Consell Social

CU2/08

Comissió de Comunitat Universitària, CU2/08, de 12 de març de 2008

CRITERIS DE LA GERÈNCIA SOBRE NORMES DE PAGAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT DEL 2007

S’APROVA:

El complement de productivitat, que es farà efectiu el primer trimestre de cada any i té com a finalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal de la Universitat durant l’any immediatament anterior. En queden exclosos el gerent i el personal eventual.

Per tenir dret a percebre aquest complement, es requereix un període mínim de quatre mesos ininterromputs de treball com a personal funcionari o laboral de la UdG i que no hi hagi avaluació negativa del responsable de la unitat administrativa competent.

El seu import és proporcional al període d’activitat i a la jornada del perceptor.

Tindrà dret a percebre aquest complement el personal laboral contractat temporal amb una antiguitat superior a dotze mesos, llevat del personal tècnic i qualificat de suport a la recerca i del personal a càrrec de projectes d’investigació.

No correspon el pagament d’aquest import quan l’informe d’avaluació personal no assoleix el coeficient 2, regulat a l’art. 4 de l’acord de 4 de maig de 1994, pel qual s’aprova la normativa sobre l’aplicació del complement de productivitat per al personal d’administració i serveis, en la redacció donada per la modificació aprovada en l’acord de 23 de febrer de 2005.

L’import a abonar com a complement de productivitat pel període 2007 serà de 321,95 €.