Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Turisme

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola Politècnica Superior, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 51Objectius en curs
  • 24Objectius tancats el darrer any
  • 96Accions en curs
  • 72Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
01-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Augmentar el número d'estudiants als màsters
Diagnòstic:
Tot i que els màsters tenen bones xifres d'estudiants matriculats, es vol incrementar el nombre per tal de cobrir les places que especiica la memòria.
Valoració:
S'ha aconseguit una millor en el nombre d'estudiants, especialment després de la devallada durant l'inici de la pandèmia COVID-19
ACC0001711
Promocionar itineraris del MDPT durant el curs acadèmic per estudiants de 4rt de grau de la UdG
Tancada
ACC0001712
Promocionar itineraris del MTCdurant el curs acadèmic per estudiants de 4rt de grau de la UdG
Tancada
ACC0001713
Promocionar dobles titulacions i programes de mobilitat (Erasmus, Prometeu, Sicue, etc.) en el MTC
Tancada
ACC0001715
Promocionar dobles titulacions i programes de mobilitat (Erasmus, Prometeu, Sicue, etc.) en el MDPT
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
23-10-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
S'ha començat l'anàlisi sobre les possibles assignatures optatives per desdoblar, mercès a l'interès i a la demanda expressada per l'estudiantat. Així mateix, s'està valorant el contingut de noves matèries optatives, com seria el cas de Personal Branding
Diagnòstic:
S'ha començat l'anàlisi sobre les possibles assignatures optatives per desdoblar, mercès a l'interès i a la demanda expressada per l'estudiantat. Així mateix, s'està valorant el contingut de noves matèries optatives, com seria el cas de Personal Branding
Valoració:
Satisfacció de totes les parts implicades
ACC0002894
Reorganització de l'oferta actual d'assignatures optatives
Tancada
ACC0002895
Nova oferta d'assignatures optatives pel curs 22/23
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Degà
Data prevista:
15-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR, GPRP
Descripció:
Donat que durant el curs 22/23 s'han posat en marxa les dobles titulacions de: Publicitat i Relacions Públiques i Turisme - Turisme i Geografia, Territori i Medi Ambient cal fer un seguiment de la promoció
ACC0003168
Xerrada estudiants per obtenir feedback sobre el progrés de la doble titulació - 15%
ACC0003169
Valoració de la doble titulació al final de cada curs - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
15-02-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTUR
ACC0003411
Afegir assignatura: Activitats turístiques internacionals - 0%
ACC0003412
Afegir assignatura: Seminari internacional de Turisme - 0%
ACC0003413
Afegir assignatura: Taller de Turisme - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTUR
ACC0003414
Afegir l'optativa: Geografia turística d'Amèrica - 0%
ACC0003415
Afegir optativa: Gestió del servei i atenció al client - 0%
ACC0003416
Afegir l'optativa: Operacions i processos de producció en agències de viatge - 0%
ACC0003417
Afegir l'optativa: Organització de congressos i esdeveniments - 0%
ACC0003418
Afegir l'optativa: Planificació i apertura d'allotjaments turístics - 0%
ACC0003419
Afegir l'optativa: Tècniques de negociació i resolució de conflictes - 0%
ACC0003420
Afegir l'optativa: Turisme étic i cooperació internacional - 0%
ACC0003421
Afegir l'optativa: Turisme i gènere - 0%
ACC0003422
Afegir l'optativa: Turisme i Medi ambient - 0%
ACC0003423
Afegir l'optativa: USA: Mites i realitats - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTUR
ACC0003424
Canvi en el numero de crèdits (de 3cr a 6cr) a la memòria - 0%

