Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Enginyeria Biomèdica

Formació Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 EB 1primer semestre
ER 1primer semestre

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 EB 2segon semestre
ER 2segon semestre

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 EB 2segon semestre
ER 2segon semestre

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 9 EB 1primer semestre
ER 1primer semestre

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

Bbàsica 6 EB 2segon semestre
ER 2segon semestre

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.

Bbàsica 9 EB 1primer semestre

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

Bbàsica 6 EB 2segon semestre

Anatomofisiologia 1 (3105G15001)

Fonaments de: Anatomia i fisiologia del cos humà. Sistemes: esquelètic-muscular. Nerviós. Endocrí. Cardiovascular. Limfàtic. Respiratori. Digestiu. Renal. Reproductor. Immunitari i sang.

Bbàsica 6 EB 1primer semestre

Suport al Diagnòstic i la Teràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'enginyeria biomèdica (3105G15003)

Introducció a l'enginyeria biomèdica centrada en la resolució dels problemes concrets d'enginyeria que es plantegen a l'àmbit de la medicina. Conèixer les seves aplicacions en el món sanitari tant des d’un punt de vista assistencial, recerca i innovació.

OBobligatòria 3 EB 2segon semestre

Anatomofisiologia 2 (3105G15004)

Complements de: Anatomia i fisiologia del cos humà. Complements de Sistemes: esquelètic-muscular. Nerviós. Endocrí. Cardiovascular. Limfàtic. Respiratori. Digestiu. Renal. Reproductor. Immunitari i sang.

OBobligatòria 3 EB 2segon semestre

Formació Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística (3105G00015)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria

Bbàsica 6 EB 1primer semestre

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.

OBobligatòria 9 EB 1primer semestre

Intel·ligència artificial (3105G07015)

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.

OBobligatòria 5 EB 2segon semestre

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges. Classificació d'imatges.

OBobligatòria 5 EB 2segon semestre

Electrònica i Instrumentació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria de circuits (3105G03012)

Anàlisi de Circuits Elèctrics Lineals

OBobligatòria 6 EB 1primer semestre

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

Criteris d'elecció i utilització de dispositius electrònics.

OBobligatòria 6 EB 1primer semestre

Electrònica analògica (3105G03022)

Electrònica Analògica.

OBobligatòria 6 EB 2segon semestre

Suport al Diagnòstic i la Teràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Imatges i senyals biomèdiques (3105G15005)

Fonaments de la generació de senyals en biomedicina i, en particular, de les que condueixen a imatges de suport al diagnòstic. Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 6 EB 2segon semestre

Mecànica i biomaterials (3105G15006)

Principis de la mecànica. Estàtica i cinemàtica del solid rígid. Concepte, contextualització i classificació dels biomaterials. Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 6 EB Aanual

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Biomecànica: cinètica, cinemàtica i fluids.

OBobligatòria 5 EB 2segon semestre

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Programació orientada a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 EB 2segon semestre

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades. Sistemes de Gestió de bases de dades.

OBobligatòria 9 EB 1primer semestre

Electrònica i Instrumentació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Instrumentació electrònica (3105G03023)

Equips i sistemes de mesura. Tractament del Senyal.

OBobligatòria 5 EB 1primer semestre

Sistemes robotitzats (3105G03028)

Morfologia d'un manipulador industrial. Sensors i actuadors. Sistemes de coordenades. Cinemàtica d'un manipulador. Programació i simulació de robots. Control i generació de trajectòries.

OBobligatòria 4 EB 2segon semestre

Desenvolupament de projectes d'electrònica (3105G03032)

Desenvolupament de projectes electrònics, des de les especificacions i disseny fins a la seva implementació.

OBobligatòria 4 EB 2segon semestre

Suport al Diagnòstic i la Teràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Disseny de dispositius d'assistència i teràpia (3105G15007)

Cicle de disseny de producte aplicat a casos de pròtesis, implants i dispositius mèdics. Comprendre el procés de disseny, les tècniques relacionades amb el mateix, i els components del cicle de vida del producte. Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 5 EB 1primer semestre

Equips de monitorització i diagnòstic (3105G15008)

Mesures, adquisició de senyals, processament de senyals bioelèctrics, característiques dels equips utilitzats per al diagnostic i monitorització. Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 6 EB 1primer semestre

Gestió intel·ligent de dades i coneixement mèdic (3105G15009)

Fonts de coneixement: historials existents, compartició de bases de dades, evidència mèdica. Gestió d'informació: fusió d’informació, elaboració d’indicadors, qualitat de la informació. Generació de coneixement: aprenentatge automàtic, mineria de dades, descoberta de coneixement, big data. Models poblacionals i personalitzats. Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 5 EB 1primer semestre

Anàlisi d'imatge mèdica per al diagnòstic (3105G15010)

Anàlisi d'imatge mèdica i aplicacions: pre-processat d'imatge (normalització, eliminació de soroll i bias field), mètodes de segmentació (formes actives, basats en atlas), mètodes de registre (rígid i no rigid). Desenvolupament y avaluació de sistemes de detecció (CADe), caracterització i diagnosi (CADx). Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 6 EB 2segon semestre

Modelització i control de sistemes biomèdics (3105G15011)

