Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Metodologia clínica. Tecnologies i fonts d'informació i documentacio clínica i biomèdica. Conceptes bàsics de bioestadística. Interpretació i valoració crítica dels continguts metodològics i estadístics d'un article científic. Conceptes bàsics d'Epidemiologia. Medicina basada en l'evidència.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Carme Carrion Ribas  / Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Carme Carrion Ribas  / Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra  / Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra  / Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Guillermo Javier Perez Gonzalez  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra  / Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup B3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Guillermo Javier Perez Gonzalez  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Guillermo Javier Perez Gonzalez  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Guillermo Javier Perez Gonzalez  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pepus Daunis i Estadella  / Jose Garre Olmo  / Guillermo Javier Perez Gonzalez  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Marc Saez Zafra  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Competències

  • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat
  • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
  • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
  • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
  • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
  • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
  • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties
  • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
  • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. Fonaments de metodologia de la investigació epidemiològica: - El concepte de causalitat - Formulació d'hipòtesis i objectius - Tipus de dissenys epidemiològics: tipus de dissenys observacionals i tipus de dissenys experimentals. Característiques, fortaleses i limitacions de cada disseny. - La perspectiva de gènere en la recerca biomèdica - Concepte de mostreig i tipus de mostreig (aleatoris i no aleatoris) - Concepte de biaix. Biaixos de selecció i informació - Concepte de variable. Tipus de variables

2. Fonaments de probabilitat. La distribució de probabilitat Normal. Estadística descriptiva: - Paràmetres i estadístics de centralització. - Paràmetres i estadístics de posició. - Paràmetres i estadístics de dispersió. - Representacions gràfiques.

3. Mesures de freqüència, associació i impacte en epidemiologia: prevalença, incidència, raó d'odds, risc relatiu, risc absolut, risc atribuïble, número necessari a tractar.

4. Aspectes bàsics de la inferència estadística: - Concepte d'inferència - Estimació per intervals - Contrasts d'hipòtesi: hipòtesi nul·la, alternativa, potència, error tipus I i II, concepte de p-valor, tipus d'estadístics utilitzats en el contrasts d'hipòtesi, contrast bilateral i contrast unilateral.

5. El biaix de confusió en epidemiologia. - Concepte de confusió i interacció. - Mètodes de control i identificació de la confusió: en la fase de disseny d'un estudi epidemiològic i en fase d'anàlisi d'un estudi epidemiològic.

6. Fonaments de l'epidemiologia clínica: les proves diagnòstiques. - Sensibilitat i especificitat d'un test. - Valors predictiu positiu i negatiu d'un test. - Raons de versemblança. - Les corbes ROC.

7. Anàlisi crítica de la informació i medicina basada en l'evidència: - Concepte de revisió sistemàtica. - Conceptes bàsics de la tècnica del metanàlisi. - Les guies de pràctica clínica - Avaluació crítica d'un article científic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 46,00 41,00 0 87,00
Elaboració individual de treballs 2,00 8,00 0 10,00
Prova d'avaluació 9,50 23,00 0 32,50
Sessió expositiva 0 39,00 13,00 52,00
Sessió pràctica 0 0 15,00 15,00
Tutories de grup 0 108,00 40,00 148,00
Total 57,50 219,00 68,00 344,5

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tutories ABP S'avaluen la responsabilitat de l'alumne, les seves habilitats d'aprenentatge i comunicació i també les relacions interpersonals amb la resta del grup en el decurs de les sessions de tutoria. 40 No
Treball pràctic Elaboració d'un informe del treball de recerca realitzat (amb dades provinents de l'entorn virtual The Islands) que inclogui les següents seccions: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions). 10
Examen ABP Es plantejarà una pregunta de recerca clínica i l'alumne haurà de proposar els mètodes bàsics per a respondre-la (hipòtesis, objectius, disseny, mostreig, criteris de participació, definició operativa de variables i pla d'anàlisi estadística).
10
Examen final Es plantejaran qüestions que l'alumne haurà d'identificar amb els objectius del mòdul IV relacionats amb el problema i, posteriorment, haurà de respondre a una serie de qüestions sobre els mateixos.
30
Examen article setmana 1 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 1. 2
Examen article setmana 2 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 2. 2
Examen article setmana 3 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 3. 2
Examen article setmana 4 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 4. 2
Examen article setmana 5 S'avaluarà la capacitat de lectura crítica de l'article i la comprensió dels continguts de l'ABP 5. 2

