Consell Social

13/01

Sessió ordinària núm. 13/01, de 15 d'octubre de 2001

S'APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 179/01, 180/01, 181/01, 182/01, 183/01, 184/01, 185/01, 186/01, 187/01, 188/01, 189/01 i 190/01.