Grau en Psicologia

Grau en Psicologia

Curs 2019-2020

El Grau de Psicologia forma especialistes en l'estudi de la ment i de tots els seus processos i correlats psicofisiològics, les relacions interpersonals, els grups, les organitzacions i els moviments socials. Com a disciplina de l’àmbit de la salut, té un ampli component pràctic i uns objectius professionalitzadors.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Psicologia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Psicologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros (curs 2018-2019). Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau).
Addicionalment, si el nivell B2 o equivalent acreditat no és d’anglès, cal acreditar un nivell B1 d'aquest idioma (requisit específic del grau en Psicologia).
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L’estudiant que vulgui cursar els estudis de psicologia ha de tenir una base de coneixements diversa, en la mesura que el camp de coneixement que es vol aprofundir també ho és. L’estudi de la psicologia requereix un interès pels temes filosòfics i epistemològics, en què es desenvolupa la reflexió sobre la persona i el seu desenvolupament. Requereix igualment un interès per temes metodològics, en la mesura que el coneixement psicològic es fonamenta en pràctiques sistematitzades per recollir i analitzar informacions. Requereix un interès per temes biològics, socials i culturals, ja que és la persona en el seu context qui es comporta i es desenvolupa, i, finalment, requereix un interès pels temes de salut, en els quals queden implicats el benestar i la qualitat de vida de la persona.

Objectius formatius

Formar professionals al servei de les persones i dels grups i organitzacions socials, a partir del coneixement teòric especialitzat i la formació pràctica, amb una gran varietat de funcions en àmbits tan diversos com la promoció de la salut i la qualitat de vida, l’educació, l’esport, la justícia, el treball, el trànsit i la seguretat viària o la intervenció social.

Competències adquirides

La formació permetrà que l’alumnat adquireixi els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament; les habilitats per avaluar i intervenir en l’àmbit individual i social al llarg del cicle vital i, finalment, les actituds apropiades per promoure la salut, el benestar i la qualitat de vida.

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Ciències de la Salut.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Ciències de la Salut.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Els psicòlegs poden treballar en una gran varietat de centres i serveis (en alguns àmbits es requereix una especialització): jutjats, tribunals, centres penitenciaris, centres educatius formals i no formals, entitats esportives i de lleure, hospitals generals, hospitals psiquiàtrics, gabinets i serveis privats, mitjans de comunicació, associacions i fundacions, cossos de seguretat, empreses i organitzacions, etc.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments de la psicobiologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

BBàsica 12.00 AAnual

Fonaments de psicologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de psicologia (3101G01057)

BBàsica 12.00 AAnual

Anàlisi de dades en psicologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Percepció, atenció, memòria i interacció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

BBàsica 12.00 AAnual

Desenvolupament i cultura12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Competències acadèmiques i professionals integrades6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anàlisi de dades en psicologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Aprenentatge, motivació i emoció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

BBàsica 12.00 AAnual

Cognició i llenguatge 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Cognició i llenguatge (3101G01061)

BBàsica 12.00 AAnual

Personalitat i context social 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Personalitat i context social (3101G01062)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicometria i avaluació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Psicometria i avaluació (3101G01063)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Competències acadèmiques i professionals integrades6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Psicologia de l'educació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Psicologia de l'educació (3101G01064)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia clínica infantil 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia clínica d'adults 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia dels grups i les organitzacions 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Pràcticum3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràcticum 1 (3101G01007)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Assignatures optatives del grau de psicologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Personalitat i salut (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Adolescència en risc (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sexualitat i salut (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació de programes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia jurídica (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de l’esport (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràcticum 2 (3101G01008)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Intervenció psicosocial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Intervenció psicosocial (3101G01068)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de grau (3101G01069)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Assignatures optatives del grau de psicologia21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Personalitat i salut (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Adolescència en risc (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sexualitat i salut (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació de programes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia jurídica (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de l’esport (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Personalitat i salut (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Adolescència en risc (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sexualitat i salut (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació de programes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia jurídica (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de l’esport (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 0 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B1 - Anglès
* Nivell B2.1 - Anglès
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C2 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula