Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Contempla la realització de l'activitat pràctica supervisada en diferents dispositius de manera que l'alumne pugui intervenir, aplicant els coneixements i habilitats adquirides, en els diferents contextos relacionats amb la intermediació i l'assessorament professional, les relacions laborals i els recursos humans en les organitzacions.
Crèdits:
15

Grups

Grup FT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA CUNILL OLIVAS  / PILAR PRESAS MAYNEGRE  / MONTSERRAT SOLE TRUYOLS  / LOURDES TEIXIDOR FELIU  / ESPERANZA VILLAR HOZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup ST

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONICA CUNILL OLIVAS  / PILAR PRESAS MAYNEGRE  / MONTSERRAT SOLE TRUYOLS  / LOURDES TEIXIDOR FELIU  / ESPERANZA VILLAR HOZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • 18.      Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball i la direcció d'equips interdisciplinaris.
 • 19.      Identificar les pròpies capacitats d'aprenentatge i els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la recerca i el desenvolupament professional estratègic.
 • 20.      Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 23.      Mostrar habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • 24.      Realitzar una contribució a través d'una recerca original, de la qual part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional (itinerari investigador).
 • 25.      Dissenyar i desenvolupar propostes creatives i innovadores i avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. El perfil professional: funcions i competències professionals.

2. Context professional i possibilitats d’inserció o promoció laboral.

3. Cultura professional i clima de treball.

4. Tendències nacionals i internacionals en l’àmbit d’especialització.

5. Tecnologies de la Informació i Comunicació en l'àmbit professional.

6. Deontologia professional.

7. Vinculació i xarxes professionals.

8. Qualitat i pràctica professional.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 5,00 5,00
Anàlisi / estudi de casos 0 300,00 300,00
Elaboració individual de treballs 0 40,00 40,00
Tutories de grup 10,00 20,00 30,00
Total 10,00 365,00 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Realització d'activitats de pràctica supervisada en una organització. Valoració per part del tutor/a del centre. Per als estudiants que facin les pràctiques d'acord amb el perfil 2, la valoració del tutors de centre i de facultat serà el 20% de la nota en cada cas. 25
  Tutories de preparació i seguiment de les pràctiques. Vegeu els criteris de valoració de les tutories a l'apartat de criteris de qualificació. 25
  Realització de la Memòria de pràctiques (Perfil 1/perfil 2). Vegeu els criteris de valoració de la Memòria de pràctiques a l'apartat de criteris de qualificació.

  En el cas dels estudiants que facin les pràctiques corresponents al perfil 2, la Memòria del projecte suposarà un 50% de la qualificació.
  40
  Redacció d'un informe d'autoavaluació. Capacitat d’analitzar i valorar la pròpia pràctica de manera continuada en relació als estàndards i les pràctiques de la professió, les necessitats i demandes dels usuaris o clients, les característiques dels contextos d’intervenció i els propis objectius i fites professionals. 10

  Qualificació

  1. Criteris de valoració de les tutories:

  - Compleix amb el calendari i els horaris de tutories.
  - Mostra interès en la tutoria i en els aprenentatges que poden derivar-se’n.
  - Escolta i participa activament en la conversa, de manera constructiva.
  - Es mostra receptiu als suggeriments d’activitats complementaries de formació (lectures, tasques d’anàlisi de documents, cerca de bibliografia, redacció d’informes, etc.) que poden enriquir les Pràctiques i donar una perspectiva complementaria al treball al Centre.
  - Fa les tasques programades de manera puntual i ho fa de manera reflexiva i critica.
  - Planteja dubtes i dificultats relacionades amb l’experiència de pràctiques.
  - Analitza el seu progrés i procura prendre consciencia de la seva experiència de pràctiques.

  2. Criteris de valoració de la Memòria de Pràctiques:

  2.1. Descripció del Centre col•laborador

  - Identifica i descriu de manera adequada l’estructura, organització i cultura del Centre.
  - Identifica i descriu de manera adequada les funcions i rols professionals propis del perfil d’especialització.
  - Identifica i analitza supòsits implícits que fonamenten l’actuació professional en el Centre.

  2.2. Descripció de les activitats desenvolupades:

  - Descriu de manera acurada les activitats realitzades, el seu nivell de participació, els instruments o tècniques emprades i el context on s’ha desenvolupat la seva tasca.
  - Descriu acuradament els aprenentatges que considera més rellevants, les limitacions o dificultats que ha trobat i com les ha superades.
  - Demostra haver integrat els coneixements teòrics i pràctics a l’hora d’identificar i solucionar problemes o situacions de la practica.

  2.3. Coneixement del món professional:

  - Coneix quines son les funcions i tasques habituals del perfil professional i la seva relació amb les d’altres professionals del Centre.
  - Coneix els marcs teòrics de referència en l’àmbit de treball del Centre en relació al seu perfil professional i és capaç d’identificar altres maneres de treballar i de qüestionar la pràctica a partir de lectures o documentació addicional.
  - Es capaç d’identificar les limitacions de l’actuació professional i analitzar-la críticament.
  - Coneix els estàndards i els perfils de formació necessaris per a l’exercici de la professió (competències, coneixements, actituds acceptades i valorades, procediments, tècniques, etc.).
  - Ha col·laborat o ha mostrat interès a col·laborar per participar en la planificació de l’acció professional.
  - Mostra coneixement i una actitud de responsabilitat respecte als principis deontològics de la professió i les seves implicacions; es capaç d’identificar, entendre, analitzar i donar resposta de manera fonamentada i responsable a les demandes plantejades per aquests principis en situacions concretes de la practica professional.
  - Esmenta centres o serveis de referència que es dediquen a la mateixa activitat que el Centre de Pràctiques i enumera algunes característiques d’aquests centres: organigrama, activitats principals, mètodes de treball o persones responsables.
  - Esmenta associacions o xarxes professionals especialment rellevants relacionades amb l’àmbit de treball del Centre de Pràctiques i mostra consciència de la importància de la vinculació i cooperació per al desenvolupament professional.

  2.4. Resultats i valoració de l’experiència:

  - Argumenta el seu nivell d’aprofitament de l’experiència de Pràctiques, el seu progrés, les limitacions o dificultats que ha trobat i com les ha superades aportant evidències.
  - Valora la coherència entre els objectius formatius, el pla d’activitats, la seva experiència practica i les competències assolides.
  - Valora l’aportació de l’experiència duta a terme a la seva carrera professional.

  3. Altres: documents complementaris (annexos, referències bibliogràfiques...):

  - Aporta evidencies de la seva actuació al Centre de Pràctiques.
  - Qualitat de les evidencies que aporta.

  Cada una d’aquestes competències es valorarà segons la següent escala de puntuacions::

  - La competència avaluades s’ha desenvolupat de manera insuficient (1-3).
  - Ha assolit un cert grau de competència, però requereix assessorament i supervisió continua (4-5).
  - Ha assolit un nivell de competència adequat per desenvolupar les funcions professionals pròpies del perfil d’especialització sense assessorament o supervisió (6-7).
  - Ha assolit un nivell de competència excel·lent per desenvolupar funcions professionals complexes de manera autònoma (8-10).

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  1) la no realització de les pràctiques.
  2) la no presentació de la Memòria de pràctiques.
  3) la no assistència a cap de les tutories programades pel tutor.

  Qualsevol dels tres criteris comportarà la qualificació de no presentat.