Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat de Turisme

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola Politècnica Superior, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 42Objectius en curs
  • 32Objectius tancats el darrer any
  • 88Accions en curs
  • 111Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Augmentar el nombre d'estudiants d'Accés a estudiants interessats en Direcció Hotelera
Diagnòstic:
En el curs 2020-21 s'ha obert la nova especialització de Direcció Hotelera i s'han portat a terme seminaris i promoció online
Valoració:
En el curs 2020-21 s'ha obert la nova especialització de Direcció Hotelera
ACC0001747
Obrir nou itinerari en Direcció Hotelera
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Màster en Turisme Cultural
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUTC
Descripció:
Donar el coneixement necessari per un millor seguiment dels estudis
Diagnòstic:
Manca de coneixements específics sobre turisme per part d'estudiants que accedeixen d'altres disciplines. Hi ha un nombre molt més elevat del previst inicialment d'estudiants que no tenen formació prèvia en turisme.
Valoració:
S'han proporcionat materials per millorar la manca de coneixements específics sobre turisme per part d'estudiants que accedeixen d'altres disciplines.
ACC0001594
Incorporació d'una ssignatura optativa en el marc del mòdul de metodologia de recerca que abordi les principals fonaments del turisme
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
02-03-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Els imperatius de la pandèmia COVID-19, d'acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries, ens obligà a preparar la docència, espais i formes d'avaluació del curs 20/21.
Diagnòstic:
A diferència del curs 19/20 l'adaptació del curs 20/21 en el context de la pandèmia COVID-19 es va poder pensar amb temps: programant els diferents escenaris de docència presencial, mixta i no presencial amb grups petits que permetessin l'assistència en condicions de seguretat a la Facultat; adaptant les fixes de les assignatures i els sistemes d'avaluació, amb tota la informació possible en els diferents escenaris i també adaptant físicament els espais de la Facultat (tant amb eines que permetessin la docència mixta, com amb les distàncies de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries).
Valoració:
La valoració de l'adaptació es considera positiva tot i que desgraciadament l'evolució de la pandèmia, i les instruccions de les autoritats sanitàries, van impossibilitar desenvolupar el model de docència mixta que havíem planificat com a ordinària.
ACC0002371
Adaptació de la docència (escenaris presencial, mixta i no presencial)
Tancada
ACC0002372
Adaptació d'espais
Tancada
ACC0002373
Adaptació de l'avaluació a les fitxes de les assignatures
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Modificació de memòria Màster Direcció i Planificació del Turisme
Diagnòstic:
En el màster es portaven a terme diferents assignatures i es va voler crear diferents especialitzacions i es requeria modificació de memòria.
Valoració:
Es va portar a terme la Modificació de memòria del Màster Direcció i Planificació del Turisme durant el 2019.
ACC0001531
Modificació de la memòria incorporant el nom de les especialitzacions
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
01-10-2021
Assoliment:
49%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Facilitar informació als estudiants que volen pre-inscriure's i matricular-se al màster sobre el procés que han de seguir i el calendari per realitzar totes les accions necessàries
Diagnòstic:
Els estudiants que no venen de la UdG tenen les mateixes dubtes i fen les mateixes preguntes al coordinador del màster sobre els passos que han de seguir, especialment perquè la informació pública no es troba en castellà o anglès
Valoració:
Els estudiants que tenen dubtes sobre aquests processos reben dels coordinadors el link de tota aquesta informació (https://www.udg.edu/ca/estudia/Acces/Acces-a-masters). Es valora positivament donat que cap estudiant va tenir més dubtes un cop visitada la pàgina web
ACC0001707
Millora de la informació pública sobre el procés de pre-inscripció i matrícula del MDPT - 99%
ACC0001708
Millora de la informació pública sobre el procés de pre-inscripció i matrícula del MTC - 99%
ACC0001709
Facilitar la tramitació i informació a estudiants que vulguin fer la segona especialització del MTC - 0%
ACC0001710
Facilitar la tramitació i informació a estudiants que vulguin fer la segona especialització del MDPT - 0%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
05-10-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Augmentar el número d'estudiants als màsters
Diagnòstic:
Tot i que els màsters tenen bones xifres d'estudiants matriculats, es vol incrementar el nombre per tal de cobrir les places que especiica la memòria.
ACC0001711
Promocionar itineraris del MDPT durant el curs acadèmic per estudiants de 4rt de grau de la UdG - 50%
ACC0001712
Promocionar itineraris del MTCdurant el curs acadèmic per estudiants de 4rt de grau de la UdG - 50%
ACC0001713
Promocionar dobles titulacions i programes de mobilitat (Erasmus, Prometeu, Sicue, etc.) en el MTC - 50%
ACC0001715
Promocionar dobles titulacions i programes de mobilitat (Erasmus, Prometeu, Sicue, etc.) en el MDPT - 50%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
22-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
La declaració de la pandèmia mundial del COVID-19 i la posterior declaració de l'estat d'alarma ens obligà a adaptar la docència, pràcticum, TFG i avaluació de totes les assignatures, així com el seguiment de les eventuals incidències.
