Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Màrqueting

Fonaments de l'Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'administració d'empreses (3152G02001)

Se trata de una asignatura introductoria en la que se abordan los conceptos fundamentales de la administración de empresas, considerando el entorno competitivo de los distintos mercados y los constantes cambios que les afectan, prestando especial atención a los más novedosos en la última década, como la creciente importancia de la influencia de la diversidad, la protección del medio ambiente, la perspectiva de género, etc. Sus objetivos son principalmente dos: • Aportar a los alumnos un marco conceptual básico que les permita comprender qué es una empresa, cuáles son sus objetivos, qué tipos de empresas existen, el carácter sistémico de la empresa y su relación con el entorno, así como las distintas formas de desarrollo empresarial. • Profundizar en el estudio de los diversos subsistemas de la empresa (Administración o Dirección, Producción, Financiación...).

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Comptabilitat i finances per a la gestió de màrqueting (3152G02002)

Es tracta d’una assignatura on l’alumne coneixerà i sabrà desenvolupar el procés comptable d’una empresa, és a dir, les operacions de l’empresa amb el seu entorn (clients, proveïdors, entitats financeres, administracions públiques). També l’alumne serà capaç d’entendre la situació econòmica i financera de l’empresa, detectant fortaleses i debilitats de la companyia. L’objectiu principal del curs es que l’alumne entengui la comptabilitat i sobretot la seva utilitat per a la gestió de l’empresa, incloent el màrqueting. Per això, l’assignatura tindrà una vessant molt pràctica, estudiant gran part dels continguts com en realitat es treballa la comptabilitat al món real, és a dir, amb excels. D’aquesta manera l’alumne de màrqueting desenvoluparà una adequada capacitat d’anàlisi, en aquest cas comptable i financer, però que podrà extrapolar a altres àmbits acadèmics, professionals i fins tot personals, contemplant també la perspectiva de gènere.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre NDno definit

Recursos humans (3152G02003)

L’empresa com a organització, requereixi una especial i curosa atenció de la gestió dels recursos humans per al seu exitós funcionament. Dins el marketing les TIC, els processos de comunicació i de treball col·laboratiu són essencials. En aquest sentit, l’assignatura proporciona les eines per que els estudiants coneguin els objectius i la funció de Recursos Humans en les empreses del sector turístic. Al llarg del curs els estudiants aprendran els procediments que configuren el treball bàsic del tècnic en recursos humans, i finalment seran capaços d'aplicar les tècniques adequades a situacions concretes per a la gestió dels recursos humans en el sector turístic. Actualment la capacitat de treballar amb altres persones i funcionar com a un equip és fonamental, per això en aquesta assignatura aprendran a prevenir, resoldre problemes i conflictes, i prendre decisions mitjançant el treball en equip i l'autocrítica.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Introducció a l'economia (3152G02004)

Es tracta d'una assignatura introductòria en la que s'aborden els conceptes fonamentals de la Ciència Econòmica, tant des de la vessant microeconòmica com macroeconòmica. Els seus objectius són principalment dos: • Aportar als alumnes un marc conceptual que els permeti conèixer els conceptes i relacions bàsiques de la teoria econòmica per a poder comprendre i explicar la realitat econòmica i social, amb especial atenció als constants canvis que l'afecten, sobretot als més nous en l'última dècada, com la creixent importància de la influència de la diversitat, la protecció del medi ambient, la perspectiva de gènere, etc. • Aprofundir en l'estudi dels problemes i mètodes, a nivell bàsic, de la teoria econòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre NDno definit

Principis del Màrqueting

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al màrqueting (3152G02006)

L’assignatura INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar els conceptes generals del màrqueting i els actors implicats de la cadena de valor: producte, demanda, competència, preu, distribució i comunicació. S’estudien els corrents teòrics més representatius. S’introdueixen les eines per elaborar un Pla de Màrqueting i s’apliquen en les pràctiques en un producte nou, d’emprenedoria.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit

Anàlisi comercial (3152G02007)

En un entorn on cada vegada resulta més important la orientació dels negocis al mercat, la millora en la professionalització de la gestió comercial i de màrqueting de les empreses resulta un dels principals factors d’èxit d’aquest teixit empresarial. En aquest sentit, l’assignatura pretén que l’alumnat conegui les competències específiques en l’àmbit de la gestió comercial i del màrqueting mitjançant la combinació de coneixements en l’àmbit de l’anàlisi comercial i de màrqueting, donant resposta a les següents preguntes: • Com es pot diferenciar comercialment una empresa? • Com es poden identificar oportunitats i amenaces en entorns competitius com l’actual? • Quin és el paper del màrqueting en l’estructura organitzativa comercial de l’empresa? • Quins són els instruments comercials dels què disposa l’empresa per millorar la seva comercialització? I la seva comunicació? • Com s’estructura la investigació comercial en una empresa? Quins són els passos i mètodes a seguir?

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comportament de compra

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comportament de compra del consumidor (3152G02008)

L’assignatura COMPORTAMENT DE COMPRA DEL CONSUMIDOR pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar el procés de compra i els factors que influeixen en el comportament del consumidor, tenint en compte el factor de gènere. L’estudiant assimilarà les dimensions del comportament del consumidor, el procés de decisió de compra, les fonts on determinar la inversió per arribar al consumidor, els determinants interns i externs del comportament, de forma aplicada, analògica i digital, amb estudi de casos i des de diverses perspectives científiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit

Comportament de compra de les organitzacions (3152G02009)

L’assignatura COMPORTAMENT DE COMPRA DE LES ORGANITZACIONS pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar les tècniques de compra de les organitzacions o compra industrial, el procés de decisió de compra en l’organització, l’avaluació de compra i els models de comportament en la compra de les organitzacions, a més del programes de gestió més utilitzats a l’empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Investigació comercial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'estadística (3152G02010)

En el nostre afany per entendre i donar resposta a moltes preguntes relacionades amb diversos fenòmens de la realitat, recollim, mesurem i interpretem diferents dades i informacions. En aquest sentit els procediments estadístics ens proporcionen eines útils per poder-ho fer. Mitjançant tècniques i diversos procediments estadístics es poden seleccionar mostres, descriure poblacions, analitzar l’associació entre diferents tipus de variables, fer prediccions, analitzar efectes, i generar models predictius, etc. Tot això es realitza ajundant-nos del llibre de referència de l'assignatura, d'en G.Berbel -3a edició, 2020, que es podrà comprar a Mediterrani o a Amazon, amb exercicis, exemples, vídeos, etc. Es proporcionen eines bàsiques per recollir, ordenar, sintetitzar, analitzar i interpretar dades que ens permetin respondre a diferents tipus de preguntes que un professional del marketing pot arribar a plantejar-se en l’exercici de la seva vida professional, i també pensant en les assignatures realitzaran durant el curs i els TFG. Els coneixements i competències que s’adquireixen en aquesta assignatura permeten: 1. Comprendre la lògica dels dissenys d’investigació i del principals procediments estadístics. Comprendre la lògica subjacent a la investigació científica, en què es basen la majoria d’articles, informes i treballs d’investigació. 2. Reflexionar sobre el disseny i concepció d'un qüestionari per recollir informació. 3. Recollir dades reals al carrer de forma online i/o offline. 4. Poder analitzar i representar distribucions de dades (variables), relacionar variables categòriques i quantitatives, i fer prediccions. 5. Interpretar dades, estadístics, gràfics... per realitzar informes de resultats i conclusions, encaminats a ajudar en la presa de decisions. 6. Utilitzar SPSS per realitzar procediments estadìstics. 7. Ser capaços de llegir i entendre literatura especialitzada amb dades estadístiques, ja que la major part d’articles, informes i treballs publicats contenen resultats obtinguts mitjançant procediments estadístics. 8. Realitzar un informe de resultats seguint normes APA. A modo d’un TFG breu.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

M5+Requeriment llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès I (3152G02014)

Aquest curs està dissenyat per estudiants que ja tenen un coneixement intermedi d'anglès. El curs té l'objectiu de millorar la llengua anglesa pel desenvolupament professional dels estudiants respecte al nivell d'entrada. El curs empra un enfocament que permet als estudiants estendre i millorar el seu coneixement dins del context de màrqueting i negoci, ja que es basa en àrees temàtiques i habilitats professionals rellevants als estudiants. Aquest incorpora gramàtica i vocabulari relacionat al temari i un treball sistemàtic sobre parlar, escoltar, llegir i escriure. El curs també introdueix les habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-se amb companys de feina de parla anglesa i per negociar amb parlants anglesos dins de la indústria del màrqueting. A més, també hi haurà alguns primers passos en la preparació d'exàmens del First o Advanced de Cambridge. Així mateix, s'inclouran i tractaran dins del programa aspectes rellevants com qüestions de gènere i aspectes mediambientals.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès

Xinès mandarí I (3152G02018)

La asignatura de Chino Mandarín I del grado de Marketing introducirá al estudiante en el conocimiento de los aspectos esenciales de la estructura fonológica, morfológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática del idioma chino y trabajará las cuatro herramientas comunicativas básicas. Los objetivos principales serán la familiarización con las claves básicas y de uso frecuente, la escritura y el reconocimiento de un mínimo de 250 caracteres chinos imprescindibles, el uso y la comprensión del vocabulario más frecuente.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre ESespanyol
D 2segon semestre ESespanyol

