Salud laboral > Actuaciones > Seguridad > Equipos de protección
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Oficina de Salut Laboral

EPI

Equips de protecció individual

Què és un EPI?

Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o varis riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut en el treball.

Els EPI s’han d’utilitzar només quan els riscos no s’hagin pogut evitar per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o amb mesures organitzatives.

Els guants o mascaretes destinats a un ús mèdic i que tinguin com a finalitat prevenir d’una malaltia al pacient estan certificats com a producte sanitari, però NO són equips de protecció.

Què ha de complir un EPI?

L’ús d’equips de protecció en el lloc de treball està regit per dues directives, Real Decret 773/1997 (Directiva 89/656/CEE) sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’ús dels EPI i el Reglament (UE) 2016/425 que estableix els requisits que han de complir els EPI des del disseny i fabricació fins a la comercialització.

Els equips de protecció individual han de portar el marcatge CE i tot equip ha de subministrar-se acompanyat d’un full informatiu que inclourà com a mínim: instruccions, limitacions d’ús, manteniment, neteja, revisions, caducitat, etc.

Els EPI són d’ús individual i han de donar la protecció necessària, sense suposar per si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries a l’usuari. Per això cal que siguin de la talla adequada, s’adaptin bé a l’usuari i en la seva elecció es tingui en compte les condicions existents en el lloc de treball.

Els EPI es classifiquen en tres categories segons els riscos enfront els que protegeixen. Categoria I protegeix de riscos mínims i la categoria III de riscos que poden tenir conseqüències molt greus (mort o danys irreversibles).

La seva correcta col·locació i retirada és fonamental per evitar possibles vies d’entrada del contaminant.

El lliurament d’un EPI nou o substitució del mateix ha de quedar registrat. Aquest registre quedarà sota la custòdia del responsable que hagi fet el lliurament.

OSL-PR-001 Procediment adquisició, ús i manteniment d'equips de treball

https://www.udg.edu/ca/portals/62/procediments/OSL-PR-002%20v2%20Equips%20de%20Protecci%C3%B3%20Individual.pdf?ver=2018-07-31-112757-127

Guants

Protecció de mans

En funció del risc al qual protegeix existeixen diversos tipus de guants: de protecció mecànica, de protecció química, de protecció biològica, contra talls i punxades, contra el fred, contra riscos tèrmics, contra riscos elèctrics, contra radiacions ionitzants i contaminació radioactiva i antivibracions.

Tots els guants de protecció han de complir la Norma UNE EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig.

Tots els guants aniran marcats amb els pictogrames relacionats amb els tipus de risc contra els que protegeixen i el nivell de protecció. A part de la normativa general indicada, compliran les normes UNE que els siguin d’aplicació.

Es tindrà en compte les limitacions d’ús dels guants. Si es tracta de guants de protecció química, revisar la llista de productes enfront als que s’ha assajat i els nivells de penetració obtinguts.

Revisar els guants abans d’utilitzar-los. Evitar utilitzar bijuteria i ungles llargues.

Formar als usuaris sobre com posar-se i treure’s els guants per evitar la contaminació de les mans i de l’interior dels guants.

Grafisme Protecció de mans - Risc mecànic
Descripció del grafisme Protecció de mans - Risc mecànic


Descripció del grafisme Protecció de mans - Risc tèrmic

Grafisme Protecció de mans - Risc químic
Descripció del grafisme Protecció de mans - Risc químic

IdP - 010 EPIS Guants contra agressions químiques 

Roba protectora

Aquella que cobreix o substitueix la roba personal i està destinada a protegir enfront a un o diversos riscos. Si no ofereix protecció, es considera roba de treball i no és un EPI.

Pot ser reutilitzable o d’un sol ús en funció del material en què ha estat confeccionada i el disseny.

En funció del risc enfront al que protegeix es poden classificar entre altres en:

 • Roba de protecció enfront ambients freds (T> -5ºC)
 • Roba de protecció contra el fred (-5ºC>T>-50ºC)
 • Roba de protecció contra talls i punxades
 • Roba de protecció contra agents químics
 • Roba de protecció contra agents biològics
 • Roba de protecció contra contaminació radioactiva
 • Roba d’alta visibilitat
 • Roba de protecció contra riscos elèctrics
 • Etc.

Tota la roba de protecció ha de complir el requisits generals descrits a la norma UNE EN ISO 13688: Roba de protecció Requisits generals.

Tots els tipus de roba de protecció han de complir unes propietats de resistència mecànica mínima.

Si el nivell de confort es veu molt reduït per la necessitat de protecció, les instruccions d’ús han d’incloure advertències sobre la limitació de la durada d’ús de forma continuada.

Tota la roba portarà els pictogrames corresponents als tipus de risc contra els quals protegeix, les normes que li són d’aplicació i el nivell de protecció.