Diagnòstic:
L'adaptació de la docència, de presencial a virtual ,es realitzà pràcticament de forma automàtica a declaració d'estat d'alarma i l'obligatori confinament domiciliari, tot i no disposar (en un primer moment) d'eines específiques. Malgrat l'anterior la bona predisposició dels docents va facilitar la transició i va garantir la continuïtat de la docència en el context de la nova normalitat pandèmica. La pandèmia si que ens obligà posposar el pràcticum pel següent curs acadèmic en la majoria dels casos, atesa la manca d'ofertes disponibles al mercat turístic, i permetre als alumnes modificar extraordinàriament la seva matrícula per cursar assignatures optatives alternatives. L'avaluació de les assignatures en general, i del TFG en singular, es va fer amb mitjans telemàtics.
Valoració:
La valoració global de la ràpida adaptació del curs 19/20 al nou context de la pandèmia del COVID-19 es considera molt positiva malgrat les dificultats inicials i gràcies en bona mesura a la bona predisposició dels nostres docents i alumnes a les dificultats pròpies del moment.
ACC0002366
Adaptar totes les assignatura a la docència no presencial
Tancada
ACC0002367
Seguiment de les incidències produïdes
Tancada
ACC0002368
Adaptació del Pràcticum
Tancada
ACC0002369
Adaptació del TFG
Tancada
ACC0002370
Adaptació de l'avaluació
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Aconseguir que es millori el procés de benvinguda cap als estudiants estrangers
Diagnòstic:
Durant els cursos anteriors el número d'estudiants estrangers de la UdG va creixent i tots afronten problemes relacionat a al cerca de pisos o habitacions, de treure el visat, i d'entendre el català
Valoració:
Es valora positivament que l'equip de govern de la UdG ha aprovat un pla de benvinguda als estudiants estrangers a partir del curs 21-22.
ACC0001716
Proposar al vicerrectorat de Relacions Internacionals de la UdG la problemàtica dels estudiants estrangers del MTC
Tancada
ACC0001717
Proposar al vicerrectorat de Relacions Internacionals de la UdG la problemàtica dels estudiants estrangers del MDPT
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Ajudar l'estudiant per escollir un tema de TFM que pot realitzar en base del es seves preferències, les metodologies que pot aplicar i el temps que té a la seva disposició.
Diagnòstic:
Durant els cursos anteriors els estudiants tardaven molt en escollir un tema de TFM i això era un problema greu especialment pels estudiants que tenien beca i haurien de presentar el TFM en la convocatòria de juny. Es notava un canvi constant de temes durant el curs fins arribar al tema final, al qual significa pèrdua de temps.
Valoració:
Durant el curs 2019/20 els estudiants han avaluat positivament les tutories rebudes per professors durant el tres primers mesos del curs, segons la informació dels delegats dels estudiants.
ACC0001718
Sessions de tutories de TFM en el MTC
Tancada
ACC0001719
Sessions de tutories de TFM en el MDPT
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data prevista:
15-06-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Creació d'itinerari de Direcció i Gestió de Càmpings
Diagnòstic:
Últimament hi ha hagut un interès per la incorporació temàtica de gestió en càmping, especialment en gestió sostenible de càmpings i també hi ha hagut contactes amb l'associació de Càmpings de Girona per promoure aquesta temàtica.
ACC0001764
Incorporar un nou itienerari en el Màster en Direcció i Planificació del Turisme - 0%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Turisme Cultural
Data prevista:
15-10-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUTC
Descripció:
Donar més visibilitat a l'itinerari del patrimoni cultural del MTC amb la connexió amb el mòdul del Patrimoni Cultural de la UNESCO-UNITWIN
Diagnòstic:
Tot i que la preinscripció al màster demostra que hi ha un interès i coneixement del estudi molt satisfactori, pocs estudiants coceixen el certificat de UNESCO que oferim i es podia fer servir com una avantatge competitiva en el mercat i augmentar el número d'estudiants interessats.
ACC0001762
Plantejar la modificació del itinerari en Patrimoni cultural - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
15-06-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
La modificació se centra en dos aspectes que afecten al nostre Grau: la petició de l'agència d'avaluació per a l'acreditació de detallar els nivells de planificació i la inclusió de mencions.
Diagnòstic:
Els dos aspectes han sigut introduïts a la memòria que ja ha sigut aprovada pel Consell d'estudis, la Junta de la Facultat i la Comissió Docència UdG . Resta pendent la seva remissió a l'AQU i la posterior alta en el registre.
Valoració:
La memòria segueix el seu tràmit ordinari una vegada aprovada el novembre de 2020 pel Consell d'estudis i la Junta de la Facultat. S'ha de destacar que la declaració de l'Estat d'alarma, i la conseqüent suspensió de tràmits administratius, va impedir la seva aprovació en termes de normalitat el passat curs acadèmic.
ACC0002377
Redactar la memòria de modificació - 100%
ACC0002378
Aprovació Consell d'estudis i Junta Facultat (i centres adscrits) - 100%
ACC0002467
Aprovació de la memòria de modificació per la UdG - 0%
UdG
ACC0002468
Inscripció de la memòria de modificació al RUCT - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
02-03-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Incorporar les següents assignatures optatives al pla d'estudis del Grau Turisme : Gestió de Càmpings (3 ECTS) i Gestió d'Apartaments i Habitatges d'Ús Turístic (3 ECTS).
