Consell Social

4/06 de 20 de desembre de 2006

Ple 4/06, de 20 de desembre de 2006

S’APROVA:

La proposta de programació de màsters oficials per al curs 2007/2008, segons els annexos adjunts.

Annex: màsters oficials curs 2007/2008

 

S’APROVA:

 1.      Assignar a la Sra. Sílvia Oliveras Casadellà, les tasques addicionals esmentades, com a persona experta i coneixedora dels nivells tècnics d’execució de les funcions assignades.

2.      Establir la compensació econòmica adient perquè, durant el període que desenvolupi aquestes i les funcions pròpies de la plaça de la qual n’és titular percebi, a més de les retribucions mensuals pròpies, una gratificació mensual íntegra de 478,12 euros mensuals.

3.      Determinar que aquest encàrrec quedi acotat al termini temporal, a partir del dia 1 de setembre de 2006 i fins a 31 de desembre de 2006.