Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Bonificacions i préstecs

Curs 2019-2020

En els ensenyaments oficials, hi ha situacions especifiques que comporten exempcions o bonificacions en els preus de la matrícula i preus vinculats. Per poder acollir-s'hi cal acreditar la situació que dóna dret a la deducció.

Per gaudir de bonificació o exempció de preus, heu de fer arribar la documentació pertinent a la secretaria acadèmica del vostre centre docent abans de matricular-vos. Els estudiants de nou accés heu de seguir les instruccions específiques que rebreu sobre la documentació a aportar.

Les condicions acreditades han de ser vigents en el moment que s'efectuï la matrícula. Si s’ha acreditat la condició en cursos anteriors i es manté la vigència a data d’inici de curs, 12 de setembre de 2019, no caldrà presentar cap documentació.

Si us trobeu en una situació de tràmit o pendents de renovació de documentació, no se us aplicarà el descompte en matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 19 de novembre de 2019 per regularitzar posteriorment la situació.

La taula següent mostra l’abast de les bonificacions i exempcions possibles als preus de matrícula i preus vinculats, així com la forma d’acreditar cada dret:

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Concepte Abast Com s'acredita
Beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional

100% dels preus acadèmics de matrícula en crèdits matriculats per 1a vegada (*)

Vegeu l'apartat Beques
Beca Equitat Segons llindar de renda, bonificació sobre preus acadèmics de matrícula en crèdits matriculats per 1a vegada (només estudiants de centres propis) Vegeu l'apartat Beques
Família nombrosa

Segons categoria, 50% o 100% de tots els preus, tret dels obligatoris (**)

Vegeu l'apartat Ajuts a famílies nombroses
Matrícula d’honor global o premi extraordinari en el batxillerat 100% dels preus acadèmics de matrícula en crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs Original i fotocòpia del llibre escolar on figura aquesta qualificació o certificat del centre de secundària
Matrícules d’honor en el període acadèmic anterior (en estudis universitaris) 100% de l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits equivalent No requereix acreditació
Persones discapacitades amb un grau mínim del 33%

100% de tots els preus, tret dels obligatoris (**)

Algun dels documents següents: targeta acreditativa de la discapacitat o certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials; resolució o certificat expedits per l'IMSERSO o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent; resolució de l'IMSERSO reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa; o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat
Víctimes d’actes terroristes i els seus cònjuges i fills/es

100% de tots els preus, tret dels obligatoris (**)

Resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també el llibre de família
Víctimes de violència de gènere (víctimes i fills/es)

100% de tots els preus, tret dels obligatoris (**)

Algun dels documents següents: ordre de protecció, mentre sigui vigent; informe del Ministeri Fiscal que indiqui la existència d’indicis de violència de gènere, mentre no es dicti ordre de protecció; sentència judicial condemnatòria definitiva i/o ferma , amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada al maltractador més la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima; o sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment de les dites mesures fins a assolir fermesa. En els cas que la bonificació es demani per un fill caldrà adjuntar, també, a un d’aquest documents, el llibre de família.

(*) En els centres adscrits s’eximeix del pagament del 27% dels preus directament a la matrícula. En cas de concessió de la beca, el 73% restant es retornarà a l’estudiant quan la UdG el rebi del MEFP/AGAUR.

(**) Els preus obligatoris són: serveis docents i administratius en línia (70 €) i assegurança escolar (1,12 €, només menors de 28 anys) o assegurança d'accidents (9,50 €, només majors de 28 anys). En els centres adscrits, la bonificació s’aplica sobre el 27% dels preus.

Un cop es facin públiques les convocatòries corresponents, podreu consultar-ne les condicions i terminis al web de Beques i Ajuts i/o a la Seu electrònica de la Universitat de Girona. A l'hora de matricular-vos, feu clic a la pestanya de Beques que trobareu a l'automatrícula i seguiu les instruccions en pantalla.

