Matrícula de primer curs de grau

Curs 2017-2018

Et presentem la informació bàsica necessària per matricular-te al primer curs dels teus estudis de grau. Consulta també la informació de matrícula del teu centre docent i la que trobaràs a l'apartat de Matrícula de la pàgina web del grau.

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al portal Accesnet .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada ( juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta a la pàgina web del teu estudi de grau les dates i horaris de les sessions informatives (si el teu centre n'ha programat), així com les dates i horaris de matrícula, i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat. Recull la carpeta, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

  • Amb l’automatrícula formalitzaràs electrònicament la seva matrícula des de l’aula disposada aquest efecte pel teu centre docent, amb l’assessorament necessari, d’acord amb el calendari de matrícula establert (consulta'l a la pàgina web del teu estudi de grau) i respectant els torns fixats a aquest efecte.
  • En funció de determinades situacions acadèmiques personals, alguns estudiants han de seguir matriculant-se a la secretaria acadèmica del seu centre. Els centres docents establiran i faran públiques les situacions que encara no poden tractar-se amb l’automatrícula.
  • Si vols demanar beca i no has estat becari o becària el curs anterior, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n al web de Beques i ajuts i a la pàgina Bonificacions i préstecs.
  • Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula
  • Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'assegurances
  • Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Documents personals

  • Fotocòpia del DNI o del passaport vigents. Per a estudiants estrangers, NIE o passaport i permís de residència.
  • Justificants de bonificacions o exempcions. En el cas de família nombrosa, si el carnet és vigent en el moment de la matrícula, no cal presentar-lo; si està caducat, s’ha de presentar original i fotocòpia del document renovat a la secretaria acadèmica del centre docent.

Documents acreditatius de l'accés a la universitat

PAU i assimilats
No es requereix documentació (*)
CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
No es requereix documentació
Més grans de 25, 40 o 45 anys
No es requereix documentació
Titulats universitaris
Original i fotocòpia del títol o del resguard del títol
Trasllat: estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris
Comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic de la universitat d’origen

Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent:
• Certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes
• Programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen)
• Pla d’estudis al·legat a efectes de convalidacions i/o adaptacions (segellat per la Universitat d’origen)

(*) La Universitat no requereix a l’estudiant que presenti documentació, ja aquesta informació ve acreditada per part de l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana a l’estudiant que es descarregui el document dins el mateix any en què ha realitzat les PAU, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a l’Oficina d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

Documents de matriculació

  • Imprès de sol·licitud de matrícula (proporcionat pel centre docent)
  • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (es pot descarregar a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del DNI de la persona titular.