Llengua Xinesa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xinès mandarí I (3152G02018)

La asignatura de Chino Mandarín I del grado de Marketing introducirá al estudiante en el conocimiento de los aspectos esenciales de la estructura fonológica, morfológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática del idioma chino y trabajará las cuatro herramientas comunicativas básicas. Los objetivos principales serán la familiarización con las claves básicas y de uso frecuente, la escritura y el reconocimiento de un mínimo de 250 caracteres chinos imprescindibles, el uso y la comprensión del vocabulario más frecuente.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre ESespanyol
D 2segon semestre ESespanyol

Fonaments de l'Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dimensió jurídica del màrqueting (3152G02005)

Es pretén que l’alumne adquireixi coneixement bàsics sobre dret d’empresa. S’explicarà la terminologia elemental i els conceptes bàsics que l’han de servir als alumnes per comprendre el funcionalment de les empreses i les relacions jurídiques d’aquestes entre elles mateixes i als consumidors.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Investigació comercial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística I (3152G02011)

En un primer nivell, es presentaran instruments que han de servir per analitzar les relacions entre variables quantitatives i qualitatives (comparació de mitjanes i ANOVA) i entre variables quantitatives (anàlisi de correlació). En un segon nivell, s’analitzaran diferents tipus de regressions: lineal (simple i múltiple) i logística. Totes aquestes anàlisis es replicaran amb el programa d’anàlisi estadístic SPSS.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estadistica II (3152G02012)

En aquesta assignatura l’estudiant coneixerà i es familiaritzarà amb un seguit de tècniques d’anàlisi molt útils per relacionar grans grups de variables (bé sigui a través de mètodes de dependència o d’independència) sempre orientat al desenvolupament d’accions de màrqueting. Les diferents tècniques que es presenten cobreixen un ampli ventall de metodologies i de fonts de recopilació d’informació, sempre des d’una perspectiva pràctica que permet a l’estudiant establir un sistema de presa de decisions estratègiques a nivell comercial.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

M5+Requeriment llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès II (3152G02015)

Millora i intensificació de la llengua anglesa pel desenvolupament professional dels estudiants tot augmentant el seu nivell de domini de la llengua i sempre respectant el nivell d'entrada. Aquest curs està dissenyat per estudiants amb un coneixement intermedi d'anglès. Empra un enfocament funcional per habilitar els estudiants a avançar i millorar el seu coneixement dins del context del màrqueting i el negoci. Dissenyat vers diferents temes i habilitats professionals necessàries per als estudiants, el curs també incorpora gramàtica de manera extensa, vocabulari i pràctica a través de la parla, l'escolta, la lectura i l'escriptura. Tanmateix, l'assignatura presenta i permet la pràctica de les habilitats de llengua necessàries per tractar amb companys de feina i tècniques de negociació dins la indústria del màrqueting. De la mateixa manera, s'incorporarà temàtica relacionada amb qüestions de genère i del medi ambient. També hi haurà repàs de l'exàmen de FCE o CAE segons l'objectiu del grup.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès

Xinès mandarí II (3152G02019)

La asignatura de Chino Mandarín II del grado de Marketing pretende guiar al estudiante para que profundice en los contenidos propios de la vida cotidiana y, especialmente, del campo de los negocios. Tendrá que dominar adecuadamente el idioma en cada uno de los distintos contextos, no sólo la expresión oral y la comprensión auditiva, sino también la competencia lectora y la escritura. Serán objetivos principales el reconocimiento de un mínimo de 250 palabras nuevas para ampliar el vocabulario chino del estudiante y su expresión cotidiana con el fin de que sea hábil en la comunicación en la vida diaria.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre NDno definit

Màrqueting estratègic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Desenvolupament de productes i marques (3152G02023)

El programa de esta asignatura pretende que los alumnos y alumnas profundicen en el conocimiento del papel de las políticas de producto como variables estratégicas del marketing y dentro de la estrategia organizativa en general, desde una perspectiva teórica y práctica, así como a los procesos de desarrollo de nuevos productos en la empresa desde la perspectiva del marketing, considerando el entorno competitivo de los distintos mercados y los continuos cambios que le afectan, prestando especial atención a los más novedosos en la última década, como la creciente importancia de la influencia de la diversidad, la protección del medio ambiente o la perspectiva de género. El objetivo fundamental de esta asignatura es el aprendizaje de los principales modelos, métodos y herramientas aplicables por las empresas para mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de desarrollo de productos. Por otra parte, los alumnos y alumnas deberán conocer y analizar los factores que actualmente condicionan las decisiones que se toman a este respecto, mediante el estudio de casos reales relativos a empresas de diferentes sectores.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre NDno definit

