Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Pla d'estudis

Estructura curricular

El màster s’estructura en tres blocs: bloc genèric (15 ECTS), de formació pedagògica, psicològica i sociològica de caràcter general i comú a totes les especialitats; bloc específic (25 ECTS), de formació disciplinària i didàctica, que es programa de manera específica per a cadascuna de les especialitats, i bloc pràctic (20 ECTS), de formació en pràctiques, que es distribueix de la manera següent: pràctiques en un centre educatiu i treball final de màster, en què l’estudiant pot demostrar la seva competència per a la programació i la innovació en la docència.

1.Bloc genèric (15 ECTS), de formació pedagògica, psicològica i sociològica de caràcter general i comú a totes les especialitats.

Mòdul 1: Característiques bàsiques de l’ensenyament secundari

 • Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i dels centres d’ensenyament secundari (3 ECTS)
 • 1.2. Processos i contextos educatius (4 ECTS)
 • 1.3. Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (4 ECTS)
 • 1.4. Societat, família i educació (4 ECTS)

2. Bloc específic (25 ECTS), de formació disciplinària i didàctica, que es programa de manera específica per a cadascuna de les especialitats

Mòdul 3: Complements de la formació disciplinària (10 ECTS)

 • 3.1. Complements per a la formació en l’àmbit (4 ECTS)
 • 3.2. Optativa d’especialitat (3 ECTS)
 • 3.3. Optativa d’especialitat (3 ECTS)

Mòdul 4: Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l’especialitat (10 ECTS)

 • 4.1. Didàctica específica de l’àmbit (4 ECTS)
 • 4.2. Optativa de didàctica de l’especialitat (3 ECTS)
 • 4.3. Optativa de didàctica de l’especialitat (3 ECTS)

Mòdul 5: Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l’especialitat (5 ECTS)

 • 5.1. Innovació, canvi i millora en educació (2 ECTS)
 • 5.2. Recerca educativa (3 ECTS)

3. Bloc pràctic (20 ECTS), de formació en pràctiques, que es distribueix de la manera següent: pràctiques en un centre educatiu, seminari de reflexió i aplicació del coneixement relacionat amb els contextos de pràctiques, i treball final de màster, en què l’estudiant pot demostrar la seva competència per a la programació i la innovació en la docència.

Mòdul 2: Pràcticum i Treball final de màster (20 ECTS)

 • Pràcticum (14 ECTS)
 • Treball final de màster (6 ECTS)

Especialitats curs 2017-18:

 • Especialitat en Geografia-Història
 • Especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana (2 grups)
 • Especialitat en Biologia-Geologia / Física-Química