021-2022 s'incorpora la perspectiva de gènere dins l'assignatura "Bioètica, Metodologia de la Investigació, Elaboració de Projectes" En el curs 2022-2023 en les memòries de TFM s'incorporarà una reflexió sobre perspectiva de gènere. El màster MUCTRH incorpora un punt a les memòries de pràctiques per tal que s'expliqui com es te en compte la perspectiva de gènere a l'empresa o institució on es realitzan les pràctiques. El màster MACMoM ha incorporat també una acció de millora per incloure la perspectiva de gènere.
ACC0001643
Incloure la perspectiva de gènere en assignatures compartides a tots els graus de la FC.
Tancada
ACC0001644
Incloure aspectes de perspectiva de gènere a assignatures específiques de cada grau de la FC.
Tancada
ACC0002254
Incorporar perspectiva de gènere al MUCTRH - 40%
ACC0002323
Incorporar la perspectiva de gènere al màster BMB - 66%
ACC0003367
Incorporar la perspectiva de gènere al MACMoM - 10%

Responsable:
Data prevista:
16-09-2024
Assoliment:
32%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GBIOL, GBIOTEC, GCA, GQUIM
Descripció:
Aconseguir que es puguin avaluar amb més continuïtat les competències bàsiques al llarg dels estudis de grau en el marc del Pla d'avaluació de Competències Bàsiques (PAC) de la FC
Diagnòstic:
El PAC funciona raonablement bé però hi ha la percepció que el nombre d'avaluacions de cada competència bàsica és petit i que una avaluació més continuada al llarg del grau ajudaria a la seva millora
Valoració:
Hem demanat dos ajuts d'innovació docent que ens han concedit. Comencem a preprar materials i identificar necessitats de formació. El curs 21-22 hem preparat algun material, hem començat l'actualització del sistema informàtic del PAT i hem fet una formació per millorar l'avaluació de la CB5. Allarguem l'objectiu de millora al segon semstre 2023-24
ACC0002256
Generar material per tal de facilitar l'avaluació de les competències bàsiques - 35%
ACC0002257
Programar cursos de formació per facilitar que més professorat afegeixi activtats d'avaluació de competències bàsiques en marc del PAC - 30%

Responsable:
Data prevista:
16-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUCTRH
Descripció:
Es vol revisar a quines assignatures s'avaluen les competències transversals i establir un pla per fer l'avaluació i informar als alumnes
Diagnòstic:
Al fer l'acreditació s'ha detectat que l'assignació d'algunes competències transversals es pot refinar i també que es pot protocolitzar l'avaluació (cal fer rúbriques) i com s'informa a l'estudiant
ACC0002909
Assignació competències transversals a les assignatures - 0%
ACC0002910
Proposta de rúbrica per avaluació competències transversals - 0%
ACC0002911
Informació de la progressio de les competències transversals als alumnes - 0%

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.