Consell Social

1/00

Sessió ordinària núm. 1/00, de 18 de gener de 2000

S'APROVA:

Informar positivament respecte del termini de 4 anys per afectar el material informàtic per les inversions de reposició, atès que, d'acord amb el Pla Comptable, l'amortització d'aquest material és molt ràpida.

S'APROVA:

Primer. Per la utilització dels serveis dels Laboratoris Generals de Recerca, Serveis de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció, i Servei de Càlcul Científic i Tècnic s’estableixen les tarifes que figuren en el document annex I, adjunt a aquest acord.

Segon. En funció de l’origen del finançament amb càrrec al qual s’utilitza el servei, s’estableix el tipus de tarifes que figuren en el document annex II, adjunt a aquest acord.

Tercer. Qualsevol nou servei de recerca que es pugui crear inclourà, en l’acord de la seva creació, les tarifes que hauran de satisfer els usuaris.

S'APROVA:

El preu que s'haurà de liquidar, per a la participació en la prova de grau per a l'obtenció del títol de Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques s'estableix que sigui el mateix import que hi ha regulat per a la prova d'avaluació final dels estudis de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques, 32.700 PTA.