Llegir el full informatiu de l’equip abans d’utilitzar-lo.

Formació dels usuaris per saber com posar-se i treure’s la roba de protecció per evitar contaminar-se en el procés.

Grafisme roba de protecció
Descripció del grafisme roba de protecció

Per productes químics

UNE-EN 14605:2005+A1:2009

Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).

UNO-EN 13034:2005+A1:2009

Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6).

Tabla 1
Descripción del grafismo, Tabla 1

Protección ocular facial

Se clasifican según la protección que ofrecen (frente a impactos, penetración de partículas, radiaciones, salpicaduras, etc.), según diseño de la montura (pantalla facial, integral o universal) y en función de prestaciones adicionales del ocular.

No todos los diseños son compatibles para cualquier campo de protección.

Las prestaciones adicionales (resistencia a la abrasión, resistencia al empañamiento, etc.) no proporcionan protección frente a riesgos pero sí que mejoran la realización de la tarea.

No utilizar cuando estén estropeados y la visibilidad esté reducida.

No existe normativa específica de protección ocular en frente a microorganismos.

Los protectores oculares de montura universal se utilizan para proteger frente a riesgos mecánicos (proyección de partículas). Los protectores de montura universal igualmente protegen frente a riesgos mecánicos (proyección de partículas) y frente a agentes químicos y biológicos en forma de gas y partículas de polvo finas (aerosoles, nieblas, etc.).

Grafismo Identificación de marcado de los oculares
Descripción del grafismo, identificación de marcado de los oculares

 

Protección respiratoria

Protegen el sistema respiratorio frente a la inhalación de sustancias peligrosas (partículas, gases o vapores, agentes biológicos) o frente a la deficiencia de oxígeno.

Los equipos de protección respiratoria se clasifican en:

 • Equipos filtrantes: formados por una pieza facial y uno o varios filtros que retienen los contaminantes del aire (gases, vapores o partículas/agentes biológicos)
 • Equipos aislantes: estos equipos constan de una pieza facial y un suministro de aire o gas respirable de una fuente externa (equipos de aire fresco, equipos de línea de aire comprimido y equipos autónomos).

Els aïllants s’utilitzaran quan  es desconeix el contaminant present, la seva concentració o toxicitat, davant elevades concentracions del contaminant o davant deficiència d’oxigen (concentració < 19,5% en volum).

Grafismo componentes, se puede encontrar la versión accesible yendo a la fuente que se indica en el párrafo que viene a continuación

Fuente: Cartel del INSST Respira hondo. Equipos de protección respiratoria

La eficacia de los equipos depende del estanqueidad, por lo tanto el ajuste de la pieza facial es importante. La presencia de barba y accesorios efecta a la estanqueidad.

El equipo de protección no tiene que ser fuente de riesgos y eso se tiene que tener en cuenta en su uso y sobre todo en atmósferas explosivas.

Los filtros y el tipo de máscara (completa o media máscara) se escogerán en función del tipo de contaminante presente en el ambiente y de las tareas que se realicen. Se sustituirán siguiendo las indicaciones del fabricante y no se utilizarán filtros caducados.

Grafismo principales normativas mascarillas y semi
Descripción del grafismo, principales normativas mascarillas y semi

IdP - 002 EPIS Protectores respiratorios

Colocación de los EPI

 • Lávate las manos.
 • Ponte la bata protectora sobre la ropa de trabajo.
 • Ponte las gafas o la pantalla facial y la mascarilla.
 • Finalmente, ponte los guantes por encima de los puños.

Retirada de los EPI

 • Quítate los guantes.
 • Quítate la bata que cubre la ropa de trabajo y lávate las manos.
 • Quítate la pantalla o las gafas cogiéndolas por detrás.
 • Quítate la mascarilla cogiéndola por detrás.
 • Lávate las manos.

Residuo y descontaminación

 • Los EPI utilizados se tienen que gestionar como residuos biosanitarios de clase III.
 • Los EPI, en el momento de quitárselos, se pondrán directamente dentro de los contenedores adecuados para su gestión como residuo.
 • En el caso de las gafas o pantallas faciales, se pondrán dentro de contenedores o bolsas adecuadas y posteriormente se descontaminarán siguiendo las indicaciones del fabricante.
 • El método de descontaminación tiene que estar validado como efectivo contra el coronavirus y tiene que garantizar que no estropea el EPI y por lo tanto su efectividad y protección.

Almacenaje y mantenimiento

 • Los EPI se almacenarán adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.
 • Se guardarán en un lugar limpio y exento de contaminantes.
 • Antes de utilizar cualquier EPI se revisará que está en correcto estado para su utilización.
 • No se reutilizarán los equipos de protección de un solo uso.

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.