Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Pla de millora

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials analitza el desenvolupament de les tiulacions impartides i reflexiona sobre el seu funcionament. Aquesta reflexió es fonamenta tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ.

Fruit de l'anàlis valorativa, es detecten fortaleses i àrees per a la millora a les quals es dona resposta mitjançant la definició d'objectius i accions integrats en un pla de millora propi de la facultat. Aquests objectius de millora poden ser transversals de la universitat, generals de la facultat o específics per a una o vàries titulacions en concret.

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 59Objectius en curs
  • 4Objectius tancats el darrer any
  • 86Accions en curs
  • 37Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la comptència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Degana
Data prevista:
01-02-2017
Assoliment:
100%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Anualment les fitxes de les assignatures es poden modificar i cal fer-ne la revisió.
Valoració:
S'ha assolit l'objectiu i, a més, s'han modificat les memòries
ACC0002331
Sol·licitar anualment al professorat l'ajustament dels canvis proposats a les condicions previstes al mòdul
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
01-02-2017
Assoliment:
75%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Millorar la qualitat d'accés.
Valoració:
Objectiu assolit però caldrà fer un seguiment cada dos cursos.
ACC0002332
Aprovar en Junta de Facultat una proposta de distribució de l'oferta de places de nou accés.
Tancada
ACC0002333
Aprovar en Junta de Facultat la planificació dels estudis per als propers cursos.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2017
Assoliment:
100%
Prioritat
High
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Desconeixement del grau en Comptabilitat i Finances i les seves nombroses sortides professionals.
Valoració:
Objectiu assolit però cal continuar fent difusió.
ACC0002334
Realitzar accions divulgatives als centres de secundària, especialment aquells que imparteixen cicles formatius de grau superior.
Tancada
ACC0002335
Fomentar la difusió dels estudis de grau i màster i assegurar major presència als mitjans de comunicació.
Tancada
ACC0002336
Difondre els resultats d'inserció laboral dels estudiants de la Facultat.
Tancada
ACC0002337
Crear una comissió de seguiment i valoració de les accions mitjançant un informe.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2017
Assoliment:
66%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal consolidar aquestes normatives que han anat variant amb els desplegaments dels graus.
Valoració:
Objectiu assolit però es manté per introduir millores addicionals que s'han detectat
ACC0002340
Fer una proposta per aquestes normatives i aprovar-les en Comissió de Govern del centre.
Tancada
ACC0002341
Elaboració i aprovació de la Normativa de TFM.
Tancada
ACC0003181
Elaborar una rúbrica per millorar l'avaluació dels TFG d'excel·lència - 0%

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
75%
Prioritat
High
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal millorar la coordinació docent horitzontalment i verticalment.
Valoració:
Objectiu assolit però cal mantenir-lo atesa la coordinació que exigeix desplegar les modificacions a les memòries.
ACC0002441
Seminaris de docència específics per coordinar les matèries afins presents als diferents cursos. - 75%
ACC0002442
Seminaris de docència específics per coordinar la docència de primer curs. - 75%
ACC0002443
Seminari de docència per coordinar les activitats docents per cursos. - 75%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Descripció:
Mesurar el grau de satisfacció dels estudiants de quart curs respecte el grau d'assoliments de les competències i els resultats d'aprenentatge de la seva titulació.
Valoració:
Les dues accions previstes defineixen molt acuradament aquest objectiu
ACC0003163
Emetre un informe sobre la conveniència de procedir a fer una revisió - 0%
ACC0003165
Mesurar la satisfacció dels estudiants de darrer curs - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Descripció:
Noves Mencions: dues per al Grau en Administració i Direcció d'Empreses i un per el Grau en Economia
Diagnòstic:
Reforçar els objectius de cada titulació identificant especialitzacions que les noves tendències del mercat laboral perfilen com a necessàries
Valoració:
Atès el bon comportament de les Mencions al Grau de Comptabilitat i Finances es considera pertinent obrir un procés de revisió per incorporar noves mencions als graus.
ACC0003166
Valorar amb els agents econòmics i socials la proposta de noves mencions - 0%
ACC0003167
Definir i tramitar, si escau, noves Mencions als Graus - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-09-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
El RD 822 de setembre de 2021 que obliga a tornar a verificar tots els títols, per tant, sembla oportú fer coincidir la revisió amb aquest nou procés de verificació
Valoració:
Cercant l'homogeneització de les memòries dels tres graus i fent el pas necessari per adequar-les al RD822/2021 de 28 de setembre
ACC0003177
Avaluació, diagnòstic i revisió de les actuals memòries de les titulacions - 0%
ACC0003178
Tramitació de les memòries al Ministerio - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
100%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF, MUECOEMP
Descripció:
Afavorir encara més la participació dels estudiants a la mobilitat internacional; institucionalitzar aquest funcionament operatiu ben consolidat a la facultat en forma de Normativa
Valoració:
S'elaborarà la normativa i es farà un seguiment anual de la mobilitat internacional
ACC0003182
Aprovació de la normativa d'assignació places de mobilitat internacional - 100%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Degana
Data prevista:
04-02-2018
Assoliment:
62%
Prioritat
High
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Descripció:
Posar a disposició de tots el grups d'interès, al web, l'àmplia informació pública sobre el SGIQ de la UdG i del centre, els informes que sorgeixin al llarg de la vida de la titulació i les evidències que ho acreditin.
Diagnòstic:
Hi ha tota la informació relativa a les titulacions al web de Qualitat de manera agregada, però no per centre docent.
ACC0002422
Reestructuració de la pàgina web de qualitat - 50%
ACC0002423
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les evidències que en fan referència.
Tancada
ACC0002424
Crear un enllaç directe al web de la Facultat on hi hagi tota la informació actualitzada del SGIQ.
Tancada
ACC0002425
Elaborar un informe que valori les aportacions realitzades pels estudiants, PDI, PAS, graduats i ocupadors - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
66%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants sobre els recursos materials i les instal·lacions docents.
Valoració:
Valora del 0 al 100% el percentatge d'assoliment de l'acció
ACC0002434
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants sobre els recursos materials i les instal·lacions - 10%
ACC0002435
Administració de l'enquesta. - 0%

