Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Qualificacions

Revisió, recurs i rectificació

Revisió

Recurs

Segons l’article 28 de la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants , una vegada tancades les actes definitives, els estudiants poden recórrer contra les qualificacions individuals o contra les qualificacions finals dels seus exàmens que apareguin a les actes, segons el procediment següent:

Termini

La reclamació es presentarà a la direcció de l’Escola en un termini màxim de 7 dies naturals a partir del moment en què es fan públiques les actes.

Document

Caldrà presentar una sol·licitud adreçada al/la director/a

Resolució i notificació

La direcció del centre ho posarà en coneixement del director del departament al qual estigui assignada l’assignatura per tal que proposi un tribunal format per tres professors, dels quals:

  • Dos professors seran dels cossos docents, com a mínim, si és possible de la mateixa àrea de coneixement o similar que el professor de l’assignatura.
  • El tercer membre podrà ser un professor contractat de la mateixa àrea de coneixement o similar que la del professor de l’assignatura.

El director de departament, en nomenar el tribunal, fixarà un termini màxim de 15 dies en el qual el tribunal, havent escoltat el professor de l’assignatura i l’estudiant, haurà de resoldre la qualificació.

En cap cas no pot formar part del tribunal el mateix professor de l’assignatura.

Si ho considera oportú, aquest tribunal pot modificar la qualificació obtinguda per l’estudiant.

La Direcció farà pública la resolució del tribunal i la notificarà a l’estudiant. També li farà saber que aquesta resolució no esgota la via administrativa i que es pot interposar recurs ordinari en contra davant del rector en el termini d’un mes.

Aquests recursos ordinaris només es podran interposar contra els aspectes de procediment de la revisió, d'acord amb les normes de la Llei de procediment administratiu, per tal que, des de les màximes instàncies universitàries, es vetlli per garantir l'equitat i la justícia de les revisions, sense que això comporti en cap cas la possibilitat de substituir la valoració tècnica feta pel tribunal nomenat.

En cas que quedés demostrat que la revisió duta a terme havia incorregut en qualsevol dels defectes que comporten la nul·litat o anul·labilitat del procediment revisor, el rector decidirà allò que sigui procedent.

En cas de rectificació de la qualificació, el tribunal ho ha de fer constar en una acta addicional i serà l'única nota que hi constarà. Aquesta qualificació anul·la l'anterior.

En cas d'exàmens orals que ja han estat avaluats per un tribunal, la revisió únicament es podrà sol·licitar quan es fonamenti en defectes de forma.

Rectificació de qualificacions

Si l'estudiant detecta un error de transcripció en l'acta definitiva, cal adreçar-se al professorat corresponent de l'assignatura. Si s'escau, el professorat sol·licitarà la correcció de l'error a la secretaria acadèmica. Quan es modifiqui la qualificació a l'expedient, l'estudiant i el professorat rebran un correu electrònic.