Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Principis de la gestió i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament i restauració. Utilització de les TIC en els àmbits esmentats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
YASSINE BOUALLALA LECHHEB  / MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
YASSINE BOUALLALA LECHHEB  / MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
YASSINE BOUALLALA LECHHEB  / MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
YASSINE BOUALLALA LECHHEB  / MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. La realitat dels establiments d’allotjament turístic i restauració

          1.1. Establiments d'allotjament turístic. Exclusió dels allotjaments extrahotelers i el turisme residencial.

          1.2. Establiments de restauració: restaurants i bars.

2. Organització interna de les unitats productives

3. Disseny i planificació del producte

4. Comercialització, informació i contractació electrònica

          4.1. Pràctiques comercials lleials i publicitat

          4.2. Comunicacions comercials

          4.3. Informació pre-contractual en els serveis d'allotjament i restauració

          4.4. Preus

5. Gestió de la reserva

          5.1. Operacions i processos. Impacte departamental del producte reserva

          5.2. Aspectes legals: paga i senyal, penalització per desistiment i rescabalament per renuncia anticipada. Situació d'overbooking i reserves de grups.

          5.3. Establiments d'allotjament i seguretat ciutadana.

6. Prestació del servei

          6.1. Atenció al client

          6.2. Normes aplicables als contractes de serveis. Incompliment de l'establiment i mesures de responsabilitat.

          6.3. Estàndards de producte i servei. Qualitat de l’allotjament i protecció del consumidor

          6.4. Seguretat de les instal·lacions, seguretat alimentària i responsabilitat civil.

          6.5. Furt i robatori d'objectes dels clients.

          6.6. Normes de policia: reglaments de règim interior, personal de control d'accés, personal de vigilància i horaris màxims de tancament.

          6.7. Reproducció d'audiovisuals i drets d'autor

7. Gestió i avaluació global del producte / activitat

          7.1. Punts de control del producte / servei. Indicadors: quantitatius i qualitatius

          7.2. Eines més freqüents de gestió global del producte

          7.3. Preparació, desenvolupament i avaluació d’un pla global de gestió de productes / serveis. Aplicació a establiments d’allotjament i restauració

8. Gestió interempresarial

          8.1. Franquícia

          8.2. Gestió hotelera integrada: les cadenes

          8.3. Els condohotels: una nova fórmula de gestió

          8.4. Gestió voluntària: les associacions

9. Interacció dels RR.HH. en la gestió dels productes / serveis d’allotjament i restauració

          9.1. Ètica empresarial, llocs de treball i formació de les persones

          9.2. Drets laborals en l’àmbit de l’allotjament i la restauració. Convenis col•lectius específics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 65,00 0 74,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 40,00 0 40,00
Prova d'avaluació 1,50 0 0 1,50
Sessió expositiva 28,50 0 0 28,50
Tutories de grup 6,00 0 0 6,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Barth, Stephen C (cop. 2009 ). Hospitality law : managing legal issues in the hospitality industry (3rd ed.). New Jersey: Wiley. Catàleg
 • Iñíguez, Pilar (2015). El contrato de gestión hotelera. València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Pérez Martell, Rosa/González Cabrera, Inmaculada (2008). El alojamiento turístico: problemática i soluciones en la ejecución del contrato. Las Rozas, Madrid: La Ley. Catàleg
 • Sánchez Feito, José Manuel (DL 2006 ). Procesos de servicio en restauración (1a ed. aumentada). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Rochat, Michel (2001 ). Marketing y gestión de la restauración . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • De Bono, Edward (1998). El Pensamiento lateral : manual de creatividad. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Walder, Bibiana (cop. 2006 ). Innovation and product development in tourism : creating sustainable competitive advantage . Berlin: Eric Schmidt Verlag. Catàleg
 • Mestres Soler, Juan R (DL 2003 ). Técnicas de gestión y dirección hotelera . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Yield (1992 ). [Paris]: International Hotel Association. Catàleg
 • Benahra, A. (1988 ). La Gestion hôtelière = Hotel management . Paris: Communications Actives. Catàleg
 • Okumus, Fevzi (2010 ). Strategic management for hospitality and tourism . Amsterdam [etc.]: Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Ingold, Anthony McMahon-Beattie, Una Yeoman, Ian (2006 ). Yield management (2nd ed.). London: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats pràctiques Desenvolupament dels coneixements assolits en els diferents apartats genèrics fixats pel professor. 40 No
Examen final Acreditar suficientment haver assolit coneixement i domini de la matèria desenvolupada al llarg de les sessions acadèmiques i treballada en els casos pràctics. 60 No

Qualificació

Els estudiants hauran de realitzar una activitat pràctica dividida en 2 blocs d'aprenentatge amb els quals assoliran els objectius de formació. Cada bloc valdrà un 20% de la nota final de l’assignatura (40% en total) i només serà avaluat si es presenta dins el termini assenyalat. El/s bloc/s de l'activitat pràctica que no es lliuri/n serà/n puntuat/s amb la nota de 0 a l’hora de calcular la nota final.

