Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Biotecnologia

Grau en Biotecnologia

Curs 2019-2020

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l’agricultura, entre altres camps.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Biotecnologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biotecnologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.287 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l’agricultura, entre altres camps. El coneixement de què disposen els biotecnòlegs, que fa de lligam entre la biologia i l’enginyeria química, els permet optimitzar i dur a gran escala la síntesi de productes que afecten tots els camps esmentats.

Una secció de la biotecnologia és l’ús directe d’organismes per a la producció de productes orgànics per al consum, per al reciclatge, per al tractament de residus o per netejar les zones contaminades per activitats industrials (bioremediació). Hi ha també aplicacions de la biotecnologia que no empra organismes vius; els microxips d’ADN que es fan servir en les anàlisis genètiques en són un exemple. Hi ha moltíssimes produccions que es fan només amb la reacció dels enzims dels microorganismes.

La biotecnologia moderna està freqüentment associada amb l’ús dels microorganismes genèticament modificats, com ara l’Escherichia coli o el llevat Saccharomyces cerevisiae, per a la producció de substàncies com la insulina o els antibiòtics. També es pot referir als animals transgènics o a plantes transgèniques o cèl·lules animals modificades, com ara les d’ovari de hàmster xinès (CHO) entre moltíssimes altres, que són emprades per als assajos de les indústries farmacèutiques, per la qual cosa la biotecnologia també està comunament associada amb la recerca de noves teràpies i nous dispositius de diagnòstic.

Objectius formatius

Els objectius del Grau de Biotecnologia són infondre interès per l’aprenentatge i l’aplicació dels coneixements assolits en diferents situacions i contextos, establir les bases per permetre el desenvolupament de processos biotecnològics en base al coneixement i la millora de les transformacions que duen a terme els éssers vius, aconseguir l’aprenentatge de quines són les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials ja existents, i dotar els estudiants de la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a diferents problemes i àrees de coneixement (química, agricultura, sanitat, alimentació, medi ambient, etc.) per a la producció de bens i serveis.

Competències bàsiques
 • CB-01. Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CB-02. Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CB-03. Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CB-04. Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CB-05. Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
Competències específiques
 • CE-01. Aplicar els fonaments científics i el mètode científic (reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE-02. Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-03. Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • CE-04. Identificar i entendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics, les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • CE-05. Descriure, a nivell estructural i funcional, les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • CE-06. Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules (naturals i sintètiques).
 • CE-07. Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • CE-08. Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • CE-09. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • CE-10. Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques, fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.
 • CE-11. Aplicar les principals tècniques, estratègies i metodologies per a l'estudi, utilització i millora de sistemes biològics, incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.
 • CE-12. Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació, caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.
 • CE-13. Identificar i interpretar la informació continguda en bases de dades sobre molècules amb activitat biològica i aplicar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • CE-14. Identificar i comprendre les estratègies bàsiques per a l'ús d'organismes i activitats biològiques en processos biotecnològics.
 • CE-15. Descriure i identificar els riscos de la modificació genètica i aplicar les normes.
 • CE-16. Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics, legals i socials relacionats amb el disseny, producció i comercialització de productes biotecnològics.
 • CE-17. Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE-18. Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació, economia i gestió.

Organització del grau

El Grau de Biotecnologia s’organitza en quatre anys, i al llarg d’aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l’aprenentatge de les metodologies experimentals, unes competències que apliquen el raonament científic al disseny d’experiments, i a la recollida, processament, interpretació i anàlisi de dades. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i resoldre problemes, aplicant el mètode científic.

En el primer curs trobaràs les anomenades matèries bàsiques: Química, Física, Biologia i Matemàtiques, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques científiques integrades, que et permetrà adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental.

En el segon curs trobaràs les matèries obligatòries que et permetran aprendre com són els éssers vius des del punt de vista cel·lular i molecular, i quins són els principis termodinàmics que els governen, al mateix temps que t’iniciaràs en el món de l’enginyeria química.

En el tercer curs completaràs els aprenentatges sobre matèries obligatòries relacionades amb els processos que utilitzen els éssers vius per transformar la matèria, i quins són els fluxos d’energia associats a aquestes transformacions. També en aquest curs, aprendràs com es pot utilitzar l’enginyeria química per simular o reproduir aquests processos amb una finalitat determinada. Per completar la teva formació, treballaràs amb eines bioinformàtiques de gestió de bancs de dades, que permeten disposar d’una gran quantitat d’informació sobre els éssers vius, la seva estructura i les seves funcions. Atès que la professió de biotecnòleg està orientada cap als diversos vessants de la indústria, el graduat o graduada en biotecnologia ha de ser capaç de dur a terme tasques de responsabilitat en el disseny, la producció i la gestió. És per això que en aquest curs prendràs contacte amb aspectes socials, legals, econòmics i de gestió vinculats a la biotecnologia.