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data de tancament:
04-12-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10
Valoració:
Les eines de promoció en xarxes socials s'han creat. S'han fet els contactes amb les agències. El curs 23-24 hi ha un increment d'estudiants provinents de la Xina, sobretot pel que fa a demanda en preinscripció.
ACC0003536
Promoció del màster a les xarxes socials xineses més rellevants
Tancada
ACC0003537
Establir contacte sòlid amb les principals agències xineses
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GPRP, GTUR
ACC0007625
Afegir al mòdul d'optatives totes les assignatures del Grau en Turisme amb correspondència - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
26-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Es detecta que hi ha professors que no tenen la informació afegida a la pàgina web del professorat, especialment dels perfils dels professors associats
Valoració:
S'ha aconseguit un increment de professorat amb la informació del seu currículum a la web de universitat.
ACC0002905
Demanar personalment de cada professor la informació necessària i omplir-la a la plana amb l'ajuda de la Coordinació d'estudis
Tancada
ACC0002906
Tenir la informació entrada per part del professorat al web
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a les directrius d'incorporació de PDI de plantilla als departaments
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
20-11-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Es detecta que hi ha professors, sobretot professorat associats, que no tenen afegida informació docent o de recerca a la web
Valoració:
Manca aconseguir arribar al 100% d'informació de professorat, però l'augment d'informació aconseguida i sobretot la feina feta per assolir l'objectiu ha sigut molt satisfactòria
ACC0003160
Demanar personalment a cada professor la informació necessaria i ajudar a omplir la plana web
Tancada
ACC0003161
Confecció tutorial de com posar la informació pels casos de professorat que no ho sàpiga.
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
27-03-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUTC, MUDPT10
Valoració:
El el tutorial ha servit per poder posar la informació a al aplana web personal sobretot en aquell professorat més nou.
ACC0003533
Creació d'un tutorial pas a pas per completar la plana personal del professorat
Tancada
ACC0003552
Penjar el tutorial a l'intranet per els professorat nou
Tancada