Disseny d'estratègies i programes sobre preus (3152G02024)

Les decisions de preus esdevenen clau en l’ estratègia comercial de les activitats econòmiques doncs afecten a la demanda, al posicionament i al compte de resultats. Són d’ especial interès en l’actualitat degut a l’elevat nivell de competitivitat de les empreses, la facilitat que tenen els clients de comparar els preus entre oferents i les estratègies online, que fa que sigui necessari haver de prendre decisions sobre preus amb rapidesa i efectivitat. L’ objectiu d’aquesta assignatura és oferir a l’alumne les eines bàsiques per: • Entendre el paper de la política de preus en una empresa. • Ser capaç d’identificar els factors que determinen la demanda d’un producte/servei i la relació amb el seu preu. • Gestionar els costos de l’empresa de forma que es pugui aconseguir més beneficis. • Avaluar les estratègies de preus dels competidors i ser capaç de reaccionar davant els seus canvis. • Proposar estratègies de preus efectives a nivell de producte, canal i per segments. • Estimar els efectes de diferents escenaris de preus sobre la demanda, el compte de resultats i altres àrees del màrqueting i de l’empresa en general.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estratègies sobre distribució i logística de la distribució (3152G02025)

En el món del màrqueting, una de les variables més importants, és la comercialització. L’entorn canviant dels darrers anys, ha incentivat la creació de noves formes de relació amb el consumidor, especialment les liderades per Internet. La creació de nous i múltiples canals de comercialització ha modificat la manera de relacionar-se de les empreses amb els consumidors. L’assignatura, en qüestió, pretén donar a conèixer les principals eines vinculades a la comercialització i al màrqueting necessàries per millorar la relació amb els mercats i facilitar, la mateix temps, l’adaptació constant a un consumidor cada vegada més exigent.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit

Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Venda personal i màrqueting directe (3152G02027)

La importància d’orientar un negoci a les necessitats de la clientela és un dels elements que més incidència té en el màrqueting modern. Al mateix temps, és palesa la importància que les empreses utilitzin les eines més adequades per promoure una immillorable relació amb la clientela així com l’experiència de consum i de compra d’aquesta. L’assignatura en qüestió, doncs, pretén, oferir les eines necessàries per promoure el tracte, la relació i el vincle amb els consumidors i entendre millor a aquests amb totes les seves consideracions, com la perspectiva de genere, noves tendències, formes de relacionar-se i comunicar-se.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Publicitat, promoció i relacions públiques (3152G02028)

En esta signatura se analizará la función de la publicidad, la promoción y las relaciones públicas en la comunicación de la empresa. Se remarcará el relieve de la comunicación en todas sus facetas como una herramienta de la gestión empresarial, además de ser un transmisor de su cultura, identidad y reputación corporativa, y como la gestión de éstos repercute en la reputación e imagen de la empresa y por ende en las ventas. Otorgará al alumno el conocimiento de las herramientas, medios y canales de los que dispone la empresa para dar a conocer sus productos, políticas, misión y visión corporativos.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Màrqueting específic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting Internacional (3152G02029)

El programa de esta asignatura aborda la dimensión internacional del marketing con especial referencia a los aspectos derivados de trabajar en entornos culturales dispares, y lo hace desde una triple vertiente En primer término, los contenidos de la asignatura pretenden contextualizar el marketing internacional dentro de la disciplina general del marketing y justificar su importancia en el ámbito empresarial actual, introduciendo a los alumnos y alumnas en el proceso de internacionalización de las empresas y en la investigación de mercados exteriores como paso previo para abordar el mercado internacional, considerando su complejo entorno competitivo y los constantes cambios que le afectan, prestando especial atención a los más novedosos en la última década, como la creciente importancia de la influencia de la diversidad, la protección del medio ambiente, la perspectiva de género, etc. En segundo lugar, se plantean las distintas opciones en cuanto a formas de entrada que una empresa tiene a su alcance cuando se pretende introducir en mercados internacionales. Por último, en la tercera parte de la asignatura se analizan los instrumentos de marketing mix desde la perspectiva internacional prestando especial atención a las diferencias culturales que pueden hacer necesaria una adaptación de las estrategias de marketing. En definitiva, el objetivo fundamental de esta asignatura es el aprendizaje de los principales modelos, métodos y herramientas aplicables por las empresas relativos al marketing internacional. Por otra parte, los alumnos y alumnas deberán conocer y analizar los factores que actualmente condicionan las decisiones que se toman a este respecto, mediante el estudio de casos reales relativos a empresas de diferentes sectores.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Llengua Xinesa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xinès mandarí II (3152G02019)

