Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Informació per a les empreses i entitats

Vols acollir un estudiant en Pràctiques?

Activitats reconegudes com a pràctiques: Aquestes pràctiques han de consistir tant en la gestió quotidiana en qualsevol àrea específica de l'empresa (comptable, comercial, recursos humans, auditoria interna…) com en el desenvolupament d'un projecte d'innovació econòmica o empresarial, en estudis de mercat, plans de màrqueting, elaboració de pressupostos, projectes de reorganització, implantació de nous sistemes d'informació, estudis de logística, consultoria, auditoria, analista de l’activitat econòmica, gestió en ens públics,  o qualsevol treball a l’empresa, a l’Administració o a Organismes internacionals que permeti desenvolupar les habilitats de l'estudiant en la recerca i la resolució de problemes econòmics i empresarials.

Condicions acadèmiques de l’estudiant: Per matricular-se en aquesta assignatura optativa –les Pràctiques no són obligatòries a la carrera– cal ser estudiant del darrer curs  de la titulació i s'hi apliquen 12 crèdits. L'equivalència de crèdits amb hores de treball és de 600 hores; durant el curs a mitja jornada i a l’estiu a jornada sencera.

Desenvolupament del programa:  Es formalitza mitjançant un conveni marc entre la universitat i l’ empresa i un conveni de cooperació educativa i projecte formatiu específic per a cada estudiant.

Les empreses o institucions hauran de designar un professional com a tutor dels estudiants i el Deganat un professor-tutor per part de la Facultat. Aquests tutors orientaran a l'estudiant durant la preparació, realització de la pràctica i la redacció de la memòria, i emetran un informe final de valoració.

Sistema d’avaluació: El desenvolupament i els resultats de les pràctiques es concretaran en una memòria elaborada per l'estudiant, sota la direcció/supervisió d'uns tutors. Aquesta, haurà d’ incloure propostes o suggeriments de millora per a l'empresa o institució.

Les condicions per tal que la seva oferta de pràctiques sigui validada pel centre, i per tant, visible pels estudiants són:

 • Definir amb detall les tasques que portarà a terme l’estudiant i el pla de formació que rebrà per poder assolir els objectius de forma satisfactòria.
 • La durada de 600 hores (durant el curs a mitja jornada i a l’estiu a jornada sencera).
 • Detallar la proposta econòmica que rebrà l’estudiant, que es demana que sigui de 6 €/hora com a mínim.

El primer pas per definir les condicions de les pràctiques és que l’empresa es doni d’alta a la Plataforma Web de pràctiques d’empresa.

Les empreses interessades en demanar estudiants en Pràctiques cal que es posin en contacte amb l'Oficina de Pràctiques  o s'inscriguin directament al programa informàtic específic per a la gestió de les mateixes: PRÀCTIQUES D'EMPRESA.

 1. En primer lloc caldrà donar-se d’alta, si no s’ha fet anteriorment, omplint el formulari ALTA EMPRESES. El programa els  enviarà un correu per tal d’activar l’ usuari i contrasenya.
 2. Cal tornar a accedir al web, amb l’usuari i contrasenya que hagin definit i escollir el centre “Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials”.
 3.  A partir d’aquest moment, quan s’iniciï el curs, ja pot publicar les seves ofertes d’estudiants en pràctiques.

El centre validarà l’oferta si compleix els requisits del programa i aleshores serà visible pels estudiants.

Els estudiants interessats s’hi poden anar apuntant, i al apuntar-se el seu currículum es fa visible per a les empreses.

Per visualitzar els estudiants i fer la selecció podran poden procedir de la manera següent:

 • 1ª opció: directament entrant al web i consultant els currículums dels estudiants que s’han apuntat a la seva oferta. Clicant damunt del nom de l’estudiant podrà accedir a les seves dades i currículum.
 • 2ª opció: contactar amb l’Oficina de pràctiques en empresa de la Facultat per garantir la millor adequació del perfil per a la seva empresa o entitat.

1. Formalització de conveni de pràctiques: Administrativament, la vinculació de les estades es formalitza amb Convenis de pràctiques:

 • Les pràctiques Universitàries estan regulades pel  RDL 592/2014, d’11 de juliol,  sobre les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
 • La Universitat no cobra la taxa de gestió per aquests convenis perquè aquestes pràctiques formen part del seu pla d’ estudis, per tant, amb el reconeixement de crèdits.
 • Als estudiants cal donar-los d’alta a la seguretat social, en el cas de les pràctiques curriculars, tenen una bonificació del 100% Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de juliol, quota 0.
 • S’ha d’aplicar una retenció del 2 % en concepte d’IRPF.
 • I, finalment, l’Oficina de Pràctiques prepararà el conveni, l’enviarà a  l’empresa per correu electrònic per recollir la signatura de l’empresa i l’estudiant, i finalment serà la Universitat qui el signarà.

L’estudiant pot començar la pràctica amb tota la documentació correctament formalitzada.

Al finalitzar l'estada de pràctiques, el tutor de l’empresa/entitat signarà la memòria de l'estudiant i emetrà l'informe de valoració final.

L'informe està a la seva disposició dins el web de pràctiques: a la pestanya "assignats", i a la part dreta de la pantalla clicar damunt la paraula pendent.