Diagnòstic:
Les dues noves assignatures optatives ofereixen una formació específica en dues de les principals modalitats d'allotjament turístic de les nostres comarques: el càmpings i el apartaments i habitatges d'ús turístic. Es tracta de matèries impartides per professionals del propi sector, el que ofereix als alumnes una perspectiva molt pràctica de les mateixes.
Valoració:
Es valora molt positivament la seva incorporació i el nexe entre aquesta docència i el propi sector turístic, tot i que seran necessaris alguns cursos acadèmics per fer una valoració més exhaustiva de les assignatures.
ACC0002382
Alta assignatures per poder-les planificar curs 20/21
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
02-03-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Les assignatures del Pràcticum i de Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme es modifiquen de curs per facilitar la inserció laboral dels nostres alumnes i garantir que els alumnes tinguin un major coneixement de l'àmbit turístic.
Diagnòstic:
L'experiència acumulada al llarg dels darrers anys ens ha servit per constatar dues disfuncions de l'actual Pla d'estudis. La primera és en relació al Pràcticum i el fet que s'impartís a tercer impossibilitava que els alumnes que volguessin es poguessin incorporar a l'empresa on havien desenvolupat les pràctiques, motiu pel qual es situa a quart per poder facilitar la inserció laboral. La segona pel que fa Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme la seva modificació obeeix a la voluntat de garantir que els alumnes tinguin un major coneixement de l'àmbit turístic.
Valoració:
Els canvis es valoren positivament, tot i que serà necessari alguns cursos acadèmics per poder-ho acreditar correctament.
ACC0002374
Canvi de l'assignatura de Pràcticum de tercer a quart
Tancada
ACC0002375
Canvi de l'assignatura de Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme de primer a segon
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
57%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
El Grau en Turisme ha de millorar la seva projecció a nivell estatal i descentralitzar els perfils dels seus estudiants. S'ha d'atreure estudiants de fora de la província de Girona, bàsicament de Catalunya i de les Illes Balears, per reforçar la idea d'uns estudis d'un abast geogràfic ampli i, conseqüentment, per millorar la nota de tall
Diagnòstic:
Amb aquesta finalitat s'ha planificat una sèrie d'accions de promoció presencials i on-line. Les accions volen millorar la projecció dels estudis i també arribar a alumnes d'altres territoris de fora de la província
Valoració:
Les accions de promoció on-line i també les de naturalesa institucional s'han desenvolupat sense problemes, ara bé algunes de les accions presencials no s'han pogut desenvolupar com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19
ACC0002383
Fer millors accions de promoció on-line dels estudis de Grau en Turisme
Tancada
ACC0002384
Exposició sobre els estudis de turisme en instituts d'ensenyament secundari de fora de provincia Girona. - 0%
ACC0002385
Treballar amb la Taula Gironina del Turisme per millorar la percepció del sector turístic per la població local.
Tancada
ACC0002386
Primera edició del Tourism Job Forum
Tancada
ACC0002387
Creació materials audiovisuals per facilitar la informació dels estudis i la Facultat - 33%
ACC0002388
Creació de nous canals en xarxes socials - 33%
ACC0002389
Repensar el Tourism Job Forum en un entorn semipresencial - 33%

Responsable:
Degà
Data de tancament:
19-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUTC, MUDPT10, GPRP, GTUR
Descripció:
Adaptar el reglament de la UdG sobre TFG i TFM a la Facultat de Turisme
Diagnòstic:
Necessitat d'adaptar els TFG i TFM al reglament de la UdG
Valoració:
S'han afegit elements nous sobretot en l'aspecte de presentació del treball que esperem veure com encaixen en els propers cursos
ACC0002353
Redacció del nou reglament de TFG de la FT
Tancada
ACC0002354
Adaptació de l'assignatura TFG- PiRP
Tancada
ACC0002355
Adaptació de l'assignatura TFG- Turisme
Tancada
ACC0002356
Adaptació de l'assignatura TFM – MDPT
Tancada
ACC0002357
Adaptació de l'assignatura TFM - MTC
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
23-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Promocionar els estudis de GT mitjançant el contacte directe en els aules de classe dintre del programa STUDIA.
Diagnòstic:
Es detecata la necessitat de promocionar els estudis dels grau en turisme
Valoració:
S'ha redifinit aquest objectiu i s'ha adaptat dins el Pla d'acció tutorial de la Facultat de Turisme
ACC0002394
Ampliar el nombre d'instituts que formen part del programa STUDIA
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Diagnòstic:
En la majoría dels casos hi ha una molt escassa participació dels delegats als consells d'estudis. Els delegats creuen que la seva participació no és important en els consells d'estudis, o consideren que les obligacions bàsicament són la representació del veu dels estudiants en moments puntuals on hi ha un problema en la docència o coordinació. Per altra banda, moltes vegades no presten attenció als correus electrónics que reben des de la Facultat.
