Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Llengües a la UdG

Mobilitat

Segons la Normativa per a la participació dels estudiants en programes de mobilitat internacional durant els seus estudis de grau i/o de màster ,els estudiants de grau i màster de la Universitat de Girona que volen participar en programes de mobilitat internacional cal que Tenir acreditat el nivell B2.1 d’una de les terceres llengües  incloses en el programa Parla 3 (anglès, francès, alemany o italià), llevat d’aquells casos en els quals la llengua d’impartició de la docència en la institució de destí  sigui l’espanyol. L’acreditació del seu nivell de llengua ha de constar en l’Expedient Personal de l’estudiant en el Sistema d’Informació Acadèmica de la UdG.

Aquesta acreditació de la tercera llengua ha de constar en l'expedient acadèmic de l'estudiant en el moment de fer la sol·licitud de la plaça.

Com fer constar l’acreditació de la tercer llengua a l’expedient acadèmic:

  • Cursar i superar un curs de nivell B2.1 o superior d’anglès, francès o alemany organitzat pel Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona. Una vegada superat el curs, l’acreditació queda enregistrada automàticament a l’expedient acadèmic.
  • Certificació del nivell per mitjà d’un examen lliure d’anglès, francès o alemany organitzat pel Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona. Una vegada aprovat l’examen de nivell mínim B2.1, l’acreditació queda enregistrada automàticament a l’expedient acadèmic.
  • Superar una assignatura del pla d’estudis d’un mínim de 5 crèdits impartida íntegrament en una tercera llengua. A aquest efecte, en aquestes assignatures cal preveure, per garantir l’avaluació de la competència en tercera llengua, l'existència, en algun moment de la docència, d'un mecanisme d'avaluació dels coneixements lingüístics (orals i escrits) de l'estudiant. Superar l'assignatura no implica la superació del nivell lingüístic associat. L’acreditació cal demanar-la a través de la Secretaria Acadèmica de la facultat o escola.
  • Altres títols reconeguts per la UdG a l'efecte de l’acreditació d’una tercera llengua. Si l’estudiant disposa d’un d’aquests títols que equivalguin a un nivell mínim de B2.1, cal presentar-lo a la Secretaria Acadèmica de la facultat o escola perquè en quedi constància a l’expedient (Consulta els títols reconeguts per la UdG a l'efecte de l'acreditació de coneixements d'una tercera llengua) .
  • Superar qualsevol altra prova específica de coneixements que acrediti, com a mínim, el nivell B2.1, organitzada per les universitats públiques i privades del sistema universitari català o espanyol, amb els requeriments del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i avalada pels organismes escaients. Cal presentar el títol a la Secretaria Acadèmica de la facultat o escola.

Totes les places de mobilitat tenen com a mínim una llengua vinculada i com a màxim dues, d’acord amb la llengua en què l’estudiant haurà d'estudiar o treballar. Correspondrà al responsable de la plaça a la UdG determinar la llengua vinculada i el nivell requerit, que en el cas de l’anglès no pot ser inferior al requerit per a l’obtenció del títol de grau (actualment B2.1).Respecte de les altres llengües, s’estableix com a mínim exigible el nivell A2, llevat del francès, que requerirà un B1. No obstant això, prevaldrà el nivell demanat per la institució de destí en cas que sigui superior. Aquesta informació serà facilitada per l’Oficina de Relacions amb l’Exterior  i s’explicitarà en l’oferta de places.

Nivells mínims exigits en general:

  • Anglès: B2.1
  • Francès:  B1
  • Alemany: A2
  • Altres llengües: A2

Per a més informació, no dubteu en contactar-nos.