Consell Social

CEPP 3nc/04

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni 3nc/04

S’APROVA:

La proposta de la despesa plurianual relativa al subministrament de publicacions periòdiques estrangeres per a la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 22.13.11 / CPV 22212000-9), amb la següent distribució:
Exercici 2005: 170.000,00 €
Exercici 2006: 170.000,00 € + ∆ preu real publicació + fluctuació canvi moneda + ∆ editors

S’APROVA:

La proposta de la despesa plurianual relativa a la contractació del servei de telefonia mòbil per a la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 64.20.13 / CPV 64212000-5), amb la següent distribució:
Octubre 2004 – setembr Octubre 2004 - setembre 2005 100.000 €
ctubreOctubre Octubre Octubre 2005 - setembre 2006 100.000 €


S’APROVA:

Concedir un ajut de 3.000 € a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació per finançar l’aportació compromesa per a la coorganització del IV Congrés sobre la Immigració a Espanya, que es durà a terme a Girona del 10 al 13 de novembre d’aquest any.

S’APROVA:

Elevar al Ple, amb l’informe favorable, la proposta d’afegir a la secció de “Tarifes i preus del Pressupost de l’any 2004 de la UdG”, a l’apartat de “Tarifes gestió acadèmica”, i en el punt “Expedició de títols propis”, el text següent: “Quan l’estudiant aboni per avançat conjuntament amb el preu de matrícula les taxes corresponents a l’expedició de títols propis, aquesta serà la corresponent al curs en què formalitzi la matrícula, independentment del moment en què es realitzi l’expedició del títol”
La liquidació dels títols i certificats pendents, segons relació facilitada per Gerència, a data 14/07/04, document que s’annexa com a annex núm. 3, corresponent als imports de l’any acadèmic en què es van produir, atès l’apartat 1, d’aquest acord.

S’APROVA:

Modificar els preus dels estudis propis de la UdG que figuren al Pressupost de 2004 vigent a la UdG, atès que es tracta d’un error material. 

 Estudis propis de la UdG. Curs acadèmic 2004/05 Preu/crèdit
Graduat Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 49,68 €
Graduat Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
(Increment per 2a matrícula) experimentalitat grau 3.)
12,44 €
Graduat Superior en Gestió Turística 36,93 €
Graduat Superior en Gestió Turística
(increment per 2a matrícula) experimentalitat grau 3
12,44 €
Graduat Superior en Tecnologia Ambiental
22,50 €
Graduat Superior en Tecnologia Ambiental
(increment per 2a matrícula) experimentalitat grau 4
12,77 €
Graduat Superior en Criminologia
15,62 €
Graduat Superior en Criminologia
(increment per 2a matricula) experimentalitat grau 2
9,04 €
Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals   
21,50 €
Graduat Superior en Prevenció de Riscos Laborals
(increment per 2a matrícula) experimentalitat grau 3
12,44 €


S’APROVA:

Un preu únic de 10,78 euros/crèdit, que correspon a la mitjana dels preus públics establerts.

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, la proposta d’afegir “[...] i per invertir en aquestes empreses” al text aprovat en la sessió ordinària del Ple del Consell Social núm. 6/03, de 9 de desembre, que deia “S’aprova, autoritzar la constitució d’una societat limitada com a instrument d’inversió per canalitzar les ajudes capital-concepte concedides pel CIDEM de la Generalitat de Catalunya”.

S’APROVA:

1. 1. Donar per rebuda la documentació corresponent al balanç i la liquidació del pressupost de la UdG de l’exercici 2003.
2. 2. Deixar en suspens l’anàlisi i la valoració, fins a disposar de l’informe de l’auditoria a practicar properament per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

S’APROVA:

1.Concedir al Grup de Recerca a la Red Temàtica Nacional de Reproducción Porcina, un ajut econòmic de 2.250 € en concepte de col·laboració en l’establiment de la Red Temàtica Nacional de Reproducción Porcina.
2.Comunicar el Vicerectorat de Recerca que promogui la concessió d’un ajut econòmica de 2.250 € a través de la Fundació: Girona Universitat i Futur, com a conseqüència de l’acord abans esmentat.
3.Comunicar aquest acord al responsable de Grup de Recerca a la Red Temàtica Nacional de Reproducción Porcina.