Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat de Ciències Empresarials i Econòmiques, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 58Objectius en curs
  • 21Objectius tancats el darrer any
  • 102Accions en curs
  • 89Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió. Aquesta competència resta lligada al debat més general sobre les competències transversals del model docent UdGXXI.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Degana
Data prevista:
01-02-2017
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Anualment les fitxes de les assignatures es poden modificar i cal fer-ne la revisió.
ACC0002331
Sol·licitar anualment al professorat l'ajustament dels canvis proposats a les condicions previstes al mòdul
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
01-02-2017
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Millorar la qualitat d'accés.
Valoració:
Objectiu assolit però caldrà fer un seguiment cada dos cursos.
ACC0002332
Aprovar en Junta de Facultat una proposta de distribució de l'oferta de places de nou accés.
Tancada
ACC0002333
Aprovar en Junta de Facultat la planificació dels estudis per als propers cursos.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2017
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Desconeixement del grau en Comptabilitat i Finances i les seves nombroses sortides professionals.
Valoració:
Objectiu assolit però cal continuar fent difusió.
ACC0002334
Realitzar accions divulgatives als centres de secundària, especialment aquells que imparteixen cicles formatius de grau superior.
Tancada
ACC0002335
Fomentar la difusió dels estudis de grau i màster i assegurar major presència als mitjans de comunicació.
Tancada
ACC0002336
Difondre els resultats d'inserció laboral dels estudiants de la Facultat.
Tancada
ACC0002337
Crear una comissió de seguiment i valoració de les accions mitjançant un informe.
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
04-11-2022
Tancament:
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Detecció d'una mancança d'habilitats lingüístiques, de capacitat de comprensió lectora i redacció.
Valoració:
Objectiu assolit i l'Acció 2 (AC0002339) està desplegada
ACC0002338
Donar accés als estudiants de primer curs a un tutorial per millorar les seves habilitats lingüístiques.
Tancada
ACC0002339
Incorporar l'ús del tutorial dins l'avaluació d'assignatures al llarg de la titulació.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2017
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal consolidar aquestes normatives que han anat variant amb els desplegaments dels graus.
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002340
Fer una proposta per aquestes normatives i aprovar-les en Comissió de Govern del centre.
Tancada
ACC0002341
Elaboració i aprovació de la Normativa de TFM.
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
04-11-2022
Tancament:
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
La informació actual sobre el pla d'estudis està estructurada en mòduls.
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002342
Sol·licitar al vicerectorat responsable la modificació de la pàgina web.
Tancada
ACC0002343
Actualitzar i valorar la informació de les guies docents en el web
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
04-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
L'avaluació de la variable de gènere entre els convidats (emprenedors, empresaris i professionals) al Màster fa veure que la participació actual de dones és minoritària (aprox. 25%), fet que creiem que té a veure principalment amb la poca visibilitat de la dona en l'àmbit empresarial/emprenedor, la qual cosa ens permet identificar menys dones que puguin venir de convidades.
Valoració:
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
ACC0002414
Coordinació amb professors/ores de l'assignatura Experiències d'emprenedoria per augmentar la participació de dones emprenedores
Tancada
ACC0002415
Fomentar la selecció de dones com a convidades en la resta d'assignatures del màster.
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
04-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal ajustar la memòria als requeriments actuals.
Valoració:
Assolit objectiu
ACC0002438
Crear una comissió per actualitzar i redactar les memòries.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
02-02-2020
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal millorar la transmissió dels coneixements als estudiants.
Valoració:
Objectiu assolit però cal mantenir-lo
ACC0002439
Dissenyar i desplegar nous cursos de formació específics per al professorat de la Facultat.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal millorar la coordinació docent horitzontalment i verticalment.
Valoració:
Objectiu assolit però cal mantenir-lo atesa la coordinació que exigeix desplegar les modificacions a les memòries.
ACC0002441
Seminaris de docència específics per coordinar les matèries afins presents als diferents cursos. - 75%
ACC0002442
Seminaris de docència específics per coordinar la docència de primer curs. - 75%
ACC0002443
Seminari de docència per coordinar les activitats docents per cursos. - 75%

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2020
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
A l'informe d'acreditació es va constatar la necessitat de fer un seguiment específic del rendiment acadèmic de les dobles titulacions de la Facultat.
ACC0002453
Aprovar en Comissió de Govern la creació de la Comissió de Seguiment per a les dobles titulacions - 25%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Degana
Data de tancament:
04-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GECON
Descripció:
Arrel de les modificacions introduïdes al nou pla d'estudis del grau de Filosofia , cal revisar l'itinerari de la doble titulació d'Economia i Filosofia. El nou itinerari implica el canvi d'assignatures i afegir 6 crèdits més a la doble titulació.
Diagnòstic:
A efectes pràctics, com que en el grau en Economia no s'ha fet cap canvi, es consideren totes les modificacions que s'han de realitzar, des del punt de vista administratiu, com a modificacions tècniques.
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0003102
Introducció modificacions tècniques a l'itinerari de la doble titulació d'Economia i Filosofia.
Tancada