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
02-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millorar satisfacció amb la formació de les pràctiques externes
Diagnòstic:
En els resultats de les enquestes de satisfacció dels titulats sobre el màster, encara que pocs han contestat, la formació pràctica rep una avaluació de 6/10 aproximadament.
Valoració:
Es va organitzat satisfactòriament una sessió on es van presentar diverses empreses o entitats culturals per presentar les ofertes de pràctiques que ofereixen a cada màster. També es va fer una sessió sobre professionalitzar el seu curriculum.
ACC0001735
Internship Day al MTC
Tancada
ACC0001736
Internship Day al MDPT
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
01-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Manteniment de relació professional/acadèmica amb els titulats per poder crear vincles més forts amb ells i col·loborar junts en projectes relacionats amb el màster
Diagnòstic:
S'observa una desvinculació amb el màster un cop que els estudiants acabin l'estudi i desprès és molt complicat posar-se en contacte amb ells
Valoració:
Ponència inaugural de l'exestudiant Pablo Ortega Novillo (3 d'octubre 2022), actualment director de les oficines de turisme de la Generalitat de Catalunya. Sessió de coaching a càrrec de Rafel Sánchez, exestudiant, 7 d'octubre de 2022 pels estudiants dels màsters MDPT i MTC.
ACC0001745
Convidar titulats del MTC en webinars, conferències, seminaris
Tancada
ACC0001746
Convidar titulats del MDPT en webinars, conferències, seminaris
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Realitzar una onada de l'estudi d'inserció laboral en el Grau de Turisme
Diagnòstic:
Es detecta la necessitat de tenir més informació sobre la satisfacció i la inserció laboral dels graduats en Turisme
ACC0002361
Revisar l'anterior enquesta als titulats
Tancada
ACC0002362
Durant el curs vinent fer una enquesta als titulats
Tancada
ACC0002363
Preparar una enquesta i entrevistes valorant la situació laboral a l'acabar el grau. - 50%
ACC0002364
Estandaritzar un informe de l'assignatura de pràctiques externes que visualitzi la inserció laboral - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista pel proper any
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
Tancada
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha incorporat formació en l'àmbit de qualitat al Pla de Formació del PTGAS i de manera periòdica es programen actualitzacions del cursos
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow
Tancada
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions
Tancada
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condicionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
.
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En les reunions per a la definició dels datamars del Datawarehouse, s'han determinat en grups de treball esl indicadors necessaris que han de permetre el càlcul d'indicadors de gestió per a diferents tiplogies de gestors.
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 20%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
51%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha endarreit 6 mesos el projecte que havia d'acabar el desembre per problemes de licitació
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse
Tancada
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
57%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han entrat els plans i s'estan entrant els objectius i les accions etsratègiques.
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
17%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
Tancada
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant la restructuració iniciada dels serveis de la Unversitat es decideix desistir, de moment, d'aquest objectiu. Fins que s'hagi acabat la restructuració.
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
24-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GPRP, GTUR, MUDPT10, MUTC, MUEMTM
Valoració:
Tenir un SGIQ que permeti millorar el procés de recollida i processament de la informació i l'anàlisi sobre la satisfacció dels diferents grups d'interès i que estigui adaptat a les particularitats de la Facultat
ACC0003381
Adaptació del procés de P0304 Elaboració i publicació d'horaris i aularis al SGIQ del centre - 0%
ACC0003382
Adaptació del procés P0305 Impartició de la docència i avaluació al SGIQ del centre - 0%
ACC0003383
Adaptació del procés transversal P0306 Gestió de les pràctiques externes al SGIQ del centre - 0%
ACC0003384
Adaptació del procés transversal P0307 Gestió del TFG/TFM al SGIQ del centre - 0%
ACC0003385
Adaptació del procés P0501 Atenció i tutorització de l'estudiant de grau i màster al SGIQ del centre - 0%
ACC0003386
Adaptació del procés P0802 Manteniment de les instal·lacions al SGIQ del centre - 0%
ACC0003387
Adaptació del procés P0803 Gestió dels serveis al SIGQ del centre - 0%
ACC0003388
Adaptació del procés P0804 Gestió dels recursos materials al SGIQ del centre - 0%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
01-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millora de la incorporació del nou professorat (professors associats o nous professors de temps complert) del màster al estudi, oferint informació sobre la Facultat, el màster, i el moodle
Diagnòstic:
El nou professorat que s'incorpora per primera vegada a la UdG desconeix com funciona la Universitat i la Facultat, i la estructura total del estudi del màster. Això provoca que treballa de forma més lenta i aïllada per desconeixement de com funciona la institució.
Valoració:
S'ha proporcionat informació que interessa el nou professorat sobre la seva incorporació a la UdG
ACC0001722
Suport de Benvinguda als nous professors del MDPT
Tancada
ACC0001724
Suport de Benvinguda als nous professors del MTC
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
23%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han comunicat als departaments i als centres el professorat amb alta i baixa valoració docent. Aquells que no l'han superat, s'ha indicat que els haurien de fer un apla de millora personalitzat.
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 50%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha avaluat la possibilitat de participar en CAE d'AQU i d'ANECA. S'ha difós informació de participació en ANECA. AQU és reticient a la participació de personal de les universitats catalanes per a evitar endogàmia.
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu consta de dos accions. La primera adreçada a l'elaboració de plans de millora per a PDI amb avaluacions negatives. La segona proporcionar al PDI els resultats de les avaluacions històriques.
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 60%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha la previsió d'incorporar una nova eina per a gestionar l'avaluació docent que faciliti la tasca als avaluats, als avaluadors i que integri la informació històrica de les avaluacions i la posi a disposició dels avaluats. La calendarització de l'eina ha sofert un retard en la planificació del SI per l'acumulació de projectes de l'àmbit.
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha tancat l'acció consistent en analitzar les necessitats de CPD dels grups de re cerca de la UdG i, un cop avaluades, s'ha obert una acció consistent en crear nous espais per al CPD de recerca de la UdG
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una no programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals. Acció programada i executada al 100%. La revisió de la política d'investigador actiu està en curs, pendent de la nova política de recerca del Departametn d'Universitats.
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-03-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està completant la diagnosi, és a dir, el coneixement sobre les xarxes en què participa la UdG, sigui a nivell institucional o més focalitzat en un àmbit de docència, recerca o innovació. A continuació es prepararà un protocol per valorar l'adhesió a noves xarxes o el manteniment de la vinculació amb les existents.
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 30%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
20-11-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR
Valoració:
El percentatge de professorat doctor tutor de TFG és superior al 90% el curs 23-24
ACC0003170
Concretar en el Pla docent que només el professorat associat doctor poden dirigir un TFG
Tancada
ACC0003171
Seguiment anual amb els departaments afectats sobre els tutors que dirigeixen TFG
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUDPT10
ACC0007672
Ràtio de professores i professors doctors acreditats - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
01-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millora de coneixement de la satisfacció dels estudiants sobre el sistema de suport, un cop que hagin acabat el màster
Diagnòstic:
L'enquesta actual que realitza la UdG te una molt baixa participació dels titulats i per tant el valor d'aquesta enquesta no és alt. Considerem que el problema pot ser el moment que s'envia l'enquesta, que és desprès del estudi, quan els estudiants tenen una desvinculació amb el màster.
Valoració:
S'ha realitzat una enquesta de satisfacció dels estudiants dels màsters sobre el sistema de suport de la UdG i a partir dels resultats s'ha tingut coneixement de la seva satisfacció.
ACC0001725
Desenvolupament i resultats d'una enquesta de satisfacció del sistema de suport, MTC.
Tancada
ACC0001726
Desenvolupament i resultats d'una enquesta de satisfacció del sistema de suport, MDPT.
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
19-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
El pla d'acció tutorial recull la planificació de l'acció tutorial a partir dels objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l'avaluació
Diagnòstic:
La voluntat del document és l'orientació acadèmica i professional de cada un dels alumnes i concreta l'acció tutorial com a funció del docent per a l'acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes
Valoració:
Es preveu tenir aquest pla a finals de l'any 2023
ACC0002391
Redacció del pla d'acció tutorial, on s'especifiquen horaris i condicions de les tutories. - 50%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
26-04-2024
Assoliment:
55%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
El pla d'acció tutorial recull la planificació de l'acció tutorial a partir dels objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l'avaluació
Diagnòstic:
La voluntat del document és l'orientació acadèmica i professional de cada un dels alumnes i concreta l'acció tutorial com a funció del docent per a l'acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes
Valoració:
S'està treballant en aquest pla d'acció tutorial
ACC0002785
Redacció del pla d'acció tutorial, on s'especifiquen, entre d'altres, horaris i condicions de les tutories - 60%
ACC0003753
Selecció de mentors - 50%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
12-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Es considera que algunes taules d'AQU son molt generals i no es poden obtenir dades per a poder fer una anàlisis profunda dels estudis. La voluntat de la coordinació del grau i de la Facultat és fer un analisis més ampli i més acurat sobre determinats aspecte del grau.
ACC0003151
Reemprendre enquestes sobre pràctiques - 0%
ACC0003152
Creació enquesta sobre les tutories de les assignatures - 0%
ACC0003153
Creació enquesta sobre satisfacció dels serveis (sec acadèmica, etc.)
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data prevista:
23-09-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Progressivament en funció del pressupost adaptar les aules per assolit un nivell d'excel·lència pel que fa als equipaments
Valoració:
Accions iniciades
ACC0003172
Augmentar l'electrificació en aquelles aules docents que la tenen més baixa - 25%
ACC0003173
Substitució de canons de projecció per televisors de grans polsades - 50%

