Consell Social

CU3/07

Comissió de Comunitat Universitària CU3/07

S'APROVA:
 
La modificació de la Relació de Llocs de Treball a conseqüència de l’anàlisi organitzativa del pla d’acció en matèria de personal d’administració i serveis de la Universitat de Girona, segons l’annex núm. 1.
 
 
 
 
S’APROVA:
 
La distribució de les 28 beques de col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciència per al curs 2007-2008:
 
Dep. d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció  1
Dep. d’Arquitectura i Tecnologia dels Computadors  1
Departament de Biologia  2
Departament de Ciències Ambientals 2
Dep. de Didàctiques Específiques 1
Dep. de Dret Privat 1
Dep. de Dret Públic  1
Dep. d’Economia 2
Dep. d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica  1
Dep. d’Empresa  1
Dep. d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial  1
Dep. d’Enginyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària 2
Dep. de Filologia i Filosofia  2
Dep. de Física 1
Dep. de Geografia, Història i Història de l’Art  2
Dep. d’Informàtica i Matemàtica Aplicada 1
Dep. d’Org. Gestió Empresarial i Disseny del Producte 1
Dep. de Pedagogia 1
Dep. de Psicologia 3
Dep. de Química  1
 
Comunicar-ho al Ministeri d’Educació i Ciència. 
 
 
 
 
S’APROVA:
1. Abonar al Dr. Gabriel Alcalde Gurt, director de l’ICRPC, un complement retributiu per l’any 2007 de 18.000 €, a càrrec de la transferència que ha efectuat l’ICRPC a la UdG, en aplicació del Conveni de col.laboració entre l’ICRPC i la UdG que es signarà el 24 de juliol de 2007. Dit import s’adaptarà a les actualitzacions que cada any aprovi per acord el plenari del patronat de la fundació de l’ICRPC.
 
2. Abonar al Dr. Josep Burch i Rius, sots-director de l’ICRPC, un complement retributiu per l’any 2007 de 7.200 €, per un període de tres anys, a càrrec de la transferència de l’ICRPC a favor de la UdG, en aplicació del Conveni de col.laboració entre l’ICRPC i la UdG que es signarà el 24 de juliol de 2007. a càrrec de la transferència que ha efectuat l’ICRPC a la UdG, en aplicació del Conveni de col.laboració entre l’ICRPC i la UdG que es signarà el 24 de juliol de 2007. Dit import s’adaptarà a les actualitzacions que cada any aprovi per acord el plenari del patronat de la fundació de l’ICRPC
 
3. Annexar el present acord al conveni de col.laboració entre l’ICRPC i la UdG de 24 de juliol de 2007
 
 
 
 
S’APROVA:
 
1. Abonar a la Dra. Victòria Salvadó Martín, Directora de l’ICRA, un complement retributiu per l’any 2007 de 17.727, 44 € i 2.954,6 € corresponents a la part proporcional de l’any 2006, a càrrec de la transferència que ha efectuat l’ICRA a la UdG, en aplicació del Conveni de col.laboració entre l’ICRA i la UdG que es signarà el 24 de juliol de 2007. Dit import s’adaptarà a les actualitzacions que cada any aprovi per acord el plenari del patronat de la fundació de l’ICRA.
 
2. Abonar al Dr. Jesús Colprim Galceran, sots-director de l’ICRA, un complement retributiu per l’any 2007 de 14.000 €, a càrrec de la transferència de l’ICRA a favor de la UdG, en aplicació del Conveni de col.laboració entre l’ICRA i la UdG que es signarà el 24 de juliol de 2007. a càrrec de la transferència que ha efectuat l’ICRA a la UdG, en aplicació del Conveni de col.laboració entre l’ICRA i la UdG que es signarà el 24 de juliol de 2007. Dit import s’adaptarà a les actualitzacions que cada any aprovi per acord el plenari del patronat de la fundació de l’ICRA
 
3. Abonar al Dr. Sergi Sabater Cortés, sots-director de l’ICRA, 5.833 € corresponents a la part proporcional per l’any 2007, del complement retributiu de sots-director, a càrrec de la transferència de l’ICRA a favor de la UdG, en aplicació del Conveni de col.laboració entre l’ICRA i la UdG que es signarà el 24 de juliol de 2007. Dit import s’adaptarà a les actualitzacions que cada any aprovi per acord el plenari del patronat de la fundació de l’ICRA
 
4. Annexar el present acord al conveni de col.laboració entre l’ICRPC i la UdG de 24 de juliol de 2007