Beca de caràcter general del MEFP

Si heu estat beneficiaris de beca caràcter general del MEFP el curs anterior i reuniu els requisits establerts a la convocatòria per gaudir de la beca, podreu acollir-vos directament a l’exempció de pagament (matrícula condicionada a la resolució de la beca).

Si no heu gaudit de beca el curs anterior caldrà que sol·liciteu a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat l'acreditació de caràcter econòmic i la beca Equitat (es sol·liciten a través del mateix formulari) per formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament.

En cas que hàgiu demanat l’acreditació econòmica i a l'hora de matricular-vos no hagueu rebut encara resposta a la vostra sol·licitud, no podreu formalitzar la matrícula condicionada a beca. En el moment en què la universitat tingui coneixement d’aquesta acreditació s’actualitzarà la matrícula d’ofici, sempre que es reuneixin la resta de requisits establerts a la convocatòria per al gaudi de la beca.

Encara que hàgiu formalitzat la matrícula amb condició de becari o becària (només pagament de taxes), és obligatori formalitzar la sol·licitud de beca de caràcter general a través del web del MEFP.

Heu de tenir en compte que

    • Us haureu de matricular, a l’inici del curs acadèmic, d'un nombre de crèdits igual o superior al mínim previst per la convocatòria (30 crèdits), llevat que us trobeu a l’últim curs; en aquest cas, us haureu de matricular de tots els crèdits que us resten per finalitzar el grau o màster, inclosos els crèdits de reconeixement acadèmic.
    • Si no reuniu els requeriments acadèmics establerts, no us podreu acollir a l'exempció de pagament (matrícula condicionada a beca).
    • Si sol·liciteu beca i us acolliu a l’exempció de pagament per aquest concepte, en cas que posteriorment us deneguin la beca podreu abonar l'import de matrícula en els terminis indicats, o bé anul·lar la matrícula en el termini que s’indicarà en la notificació, o bé acollir-vos a algun altre tipus de bonificació o exempció sempre que hàgiu presentat la documentació acreditativa dins els terminis establerts.

Beca Equitat de la Generalitat

Les beques Equitat concedeixen una bonificació sobre el preu dels crèdits matriculats per primera vegada en funció de la renda familiar. La bonificació és d'entre un 10% i un 80% en el cas dels estudis de grau i d'entre un 5% i un 25% en el cas dels màsters que habiliten per a l'exercici professional.

D'acord amb el procediment establert, haureu de formalitzar la sol·licitud a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.

Altres beques i ajuts

La matrícula d'estudis de grau, màsters universitaris i doctorat preveu la possibilitat d'acollir-se a altres tipus de beques o ajuts que comporten la bonificació dels preus acadèmics. Consulteu els enllaços següents:

La deducció per als membres de famílies nombroses és del 50% en cas de categoria general i del 100% en cas de categoria especial, i abasta tots els preus de matrícula i vinculats a la matrícula tret dels conceptes obligatoris, no sotmesos a bonificació.

Si el carnet de família nombrosa és vigent en el moment de la matrícula, la universitat en tindrà constància i per tant no caldrà presentar cap documentació.

En cas que el carnet es trobi en procés de tramitació o renovació podeu demanar la bonificació o exempció de preus corresponent si presenteu un document que ho acrediti expedit per l’organisme competent. Els efectes computen des de la presentació de la sol·licitud de reconeixement o renovació del carnet (per tant, en data anterior al moment en què s’expedeix). Haureu de presentar, però, el carnet renovat (original i fotocòpia) abans del 31 de desembre de l’any en curs a la secretaria acadèmica del vostre centre. Si no ho feu així, la Universitat us requerirà el pagament de l’import complet de la matrícula.

En el cas que el carnet sigui vàlid en el moment de formalitzar la matrícula però la seva vigència finalitzi abans del 12 de setembre, data d’inici de l’activitat acadèmica, serà també necessari presentar el carnet renovat en el termini indicat anteriorment.

L'Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris. El préstec permet el finançament del 100% de l'import de la matrícula dels estudis de primer i segon cicle, grau, màster, postgrau o doctorat.

Per a més informació consulteu la pàgina Com sol·licitar finançament per als meus estudis