Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Igualtat de Gènere

Guies per fer docència amb perspectiva de gènere

Igualtat de Gènere

Guies per àmbits

Autor: Jordi Roca Girona (Universitat Rovira i Virgili)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2020
ISBN: 978-84-09-17859-9

Descripció:

La ruptura amb la identificació sexe/gènere, amb el binarisme de gènere, amb la dualitat sexual i amb l'heteronormativitat són el punt de partida d'aquesta guia d'Antropologia que esdevé una proposta d'acció formativa sensible al gènere.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d'Antropologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten deconstruir els possibles biaixos de gènere que de forma vetllada introdueix la docència universitària, i transformar les relacions i desigualtats de gènere.

DESCARREGA

Autoria: M. Elia Gutiérrez-Mozo, Ana Gilsanz-Díaz, Carlos Barberá-Pastor i José Parra-Martínez (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2020
ISBN: 978-84-09-17946-6

Descripció:

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d'Arquitectura ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten enriquir el relat construït al voltant de la disciplina i reflexionar sobre el sexisme en la docència i investigació, així com en la pràctica professional.

DESCARREGA

Autoria: Sandra Saura Mas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-27568-7

Descripció:

Les ciències biològiques, enteses com el conjunt de disciplines que estudien la vida, s’emmarquen en una cultura científica androcèntrica on trobem biaixos de gènere tant en la producció com en la transmissió dels coneixements. Durant molt de temps han patit una ceguesa al gènere que no és única del camp de la biologia, sinó que també és present en moltes altres disciplines STEM.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Biologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que actuen d’orientació per a millorar i promoure la innovació docent en les assignatures i els plans d’estudis que afecten a diferents dimensions del procés d’ensenyament-aprenentatge.

DESCARREGA

Autora: Paloma Moreda Pozo (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05744-3
DL: CS 1050-2018

Descripció:
Obstacles de tipus socioeconòmic, absència de models femenins i presència de representacions socials estereotipades fan difícil incrementar la presència de les dones en l’ensenyament de la tecnologia i l’enginyeria.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Ciències de la Computació ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten desmasculinitzar aquest àmbit i visibilitzar els models femenins per potenciar l’accés de les dones als estudis de grau.

DESCARREGA

Autora: Maria Forga Martel (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2020
ISBN: 978-84-09-17944-2

Descripció:

El feminisme i el contrafeminisme són presents diàriament en mitjans de comunicació, xarxes socials i cultura pop. Les transformacions socials tenen el seu reflex en l'àmbit de la comunicació, fet que fa necessària una reflexió sobre el paper de la comunicació en la construcció de les (des)igualtats

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Comunicació ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten transformar la docència d'aquesta disciplina.

DESCARREGA

Autora: Iolanda Garcia Gonzàlez i Míriam Arenas Conejo (Universitat Oberta de Catalunya)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-31991-6

Descripció:

La Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere parteix de la preocupació que, en una més que possible transició cap a models de docència universitària més digitals, supose una barrera als grans esforços que s’han dut a terme per a incorporar la perspectiva de gènere en docència a l’educació superior durant els darrers anys.

Si bé per una banda existeix clarament un biaix de gènere digital i tecnològic, l’educació a distància també conté una gran potencialitat inclusiva i emancipadora per a les dones i altres col·lectius socialment discriminats. Aquesta guia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per incorporar la perspectiva de gènere en un moment de canvis profunds.

DESCARREGA

Autora: M. Concepción Torres Díaz (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05886-0
DL: CS 1052-2018

Descripció:
La ceguesa al gènere en l’àmbit del dret i la criminologia fa necessària la implementació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris d’aquestes disciplines, tant en el vessant docent i de transferència de coneixement com en el de la recerca.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per redibuixar els esquemes mentals i simbòlics del pensament jurídic que tradicionalment s’han articulat sota premisses, esbiaixades quant al gènere, de neutralitat, objectivitat i imparcialitat.