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
16-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Valoració:
S'ha fet l'acció i els estudiants han donat un bon feedback
ACC0003534
Elaboració guia pdf treball final de màster i penjar-la al moodle
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
01-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Millorar informació sobre satisfacció global del màster: Coneixement dels punts forts i febles del màster i totes les activitats que organitzen els professors i la coordinació.
Diagnòstic:
En general, es pot observar la baixa participació dels estudiants en les enquestes de la Facultat i de la UdG, mentres que cal informació més detallada que no es pot generar de les enquestes actuals.
Valoració:
S'ha millorat la informació en diferents aspectes, com poden ser les enquestes, la ampliació de les pràctiques o satisfacció amb el màster. S'ha porta a terme mitjançant enquestes, entrevistes personals i focus groups.
ACC0001733
Focus Groups (online o presencial) als titulats del MTC
Tancada
ACC0001734
Focus Groups (online o presencial) als titulats del MDPT
Tancada
ACC0001737
Mesurar la satisfacció de les pràctiques externes del MTC
Tancada
ACC0001738
Mesurar la satisfacció de les pràctiques externes del MDPT
Tancada
ACC0001739
Ampliar la oferta i diversitat de pràctiques externes del MTC
Tancada
ACC0001740
Ampliar la oferta i diversitat de pràctiques externes del MDPT
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
02-02-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Descripció:
Desprès de tres anys d'haver acabat els estudis de màster, s'enviarà per WhatsApp i/o email una breu enquesta sobre la relació del màster i la seva inserció laboral
Diagnòstic:
Hi ha una baixa participació dels titulats en l' enquesta d'inserció d'AQU Catalunya
Valoració:
S'ha recollit informació per poder fer seguiment posterior dels titulats en les màsters i mantenir-los vinculats amb la Facultat de Turisme.
ACC0001741
Enquesta d' inserció laboral dels titulats del MTC
Tancada
ACC0001742
Enquesta d' inserció laboral dels titulas del MDPT
Tancada
ACC0001743
Reunir informació des del Linkedin sobre la inserció laboral dels titulats del MTC
Tancada
ACC0001744
Reunir informació des del Linkedin sobre la inserció laboral dels titulats del MDPT
Tancada

