Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Curs 2018-2019

Es tracta d’un grau adreçat a formar professionals per a la indústria alimentària. Especialment focalitzat a les disciplines relacionades amb la innovació i la seguretat alimentària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Innovació i Seguretat Alimentària per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya, i per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra.

Aquest és un grau dissenyat per dotar els professionals de competències que els permetin desenvolupar la seva activitat en el sector alimentari en un sentit ampli, “des de la granja a la taula” ("from farm to fork"), tant en la indústria alimentària com en els organismes públics de gestió i control, així com en els diferents estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació, atenent les demandes dels consumidors, que és una prioritat inclosa en el 7è programa marc de recerca europeu (EU 7th Framework Programme).

El grau té un perfil de formació diferenciat d’altres estudis de l’àmbit de la Ciència i Tecnologia dels Aliments, centrat en aquests dos aspectes:

 • La seguretat alimentària, incloent els conceptes referents a la salut (safety) i els relacionats amb el dret de tots els ciutadans a disposar d’aliments sans i suficients (security).
 • La innovació en productes i processos tecnològics, en la producció, la transformació i la conservació d’aliments en general, incloent-hi tots els ingredients, matèries primeres i additius, així com les diferents possibilitats en l’elaboració, el disseny i el desenvolupament de nous productes alimentaris destinats a diferents sectors de consumidors o capaços d’aportar nous gustos i textures.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Directiu o tècnic en indústries alimentàries:

 • Departaments d'R+D+I
 • Desenvolupament de nous productes
 • Millora dels sistemes de producció, noves tecnologies de processament
 • Noves formes i presentacions
 • Departaments de qualitat
 • Desenvolupament, gestió i aplicació de sistemes de seguretat (APPCC, traçabilitat)
 • Aplicació i gestió de sistemes d’assegurament de la qualitat (ISO, BRC, IFS, SFQ)
 • Realització d’anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aliments

Tècnic en centres d’institucions relacionades amb la seguretat alimentària:

 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)
 • Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)
 • Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)
 • Departaments i laboratoris de Sanitat

Investigador en temes relacionats amb la innovació alimentària i la seguretat (preferiblement després de la realització d’un màster) com ara:

 • Biotecnologia alimentària
 • Aliments funcionals i saludables
 • Tecnologies emergents de conservació i transformació
 • Creació de nous ingredients i aliments per a diferents sectors de població
 • Millora de la seguretat de tot tipus d’aliments

En institucions nacionals o estrangeres com ara:

 • Universitats
 • Centres públics de recerca (IRTA, CSIC)
 • Centres privats de recerca (LESTAT, Gayker)

Docent sobre temes relacionats amb l’alimentació en institucions d’ensenyament secundari, universitari i formació continuada

Continuar estudiant

Per continuar estudiant, la UdG ofereix màsters oficials, professionalitzadors i/o de recerca, que donen accés a una formació especialitzada per treballar al sector o a continuar la formació en un programa de doctorat.

Concretament en l’àmbit alimentari s’ofereix el màster en Biotecnologia Alimentària.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Assignatures Bàsiques54.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques 2Matemáticas 2Mathematics 2 (3105G06002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadística i informàticaEstadística e informáticaStatistics and Computer Science (3105G06003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 1Física 1Physics 1 (3105G06004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 2Física 2Physics 2 (3105G06005)

BBàsica 6.00 SSemestral

QuímicaQuímicaChemistry (3105G06053)

BBàsica 6.00 SSemestral

EmpresaEmpresaBusiness (3105G06055)

BBàsica 6.00 SSemestral

BiologiaBiologíaBiology (3105G06056)

BBàsica 6.00 SSemestral

BioquímicaBioquímicaBiochemistry (3105G10001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Microbiologia generalMicrobiología generalGeneral Microbiology (3105G10002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matèries primeresMaterias primasRaw materials (3105G10005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Assignatures Bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Nutrició humanaNutrición humanaHuman Nutrition (3105G10004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Operacions bàsiques d'aliments 1Operaciones básicas de alimentos 1Basic Food Operations 1 (3105G06035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioquímica dels alimentsBioquímica de los alimentosFood Biochemistry (3105G06039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química analíticaQuímica analíticaAnalytical Chemistry (3105G10007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dietètica i alimentacióDietética y alimentaciónDietetics and nutrition (3105G10008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tecnologia dels processos alimentarisTecnología de los procesos alimentariosFood processing technology (3105G10009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària20.00 crèdits

