Departament de Dret Privat

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2018-2019

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Assessorament civil (3501MO2051)

6.00 Semestral

Contractes de consum (3104G01044)

3.00 Semestral

Contractual arrangements in the management of tourist products and destinations (3501MO0749)

3.00 Semestral

Creació d'itineraris i viatges combinats (3108G01084)

5.00 Semestral

Dimensió jurídica del turisme (3108G01005)

6.00 Semestral

Dret de contractes (3501MO2043)

4.00 Semestral

Dret de família (3104G01008)

3.00 Semestral

Dret de la persona (3101G06009)

6.00 Semestral

Dret de la persona (3104G00067)

6.00 Semestral

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

3.00 Semestral

Dret de la responsabilitat civil: fonaments (3501MO2040)

5.00 Semestral

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

5.00 Semestral

Dret de successions (3104G01009)

4.00 Semestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

6.00 Semestral

Dret europeu de consum (3501MO2044)

3.00 Semestral

Dret i comunicació (3108G03010)

6.00 Semestral

Escriure i publicar una tesi doctoral en Dret (3501DC0026)

1.00 Semestral

Estructures socials i institucions (3104G04002)

6.00 Semestral

Gestió d'allotjaments i restauració (3108G01079)

6.00 Semestral

Gestió d'intermediació, transport i distribució (3108G01080)

6.00 Semestral

Grans temes del Dret privat II: contingències professionals i responsabilitat civil (3501MO2129)

3.00 Semestral

Introducció al dret (3107G00008)

6.00 Semestral

Introducció al dret comparat (3104G00007)

3.00 Semestral

Política i tècnica legislativa (3104G02028)

6.00 Semestral

Propietat immobiliària i registre de la propietat (3104G01053)

3.00 Semestral

Protecció civil dels drets fonamentals (3501MO2153)

3.00 Semestral

Protecció del turista com a consumidor (3108G01092)

3.00 Semestral

Responsabilitat per productes, mèdico-sanitària i seguretat de productes (3501MO2042)

3.50 Semestral

Responsabilitat per risc i en la circulació de vehicles (3501MO2041)

3.50 Semestral

Sistemes de valoració del dany corporal: bases comparades (3501MO3106)

3.00 Semestral

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO2050)

8.00 Semestral

Assessorament i litigació laboral (3501MO2048)

5.00 Semestral

Dret de la seguretat social (3104G01012)

4.00 Semestral

Dret del treball (3107G00057)

6.00 Semestral

Dret del treball I (3104G01010)

4.00 Semestral

Dret del treball i de la seguretat social (3101G06076)

3.00 Semestral

Dret del treball II (3104G01011)

3.00 Semestral

Dret laboral (3107G02023)

6.00 Semestral

Dret social europeu (3104G00017)

3.00 Semestral

Estratègies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals (3501MO1745)

6.00 Semestral

Gestió de la Seguretat Social (3501MO1746)

5.00 Semestral

Grans temes del Dret privat II: contingències professionals i responsabilitat civil (3501MO2129)

3.00 Semestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

3.00 Semestral

Polítiques d'ocupació (3501MO1742)

3.00 Semestral

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

3.00 Semestral

Pràctiques professionals supervisades (3501MO1754)

15.00 Semestral

Processos laborals: procediments judicials i extrajudicials de solució de conflictes laborals (3501MO1747)

3.00 Semestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

3.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 Semestral

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 Semestral

Treball Final de Máster (3501MO1755)

10.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Assistència judicial internacional (3104G01071)

3.00 Semestral

Dret internacional privat I (3104G01021)

4.00 Semestral

Dret internacional privat II (3104G01022)

4.00 Semestral

Litigació civil i especial (3501MO2053)

9.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aspectes jurídics de la creació d'empreses (3501MO2665)

3.00 Semestral

Assessorament i litigació mercantil (3501MO2049)

5.00 Semestral

Criminalitat econòmica (3104G03017)

6.00 Semestral

Dret concursal (3104G01072)

3.00 Semestral

Dret d'assegurances (3501MO2151)

3.00 Semestral

Dret de les assegurances privades (3104G01074)

3.00 Semestral

Dret de societats (3104G01026)

3.00 Semestral

Dret dels mercats de valors (3104G01107)

3.00 Semestral

Dret mercantil (3107G00023)

6.00 Semestral

Dret mercantil I (3104G01023)

6.00 Semestral

Dret mercantil II (3104G01024)

4.00 Semestral

Dret mercantil III (3104G01025)

4.00 Semestral

Perfil de l'empresari: tipus d'empresa i relacions entre empresaris (3501MO1749)

3.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Dret romà (3104G01040)

6.00 Semestral

Tradició jurídica europea I (3104G00024)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi Econòmica del Dret de Danys (3501MO3049)

4.00 Semestral

Argumentació jurídica (3104G00012)

3.00 Semestral

Aspectes distributius del dret de danys (3501MO2127)

3.00 Semestral

Concepcions filosòfiques del nexe causal (3501MO2126)

3.00 Semestral

Dret i comunicació (3108G03010)

6.00 Semestral

Dret i economia (3104G00098)

3.00 Semestral

Dret i societat (3104G03020)

6.00 Semestral

El dret i la ciència (3104G00092)

3.00 Semestral

Filosofia del dret (3104G01043)

4.00 Semestral

Filosofia Política (3104G04004)

6.00 Semestral

Fonaments epistemològics de la prova de la responsabilitat civil (3501MO2149)

4.00 Semestral

Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

6.00 Semestral

Grans temes del Dret privat I: Tradició jurídica europea (3501MO2128)

3.00 Semestral

Justificació i funcions de la responsabilitat civil (3501MO3105)

4.00 Semestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

3.00 Semestral

La prova pericial en la responsabilitat civil (3501MO3048)

3.00 Semestral

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

6.00 Semestral

Teoria del dret (3104G00079)

6.00 Semestral

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Antropologia jurídica (3104G03022)

6.00 Semestral

Grans temes del Dret privat I: Tradició jurídica europea (3501MO2128)

3.00 Semestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

3.00 Semestral

Història del dret català (3104G00006)

3.00 Semestral

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

6.00 Semestral

Història dels sistemes jurídics comparats (3104G00049)

3.00 Semestral

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

6.00 Semestral