Qualificació

L’avaluació individual de cada alumne es realitza segons els criteris següents:

1) La responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge i comunicació i també les relacions interpersonals amb la resta del grup demostrades en el decurs de les sessions de tutoria [40%]
2) La capacitat de lectura crítica i d'interpretació d'articles científics, i també la comprensió dels continguts del mòdul 4 relacionats amb aquests articles [10%]
3) Treball pràctic [10%]
4) Examen ABP [10%]
5) Examen final [30%]

El mòdul 4 es considerarà superat si es compleixen alhora les dues condicions següents:

a) l'alumne assoleix com a mínim la meitat de la qualificació en els punts 1), 2), 3), 4) i 5).
b) la suma de les qualificacions dels punts anteriors és igual o superior al 50% de la puntuació total.

El punt 1) no admet recuperació.

Recuperacions (5 d'abril de 2024: 10:00 - 14:00)

L'alumne que en primera instància no superi l'avaluació del mòdul només podrà tornar-se a examinar dels punts 2), 4) i 5) [Exxamen de lectura crítica, examen ABP i examen final] sempre i quan hagi superat el punt 1. Els punt 3) [Treball pràctic] s'haurà de realitzar de nou en cas que no s'hagi obtingut una puntuació igual o superior al 50%.

La nota màxima que l'alumne pot obtenir en els exàmens de recuperació dels punts 2), 4) i 5) és de 5. Aquesta nota farà mitjana amb la de la resta dels punts avaluables sempre i quan aquests hagin estat aprovats (nota mínima per aprovar: la meitat de la qualificació). Novament, la nota final serà la suma de les qualificacions dels punts 1), 2), 3), 4) i 5) igual o superior al 50% de la puntuació total.

Pels alumnes aprovats, no es contemplen exàmens o activitats suplementàries per millorar la qualificació final.

Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor (article 21 de Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat la no assistència sense justificar a les activitats d'avaluació. L'absència no justificada a una o més proves d'avaluació comportarà una nota de 0 que computarà per a la nota final.

Avaluació única:
La normativa d’avaluació única s’estableix en base a la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751), i a la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020.

L’estudiantat podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica.

L'avaluació única es realitzarà segons els criteris següents:

1) Examen ABP [40%]
2) Examen final d'avaluació única [60%]

El mòdul 4 es considerarà superat si es compleixen alhora les dues condicions següents:

a) l'alumne assoleix com a mínim la meitat de la qualificació en els punts 1) i 2).
b) la suma de les qualificacions dels dos punts anteriors és igual o superior al 50% de la puntuació total.

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 2 de l’article 8 estableix que es podrà sol·licitar l’avaluació única quan la persona interessada consideri que no pot sotmetre’s a avaluació continuada per problemes de salut, motius familiars greus o problemes d’altra índole de llarga durada i el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran 3 tutories grupals setmanals corresponents a les sessions d'ABP.
Les tutories individuals es podran sol·licitar als tutors ABP mitjançant correu electrònic.
Aquestes tutories individuals podran ser presencials o virtuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Totes les tutories d'ABP es realitzaran de forma presencial.
S'utilitzaran plataformes de videotrucada per activitats no presencials.
Les informacions de caire general relatives al funcionament del mòdul es realitzaran mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Observacions

Incorporar de forma transversal la perspectiva de gènere en els objectius d'aprenentatge, metodologia docent, fonts bibliogràfiques i avaluació.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat o presencialitat parcial (50%):
- Es mantindran les tutories ABP i els tallers i magistrals es realitzaran a través de Moodle i plataformes de videotrucada.

En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
- Totes les tutories ABP, tallers i magistrals es realitzaran al centre docent.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat o presencialitat parcial (50%):
Es mantindrien les activitats d'avaluació, que es realitzarien de forma mixta a través de la plataforma Moodle i presencialment.

Tutoria i comunicació:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat o presencialita parcial (50%):
- Les tutories i comunicacions es realitzarien mitjançant el fòrum d'avisos i notícies de Moodle i plataformes de videotrucada.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.