Responsable:
Degana
Data prevista:
21-06-2019
Assoliment:
50%
Prioritat
High
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora contínua de les titulacions en l'àmbit de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ en l'àmbit de centre.
ACC0002436
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació en l'àmbit del centre - 10%
ACC0002437
Revisió dels procediments del SGIQ d'abast general de la UdG. - 90%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Low archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
44%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
36%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-09-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF, MUECOEMP
Descripció:
Redacció del Pla de Qualitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Valoració:
La redacció del Pla es farà en una Comissió específica del centre, garantint una representació àmplia i plural de la comunitat universitària.
ACC0003209
Elaboració i aprovació del Pla per la CQC - 0%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
95%
Prioritat
High
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
No ha millorat la plantilla de professorat d'aquest àmbit.
ACC0002344
Sol·licitar a l'Equip de Direcció de la UdG i als departaments implicats accions de contractació específiques en aquest àmbit de docència. - 100%
ACC0002345
Comprovar a la fi del termini si augmenta la contractació en professors a temps complet. - 90%

Responsable:
Degana
Data prevista:
02-02-2020
Assoliment:
100%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal millorar la transmissió dels coneixements als estudiants.
Valoració:
Objectiu assolit però cal mantenir-lo
ACC0002439
Dissenyar i desplegar nous cursos de formació específics per al professorat de la Facultat.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
21-06-2020
Assoliment:
100%
Prioritat
High
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal una millora progressiva de la plantilla docent.
Valoració:
Objectiu assolit però cal mantenir el seguiment.
ACC0002447
Crear una comissió de seguiment de la plantilla docent, tant PDI com PAS
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
100%
Prioritat
High
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal millorar les condicions per a la conciliació, especialment en determinades àrees.
Valoració:
Objectiu assolit però cal fer seguiment.
ACC0002448
Estudiar els consells d'estudi de cada titulació una reordenació de la docència anual.
Tancada
ACC0002449
Seguiment dels canvis introduïts tant per avaluar l'efectivitat de la conciliació per al professorat com per avaluar la satisfacció dels estudiants.
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
22-06-2018
Assoliment:
50%
Prioritat
High
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal millorar la proporció de professorat a temps complet
Valoració:
Objectiu assolit però que cal mantenir atesa la major programació de crèdits
ACC0002450
Crear una comissió interdepartamental amb l'objectiu d'establir un compromís de contractació de professorat per al conjunt d'àrees i departaments amb docència
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Inclusió de les venies docendi atorgades a professionals col·laboradors docents amb conveni amb la UdG (com per exemple col·legis d'advocats o d'administradors públics) Redefinir l'indicador. L'objectiu del procediment no hauria de ser atorgar el 100% de les vènies docendi. Només les que compleixin amb els criteris establerts des d'un punt de vista acadèmic. Hauria d'implementar-se un nou indicador que valorés el temps d'execució del procès o la qualitat en les dades que queden implementades en els nostres sistemes d'informació
ACC0003114
Nou indicador que valorés el temps d'execució del procés - 0%
UdG
ACC0003115
Incloure Vènies Docendi atorgades a col·laboradors docents - 0%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està milorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2017
Assoliment:
75%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal consolidar el PAT que ha anat variant amb els desplegaments dels graus.
Valoració:
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
ACC0002348
Fer una proposta de Pla d'acció tutorial i aprovar-la en Comissió de Govern del centre.
Tancada
ACC0002349
Sistematitzar i millorar el pla d'acció tutorial específic del Màster
Tancada
ACC0003192
Desplegar aplicació informàtica - 25%

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2020
Assoliment:
25%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
A l'informe d'acreditació es va constatar la necessitat de fer un seguiment específic del rendiment acadèmic de les dobles titulacions de la Facultat.
Valoració:
El rendiment de les dobles titulacions s'ha analitzat als Consells d'Estudi. La complexitat aconsella crear una Comissió específica intercentres
ACC0002453
Aprovar en Comissió de Govern la creació de la Comissió de Seguiment per a les dobles titulacions - 25%

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2020
Assoliment:
70%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal fer un seguiment específic de la satisfacció dels estudiants i disposar de major informació per a millorar els resultats.
Valoració:
L'objectiu de millora es va aprovar el març del 2019 i en aquest informe s'està fent el seguiment del curs 2018-19, per tant, no és procedent avaluar encara aquest objectiu de millora que es deslega durant el curs 2019-20.
ACC0002454
Sol·licitar als serveis centrals de la Universitat que faciliti la informació semestral de les enquestes per a totes les assignatures.
Tancada
ACC0002455
Informar respecte la valoració de la negativa satisfacció dels estudiants durant dos cursos consecutius d'una assignatura
Tancada
ACC0003180
Revisar les mancances de l'actual procediment de mesura de satisfacció de l'estudiant que realitza el TFG - 10%

Responsable:
Degana
Data prevista:
23-06-2020
Assoliment:
10%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
MUECOEMP, GADE, GECON, GCiF
Diagnòstic:
Cal fer un seguiment específic de la satisfacció dels estudiants i disposar de major informació per a millorar els resultats.
ACC0002456
Elaborar i aprovar en Comissió de Govern la nova Normativa d'Avaluació del centre - 10%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.