DESCARREGA

Autora: Sònia Estradé Albiol (Universitat de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-27571-7

Descripció:

L’escassa presència de les dones en els estudis d’enginyeria electrònica posa de relleu la importància d’analitzar els estereotips de gènere presents a la societat que incentiven i mantenen aquesta diferència de vocacions, i de ponderar els avantatges que tindria revertir la situació.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per incorporar la perspectiva de gènere en una disciplina que té un impacte cabdal en la actual societat de la informació.

DESCARREGA

Autora: Susanna Tesconi (Universitat Oberta de Catalunya)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2021
ISBN:978-84-09-27567-0

Descripció:

L’absència de dones i de diversitat en general en els equips que desenvolupen dispositius i aplicacions té conseqüències directes en els resultats de la innovació tecnològica i en la societat, perquè es basa en això que Criado Pérez (2019) denomina l’enfocament “de talla única per a homes”.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Enginyeria Multimèdia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per incorporar la perspectiva de gènere en la formació de desenvolupadors i desenvolupadores, permetent a l’estudiantat identificar l’impacte social dels seus dissenys respecte al gènere i als efectes de les seues decisions sobre l’experiència de les persones usuàries.

DESCARREGA

Autora: Paloma Moreda Pozo (Universitat de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05744-3
DL: CS 1050-2018

Descripció:
Obstacles de tipus socioeconòmic, absència de models femenins i presència de representacions socials estereotipades fan difícil incrementar la presència de les dones en l’ensenyament de la tecnologia i l’enginyeria.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Ciències de la Computació ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten desmasculinitzar aquest àmbit i visibilitzar els models femenins per potenciar l’accés de les dones als estudis de grau.

DESCARREGA

Autora: Montserrat Rifà Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05887-7
DL: CS 1053-2018

Descripció:
De mestres, pedagogs i educadors socials és reconèixer i combatre les desigualtats.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Educació i Pedagogia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per aprendre a interpretar les implicacions del sistema sexe-gènere en educació i incloure la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

DESCARREGA

Autora: Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05888-4
DL: CS 1043-2018

Descripció:
En l’àmbit de la filologia i de la lingüística el gènere s’ha treballat gairebé únicament des d’una perspectiva gramatical, sense tenir en compte que les relacions entre el codi o sistema lingüístic i allò que el codi representa són arbitràries.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Filologia i Lingüística ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten reflexionar i qüestionar regles i significats que ignoren, invisibilitzen o menystenen les dones.

DESCARREGA

Autora: Sonia Reverter-Bañón (Universitat Jaume I)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05889-1
DL: CS 1051-2018

Descripció:
En el camp de la reflexió filosòfica la concepció patriarcal de l’ésser humà ha implicat una visió esbiaixada d’allò que som com humans, del què és la realitat i el coneixement.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Filosofia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que faciliten als professors ensenyar a l’aula a reconèixer i apoderar els coneixements filosòfics que duguen a una comprensió de l’esser humà completa i diversa.

DESCARREGA

Autora: Encina Calvo Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05890-7
DL: CS 1044-2018

Descripció:
A l’estat espanyol les dones són majoria entre l’alumnat universitari, però continuen sent una minoria en les carreres cientificotècniques.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Física ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per visibilitzar les científiques i eliminar la visió androcèntrica que predomina en la ciència i, en particular, en l’àmbit de la física.

DESCARREGA

Autora: Mónica Moreno Seco (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05893-8
DL: CS 1033-2018

Descripció:
La falta d’incorporació de la perspectiva de gènere en la història ha suposat tradicionalment una mirada esbiaixada al passat, on l’interès historiogràfic s’ha centrat en les experiències masculines. Com a conseqüència, el relat convencional del passat és incomplet i poc ajustat a la realitat històrica.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Història ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten mirar al passat per conèixer el present de forma crítica i caminar cap a una societat més igualitària, pacífica i inclusiva en el futur.

