Consell Social

1/02

1/02, de 25 de febrer de 2002

S'APROVA:

La proposta que d'ara en endavant els informes del president, del rector i del síndic siguin distribuïts per escrit abans o durant la sessió.
El Sr. Carrera proposa també elaborar un informe a cada ple de les activitats del parc científic, que s'avançaria per escrit per no restar temps de discussió al ple de temes de trascendència.
 

S’APROVA:

1.-Crear les Distincions del Consell Social
2.-Que la comissió permanent aprovi les bases de les Distincions del Consell Social, el reglament i defineixi qui n’han de ser els beneficiaris.
 

S'APROVA:

Proposar al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d'acord amb la Junta de Govern, l'adscripció a la Universitat de Girona del centre docent d'ensenyament superior ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE FISIOTERÀPIA ‘GARBÍ.
 

S'APROVA:

Proposar al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d'acord amb la Junta de Govern la implantació i desenvolupament dels ESTUDIS DE LLICENCIAT EN CIÈNCIES DEL TREBALL (2N CICLE) a la Universitat de Girona.

Proposar al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d'acord amb la Junta de Govern la implantació i desenvolupament dels ESTUDIS DE DIPLOMAT EN FISIOTERÀPIA a la Universitat de Girona
 

S'APROVA:

Autoritzar el Rector a acceptar la cessió gratuïta d’una finca de 27.191,67 m2 , per part de l’Ajuntament de Girona segons acord del ple, en sessió extraordinària, de 2 de gener de 2002, amb destinació vinculant a la instal·lació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

Autoritzar el Rector a adquirir una finca de 46.419,35 m2 a l’Ajuntament de Girona, per un import de 781.315,74€, amb destinació vinculant a la instal·lació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
 

S'APROVA:

Desafectar el vehicle GI-0189-AW, propietat de la Universitat de Girona, de les seves finalitats de correu intern.

Autoritzar el rector a adoptar un acord per lliurar l’esmentat vehicle com a entrada per a l’adquisició d’un nou vehicle.
 

S’APROVA:

Aprovar la participació de la Universitat de Girona com a patró de la Fundació Privada Triptolemos per al desenvolupament Agroalimentari, amb una participació econòmica de 6.010,12 Euros en concepte de capital fundacional.

Ratificar davant de notari la participació de la Universitat de Girona, mitjançant el mandat verbal dels Sr. Jaume Casademont Perafita, per ordre del Rector de la Universitat de Girona, a la constitució de la Fundació Privada Triptolemos per al desenvolupament Agroalimentari que va tenir lloc el 12 de febrer de 2002 (protocol 373/2001).
 

S’APROVA:

Facultar a la Comissió d’Economia i Pressupost per resoldre, a proposta del president i d’acord amb els criteris aprovats pel Ple núm. 5/00 de 26 de juny de 2000, les sol·licituds d’ajut econòmic adreçades al consell social.
 

S’APROVA:

1.-Instar al rector perquè faci els tràmits pertinents per establir un nou sistema informàtic de gestió i informació dels projectes de recerca i convenis amb empresa a la Universitat de Girona.
2.-Resoldre que el gerent de la UdG i el secretari del consell social acordin les característiques que ha de tenir el nou sistema d’informació i gestió de projectes de recerca i convenis amb empresa per satisfer les necessitats existents.
 

S’APROVA:

1.-Acordar que la seu del Consell Social estarà ubicada i correspondrà a la totalitat de l’edifici situat al carrer Alemanys núm. 16 de Girona.
2.-Encarregar al gerent de la Universitat de Girona que doni les instruccions pertinents per facilitar la finalització del projecte i de les obres de l’edifici de la nova seu del Consell Social al carrer Alemanys núm. 16 de Girona.
 

S’APROVA:

Eximir els estudiants que obtinguin un premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona, corresponents a les titulacions de Graduat Superior o de Graduat, i d’acord amb l’apartat g) de l’Article 9 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre dels Consells Socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm. 2799, de 5 de gener de 1999), de fer efectiu el preu públic corresponent a l’expedició dels esmentats títols.
Atorgar als estudiants que obtinguin un premi extraordinari, en els estudis impartits per la Universitat de Girona, corresponents a les titulacions de: Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o Doctor, i d’acord amb l’apartat f) de l’Article 11 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm.2799, de 5 de gener de 1999), un ajut d’import equivalent al preu públic corresponent a l’expedició dels esmentats títols.
Els imports regulats als acords primer i segon, descrits anteriorment, seran compensats amb càrrec al pressupost del Consell Social.
La gerència de la Universitat de Girona facilitarà a la secretaria del consell social, cada any i abans que s’obri el període de pagament, la relació dels estudiants que obtinguin premis extraordinaris a les diferents titulacions per tal que el consell social els pugui informar directament de la gratuïtat del preu d’expedició del títol degut a la seva situació de premi extraordinari.