ACC0002764
Creació d'un contracte entre Facultat i delegats dels estudiants, on s'aclareixin totes les obligacions del càrrec del delegat per a aconseguir el crèdit de RA - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
23-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Incorporar les següents assignatures optatives al pla d'estudis del Grau de Publicitat i Relacions Publiques: Objectes i entorns 3D (3 crèdits ECTS) Taller MindFulness (3 crèdits ECTS) Branded Content (3 crèdits CCTS) City Branding (3 crèdits ECTS) Taller de ràdio (3 crèdits ECTS)
Valoració:
Algunes d'aquestes assignatures ja s'han ofert al curs 2019-20. Els estudiants les han rebut favorablement
ACC0002767
Alta per poder-se planificar curs 19/20
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
23-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Incorporar les següents assignatures optatives al pla d'estudis del Grau de Publicitat i Relacions Publiques: Tècniques de relació amb els mitjans (3 crèdits ECTS) Relacions Públiques en organitzacions no lucratives (3 crèdits ECTS) Grups de comunicació (3 crèdits ECTS)
Valoració:
S'han ofert al curs 2020-21. Els estudiants les han rebut favorablement
ACC0002783
Alta per poder-se planificar el curs 20/21
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
17-04-2022
Assoliment:
15%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
S'ha començat l'anàlisi sobre les possibles assignatures optatives per desdoblar, mercès a l'interès i a la demanda expressada per l'estudiantat. Així mateix, s'està valorant el contingut de noves matèries optatives, com seria el cas de Personal Branding
Diagnòstic:
S'ha començat l'anàlisi sobre les possibles assignatures optatives per desdoblar, mercès a l'interès i a la demanda expressada per l'estudiantat. Així mateix, s'està valorant el contingut de noves matèries optatives, com seria el cas de Personal Branding
ACC0002894
Reorganització de l'oferta actual d'assignatures optatives - 30%
ACC0002895
Nova oferta d'assignatures optatives pel curs 22/23 - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
23-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Degut a les restriccions imposades per la UdG es varen prendre mesures en relació a la coordinació i la docència per adaptar-se al confinament
Diagnòstic:
Proposta a partir del mes de març de 2020 introduir millores en la comunicació i suport a l'estudiantat i professorat arran de passar d'una situació de classes presencials a classes on-line.
Valoració:
Es varen portar a terme satisfactoriament les mesures per afrontar la nova situació
ACC0002896
Millora de la fluïdesa de comunicacions amb tres grups de treball: Estudiants, Professors i Coordinació
Tancada

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Redissenyar la pàgina web del MDPT
Diagnòstic:
Cal una pàgina web que sigui clarament multilingüe i l'actual de la UdG no ho és. La pàgina de la UdG actualment està en català i, tot i que hi ha elements traduïts o traduïbles, la seva navegació en anglès o en castellà és deficitària.
Valoració:
A partir del curs 17-18 s'ha migrat la pàgina web al servidor oficial del la UdG. Actualment el format és estàndard de la UdG i està disponible en català, castellà i anglès.
ACC0001696
Implementar la nova web.
Tancada

Responsable:
Vicedegà de la Facultat de Turisme
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC, MUEMTM
Descripció:
Aquest Pla de Comunicació ha de permetre donar a coneixer el qeu es fa en el marc dels 3 màsters (incloent EMTM) tant al sector turístic com per la captació de nous estudiants (també els que provenen d'altre disciplines
Diagnòstic:
Es va detectar la necessitat de fer promoció per captar nous estudiants i doner visualització dels màsters de la facultat.
Valoració:
Els responsables de comuniació de la Faculat de Turisme, conjuntament amb les coordinacions de màster, han portat a terme diferents accions de comunicació, tan nacionals com internacionals. El document de promoció està actualment elaborat.
ACC0001698
Accions de comunicació pel MDPT
Tancada
ACC0001699
Accions de comunicació pel MTC
Tancada
ACC0001700
Accions de comunicació pel EMTM
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
19-05-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Aconseguir que la plataforma de disseny de les assignatures i de retruc la web de la UdG faciliti la informació en multilingüe o, com a mínim, de forma correcte en la llengua d'impartició.
Diagnòstic:
Es detecta que les fitxes de les assignatures són úniques per assignatures i és problemàtic per les assignatures que s'imparteixen en dos idiomes.
Valoració:
S'ha proposat al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG. S'ha fet reiteradament però la UdG encara no ha fet el redisseny.
ACC0001701
Proposar al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG. - 50%
ACC0001706
Proposar al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG. - 100%

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data prevista:
22-05-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Aconseguir que la informació del disseny de les assignatures faciliti la informació en multilingüe o, com a mínim, de forma correcte en la llengua d'impartició.
Diagnòstic:
Es detecta que les fitxes de les assignatures són úniques per assignatures i és problemàtic per les assignatures que s'imparteixen en dos idiomes.
Valoració:
S'ha proposat al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG.
ACC0001748
Proposar al vicerector corresponent el redisseny i la reprogramació informàtica de les aplicacions de gestió de la docència de la UdG. - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
ACC0002193
Definir la nova estructura
Tancada
UdG
ACC0002194
Implementar nova estructura web
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
Diagnòstic:
es detecta que la gran majoria de professors associats no tenen actualitzada la infromació personal al web
ACC0002784
Demanar personalment de cada professor la informació necessària i omplir-la a la plana amb l'ajuda de la Coordinació d'estudis - 80%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-01-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Es detecta que hi ha professors que no tenen la informació afegida a la pàgina web del professorat, especialment dels perfils dels professors associats
ACC0002905
Demanar personalment de cada professor la informació necessària i omplir-la a la plana amb l'ajuda de la Coordinació d'estudis
Tancada
ACC0002906
Tenir la informació entrada per part del professorat al web - 60%

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat - 90%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2019-20 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2021
Assoliment:
71%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
Hem avançat en el disseny dels processos del SGIQ. La data prevista s'ajorna uns mesos
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents - 75%
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures - 75%
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat - 50%
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG - 20%
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web - 10%
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001432
Migrar el pla de millora de la FT
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
El procés per a l'administració de l'enquesta als graduats recents s'ha incorporat al SGIQ de la Universitat. L'enquesta s'administra anualment en coordinació amb AQU Catalunya qui, posteriorment, envia les dades recollides a la Universitat. Aquestes dades estan disponibles per als centres
Diagnòstic:
SGIQManca de coneixement suficient de l'opinió dels titulats universitaris respecte de la formació rebuda i el seu pas per la Universitat
Valoració:
Només s'ha realitzat una edició de l'enquesta d'opinió dels titulats
ACC0001702
Incorporació de l'enquesta pel MDPT com un nou procés del SGIQ
Tancada
ACC0001703
Incorporació de l'enquesta pel MTC com un nou procés del SGIQ
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millorar la coordinació de les accions, estratègies i decisions que es realitzen entre els 5 estudis de la Facultat de Turisme.
Diagnòstic:
Hi ha algunes situacions externes i/o internes de la Facultat que afecten tots els estudis de la Facultat però cada estudi a vegades actuava de forma separada sense poder coordinar de la millor manera possible les accions de tots els estudis implicats.
Valoració:
Es valora positivament la centralització de la informació a una persona responsable de controlar la qualitat dels estudis, ja que moltes accions es fan de forma conjunta i es redueix el temps dedicat.
ACC0001720
Assignació del Vice-degà de Qualitat
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
02-03-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR, MUDPT10, MUTC
Descripció:
Transformar els plans de millora
Diagnòstic:
Existeix una complicació en entrar els plans de millora des de diferents aplicacions
Valoració:
La UdG ha adoptat l'eina informàtica ServiceNow, aquesta eina substitueix les anteriors que ha comportat que els plans de millora estiguin reinterpretats entre models diferents
ACC0001626
Redefinir i parametritzar les IAI / 16 / 9G, 10G, 12G
Tancada
ACC0001697
Entrar els anteriors plans (IAI) del MUTC i alhora redefinir segons el nou format els objectius i les accions
Tancada
ACC0001530
Entrar els anteriors plans (IAI) dels graus i alhora redefinir segons el nou format els objectius i les accions
Tancada
ACC0002352
Entrar els anteriors plans (IAI) del MDPT i alhora redefinir segons el nou format els objectius i les accions
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-12-2021
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002815
Desenvolupar al SN - 10%
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
09-10-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Formació docent del professorat a través de cursos del ICE per la millora de la comunicació a través del Moodle i l'ús de més eines de docència online.
Diagnòstic:
Per alguns professors, especialment els associats, l'ús del moodle resulta complicat i per tant fent servir altres eines alternatives que coneixen tant els mateixos com els estudiants. Això significa que la informació que reben els resultants (material docent, publicació de notes) no surt de la mateixa font. Per altra banda, l'ús d'eines online per millorar la docència és cada curs més necessària per innovar.
Valoració:
Es valora positivament la docència que fan professors que segueixen cursos de docència, sigui de l'ICE o altres fonts .
ACC0001721
Incrementar la participació en cursos de docència pels professors del MTC - 50%
ACC0001723
Incrementar la participació en cursos de docència pels professors del MDPT - 50%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
04-10-2021
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millora de la incorporació del nou professorat (professors associats o nous professors de temps complert) del màster al estudi, oferint informació sobre la Facultat, el màster, i el moodle
Diagnòstic:
El nou professorat que s'incorpora per primera vegada a la UdG desconeix com funciona la Universitat i la Facultat, i la estructura total del estudi del màster. Això provoca que treballa de forma més lenta i aïllada per desconeixement de com funciona la institució.
ACC0001722
Suport de Benvinguda als nous professors del MDPT - 20%
ACC0001724
Suport de Benvinguda als nous professors del MTC - 20%

Responsable:
Degà
Data de tancament:
10-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR, GPRP
Descripció:
Proposar accions específiques a l'ICE de formació de professors
Diagnòstic:
Existeix la necessitat de fomentar la formació de professors a traves de cursos de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Valoració:
Es valora positivament, hi ha hagut una participació important en aquests cursos dels professors afectats
ACC0002358
Cursos específics sobre docència en anglès
Tancada
ACC0002359
Curs específic a l'ICE sobre Moodle en especial atenció a la gestió de grups i a l'avaluació
Tancada
ACC0002360
Curs específic d'introducció bàsica per a professors associats (professionals de nova incorporació).
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
20-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPRP, GTUR
Diagnòstic:
Fins el curs 2015/16, només hi havia un 47,8% de professors doctors durant el primer curs que impartian gairebé el 50% dels crèdits docents. Concretament, hi havia 9 professors no doctors. 1. La Facultat disposava de professors doctors a temps complert que tenien una càrrega de gestió molt alta i feien menys crèdits docents. 2. Objectiu de la Facultat de posicionar els professors a temps complert en els darrers cursos on s'imparteixen assignatures més especialitzades. 3. Hi havia un número alt de professors no doctors que impartian - en alguns casos - pocs crèdits, i d'aquesta manera els percentatges de professors doctors en el primer curs eran més baixos.