Responsable:
Coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Data prevista:
10-10-2024
Assoliment:
25%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUDPT10
Descripció:
Reduir la taxa d'abandonament del màster en Direcció i Planificació del Turisme
Diagnòstic:
En les dades el curs 18-19 s'ha detectar un increment de la taxa d'abandonament, després d'una reducció gradual durant els cursos anteriors.
Valoració:
Donada l'extrema complexitat per resoldre aquest problema ens plantegem possibilitat de reorientar l'objectiu cap a un acompanyament d'estudiants de segona matrícula.
ACC0001750
Detecció del problema amb entrevistes personals amb estudiants. - 0%
ACC0001751
A la finalització del curs observar quins estudiants tenen assignatures pendents i contactar-los. - 50%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data prevista:
16-06-2024
Assoliment:
16%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GTUR
Descripció:
Realitzar un informe de satisfacció de la propera promoció
Diagnòstic:
Es deteca la necessitat de començar a disposar d'aquesta informació
ACC0002396
Proposar una enquesta quantitativa per tota la promoció - 50%
ACC0002397
Proposar unes sessions qualitatives de valoració de la titulació entre els membres de la primera promoció - 0%
ACC0002398
Incloure en la valoració dels TFG una breu enquesta de satisfacció recurrent - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
15-05-2023
Assoliment:
70%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Millorar la preparació dels estudiants per la realització del TFG
Diagnòstic:
Es continuen detectant mancances en la realització de treballs per part dels estudiants
Valoració:
Es continua fent un seguiment de la preparació dels TFGs
ACC0002775
Creació d'un document on s'especifiquin els requisits d'un treball acadèmic
Tancada
ACC0002786
Seguiment del nivell de qualificació dels treballs dels estudiants durant els 4 cursos - 40%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
Les assignatures s'han anat adaptant i s'han introduït petits canvis en el pes dels contingut i activitats d'avaluació per tal de propiciar cada cop més una avaluació continuada
Valoració:
a principis del curs 23-24 ens trobem que s'ha fet parcialment aquestes revisions i l'anàlisi dels continguts digitals, a 15/11/23 canviem la data prevista per finals 2n quadrimestre del curs
ACC0002918
Revisió de les guies assignatures i les fitxes de la memòria del grau - 50%
ACC0002922
Revisió de les guia de les assignatures amb una mirada de perspectiva de gènere - 15%
ACC0002923
Analitzar el continguts digitals de cada un dels itineraris - 10%

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data de tancament:
09-11-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPRP
Descripció:
El nostre objectiu és que en pròxims cursos, les matèries de 4t curs: Grups de Comunicació i Tècniques de relació amb els mitjans, així com Gestió de Crisis s'imparteixin 100% en anglès.
Diagnòstic:
Arran de les respostes sobre el tema de l'anglès a l'enquesta de satisfacció propia del grau dels graduats es detecta l'interès d'ampliar la docència en aquest idioma.
Valoració:
S'ha consolidat en dues assignatures més en el pla docent del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, gràcies a les accions realitzades sobre donar suport i informar al professorat de les possibilitats existents.
ACC0002920
Parlar amb el professorat interessat en fer docència en anglès
Tancada
ACC0002924
Donar suport al professorat respecte a la docència en anglès
Tancada

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.

Responsable:
Coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Data prevista:
19-12-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPRP
Descripció:
per complementar les accions que es duen a terme a nivell de universitat, la facultat vol introduir des dels primers cursos seminaris/xerrades dels nostres estudiants en actiu per tal que ens expliquin la seva experiència
ACC0002925
Organitzar seminaris sobre les experiències dels graduats en la creació de les seves empreses o en la introducció al mon laboral - 30%

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
21-11-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Valoració:
Després de la prova pilot realitzada es va aprovar per Consell d'estudis el nou sistema de presentació i exposició de TFGs
ACC0003174
Acordar per consell d'estudis la nova forma de presentació del TFG de cares al curs 23/24
Tancada
ACC0003175
Implantar prova pilot, i de cares al curs 23/24 establir el nou sistema
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
20-11-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Valoració:
Aquestes activitats han sigut molt satisfactòries tant per l'alumnat com pel professorat
ACC0003176
Realització de field trips coordinats entre diferents assignatures
Tancada

Responsable:
Responsable de qualitat
Data de tancament:
01-02-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDPT10, MUTC
Valoració:
Els màsters de Turisme Cultural i Màster en Direcció i Planificació del turisme han portat a terme sortides i activitats comunes. Per exemple, visita a Montserrat relacionats amb assignatures dels màsters.
ACC0003371
Programar una sessió de treball de coaching a l'aula
Tancada
ACC0003372
Organització d'una visita tècnica, Field Trip, conjunta a Montserrat
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Màster en Turisme Cultural
Data prevista:
29-06-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUTC
ACC0007678
Anàlisi per determinar mesures per reduir taxa abandonament - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.