Innovació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ingredients i aliments funcionalsIngredientes y alimentos funcionalesFunctional ingredients and Food (3105G10019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Automatització i control de processos en les agroindústriesAutomatización y control de procesos en las agroindustriasAgro-Industrial Automation and Process Control (3105G06041)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Legislació i deontologiaLegislación y deontologíaLegislation and deontology (3105G10010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

ComercialitzacióComercializaciónCommersalization (3105G10020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alimentació i salutAlimentación y saludFood and health (3105G10003)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat alimentària ISeguridad alimentaria IFood Safety I (3105G10016)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentàriaCalidad y aseguramiento de la calidad alimentariaQuality and food quality assurance (3105G10018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació25.00 crèdits

Seguretat Alimentària5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Seguretat alimentària IISeguridad alimentaria IIFood Safety II (3105G10017)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament de nous productes alimentarisDesarrollo de nuevos productos alimentariosNew food product development (3105G10006)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació i emprenedoriaInnovación y emprendimientoInnovation and entrepreneurship (3105G10024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optativitat30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament d'I+DPrácticas en un Departamento de I+D (3105G10026)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de formulació o nutricióPrácticas en un Departamento de formulación o nutrición (3105G10027)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de qualitatPrácticas en un Departamento de calidad (3105G10028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentàriaPrácticas en un Departamento de seguridad alimentaria (3105G10029)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Eines per a l'avaluació i gestió del riscHerramientas para la evaluación y gestión del riesgoTools for the assessment and management of risk (3105G10034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat alimentària en l'àmbit internacionalSeguridad alimentaria en el ámbito internacionalInternational food safety (3105G10035)

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dret universal a l'alimentació.Derecho universal a la alimentaciónFood Security (3105G10036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentàriaValorización de subproductos y residuos de la industria alimentariaUpgrading of byproducts and wastes of food industry (3105G10037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació culinària i gastronomia Innovación culinaria y gastronomíaCulinary innovation and gastronomy (3105G10038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies emergents de conservació d'alimentsTecnologías emergentes de conservación de alimentosEmerging technologies for food preservation (3105G10039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Treball fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de GrauTrabajo fin de GradoThesis (3105G10030)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament d'I+DPrácticas en un Departamento de I+D (3105G10026)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de formulació o nutricióPrácticas en un Departamento de formulación o nutrición (3105G10027)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de qualitatPrácticas en un Departamento de calidad (3105G10028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentàriaPrácticas en un Departamento de seguridad alimentaria (3105G10029)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Eines per a l'avaluació i gestió del riscHerramientas para la evaluación y gestión del riesgoTools for the assessment and management of risk (3105G10034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat alimentària en l'àmbit internacionalSeguridad alimentaria en el ámbito internacionalInternational food safety (3105G10035)

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dret universal a l'alimentació.Derecho universal a la alimentaciónFood Security (3105G10036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentàriaValorización de subproductos y residuos de la industria alimentariaUpgrading of byproducts and wastes of food industry (3105G10037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació culinària i gastronomia Innovación culinaria y gastronomíaCulinary innovation and gastronomy (3105G10038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies emergents de conservació d'alimentsTecnologías emergentes de conservación de alimentosEmerging technologies for food preservation (3105G10039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Un percentatge elevat de la formació del grau és de caràcter pràctic, per això es realitza docència en laboratoris especialitzats.

 • Laboratoris, parcel·la de pràctiques i planta de Tecnologia de l’EPS
 • Aules d’informàtica de l’EPS
 • Campus Agroalimentari de Girona
 • Visites a empreses

Pràctiques en laboratoris Parcel·la de pràctiques Planta de tecnologia Aula d'informàtica Campus agroalimentari Campus agroalimentari Visites a empreses Visites a empreses

També existeix la possibilitat de cursar 15 crèdits optatius en una estada a l’entorn laboral de 300 hores com a mínim.

Treball de fi de grau

Al final dels estudis, al darrer curs, es realitza un treball final de grau, que pot ser un treball de recerca, innovació o desenvolupament. Es pot realitzar amb els grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UdG o també a l’IRTA (Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària) o en una empresa del sector.

Desprès de la realització del treball experimental, els resultats s’han de presentar davant d’una comissió avaluadora.

Aquest treball té una càrrega docent de 15 crèdits.

Mobilitat

L’EPS té convenis amb universitats estrangeres que permeten realitzar algunes assignatures de l’estudi o el treball final de grau en una altra universitat.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula