Consell Social

EPP4/07

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP4/07

S’APROVA:
 
Primer.- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment dels Centres de distribució i transformació d’energia elèctrica de Mitja Tensió a Baixa Tensió i de les línies de distribució del MT de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 31.20.92 / CPV 50532400-7), d’acord amb els desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: nou mil sis-cents euros (9.600,00 €), distribuïdes de la següent manera:
Import de cada anualitat:       Any 2007         4.800,00 € (*)
                                           Any 2008         4.800,00 €
 

(*) L’import de l’exercici 2007, malgrat que el període contractat no és un any complert, és igual al de l’any 2008. Això és degut a que els treballs consisteixen en una versió anual.
 

Aplicació pressupostària: 227.02
Unitat de despesa:
            Any 2007         11.18.007
            Any 2008         11.18.007
 
Segon.- L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.
 
 
 
S’APROVA:
 
Primer.- Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment de les instal·lacions de seguretat contra intrusió, detecció d’incendis i fuites de gas, i connexió a una Central d’Alarmes dels edificis dels campus Barri Vell, Montilivi i Centre de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 45.31.21 / 45.31.21 / 45.31.22 / 74.60.13) (CPV50700000-2 / 50413200-5 / 74611000-5), d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: vint-i-nou mil vuit-cents quaranta-sis euros (29.846 €), distribuïdes de la següent manera:
Import de cada anualitat:       Any 2007         18.110,55 €
                                            Any 2008         11.735,45 €
Aplicació pressupostària: 227.02
Unitat de despesa: 11.18.007
 
Segon.- L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractual produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.
 
 
 
S’APROVA:
 
Primer.- Autoritzar de la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment de les instal·lacions receptores de gas natural dels edificis dels campus Barri Vell, Montilivi i Centre de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 45.33.30) (CPV 45259000-7), d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: cinc mil set-centes seixanta euros (5.760 €), distribuïdes de la següent manera:
Import de cada anualitat:       Any 2007 (1/07/07 a 31/12/07)          2.880 €
                                           Any 2008 (1/01/08 a 30/06/08)          2.800 €
Aplicació pressupostària: 227.02
Unitat de despesa: 11.18.007
 
Segon.- L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.
 
 
 
S’APROVA:
 
La distribució dels “overheads” dels projectes Europeus.
 
Per a projectes que tinguin “overheads” de fins el 60 % dels costos directes.
Els overheads rebuts es distribuiran de la següent manera, i per estricte ordre d’aplicació:
 
- 15% dels costos directes, a cànon UdG genèric
- 0,7% dels costos directes, a cànon cooperació i desenvolupament
- 4,3% dels costos directes, a cànon de Departaments/instituts, si s’escau
 
- 30% dels costos directes, per al projecte de recerca que l’ha generat, que correspon a la meitat dels costos indirectes. Aquests podran ésser destinats a despeses indirectes del projecte, contractació de personal i/o auto-retribució dels membres de l’equip fins a un màxim del 20% de l’import d’aquesta partida.
- 10% dels costos directes, amb reversió als investigadors a través de les actuacions directes de política científica per a programes europeus dels vicerectorats, que són destinataris primers de l’”overhead”. Cada vicerector tindrà la unitat de despesa diferenciada segons si l’origen del projecte prové de l’àmbit humanístico-social o bé del cientifico-tecnològic.
 
Per a projectes que tinguin “overhead” de fins el 20 % dels costos directes.
Els overheads rebuts es distribuiran de la següent manera, i per estricte ordre d’aplicació:
 
- 10% dels costos directes, a cànon UdG genèric
-0,7% dels costos directes, a cànon cooperació i desenvolupament
-4,3% dels costos directes, a cànon de Departaments/instituts, si s’escau
-5% dels costos directes amb reversió als investigadors a través de les actuacions directes de política científica per a programes europeus dels vicerectorats, que són destinataris primers de l’”overhead”. Cada vicerector tindrà la unitat de despesa diferenciada segons si l’origen prové de l’àmbit humanístico-social o bé del cientifico-tecnològic.
 
Resum de la proposta
 
Taula de percentatges aplicats sobre els costos directes projecte:
TIPUS DE CÀNON 7 10 20 60
Genèric UdG 7 10 10'0 15'0
Cooperació i desenvolupament 0 0 0'7 0'7
Departament / Institut 0 0 4'3 4'3
Vicerectors per a polític de recerca en projectes europeus 0 0 5 10
Investigador 0 0 0 30


S’APROVA
 
Assumir, de manera excepcional, les despeses que ha comportat el nou projecte de implantació de la comptabilitat financera per un valor total de 12.000€.
 
 
 
S’APROVA
 
Transferir a la gerència de la universitat 50.000 € a càrrec dels romanents que incorpori el Consell Social  durant l’exercici de 2007 perquè aquesta pugui fer front a diferents projectes.
 
 
 
S’APROVEN:
 
  1. L’exempció de pagament de les tarifes de lloguer en concepte d’utilització d’espais per part del Màster Universitari en Comunicació i Critica d’Art (codi 06GHA0008).
  2. L’exempció de pagament de les tarifes de lloguer en concepte d’utilització d’espais per part del Màster en formació de professors d’espanyol com a llengua estrangera (2n curs) (codi 06GHB0903).
  3. L’exempció de pagament de les tarifes de lloguer en concepte d’utilització d’espais per part del Màster Universitari en Gestió i Dret Local (codi 06GLX0006).
  4. L’exempció de pagament de les tarifes de lloguer en concepte d’utilització d’espais per part de la Fundació SER.GI per a la realització de la 17a Escola d’Estiu sobre Interculturalitat.
 
 
 
 
S’APROVA:
 
  • Autoritzar la cancel·lació de la Condició resolutòria en favor de la Universitat de Girona, que recau sobre la finca “Entitat 1. P.I. Centre d’Empreses” que és la finca Registral nº 38.979, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
  • Facultar àmpliament a la Rectora de la Universitat de Girona, Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, o al qui exerceixi les seves funcions o el substitueixi, o la persona en qui aquesta delegui en exercici de les competències que li son pròpies, per a totes les actuacions derivades de l’execució de la present Resolució, amb inclusió de la signatura de la corresponent escriptura pública de formalització de la renuncia al dret.
 
S’APROVA
 
L’assignació d’un complement retributiu en concepte de retribució addicional per a mèrits docents corresponent a 582,60 euros íntegres anuals a favor del Dr. Gabriel Jover Avella.