DESCARREGA

Autora: M. Lluïsa Faxedas Brujats (Universitat de Girona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05892-1
DL: CS 1055-2018

Descripció:
En l’actualitat, ni la producció artística feta per dones ni la història de l’art feminista formen part de la majoria de currículums acadèmics i plans d’estudis d’Història de l’art. Així mateix, la manca d’anàlisi crítica de la representació de les dones al llarg de la història de les imatges condueix a la repetició d’estereotips.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva d’Història de l’art ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permetran incorporar en les noves generacions la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

DESCARREGA

Autores: M. Assumpta Rigol Cuadra i Dolors Rodríguez Martín  (Universitat de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2020
ISBN: 978-84-09-17942-8

Descripció:

Les Ciències de la Salut tenen com a patró de referència el cos i el sexe dels homes, fet que origina que la salut de les dones es trobe en una situació desigual. 

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d'Infermeria ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que actuen de guia per atendre els riscos i problemes de salut derivats dels rols i estereotips de gènere.

DESCARREGA

Autores: M. Assumpta Rigol Cuadra i Dolors Rodríguez Martín  (Universitat de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2020
ISBN: 978-84-09-17942-8

Descripció:

Les Matemàtiques són una disciplina de les anomenades STEM, que presenten una de les menors proporcions d'estudiantes i investigadores dones de tot l'àmbit universitari.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Matemàtiques ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten desmasculinitzar aquest àmbit i visibilitzar els models femenins per potenciar l’accés de les dones als estudis de grau.

DESCARREGA

Autora: M. Teresa Ruiz Cantero (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05894-5
DL: CS 1047-2018

Descripció:
En ciències de la salut, a pesar que els conceptes de sexe i gènere al·ludeixen a realitats diferents, amb freqüència es confonen. A més, algunes conseqüències dels biaixos de gènere en el coneixement mèdic, la gestió clínica i els serveis de salut responen a suposicions incorrectes.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Medicina ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten incorporar un enfocament de gènere en els estudis universitaris en ciències de la salut i formar professionals en aquesta disciplina competents en matèria de gènere.

DESCARREGA

Autora: Purificación García Segovia (Universitat Politècnica de València)
Editor i any d’edició: arxa Vives d’Universitats, 2021
ISBN: 978-84-09-27566-3

Descripció:

Hi ha diferències significatives entre els rols socials establits entre dones i homes que condueixen a un desequilibri en les expectatives de salut basades en la relació entre alimentació i nutrició.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Nutrició Humana i Dietètica ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per a incorporar la perspectiva de gènere des de tres punts de vista:  1) diferències fisiològiques que condicionen la biodisponibilitat de nutrients, 2) aliments i nutrients en la salut i la malaltia i alimentació i 3) cultura com a condicionant dels estereotips de feminitat-masculinitat.

DESCARREGA

Autores: Esperanza Bosch Fiol i Salud Mantero Heredia (Universitat de les Illes Balears)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05895-2
DL: CS 1048-2018

Descripció:
Els estudis tradicionals en l’àmbit de la psicologia han contemplat mostres amb poca representació de dones, fet que ha provocat una generalització esbiaixada dels resultats obtinguts al conjunt de la població. De fet, aquest biaix de gènere s’ha emprat al llarg dels anys per justificar la inferioritat de les dones.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Psicologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten comprendre la complexitat social, cultural i política del món actual.

DESCARREGA

Autores: Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero Beltrán (Universitat de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05896-9
DL: CS 1049-2018

Descripció:
La sociologia ha construït una cosmovisió del món en masculí que comporta una interpretació esbiaixada de la realitat social. Per la seua banda, l’economia tradicional ha invisibilitzat la dependència que té l’esfera mercantil de l’esfera domèstica. I en l’àmbit de les ciències polítiques, trobem també molts biaixos de gènere en conceptes bàsics com els de justícia, igualtat o ciutadania.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Sociologia, Economia i Ciència Política ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per contribuir a una major igualtat entre dones i homes en l’àmbit de la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

DESCARREGA

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.