Facultat d'Infermeria

La Facultat

La Facultat

La primera escola d´infermeria de les comarques de Girona data de l´any 1936 a l´hospital de Santa Caterina, on la manca de personal quan les religioses de les Paules van deixar-ne l´assistència va obligar a buscar altres recursos per dotar el centre de personal qualificat que portés a terme les activitats esmentades.

Els estudis tenien una durada l´un any i l´examen per a l´obtenció del títol es feia a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Posteriorment, l´any 1961, i amb motiu també de les necessitats de personal, va sorgir l´Escola d´ATS de la Residència Sanitària de la Seguretat Social Álvarez de Castro, adscrita a la Universitat de Barcelona, on es van desenvolupar els estudis fins al final del 1980, moment en què es van homologar els estudis amb caràcter universitari i que l´esmentada escola no va dur a terme.

Paral·lelament, l´any 1973 es crea l´Escola Femenina l´ATS de la Diputació de Girona, situada a les dependències de l´hospital de Santa Caterina.

El Reial decret 2128/1977 (BOE de 22 l´agost) va disposar la transformació de les escoles d´ATS en escoles universitàries l´infermeria. Per mitjà del Reial decret 3396/1978, de 29 de desembre, s'aprovava la conversió de l´Escola d´ATS de la Diputació de Girona en Escola Universitària l´Infermeria, la qual quedava adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El curs 1977-78, i per Reial decret 2879/1977, de 30 l´octubre, es regula el caràcter mixt de les escoles d´ATS.

L´any 1980, i amb la nova condició l´escola universitària i amb motiu que la normativa europea recomanava que les instal·lacions docents no fossin dins dels hospitals, la Diputació de Girona va traslladar l´escola a un edifici situat al barri de Pedret de la ciutat de Girona.

Més tard, el curs 1986-87 l´Escola es va tornar a traslladar, per motius de reestructuració de l´edifici que ocupava i per manca l´espai, a un edifici situat al Puig l´en Roca fins al darrer canvi, ja que des del setembre de 1998 és a l´edifici de l´antiga Annexa, on comparteix l´espai amb la Facultat de Ciències de l´Educació.

Al llarg de tots aquests anys l´Escola ha estat adscrita a la UAB, fins al final de juny de l´any 1992.

L´any 1989 la Universitat Autònoma de Barcelona va crear l´Estudi General de Girona, el qual englobava tots els estudis universitaris que es realitzaven, entre els quals hi havia Infermeria.

D´altra banda, l´any 1990 es va signar el conveni de col·laboració acadèmica amb la UAB.

El 12 de desembre de 1991 el Parlament de Catalunya va crear la Universitat de Girona. Per això s?inicia el procés l´adscripció de l´Escola Universitària l´Infermeria de la Diputació de Girona a l´esmentada universitat, la qual es materialitza mitjançant el Decret de la Generalitat de Catalunya de 22 de juny de 1992, situació permanent fins al 15 de setembre de 1994.

Mitjançant l´Acord de 30 de juny de 1994 s'aprova el conveni entre el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la Diputació de Girona per a la integració a la Universitat de Girona de l´Escola Universitària d´Infermeria. L´esmentat conveni va ser aprovat el 15 de setembre de 1994.

L´Escola Universitària l´Infermeria de Girona té com a finalitat desenvolupar les tres funcions fonamentals de l´ensenyament d´Infermeria:

Docència: la formació dels estudiants de primer, segon i tercer curs de la diplomatura d´Infermeria, tant en els aspectes teòrics com pràctics, adaptant els ensenyaments a les actuals necessitats socioeconòmiques i sanitàries del país. També té com a objectiu formar els seus titulars per al compliment de les tasques específiques dins els diferents àmbits sanitaris.
És també tasca de l´Escola, l´atenció i la formació dels seus postgraduats mitjançant la preparació de cursos de formació continuada.

Investigació: promocionar la investigació en cures d´Infermeria que ajudi al perfeccionament cientificotècnic i humà dels seus professionals.