La asignatura de Chino Mandarín II del grado de Marketing pretende guiar al estudiante para que profundice en los contenidos propios de la vida cotidiana y, especialmente, del campo de los negocios. Tendrá que dominar adecuadamente el idioma en cada uno de los distintos contextos, no sólo la expresión oral y la comprensión auditiva, sino también la competencia lectora y la escritura. Serán objetivos principales el reconocimiento de un mínimo de 250 palabras nuevas para ampliar el vocabulario chino del estudiante y su expresión cotidiana con el fin de que sea hábil en la comunicación en la vida diaria.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre NDno definit

Investigació comercial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques Qualitatives i Prospectives per a la Investigació Comercial (3152G02013)

Aquesta assignatura treballa aspectes complementaris a l'assignatura d'Estadística II. Es basa en aprendre a aplicar diferents tècniques vers un cas real d’investigació, dut a terme durant les 10 primeres setmanes del curs. La temàtica, objecte de la investigació, serà proposada pel professor. S’utilitzarà el software estadístic IBM-SPSS, repassant –com els darrers anys- les proves d’inferència estadística. Es farà una introducció al Big Data. Es treballaran aspectes d’investigació com són la depuració de qüestionaris –consistència interna d’una prova-, la reducció de dades –anàlisi de components principals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

M5+Requeriment llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès III (3152G02016)

Millora i intensificació de l'aprenentatge de la llengua anglesa per al desenvolupament professional dels estudiants, incrementat la seva destreça lingüística respecte el seu nivell inicial. Aquest curs està dissenyat per a alumnes que ja tenen un nivell intermedi d'anglès. El curs utilitza una perspectiva basada en la temàtica i funcionalitat per tal que l'estudiantat sigui capaç d'expandir i millorar el seu coneixement de l'anglès en el context del màrqueting i els negocis. Entre alguns dels temes d'especial interés, els alumnes debaten sobre aspectes econòmics en la creació d'un nou negoci, servei d'atenció al client, diferències entre homes i dones i els seus estils com a managers, negocis sostenibles, conflictes i dinàmiques entre grups/equips de treball, gestió de crisis, etc. Basant-nos en àrees temàtiques i habilitats professionals rellevants pels estudiants, el curs també incorpora una part de gramàtica i vocabulari, així com també treballa sistemàticament aspectes d'expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita. A més, s'introdueix i es practiquen les habilitats lingüístiques necessàries per tractar amb companys de feina de parla anglesa i per negociar amb possibles angloparlants dintre de la indústria del màrqueting. Per últim, l'alumnat es continua preparant pels exàmens oficials de Cambridge.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès

Xinès mandarí III (3152G02020)

La asignatura de Chino Mandarín III del grado de Marketing pretende guiar al estudiante para que profundice en los contenidos relacionados con la vida cotidiana y, al mismo tiempo, pueda ya familiarizarse con situaciones básicas del ámbito de los negocios. De esta manera, el principal objetivo de la asignatura será aplicar los contenidos estudiados al campo laboral. Para ello, se desarrollarán las cuatro destrezas lingüísticas del alumno: la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre NDno definit
D 2segon semestre ESespanyol

Màrqueting estratègic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Desenvolupament del pla de màrqueting (3152G02026)

En Desarrollo del Plan de Marketing se analizará cómo elaborar un plan de marketing, las necesidades a satisfacer, el impacto del macroentorno y del microentorno. La asignatura se desarrollará en 5 bloques: 1.- La planificación comercial y diseño del plan de investigación comercial. 2.- Análisis interno y externo. Macroentorno: demográfico, económico, medioambiente, tecnológico, político, cultural. Microentorno: proveedores, intermediarios, clientes, competencia, grupos de interés. 3.- Formulación de objetivos y estrategias: Marketing estratégico: posicionamiento en el mercado, ventaja competitiva, objetivo de mercado y de ventas, perfil del consumidor. 4.- Desarrollo de acciones estratégicas. Fidelización de los clientes: actuaciones de servicio post-venta, 5.- Organización y control de las estrategias.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Màrqueting específic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting Industrial i de Serveis (3152G02022)