Es tindrà en compte l'assistència i l'estudiant haurà d'assistir obligatòriament a les activitats pràctiques que es comentin, treballin o tutoritzin parcialment o total a l'aula.

El 60% restant de la nota final es calcularà a partir de l'examen final. Aquest examen constarà de tres parts:

1) Una primera part de preguntes tipus test de resposta múltiple.

2) Una segona part de preguntes breus, amb la possibilitat que triar-ne entre diverses (p.ex. quatre preguntes a triar entre sis).

3) Una o dues preguntes tipus tema, sense possibilitat de triar, i que s'hauran de desenvolupar d'una manera més exhaustiva. Eventualment, una d'aquestes preguntes es podrà substituir pel desenvolupament d'un cas pràctic o comentari de text.

Per qualificar la prova final es farà una ponderació global de les tres parts. Aproximadament cada part comptarà un terç de la nota final de l'examen.L'alumne podrà realitzar l’examen final encara que no hagi presentat totes les entregues referents als 2 blocs del treball. Caldrà una nota mínima de 4 sobre 10 per tal de que l'examen faci mitjana amb la nota de les pràctiques.

La pràctica i l'examen final seran activitats avaluades una única vegada i no seran recuperables.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no presenti cap dels dos blocs de l'activitat pràctica i, posteriorment, no faci l’examen final serà qualificat amb la nota de No Presentat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Assignatures recomanades

 • Gestió econòmica i control d'empreses turístiques
 • Introducció al turisme
 • Organització d'empreses turístiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Durant les hores de classe previstes per a les sessions pràctiques, a través de GoogleMeet, el prof. Josep Maria Bech realitzarà sessions virtuals amb el suport del PowerPoint amb interacció dels alumnes. El plantejament de les activitats pràctiques es mantindrà tal i com fou previst a l'inici del curs (obrador de casos). L’alumnat disposa de l'enunciat d'una sèrie de casos des del dia de la presentació de l'assignatura i per resoldre'ls podrà consultar els materials publicats prèviament en aquesta plataforma i enriquir llur treball amb altres materials al seu abast. L'única cosa que canviarà serà que les sessions es faran en línia, els dies previstos en el calendari acadèmic i dins les franjes horàries corresponents. Aleshores el docent convidarà a tot l'alumnat a participar en aquesta activitat de manera virtual.
La professora Paz Rodriguez usant també l'aplicació GoogleMeet este fent les sessions en els dies I hores previstos segons calendari de la matèria. La professora facilita als estudiants, abans de les sesions, presentacions de la matèria que s'ha de tratar, així com articles i comentaris per a ser llegits pels estudiants. Igualment, i per disposar d'una avaluació continuada de la implicación del alumnes a la matèria, els hi remet formulario a través de l'aplicació GoogleForms.Modificació de l'avaluació:
La prova final es realitzarà el mateix dia i hora que estava previst i tindrà el mateix format que es va comunicar als estudiants a l'inici de curs, encara que serà en línia. La prova s'activarà en el Moodle a les 9:00 hores del dia 25 de maig (horari espanyol). Simultàniament l'exercici serà enviat per correu electrònic a tot l'alumnat. La prova haurà d'enviar-se o penjar-se al Moodle abans de les 12:00h del mateix dia 25. El professorat utilitzarà una eina de vigilància electrònica d'exàmens (proctoring). La realització de la prova final en aquests termes i de la resta d'activitats de les sessions pràctiques farà que es pugui mantenir el sistema d'avaluació continuada de l'assignatura tal i com s'havia previst a l'inici del curs.

Tutoria i comunicació:
Es crearà un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on el professorat informarà de totes les qüestions relatives a l’assignatura. En aquest fòrum els estudiants podran fer preguntes que els docents respondran procurant que tothom disposi de la mateixa informació. Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari i de tutories entre el professorat i cada estudiant fora de les activitats de formació i els docents procuraran donar resposta dins un termini màxim de 24 hores en dies lectius. Així mateix els estudiants podran emprar el correu electrònic per a resoldre dubtes.