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Degana
Data prevista:
04-02-2018
Assoliment:
62%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Descripció:
Posar a disposició de tots el grups d'interès, al web, l'àmplia informació pública sobre el SGIQ de la UdG i del centre, els informes que sorgeixin al llarg de la vida de la titulació i les evidències que ho acreditin.
Diagnòstic:
Hi ha tota la informació relativa a les titulacions al web de Qualitat de manera agregada, però no per centre docent.
ACC0002422
Reestructuració de la pàgina web de qualitat - 50%
ACC0002423
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les evidències que en fan referència.
Tancada
ACC0002424
Crear un enllaç directe al web de la Facultat on hi hagi tota la informació actualitzada del SGIQ.
Tancada
ACC0002425
Elaborar un informe que valori les aportacions realitzades pels estudiants, PDI, PAS, graduats i ocupadors - 0%

Responsable:
Degana
Data de tancament:
04-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal completar webs i homogeneitzar el seu contingut.
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002444
Reunió per acordar els continguts necessaris que ha de contenir el web d'un professor i fer-ne el seguiment periòdic.
Tancada
ACC0002445
Establir un protocol per fer el seguiment anual de la informació al web, considerant especialment al professorat contractat temporal.
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
04-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
La informació actual no sembla prou clara
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002446
Sol·licitar al vicerectorat responsable la millora de la informació pública
Tancada

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
22-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 10%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
10-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Els documents excel han sigut útils durant un temps per fer el seguiment i control dels objectius del Pla de Millora de centre. Tot i això es detecten mancances rellevants. L'aplicació Service Now dóna resposta a aquestes; millora la gestió dels objectius de millora i les seves accions, els vincula als seus responsables d'una forma que facilita la seva gestió i seguiment en tot moment, permet la seva traçabilitat. Per un altra costat permet recollir tots els moviments des de una data concreta facilitant així l'elaboració dels informes del marc VSMA
Valoració:
Traspàs realitzat amb èxit

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants sobre els recursos materials i les instal·lacions docents.
Valoració:
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
ACC0002434
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants sobre els recursos materials i les instal·lacions - 10%
ACC0002435
Administració de l'enquesta. - 0%

Responsable:
Degana
Data prevista:
21-06-2019
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora contínua de les titulacions en l'àmbit de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ en l'àmbit de centre.
ACC0002436
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació en l'àmbit del centre - 10%
ACC0002437
Revisió dels procediments del SGIQ d'abast general de la UdG. - 90%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
10-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.
Valoració:
La UdG ha desenvolupat una enquesta resumida a partir de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya. El procés s'ha aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG i s'ha incorporat al SGQ. L'enquesta s'ha administrat per primera vegada de manera generalitzada a tots els màsters durant el mes de gener de 2022.
ACC0002806
Actualització del procés P0903 Enquestes d'inserció de graduats
Tancada
UdG
ACC0002807
Implementació de l'enquesta
Tancada
UdG
ACC0002808
Tractament de dades i elaboració informe
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
15-12-2022
Assoliment:
46%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
L'integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Esatn plemanet integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat - 0%
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
26%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 - 0%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 - 80%
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
15-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 10%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
22-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
95%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
No ha millorat la plantilla de professorat d'aquest àmbit.
ACC0002344
Sol·licitar a l'Equip de Direcció de la UdG i als departaments implicats accions de contractació específiques en aquest àmbit de docència. - 100%
ACC0002345
Comprovar a la fi del termini si augmenta la contractació en professors a temps complet. - 90%

Responsable:
Degana
Data de tancament:
21-07-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal assegurar que l'actual assignació de la docència no és un impediment per captar professorat permanent.
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002346
Signar un acord d'assignació de la docència de l'àmbit d'Empresa entre els responsables esmentats.
Tancada
ACC0002347
Revisar en quines assignatures s'hauria de prioritzar la docència impartida per professionals - 100%

Responsable:
Degana
Data prevista:
21-06-2020
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal una millora progressiva de la plantilla docent.
Valoració:
Objectiu assolit però cal mantenir el seguiment.
ACC0002447
Crear una comissió de seguiment de la plantilla docent, tant PDI com PAS
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal millorar les condicions per a la conciliació, especialment en determinades àrees.
Valoració:
Objectiu assolit però cal fer seguiment.
ACC0002448
Estudiar els consells d'estudi de cada titulació una reordenació de la docència anual.
Tancada
ACC0002449
Seguiment dels canvis introduïts tant per avaluar l'efectivitat de la conciliació per al professorat com per avaluar la satisfacció dels estudiants.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal millorar la proporció de professorat a temps complet
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002450
Crear una comissió interdepartamental amb l'objectiu d'establir un compormís de contractació de professorat per al conjunt d'àrees i departaments amb docència
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
11-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
La informació existent respecte al seguiment dels cursos de formació del PDI no sembla suficient.
Valoració:
Objectiu assolit
ACC0002451
Sol·licitar a l'ICE i a les direccions dels departaments un recull de l'oferta, assistència dels cursos de formació del PDI i la valoració de la formació.
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Inclusió de les venies docendi atorgades a professionals col·laboradors docents amb conveni amb la UdG (com per exemple col·legis d'advocats o d'administradors públics) Redefinir l'indicador. L'objectiu del procediment no hauria de ser atorgar el 100% de les vènies docendi. Només les que compleixin amb els criteris establerts des d'un punt de vista acadèmic. Hauria d'implementar-se un nou indicador que valorés el temps d'execució del procès o la qualitat en les dades que queden implementades en els nostres sistemes d'informació
ACC0003114
Nou indicador que valorés el temps d'execució del procés - 0%
UdG
ACC0003115
Incloure Vènies Docendi atorgades a col·laboradors docents - 0%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2017
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal consolidar el PAT que ha anat variant amb els desplegaments dels graus.
Valoració:
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
ACC0002348
Fer una proposta de Pla d'acció tutorial i aprovar-la en Comissió de Govern del centre.
Tancada
ACC0002349
Sistematitzar i millorar el pla d'acció tutorial específic del Màster
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Degana
Data de tancament:
09-11-2022
Tancament:
Titulacions:
GCiF
Diagnòstic:
Introduir metodologies docents més pràctiques.
Valoració:
Objectiu assolit i es tanca perquè s'obre un nou objectiu de millora d'abast a tots els estudis (OBJ0001988) i que, per tant, ja inclou aquest.
ACC0002350
Plantejar al professorat responsable de les assignatures de Comptabilitat l'aplicació d'una major varietat d'activitats avaluatives.
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
10-11-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Actualment, donada la joventut del màster, encara no tenim dades de l'enquesta de satisfacció del màster realitzada per l'AQU. Donada la importància de tenir informació sistemàtica sobre la satisfacció i la inserció laboral dels estudiants, es considera que cal realitzar una enquesta ad hoc.
Valoració:
Valora del 0 al 100% el percentatge d'assoliment de l'acció
ACC0002416
Disseny de l'enquesta basant-se en l'enquesta AQU
Tancada
ACC0002417
Execució de l'enquesta de satisfacció.
Tancada
ACC0002419
Anàlisi dels resultats de l'enquesta.
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
21-11-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Es produeix una certa concentració de la quantitat i també del percentatge, en termes d'importància, d'activitats avaluatives a final dels quadrimestres. S'identifica que es pot coordinar l'avaluació de les diferents assignatures per mesurar més bé la situació i resoldre dificultats possibles.
Valoració:
objectiu assolit
ACC0002420
Disseny dels mecanismes de coordinació de les activitats avaluatives.
Tancada
ACC0002421
Comunicació de la coordinació als estudiants.
Tancada

Responsable:
Degana
Data de tancament:
21-07-2022
Tancament:
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
La taxa de graduació tendeix a disminuir.
Valoració:
Objectiu assolit però cal mantenir l'acció anualment.
ACC0002452
Programar anualment una sessió de consell d'estudis per tractar monogràficament l'evolució de la taxa de graduació, taxa d'abandonament i taxa de rendiment.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2020
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal fer un seguiment específic de la satisfacció dels estudiants i disposar de major informació per a millorar els resultats.
Valoració:
L'objectiu de millora es va aprovar el març del 2019 i en aquest informe s'està fent el seguiment del curs 2018-19, per tant, no és procedent avaluar encara aquest objectiu de millora que es deslega durant el curs 2019-20.
ACC0002454
Sol·licitar als serveis centrals de la Universitat que faciliti la informació semestral de les enquestes per a totes les assignatures.
Tancada
ACC0002455
Informar respecte la valoració de la negativa satisfacció dels estudiants durant dos cursos consecutius d'una assignatura - 100%

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2020
Assoliment:
10%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal fer un seguiment específic de la satisfacció dels estudiants i disposar de major informació per a millorar els resultats.
ACC0002456
Elaborar i aprovar en Comissió de Govern la nova Normativa d'Avaluació del centre - 10%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.