A quart curs es fa el pas cap a l’especialització i la professionalització, ja que has d’escollir dos mòduls optatius entre els següents: Aplicació Industrial de la biotecnologia, Biotecnologia Cel·lular i Molecular, Biotecnologia Fonamental i Fisiologia Molecular. A més s’ofereixen també les assignatures optatives de Pràctiques en empresa, Disseny Biomolecular, Bioanàlisi, Bioinorgànica, Productes naturals i Introducció a la professionalització. Per finalitzar el grau, hauràs d’elaborar un treball final de grau en el qual podràs aplicar totes les competències apreses anteriorment.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Els graduats i graduades en Biotecnologia estan capacitats per exercir tasques en molts àmbits:

 • Indústria: farmacèutica, veterinària, química fina, agroalimentària, microelectrònica o relacionada amb el medi ambient. Laboratoris de R+D. Plantes de producció.
 • Recerca: en centres públics o privats i àmbits tan diversos com l’enginyeria química, la salut humana i animal, els vegetals, el medi ambient i la microelectrònica.
 • Ensenyament: Educació secundària (ciències de la salut, cientificotècnic i cicles formatius), escoles tècniques i educació universitària (graus i postgraus).
 • Serveis: Anàlisi i control de qualitat, consultoria, gestió, documentació, màrqueting i comercialització, tramitació de patents i aspectes legals. Administració pública, tècnics de medi ambient, consultories o empreses de disseny de processos.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Química Bàsica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Química   Química   Chemistry (3103G02070) BBàsica 9.00 AAnual
Biologia Bàsica12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Biologia fonamental   Biología fundamental   Fundamentals of biology (3103G00079) BBàsica 6.00 AAnual
Biodiversitat i fisiologia   Biodiversidad y fisiología   Biodiversity and physiology (3103G02071) BBàsica 6.00 AAnual
Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Matemàtiques   Matemáticas   Mathematics (3103G00085) BBàsica 9.00 AAnual
Física Bàsica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Física   Física   Physics (3103G00081) BBàsica 6.00 AAnual
Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits
Bioquímica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Bioquímica   Bioquímica   Biochemistry (3103G00086) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques de bioquímica   Prácticas de bioquímica   Biochemistry practical lessons (3103G00087) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Biologia Molecular i Tècniques de DNA Recombinant9.00 crèdits
Enginyeria Bioquímica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enginyeria bioquímica   Ingeniería bioquímica   Biochemical engineering (3103G02074) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques d'enginyeria bioquímica   Prácticas de ingeniería bioquímica   Laboratory of biochemical engineering (3103G02075) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Fonaments de Biologia per Biotecnologia 24.00 crèdits
Fonaments de Química per Biotecnologia9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Química dels compostos orgànics   Química de los compuestos orgánicos   Chemistry of organic compounds (3103G00094) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Termodinàmica bàsica   Termodinámica básica   Basics of thermodynamics (3103G02077) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Modificació Genètica d'Organismes6.00 crèdits
Processos, Productes i Projectes Biotecnològics9.00 crèdits
Mètodes Instrumentals Quantitatius9.00 crèdits
Bioenergètica i Metabolisme9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Bioenergètica i metabolisme   Bioenergética y metabolismo   Bioenergetics and metabolism (3103G02084) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques de bioenergètica i metabolisme   Prácticas de bioenergética y metabolismo   Practical course of bioenergetics and metabolism (3103G02085) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Enginyeria de Bioreactors9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enginyeria de bioreactors   Ingeniería de biorreactores   Bioreactors engineering (3103G02086) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cinètica química   Cinética química   Chemical kinetics (3103G02087) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Bioinformàtica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Bioinformàtica aplicada   Bioinformática aplicada   Applied Bioinformatics (3103G00098) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Fonaments de bioinformàtica   Fundamentos de bioinformática   Basis of bioinformatics (3103G00099) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Aspectes Socials i Econòmics de la Biotecnologia6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Aspectes socials i legals de la biotecnologia   Aspectos sociales y legales de la biotecnología   Legal and social issues of biotechnology (3103G02088) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques Integrades6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques integrades   Prácticas integradas   Integrated practices (3103G02089) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projectes   Proyectos   Projects (3103G02090) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Treball de Ffi de Grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Bachelor thesis (3103G02098) OBObligatòria 12.00 AAnual