Aquesta assignatura aprofundeix en les particularitats del màrqueting de les empreses industrials - altrament conegut com B2B - i de serveis, i s’ estudia la satisfacció, la qualitat i l' experiència client en general, com a element clau en la gestió empresarial. Des del primer dia es realitza d’una forma aplicada, aprofitant els coneixements assolits en cursos anteriors. L’ objectiu d’aquesta assignatura és oferir a l’alumne les eines bàsiques per: • Entendre i desenvolupar estratègies comercials en l’ àmbit del B2B i en el sector serveis. • Definir i dur a terme estratègies de gestió de clients i força de vendes. • Proposar i desenvolupar models per avaluar l'experiència client. • Aprendre a obtenir en l’entorn online les dades rellevants necessàries per un adequat màrqueting en empreses industrials i de serveis i la gestió de la satisfacció, la qualitat i l'experiència client en general. • Proporcionar a l’alumne una visió específica del màrqueting en sectors estratègics de desenvolupament futur.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Màrqueting social i de les institucions no lucratives (3152G02030)

En un entorn on cada vegada resulta més important l’orientació dels negocis al mercat, la millora del benestar empresarial i de la societat resulten claus. En aquest sentit, la present assignatura pretén aproximar als alumnes en relació als principals conceptes i estratègies vinculades a la gestió responsable en els empreses, i en concret, a aquelles pràctiques de responsabilitzat social pensades per millorar-ne el seu benestar.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit

Màrqueting digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La conducta de compra online (3152G02031)

L’assignatura CONDUCTA DE COMPRA ONLINE pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar les dimensions de la conducta de compra del consumidor en línia, el procés de decisió de compra i els seus determinants, la tipologia d'usuaris connectats i les mètriques de resultats (23), posant èmfasi en les principals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Comunicació i xarxes socials (3152G02032)

L’assignatura COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS pretén ensenyar als alumnes tècniques per a l’anàlisi de les eines de comunicació comercial basades en Internet i el seu caràcter decisiu per a l'empresa. Els alumnes coneixeran les principals xarxes socials i aprendran a escoltar i entendre quin paper poden jugar els diferents canals com; Twitter, Facebook, Linkedin... a les empreses.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Estudis de mercat per Internet (3152G02033)

L’assignatura ESTUDIS DE MERCAT PER INTERNET té com a objectiu global, establir de forma argumentada i crítica, quines son les metodologies d’investigació més convenients per abordar en cada situació. Analitzar processos d’investigació y comentar de forma argumentada el nivell d’adequació de les metodologies utilitzades. Identificar, en el cas d’una empresa, els elements rellevants per la presa de decisions. Argumentar l’exclusió d’aquells que no se’n consideren apropiats. Ser capaços de detectar fonts documentals per Internet, mitjans de comunicació, blogs o xarxes socials. Crear estratègies de seguiment sistematitzat de les variables que generen valor.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Disseny i desenvolupament de websites (3152G02034)

L’assignatura DISSENY I DESENVOLUPAMENT WEB pretén que els estudiants dominin l’estratègia i els processos per liderar un projecte digital com la creació de webs i botigues virtuals. Els estudiants faran anàlisi sobre les fórmules més avançades de disseny i desenvolupament de pàgines web amb enfocaments comercials segons el pla de màrqueting.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Llengua Xinesa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xinès mandarí III (3152G02020)

La asignatura de Chino Mandarín III del grado de Marketing pretende guiar al estudiante para que profundice en los contenidos relacionados con la vida cotidiana y, al mismo tiempo, pueda ya familiarizarse con situaciones básicas del ámbito de los negocios. De esta manera, el principal objetivo de la asignatura será aplicar los contenidos estudiados al campo laboral. Para ello, se desarrollarán las cuatro destrezas lingüísticas del alumno: la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre NDno definit
D 2segon semestre ESespanyol

M5+Requeriment llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès IV (3152G02017)

Aquest curs té un doble objectiu: la primera part del curs, es centra en una intensificació de la preparació de l'alumnat per l'examen de Cambridge, B2 o C1 d'acord al seu nivell. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, l'alumnat treballa les diferents parts de l'examen oficial, tractant continguts diversos d'actualitats com recursos energètics i canvi climàtic, gènere, aprenentatge de llengües i altres habilitats, etc. La segona part del curs tracta continguts del món del Business a través d'activitats diverses on l'alumnat posa en pràctica les habilitats assolides.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès
E 2segon semestre ENanglès

Xinès mandarí IV (3152G02021)

