Portal de Gobierno Abierto y de la Transparencia

Contratación y convenios

Transparencia

La Universidad de Girona, como institución pública, se relaciona con otras entidades, instituciones y empresas. La contratación pública hace referencia a los contratos que suscribe con terceras personas para la consecución de determinadas finalidades de interés general, sujetos a la regulación de contratos del sector público. Por otra parte, puede establecer convenios y acuerdos con otras instituciones universitarias, con organismos científicos y culturales y con entidades públicas y privadas.

En este apartado encontraréis toda la información relativa a la contratación pública y la relación de convenios suscritos por la Universidad de Girona.

Contractació pública i perfil del contractant

La contractació del sector públic fa referència a l’activitat desenvolupada per part dels ens, els organismes i les entitats que, de conformitat amb la regulació de contractes del sector públic, en formen part i subscriuen contractes onerosos, sigui quina sigui la seva naturalesa, amb terceres persones per a la consecució de determinades finalitats d’interès general.

La informació relativa a l’activitat de contractació pública de la Universitat de Girona es pot consultar a través del Perfil del contractant .

L’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

El conjunt d’informació i el disseny de l’aplicació informàtica de la plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment les empreses, disposin d’un conjunt de serveis i funcionalitats que faciliten tant l’accés a la informació com les relacions transaccionals segures amb els òrgans de contractació, amb la consegüent reducció de costos.

Tarifas aplicadas a las concesiones públicas de la Universidad de Girona:

REPROGRAFÍA


MÁQUINAS EXPENDEDORAS


SERVICIOS DE CAFETERÍA

EMILI GRAHIT:

FACULTAD DE CIENCIAS:

FACULTAD DE DERECHO:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES:

POLITÉCNICA:

PABELLONES CENTRALES CAMPUS MONTILIVI:

FACULTAD DE LETRAS:

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA:

Tarifas de la Universidad de Girona para el año 2019

Els convenis de la Universitat de Girona

Entre les funcions de la Universitat de Girona hi ha l’establiment de convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes científics i culturals i amb entitats públiques i privades. Per tant, la UdG, en l’exercici de la seva capacitat d’actuar, podrà establir convenis per a la promoció i el desenvolupament de les seves funcions i celebrar contractes amb altres universitats, persones i entitats públiques o privades.

La Secretaria General de la Universitat ha establert un registre dels convenis i contractes celebrats per la Universitat de Girona. Les dades s’actualitzen de forma dinàmica.

Registre dels convenis i contractes