Escola Politècnica Superior

Trasllat d'expedient d'estudis afins

(entre els estudis de grau de l'EPS)

A l’Escola Politècnica Superior hi ha determinats estudis que comparteixen assignatures i se’ls dona el nom d’estudis afins. El nombre mínim de crèdits comuns és de 30, tenint en compte que la compartició ha de ser identificable pels codis idèntics de mòdul o assignatura.

Els estudis afins entre ells que s’imparteixen a l’EPS són:

  • Grau en Enginyeria Agroalimentària / Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria Elèctrica / Grau en Enginyeria Química
  • Grau en estudis d’Arquitectura / Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

La condició que han de complir els estudiants que han iniciat els seus estudis i volen fer un canvi entre estudis afins, és que hagin superat tots els crèdits de primer curs que comparteixin ambdós estudis. En cas contrari no es podrà fer el canvi.

La normativa reguladora aplicable és Normativa per al canvi d'estudis entre estudis que comparteixin a primer curs un mínim de 30 crèdits , aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/11, de 31 de març de 2011 (eBOU-167 ), i modificada pel Consell de Govern en la sessió núm. 4/2014, de 29 de maig de 2014 (eBOU-646 ), i núm. 3/2017, de 4 d'abril de 2017 (e-BOU 985 ).

Per al curs 2019/20, l’Escola Politècnica Superior ofereix vint places per canvi d’estudis afins, per a cada un dels estudis.

El termini per demanar aquest canvi és durant la segona quinzena de juny.

Cal que els interessats presentin en la secretaria acadèmica de l’Escola la següent sol·licitud . En aquest imprès s’indica l’import que cal satisfer en concepte de taxa. No cal aportar cap documentació complementària perquè el seu expedient ja està en aquest centre.

En cas que el nombre de sol·licituds presentades que hagin superat els requisits establerts sigui igual o inferior al nombre de places d’oferta específica al grau al qual volen accedir, s’assignarà plaça a tots els sol·licitants.

En cas contrari, els expedients de sol·licitud s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient acadèmic i s’assignaran places per un nombre igual al de les places en oferta. Els sol·licitants sense plaça assignada quedaran en llista d’espera per l’ordre establert en aquest procés.

L’adjudicació de places es farà pública l’endemà de la resolució, que recaurà el 10 de juliol, i serà notificada als interessats.

Per a més informació contacteu amb infoacademica.eps@udg.edu  

Llistat d'admesos per canvi entre estudis afins, curs acadèmic 2019/20