La asignatura de Chino Mandarín IV consolidará el aprendizaje de los conocimientos lingüísticos básicos del estudiante en el idioma chino para prepararlo para la comprensión correcta en la sociedad china y la comunicación verbal y escrita con ciudadanos chinos. Se trabajará la comprensión de información de textos escritos cortos y sencillos sobre temas relativos a los negocios. Se producirán textos escritos muy cortos y sencillos sobre temas relativos a los negocios. Reconocimiento del sistema fonológico y léxico básico para comprender expresiones orales básicas relativas al mundo del marketing y los negocios. Uso del sistema fonológico y léxico para producir expresiones orales básicas relativas al entorno concreto de los negocios. Redacción de textos cortos de 500 caracteres chinos.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre ESespanyol
D 2segon semestre CAcatalà

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3152G02035)

El Pràcticum és una assignatura de caràcter troncal, la seva realització suposa l’obtenció de 12 crèdits dins el Grau Màrqueting que correspon dins el pla d’estudis al 4art curs. Consisteix en la realització de pràctiques dins empreses o institucions del sector del màrqueting, realitzen tasques relacionades i adequades als estudis cursats. L’objectiu general de l’ assignatura de pràcticum és la presa de contacte i familiarització per part de l’alumne amb els aspectes pràctics dels coneixements i habilitats que sobre els diferents subsectors i activitats professionals del màrqueting que l’alumne ha anat adquirint al llarg del grau i així facilitar la seva integració laboral.

NDno definit 12 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Treball Final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Grau (3152G02036)

L’assignatura TREBALL DE FINAL DE GRAU DE MÀRQUETING pretén que l’estudiant consolidi la formació rebuda i que demostri la seva maduresa i capacitat resolutiva davant d’una problemàtica concreta. El Treball de Final de Grau pot ser una aplicació pràctica o una recerca empírica. Es tracta d’un estudi d’iniciació a la recerca. No és un simple treball de recollida sistemàtica de la informació o un assaig de dos o tres articles. L’assignatura presentarà eines per poder realitzar l’esmentat i compta amb la tutorització personalitzada.

NDno definit 15 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C 1primer semestre ESespanyol

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès (3152G02038)

L'assignatura de francès del Grau de Màrqueting és una assignatura optativa d'una durada d'un semestre. Al finalitzar la formació, l'estudiant en Màrqueting, obert a la globalització i a les trobades internacionals, haurà de ser capaç de: - Presentar-se personalment i professionalment. - Prendre contacte amb un homòleg per escrit i per oral. - Llegir i entendre un text curt. - Redactar un correu electrònic per contestar o posar-se en contacte. - Donar informacions per oral o escrit. Al nivell de les activitats desenvolupades, es prenguessin en compte les problemàtiques interculturals i la perspectiva de gènere. L'objectiu de les sessions (2h de classe amb 1h d'atenció personalitzada) és iniciar els estudiants en el món del mercat francòfon, des de una perspectiva tan cultural com lingüística.

OPoptativa 6 A 1primer semestre FRfrancès

Neuromàrqueting (3152G02040)

En esta asignatura se estudiará el origen y antecedentes del Neuromarketing, haciendo una revisión de conceptos clave. Se entenderá cómo funciona el cerebro y su relevancia en las motivaciones del consumidor en la toma de decisiones de compra a través de la activación sensorial, la conciencia y las emociones. Se analizarán y explicarán además, las técnicas del neuromarketing tales como el eye-tracking o la respuesta galvánica de la piel De forma general se hará un análisis sobre estudios, ejemplos y casos reales sobre de las: - características - técnicas - aplicabilidad - herramientas del Neuromarketing / Consumer Neuroscience / Sensorial- y Experiential Marketing

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Habilitats Directives i de Comunicació (3152G02043)

Esta asignatura pretende cubrir los aspectos fundamentales de las habilidades de gestión necesarias para dirigir equipos o compañías en el momento actual, de acuerdo con la literatura científica más relevante en psicología de las organizaciones y management.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Màrqueting Polític i electoral (3152G02048)

Marketing Político En esta asignatura se estudiará los principios y las aplicaciones del Marketing Político, haciendo una revisión de conceptos clave. Este curso sintetiza la investigación académica sobre marketing político, con teorías y ejemplos empíricos de todo el mundo. Busca explicar qué es el Marketing Político, mostrar cómo se usa en la práctica y estimular la reflexión sobre cómo se debe utilizar en el futuro De forma general se hará un análisis sobre estudios, ejemplos y casos reales sobre de las - características - técnicas - tácticas - aplicabilidad - herramientas del Marketing Político

OPoptativa 6 A 1primer semestre ENanglès

Emprenedoria (3152G02049)

Aquest curs proporcionarà una comprensió bàsica del procés emprenedor. Una autoavaluació integral ajudarà els estudiants a comprendre millor les seves pròpies aspiracions personals, i avaluar les seves habilitats i competències úniques. Els estudiants aprendran sobre l'avaluació d'oportunitat per a noves idees de risc, com dissenyar i idees de negoci de prova i buscar els millors recursos necessaris per iniciar una nova empresa.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Pràcticum II (3152G02050)

