Escola Politècnica Superior

Trasllat d'expedient d'estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

(estudis iniciats a la UdG o resta d'universitats espanyoles)

La condició que han de complir els estudiants que han iniciat els seus estudis en una altra universitat o en un altre estudi, si és dintre de la UdG, és que tinguin un mínim de 30 crèdits reconeguts entre l’estudi del qual provenen i l’estudi al qual volen accedir. En cas que no compleixin la condició hauran d’accedir als estudis de què es tracti mitjançant preinscripció universitària .

La normativa que regula l’accés als estudis de grau dels estudiants que sí compleixen la condició del paràgraf precedent és la Normativa d'accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts , aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 5/10, de 3 de juny de 2010 (eBOU-6), i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 6/10, de 15 de juliol de 2010 (eBOU-24); núm. 10/11, de 22 de desembre de 2011 (eBOU-291), núm. 4/2014, de 29 de maig de 2014 (eBOU-647) i núm. 3/2017, de 4 d’abril de 2017 (e-BOU985).

Per al curs 2019/20, l’Escola Politècnica Superior ofereix dues places per a cadascun dels graus que imparteix a excepció de les dobles titulacions, que no n’ofereix cap:

  • Doble titulació en Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials / Grau en Administració i Direcció d'Empreses
  • Doble titulació en Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Enginyeria Elèctrica

El termini per demanar aquest trasllat és durant la segona quinzena d’abril.

Cal que els interessats presentin en la secretaria acadèmica de l’Escola la següent sol·licitud (imprès de sol·licitud en castellà ). En aquest imprès s’indica l’import que cal satisfer en concepte de taxa i la relació de documentació que cal aportar.

En cas que el nombre de sol·licituds presentades que hagin superat el requisit del mínim de 30 crèdits sigui igual o inferior al nombre de places d’oferta específica al grau al qual volen accedir, s’assignarà plaça a tots els sol·licitants.

En cas contrari, un cop baremats els expedients de les sol·licituds, s’assignaran places per un nombre igual al de les places ofertes, i els sol·licitants sense plaça assignada quedaran en llista d’espera, en l’ordre establert en el procés de baremació, per si algun dels assignats decidís no formalitzar la matrícula.

La resolució dels admesos i exclosos es dictarà durant la segona quinzena de maig i serà publicada en el web l’últim dia hàbil del mes de maig. Aquesta serà notificada als interessats.

Llistat d'admesos i exclosos, curs acadèmic 2019/20

Per a més informació contacteu amb infoacademica.eps@udg.edu .