Valoració:
valorem positivament el canvi perquè aporten més experiència acadèmica
ACC0002765
Susbtituir 2 professors no doctors amb 2 doctors
Tancada
ACC0002766
Incrementar la càrrega docent de doctors durant el primer curs i passar la càrrega docent de professors no doctors a següents cursos
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Connectar la temàtica d'assignatures on hi ha professors de diferents departaments.
ACC0002776
Reunions entre professors de diferents departaments que comparteixen assignatura i coordinació d'estudis - 90%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
13-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR, GPRP
Descripció:
Millorar el nivell d'anglès dels professors del grau que imparteixen classes en anglès
Valoració:
Diversos professors han dut a terme activitats per millorar el nivell d'aglès
ACC0002777
Continuar la difusió d'informació sobre les classes d'idiomes que s'ofereixen des del SLM
Tancada
ACC0002778
Substituir els professors que actualment no tenen un nivell oral d'anglès alt amb altres que ho tenen o passar l'assignatura al català
Tancada
ACC0002779
Organitzar com a Facultat classes en anglès per la pràctica oral del idioma
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Incrementar significament el número d'estudiants que responguin a les enquestes de valoració de la docència per tenir uns resultats més significatius
ACC0002780
Explicar la importància d'aquesta participació voluntària dels estudiant
Tancada
ACC0002781
Demanar als professors que motivin més als seus estudiants per participar en les enquestes
Tancada
ACC0002782
Realització de focus grups al final de curs amb estudiants per concretar nous problemes/necessitats que no estan represetats en les preguntes de la enquesta - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Els estudiants de primer curs demanen una vinculació més clara entre les assignatures introductòries a les diverses disciplines i el sector turístic. A l'inici del curs, els professors opten per una introducció general de la disciplina que ensenyen per poder més endavant especificar en temes del sector turìstic, però els estudiants esperen una vinculació directa des del principi.
ACC0002787
Realitzar una reunió amb els professors del primer curs per analitzar les opinions dels estudiants i els possible canvis del contingut de les seves assignature - 0%
ACC0002788
Explicació més detallada durant les Jornades d'Acollida als estudiants de primer curs sobre els continguts i objectius de les assignatures d'aquest curs - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millora de coneixement de la satisfacció dels estudiants sobre el sistema de suport, un cop que hagin acabat el màster
Diagnòstic:
L'enquesta actual que realitza la UdG te una molt baixa participació dels titulats i per tant el valor d'aquesta enquesta no és alt. Considerem que el problema pot ser el moment que s'envia l'enquesta, que és desprès del estudi, quan els estudiants tenen una desvinculació amb el màster.
ACC0001725
Desenvolupament i resultats d'una enquesta de satisfacció del sistema de suport, MTC. - 0%
ACC0001726
Desenvolupament i resultats d'una enquesta de satisfacció del sistema de suport, MDPT. - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
El pla d'acció tutorial recull la planificació de l'acció tutorial a partir dels objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l'avaluació
Diagnòstic:
La voluntat del document és l'orientació acadèmica i professional de cada un dels alumnes i concreta l'acció tutorial com a funció del docent per a l'acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes
Valoració:
En aquest moments es troba en fase de redacció
ACC0002391
Redacció del pla d'acció tutorial, on s'especifiquen horaris i condicions de les tutories. - 40%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
El pla d'acció tutorial recull la planificació de l'acció tutorial a partir dels objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l'avaluació
Diagnòstic:
La voluntat del document és l'orientació acadèmica i professional de cada un dels alumnes i concreta l'acció tutorial com a funció del docent per a l'acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes
Valoració:
En aquest moments es troba en fase de redacció
ACC0002785
Redacció del pla d'acció tutorial, on s'especifiquen, entre d'altres, horaris i condicions de les tutories - 60%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-05-2023
Assoliment:
15%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
per complementar les accions que es duen a terme a nivell de universitat, la facultat vol introduir des dels primers cursos seminaris/xerrades dels nostres estudiants en actiu per tal que ens expliquin la seva experiència
ACC0002925
Organitzar seminaris sobre les experiències dels graduats en la creació de les seves empreses o en la introducció al mon laboral - 15%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Coordinadora del Màster en Turisme Cultural
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Realitzar el seguiment i anàlisi de la taxa d'abandonament amb les dues titulacions, per tal de conèixer les causes i establir les accions de millora corresponents.
Diagnòstic:
S'ha detectat la necessitat d'analitzar la taxa d'abandonament donades les dades existents.
Valoració:
S'han programat classes específiques de seguiment del TFM, que era on hi havia més abandonament.
ACC0001704
Seguiment i anàlisi de la taxa d'abandonament del MDPT
Tancada
ACC0001705
Seguiment i anàlisi de la taxa d'abandonament del MTC
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millorar la informació de la estructura i condicions de cada assignatura, els requisits mínims de la seva avaluació, publicar informació sobre tutories i informació de dates de la publicació de notes.
Diagnòstic:
La informació de com s'organitzen les tutories i en general com es pot comunicar amb el professor no era pública, i per altra banda cada professor publicava les notes de la seva assignatura segons la seva disponibilitat. Això creava una certa incertesa als estudiants que no sabien quan tindrien les notes i com podien contactar amb el professor. La UdG va modificar l'estructura de les fitxes i els coordinadors dels estudis poden demanar del professorat que publiquin informació homogènea de cada apartat.
Valoració:
Es valora positivament que totes les assignatures actualment expliquen tots els apartats de la seva fitxa amb la mateixa estructura i queda detallat el sistema d'avaluació, la comunicació amb el professorat, i les dates màximes per publicar notes.
ACC0001727
Coordinar la informació en l'apartat de tutories i comunicació a la fitxa de les assignatures del MTC
Tancada
ACC0001728
Coordinar la informació en l'apartat de tutories i comunicació a la fitxa de les assignatures del MDPT
Tancada
ACC0001729
Calendari de publicació de notes MTC
Tancada
ACC0001730
Calendari de publicació de notes MDPT
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Coneixer en profunditat la satisfacció dels estudiants sobre la col·laboració que van tenir amb els professors/directors del seu TFM
Diagnòstic:
A vegades els estudiants es queixen de la seva col·laboració amb el seu tutor i és important saber amb quins professors passa aquest problema i si és puntual o es repeteix
Valoració:
Es valora positivament conèixer el resultat de satisfacció de les tutories de TFM, donada la importància d'aquesta activitat acadèmica
ACC0001731
Enquesta de satisfacció dels tutors de TFM del MTC
Tancada
ACC0001732
Enquesta de satisfacció dels tutors de TFM del MDPT
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
15-04-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millorar satisfacció amb la formació de les pràctiques externes
Diagnòstic:
En els resultats de les enquestes de satisfacció dels titulats sobre el màster, encara que pocs han contestat, la formació pràctica rep una avaluació de 6/10 aproximadament.
ACC0001735
Internship Day al MTC - 0%
ACC0001736
Internship Day al MDPT - 0%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
10-04-2022
Assoliment:
16%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millorar informació sobre satisfacció global del màster: Coneixement dels punts forts i febles del màster i totes les activitats que organitzen els professors i la coordinació.
Diagnòstic:
En general, es pot observar la baixa participació dels estudiants en les enquestes de la Facultat i de la UdG, mentres que cal informació més detallada que no es pot generar de les enquestes actuals.
ACC0001733
Focus Groups (online o presencial) als titulats del MTC - 0%
ACC0001734
Focus Groups (online o presencial) als titulats del MDPT - 0%
ACC0001737
Mesurar la satisfacció de les pràctiques externes del MTC - 0%
ACC0001738
Mesurar la satisfacció de les pràctiques externes del MDPT - 0%
ACC0001739
Ampliar la oferta i diversitat de pràctiques externes del MTC - 50%
ACC0001740
Ampliar la oferta i diversitat de pràctiques externes del MDPT - 50%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
15-03-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Desprès de tres anys d'haver acabat els estudis de màster, s'enviarà per WhatsApp i/o email una breu enquesta sobre la relació del màster i la seva inserció laboral
Diagnòstic:
Hi ha una baixa participació dels titulats en l' enquesta d'inserció d'AQU Catalunya
Valoració:
Es valora positivament la ràpida resposta d'un numero d'estudiants alt a través del WhatsApp i es considera que entre s'han de fer servir més que una eina (email) per contactar amb els estudiants de cursos passats.
ACC0001741
Enquesta d' inserció laboral dels titulas del MTC - 100%
ACC0001742
Enquesta d' inserció laboral dels titulas del MDPT - 100%
ACC0001743
Reunir informació des del Linkedin sobre la inserció laboral dels titulats del MTC - 0%
ACC0001744
Reunir informació des del Linkedin sobre la inserció laboral dels titulats del MDPT - 0%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
15-03-2022
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Manteniment de relació professional/acadèmica amb els titulats per poder crear vincles més forts amb ells i col·loborar junts en projectes relacionats amb el màster
Diagnòstic:
S'observa una desvinculació amb el màster un cop que els estudiants acabin l'estudi i desprès és molt complicat posar-se en contacte amb ells
ACC0001745
Convidar titulats del MTC en webinars, conferències, seminaris - 25%
ACC0001746
Convidar titulats del MDPT en webinars, conferències, seminaris - 25%

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data de tancament:
18-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Millorar l'elecció del tema de TFM
Diagnòstic:
Es va detectar que els estudiants en cursos anteriors feien variacions de la temàtica del seu TFM, ja que no ho teniem ben definit alhora de escollir el tema inicial.
Valoració:
S'han portat a terme aquestes sessions de tutortizació individualzada i s'ha detectar que l'elecció del tema és més concret i més avançat del que ho feien anterioment
ACC0001749
Portar a terme diverses tutories individualitzades professor-estudiant per tal d'escollir el tema i metodologia del TFM.
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data prevista:
11-10-2021
Assoliment:
25%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Reduir la taxa d'abandonament del màster en Direcció i Planificació del Turisme
Diagnòstic:
En les dades el curs 18-19 s'ha detectar un increment de la taxa d'abandonament, després d'una reducció gradual durant els cursos anteriors.
ACC0001750
Detecció del problema amb entrevistes personals amb estudiants per identificar el seguiment del màster. - 0%
ACC0001751
A la finalització del curs observar quins estudiants tenen assignatures pendents i contactar-los. - 50%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
62%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Realitzar una onada de l'estudi d'inserció laboral en el Grau de Turisme
Diagnòstic:
Es detecta la necessitat de tenir més informació sobre la satisfacció i la inserció laboral dels graduats en Turisme
Valoració:
S'ha portat a terme l'enquesta de d'inserció laboral en el Grau de Turisme
ACC0002361
Revisar l'anterior enquesta als titulats
Tancada
ACC0002362
Durant el curs vinent fer una enquesta als titulats
Tancada
ACC0002363
Preparar una enquesta i entrevistes valorant la situació laboral a l'acabar el grau. - 50%
ACC0002364
Estandaritzar un informe de l'assignatura de pràctiques externes que visualitzi la inserció laboral - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
16%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Realitzar un informe de satisfacció de la propera promoció
Diagnòstic:
Es deteca la necessitat de començar a disposar d'aquesta informació
ACC0002396
Proposar una enquesta quantitativa per tota la promoció - 50%
ACC0002397
Proposar unes sessions qualitatives de valoració de la titulació entre els membres de la primera promoció - 0%
ACC0002398
Incloure en la valoració dels TFG una breu enquesta de satisfacció recurrent - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
15-02-2022
Assoliment:
32%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Millorar la preparació dels estudiants per la realització del TFG
Diagnòstic:
Es continuen detectant mancances en la realització de treballs per part dels estudiants
ACC0002399
Creació d'un document on s'especifiquin els requisits d'un treball acadèmic i la seva difusió als estudiants des del primer curs - 40%
ACC0002400
Seguiment del nivell de qualificació dels treballs dels estudiants durant els 4 cursos - 25%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
15-09-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
ACC0002401
Creació de mecanismes de coordinació dels sistemes d'avaluació de les assignatures del primer curs - 10%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
10-11-2021
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
Diagnòstic:
Donat que les empreses d'allotjaments són les que aporten més ajuts econòmics als estudiants, és difícil revertir aquesta tendència. Una mostra del que s'esta fent el Tourism Job Forum (edicions 2019 i 2020)
ACC0002403
Incentivar als estudiants a cercar llocs de treballs que els interessin - 30%
ACC0002404
Convidar representants de noves empreses per presentar els seus objectius i incentivar la demanda - 40%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
23-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Donat que el proper curs acaba una primera promoció completa d'aquest nou grau, realitzar un informe de satisfacció sobre la primera promoció del GPRP
Valoració:
Enquesta feta, index de resposta alt.
ACC0002768
Proposar una enquesta quantitativa per tota la promoció
Tancada
ACC0002770
Incloure en la valoració dels TFG una breu enquesta de satisfacció recurrent
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
23-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Realitzar una onada de l'estudi d'inserció laboral en el Grau de Publicitat i Relacions Públiques
Diagnòstic:
Es detecta la necessitat de tenir més informació sobre la satisfacció i la inserció laboral dels graduats
Valoració:
Objectiu realitzat
ACC0002771
Revisar l'anterior enquesta als titulats
Tancada
ACC0002772
Durant el curs vinent fer una enquesta als titulats
Tancada
ACC0002773
Donat que el proper curs acaba una primera promoció completa del nou grau, preparar una enquesta quantitativa i unes sessions amb enquestes qualitatives valoran
Tancada
ACC0002774
Estandaritzar un informe de l'assignatura de pràctiques externes que visualitzi la inserció laboral
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
15-02-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Millorar la preparació dels estudiants per la realització del TFG
Diagnòstic:
Es continuen detectant mancances en la realització de treballs per part dels estudiants
ACC0002775
Creació d'un document on s'especifiquin els requisits d'un treball acadèmic - 0%
ACC0002786
Seguiment del nivell de qualificació dels treballs dels estudiants durant els 4 cursos - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTUR
Descripció:
La taxa d'abandonament en el primer curs va baixant (de 0,2 a 0,11) des del principi del GT, encara que la nota de tall segueix alta i la taxa de rendiment del primer curs (0,81) és alta, fet que significa que igualment hi ha estudiants que no tenen molt clar si volen seguir estudiant turisme, com que no veuen moltes dificultats en aprovar la majoria de les assignatures del primer curs, i continuen els seus estudis però amb l'objectiu nomès d'aprovar assignatures, arribant al 4t curs amb problemes d'aprovar el TFG. Els estudiants no afronten des del principi grans dificultats perseguir els estudis.
ACC0002790
Coordinació dels sistemes d'avaluació de les assignatures del primer curs - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
10-09-2022
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Les assignatures s'han anat adaptant i s'han introduït petits canvis en el pes dels contingut i activitats d'avaluació per tal de propiciar cada cop més una avaluació continuada
ACC0002918
Revisió de les guies assignatures i les fitxes de la memòria del grau - 50%
ACC0002922
Revisió de les guia de les assignatures amb una mirada de perspectiva de gènere - 15%
ACC0002923
Analitzar el continguts digitals de cada un dels itineraris - 10%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
El nostre objectiu és que en pròxims cursos, les matèries de 4t curs: Grups de Comunicació i Tècniques de relació amb els mitjans, així com Gestió de Crisis s'imparteixin 100% en anglès.
Diagnòstic:
Arran de les respostes sobre el tema de l'anglès a l'enquesta de satisfacció propia del grau dels graduats es detecta l'interès d'ampliar la docència en aquest idioma.
ACC0002920
Parlar amb el professorat interessat en fer docència en anglès
Tancada
ACC0002924
Donar suport al professorat respecte a la docència en anglès - 50%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.