El Pràcticum és una assignatura de caràcter troncal, la seva realització suposa l’obtenció de 6 crèdits dins el Grau Màrqueting que correspon dins el pla d’estudis al 4art curs. Consisteix en la realització de pràctiques dins empreses o institucions del sector del màrqueting, realitzen tasques relacionades i adequades als estudis cursats. L’objectiu general de l’ assignatura de pràcticum és la presa de contacte i familiarització per part de l’alumne amb els aspectes pràctics dels coneixements i habilitats que sobre els diferents subsectors i activitats professionals del màrqueting que l’alumne ha anat adquirint al llarg del grau i així facilitar la seva integració laboral.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Integració de mercats (3152G02051)

Es tracta d’una assignatura on s’analitzen els efectes de la integració de mercats, principalment des d’una vessant econòmica i/o comercial, tot i que també sota altres perspectives com la de gènere. La integració de mercats és un dels fets més visibles del gran fenomen de la globalització i per tant és interessant i important entendre les circumstàncies que rodegen l’escenari comercial actual, agafant com exemple base el cas de la Unió Europea. L’objectiu del curs es dotar a l’alumne dels instruments necessaris que juntament amb altres assignatures cursades com Marketing Internacional li facin desenvolupar una adequada capacitat d’anàlisi per tal d’ajudar a l’empresa a competir eficientment venen productes i/o serveis en un mercat cada cop més gran, dinàmic i complex.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ESespanyol

Joc de Simulació en Màrqueting (3152G02052)

En aquesta assignatura els estudiants hauran d'adoptar decisions en el camp del màrqueting mitjançant l'ús d'un simulador. Per això se'ls ensenyarà el funcionament general i l'entorn en què es desenvolupa el simulador de màrqueting. Totes dues simulacions reprodueixen l'entorn de negoci d'unes empreses d'hardware i software que han de competir entre elles. S'han de prendre decisions relacionades amb la planificació, estratègia i variables operatives. S'haurà d'analitzar els resultats dels plans de màrqueting i analitzar l'evolució dels mercats. Hi ha dues modalitats de participació: la participació en grup, per tots aquells que ho considerin convenient, sent l'opció recomanada de seguiment. La participació individual, per tots aquells que per questions personals o professionals no puguin o vulguin realitzar la participació en grup. Cada modalitat utilitzarà un simulador diferent: Els participants en grup utilitzaran la simulació "Tech Company", mentre que els participants individuals utilitzaran la simulación "Innovatech". Per obtenir informació d'aquestes simulacions es pot acudir a aquest lloc web: http://www.companygame.com/Companygame-Simuladores-Negocio-Empresa.asp

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Informàtica aplicada al disseny multimèdia (3152G02055)

L’assignatura INFORMÀTICA APLICADA AL DISSENY MULTIMÈDIA pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar programes com PHOTOSHOP,ILLUSTRATOR i PREMIERE mitjançant pràctiques i exercicis proposats setmanalment.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Smart Cities: màrqueting i branding municipal (3152G02056)

L’assignatura SMART CITIES: MÀRQUETING I BRANDING MUNICIPAL té per objectiu oferir una nova visió a l’alumne de Grau en Màrqueting on les institucions publiques són una oportunitat per innovar i participar activament en la millora de la vida de la ciutadania. Aquesta assignatura pretén aprofitar els coneixements apresos en màrqueting digital, potenciant l’emprenedoria de projectes en el món de les ciutats intel·ligents, per oferir una experiència pràctica recolzada en eines de Desing Thinking i la metodologia Lean Start-up, a més de la participació activa d’invitats de rellevància en el món de les institucions públiques.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Llengua Xinesa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xinès mandarí IV (3152G02021)

La asignatura de Chino Mandarín IV consolidará el aprendizaje de los conocimientos lingüísticos básicos del estudiante en el idioma chino para prepararlo para la comprensión correcta en la sociedad china y la comunicación verbal y escrita con ciudadanos chinos. Se trabajará la comprensión de información de textos escritos cortos y sencillos sobre temas relativos a los negocios. Se producirán textos escritos muy cortos y sencillos sobre temas relativos a los negocios. Reconocimiento del sistema fonológico y léxico básico para comprender expresiones orales básicas relativas al mundo del marketing y los negocios. Uso del sistema fonológico y léxico para producir expresiones orales básicas relativas al entorno concreto de los negocios. Redacción de textos cortos de 500 caracteres chinos.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre ESespanyol
D 2segon semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.