Cal superar 2 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enginyeria de proteïnes   Ingeniería de proteinas   Protein Engineering (3103G02091) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fàrmacs biotecnològics   Fármacos biotecnológicos   Biotechnological drugs (3103G02092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultius cel·lulars   Cultivos celulares   Cell cultures (3103G02093) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teràpia gènica i cel·lular   Terapia génica y celular   Gene and cell therapy (3103G02094) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioremediació   Bioremediacion   Bioremediation (3103G02095) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Genètica aplicada   Genética aplicada   Applied genetics (3103G00105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia animal   Biotecnología animal   Animal Biotechnology (3103G00106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia vegetal   Biotecnología vegetal   Plant Biotechnology (3103G00107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia alimentària   Biotecnología alimentaria   Food Biotechnology (3103G00108) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia de la reproducció   Biotecnología de la reproducción   Biotechnology of reproduction (3103G00109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fisiologia bacteriana   Fisiología bacteriana   Bacterial physiology (3103G00100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genòmica   Genómica   Genomics (3103G00101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Immunologia   Inmunología   Immunology (3103G00102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Virologia   Virología   Virology (3103G00103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Neurobiologia   Neurobiología   Neurobiology (3103G00104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Bioorgànica   Bioorgánica   Bioorganic (3103G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nanotecnologia   Nanotecnología   Nanotecnology (3103G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Simulació i control de processos   Simulación y control de procesos   Simulation and process control (3103G02096) OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Professional experience (3103G02097) OPOptativa 6.00 AAnual
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fisiologia bacteriana   Fisiología bacteriana   Bacterial physiology (3103G00100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genòmica   Genómica   Genomics (3103G00101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Immunologia   Inmunología   Immunology (3103G00102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Virologia   Virología   Virology (3103G00103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Neurobiologia   Neurobiología   Neurobiology (3103G00104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genètica aplicada   Genética aplicada   Applied genetics (3103G00105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia animal   Biotecnología animal   Animal Biotechnology (3103G00106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia vegetal   Biotecnología vegetal   Plant Biotechnology (3103G00107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia alimentària   Biotecnología alimentaria   Food Biotechnology (3103G00108) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia de la reproducció   Biotecnología de la reproducción   Biotechnology of reproduction (3103G00109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Bioorgànica   Bioorgánica   Bioorganic (3103G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nanotecnologia   Nanotecnología   Nanotecnology (3103G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Enginyeria de proteïnes   Ingeniería de proteinas   Protein Engineering (3103G02091) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fàrmacs biotecnològics   Fármacos biotecnológicos   Biotechnological drugs (3103G02092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultius cel·lulars   Cultivos celulares   Cell cultures (3103G02093) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teràpia gènica i cel·lular   Terapia génica y celular   Gene and cell therapy (3103G02094) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioremediació   Bioremediacion   Bioremediation (3103G02095) OPOptativa 3.00 SSemestral
Simulació i control de processos   Simulación y control de procesos   Simulation and process control (3103G02096) OPOptativa 3.00 SSemestral
Optativitat + Reconeixement Acadèmic42.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enginyeria de proteïnes   Ingeniería de proteinas   Protein Engineering (3103G02091) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fàrmacs biotecnològics   Fármacos biotecnológicos   Biotechnological drugs (3103G02092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultius cel·lulars   Cultivos celulares   Cell cultures (3103G02093) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teràpia gènica i cel·lular   Terapia génica y celular   Gene and cell therapy (3103G02094) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioremediació   Bioremediacion   Bioremediation (3103G02095) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genètica aplicada   Genética aplicada   Applied genetics (3103G00105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia animal   Biotecnología animal   Animal Biotechnology (3103G00106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia vegetal   Biotecnología vegetal   Plant Biotechnology (3103G00107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia alimentària   Biotecnología alimentaria   Food Biotechnology (3103G00108) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biotecnologia de la reproducció   Biotecnología de la reproducción   Biotechnology of reproduction (3103G00109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fisiologia bacteriana   Fisiología bacteriana   Bacterial physiology (3103G00100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genòmica   Genómica   Genomics (3103G00101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Immunologia   Inmunología   Immunology (3103G00102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Virologia   Virología   Virology (3103G00103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Neurobiologia   Neurobiología   Neurobiology (3103G00104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Bioorgànica   Bioorgánica   Bioorganic (3103G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nanotecnologia   Nanotecnología   Nanotecnology (3103G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Simulació i control de processos   Simulación y control de procesos   Simulation and process control (3103G02096) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Professional experience (3103G02097) OPOptativa 6.00 AAnual
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
29 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
29 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.