El cos humà, al igual que el d’altres essers vius i, en particular els mamífers, manté un funcionament i una homeòstasi estable, eficient i gairebé òptima davant les pertorbacions externes i internes mitjançant diferents sistemes biològics que van des de sistemes fisiològics a gran escala (sistemes nerviós, endocrí, immunitari, circulatòri, respiratori, etc.), al nivell cel·lular (regulació del creixement i la proliferació, reparació de danys en l'ADN, etc.) i al nivell sub-cel·lular (expressió gènica, síntesi de proteïnes, regulació dels metabòlits, etc.). En aquesta assignatura es donarà una perspectiva des de l’enginyeria de control, d’aquests mecanismes de retroalimentació o retroalimentació que permeten funcionar el cos humà. Des d’aquesta perspectiva, moltes malalties es poden veure com a conseqüència de un mal funcionament d’un o diversos d’aquests sistemes de control. Per exemple, la hipertensió és el resultat d’un mal funcionament del sistema de control de pressió arterial, o la diabetis és una fallada del sistema de control de glucosa a la sang. Així, el objectiu general del curs és proporcionar un enfocament d’enginyeria sobre el funcionament del cos humà i les malalties i el disseny de tractaments efectius utilitzant el modelatge matemàtic i els principis de l’enginyeria de control. En aquesta assignatura es pretén comprendre aquests sistemes de control. L’anàlisi del sistemes de control permetrà obtenir models matemàtics dels processos biològics, simular-los i dissenyar sistemes de control per recuperar l’homeostàsi. S’examinaran problemes de complexitat creixent i conceptes matemàtics com linealitat / no linealitat, resposta impulsional, transformades de Laplace i anàlisis i disseny de sistemes de control, sempre amb exemples provinents de la fisiologia humana. Un 15% de l’assignatura (Tema 2: Homeòstasi) serà impartida des del Departament de Ciències Mèdiques, que aportaran l’explicació mèdica dels sistemes de control per mantenir la homeòstasi que hi ha en el cos humà.

OBobligatòria 5 EB 2segon semestre

Gestió

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.

OBobligatòria 6 EB 2segon semestre

Suport al Diagnòstic i la Teràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes d'informació en àmbit sanitari (3105G15012)

Gestió i manipulació de la informació en l'àmbit de la salut. Conceptes bàsics de HIS, RIS, PACS, etc. Normatives y estàndards de l’àmbit. Implantació i integració de sistemes d’informació en l'àmbit biomèdic. Avaluació de les tecnologías biomèdiques. Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 4 EB 1primer semestre

Intervenció assistida i computaritzada (3105G15013)

Característiques de la robòtica mèdica i aplicacions. Principis del disseny de robots mèdics. Sensors, registre d'imatges i navegació. Control basat en visió i control basat en força. Tele-manipulació i comanipulació. Introducció a la robòtica intracorporal.

OBobligatòria 5 EB 1primer semestre

Gestió

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Regulació ético-legal en l'enginyeria biomèdica (3105G15014)

Ética i deontologia dels prefessionals del sector. Presentació de les normatives, regulacions i legislació en els àmbits nacional , europeu i internacional relacionats amb l'enginyeria biomèdica. Presentació de les rutes/tràmits administratives en funció dels àmbits d'aplicació. Estudi de casos pràctics. Representació de la Informació. Àlgebra de Boole. Portes lògiques. Sistemes combinacionals. Sistemes seqüencials. Sistemes lògics programables. Disseny d'un computador senzill. Introducció als sistemes operatius.

OBobligatòria 5 EB 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Seguretat i protecció de dades (3105G15015)

Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en sistemes opereratius. Seguretat en xarxes i serveis d'Internet. Altres aplicacions de la seguretat.

OPoptativa 5 EB 1primer semestre

Visió per computador (3105G15016)

Mètodes per la percepció visual: calibració de càmeres, primitives d'imatge, transformacions planes, el problema de la correspondència, estèreovisió, reconstrucció 3D.

OPoptativa 5 EB 1primer semestre

Neurociència i neuroimatge (3105G15019)

Neurociència i neuroimatge: fonaments de neurociència, principis de les tècniques modernes de neuroimatge, imatges estructurals i funcionals del cervell, neuroimatge de les malalties neurològiques i psiquiàtriques. Neuroimatge computacional: Anàlisi d'Imatges, morfometria i anàlisi de connectivitat, anàlisi espaciotemporal, modelatge cognitiu i models teòrics de la funció cerebral.

OPoptativa 5 EB 1primer semestre

Projecte d’ajut al diagnòstic per la imatge (3105G15020)

Projecte de desenvolupament d'un sistema complert d'ajuda al diagnóstic en imatge mèdica, desde la definició, requeriments, obtenció de dades, generació de ground truth, fins a l'avaluació passant per el desenvolpament dels algoritmes i la definició i implementació del prototip software per la seva instal.lació clínica.

OPoptativa 5 EB 2segon semestre

Neuroenginyeria biomèdica (3105G15022)

Enginyeria biomèdica centrada en el disseny i desenvolupament de dispositius i sistemes robòtics que poden ajudar a millorar la capacitat cognitiva i comunicativa, la salut i la capacitat física de les persones que pateixen malalties neurodegeneratives.

OPoptativa 5 EB 2segon semestre

Tècniques avançades d'intel·ligència artificial (3105G15024)

Es despleguen conceptes avançats de la IA en les àrees de sistemes recomanadors, sistemes multi-agent col·laboratius i competitius, aprenentatge automàtic en la era del big data i l’internet de les coses, raonament i modelització de la presa de decisions, i arquitectures cognitives

OPoptativa 5 EB 1primer semestre

Biofabricació (3105G15026)

Introducció a la biofabricació. Un dels enfocs més comuns de la biofabricació o bioimpressió implica la sembra de cèl·lules en entorns de porositat equivalent al existent en teixits vius. Les estructures biodegradables, biocompatibles i tridimensionals amb cèl·lules han de facilitar i promoure la regeneració de teixits. El procés de biofabricació comprèn, almenys, tres etapes diferents, la producció de les estructures, l'esterilització i la sembra de cèl·lules 3D.

OPoptativa 5 EB 2segon semestre

Pràctiques acadèmiques externes (3105G15030)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 J Aanual
S Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.