Portal de Govern Obert i de la Transparència

Pressupostos i comptabilitat

A través de la transparència en matèria econòmica, pressupostària i comptable, la Universitat de Girona vol proporcionar informació útil per a la presa de decisions i control de la gestió realitzada. La informació que es proporciona forma part de la comptabilitat pública, ordenada i sistematitzada d'acord amb un conjunt de normes, principis i tècniques comptables.

 Entre els objectius de la transparència en matèria pressupostària i comptable, destaquem els objectius de gestió (subministrar informació per a la presa de decisions, subministrar dades sobre la gestió i situació de la institució, determinar el cost i rendiment dels serveis públics), objectius de control (control des d'òrgans externs però també des de la pròpia institució) i objectius d'anàlisis i divulgació (informació i dades generals, tant pel sector públic com per la ciutadania).

Dins d'aquest apartat podem trobar la informació relativa al pressupost de la Universitat de Girona i la seva execució trimestral, els comptes anuals i les auditories de control financer de la institució.

El pressupost

El pressupost és la previsió de despeses i ingressos per a un any. Aquest s'aprova anualment pel Claustre, i permet a la institució establir prioritats i avaluar la consecució dels objectius. El pressupost es presenta com un document amb un triple caràcter: es tracta d'un document polític, ja que explicita els objectius de la institució per al proper any, és un document jurídic, i alhora , és un document comptable, on es registren totes les operacions econòmiques, seguint una estructura i normes comptables que permeten i faciliten l'execució, control i anàlisi.

En aquest apartat podem trobar el pressupost de la Universitat de Girona, tant en el seu format tradicional com el pressupost per programes.

 

 • Pressupost complert per l'any 2019 (pdf)
 • Edicte de publicació del pressupost (pdf)
 • Pressupost per programes 2019 (pdf)
 • Despeses segons classificació orgànico-funcional (pdf)
 • Pressupost del Consell Social (Accés)
 • Acord de la Generalitat de Catalunya pel qual s'autoritza la despesa màxima de personal (pdf)
 • Pressupost complert per l'any 2018 (pdf)
 • Edicte de publicació del pressupost (pdf)
 • Pressupost per programes 2018 (pdf) (Excel) (Accés)
 • Pressupost per programes 2018 Subprogrames (Accés)
 • Despeses segons classificació orgànico-funcional (pdf) (Excel) (Accés)
 • Pressupost del Consell Social (Accés)
 • Acord de la Generalitat de Catalunya pel qual s'autoritza la despesa màxima de personal (pdf)
 • Pressupost complert per l'any 2017 (pdf)
 • Edicte de publicació del pressupost (Accés)
 • Pressupost per programes 2017 (pdf) (Accés)
 • Despeses segons classificació orgànico-funcional (Accés)
 • Pressupost del Consell Social (Accés)
 • Acord de la Generalitat de Catalunya pel qual s'autoritza la despesa màxima de personal  (pdf)
 • Pressupost complet per l'any 2016 (pdf)
 • Edicte de publicació del pressupost (Accés)
 • Pressupost per programes 2016 (pdf) (Accés)
 • Despeses segons classificació orgànico-funcional (Accés)
 • Pressupost del Consell Social (Accés)
 • Pressupost complet per l'any 2015 (excel) (pdf)
 • Edicte publicació pressupost (Accés)
 • Pressupost per programes  (Accés)
 • Liquidació del pressupost per programes 2015 (pdf)
 • Despeses segons classificació orgànico-funcional (Accés)
 • Pressupost del Consell Social (Accés)

Darrera actualització 08/01/2019

El pressupost per programes

El pressupost per programes permet la classificació de les despeses per programes pressupostaris, mostra a quines finalitats es destinen els recursos públics i per tant permet visualitzar quines són les prioritats polítiques per a un exercici concret i quins resultats es volen assolir amb els recursos emprats. Per això, els programes pressupostaris són l’instrument a partir del qual s’explicita i formalitza la informació sobre els objectius i els resultats que es volen assolir amb els recursos públics.

Darrera actualització 08/01/2019

Programes pressupostaris  
Pressupost assignat
01/ Docència: Graus, Màsters, Doctorat i Formació contínua
7.164.936,00 €
02/ Recerca i Transferència de Coneixement
9.778.204,00 €
03/ Compromís Social 
349.463,00 €
04/ Comunitat universitària: Estudiants, Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d'Administració i Serveis (PAS)
70.313.818,00 €
05/ Societat
475.130,00 €
06/ Governança i Qualitat 
136.193,00 €
07/ Serveis, Campus i Gestió
7.816.776,00 €
08/ Promoció i Comunicació
1.079.200,00
Import total del pressupost per programes 2019
97.113.720,00 €

Els comptes anuals són un recull dels estats financers d'informació comptable. Estan integrats pel Balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. S'elaboren anualment i ens donen informació detallada sobre l'estat econòmic de la institució.

 • Comptes anuals per a l'exercici 2017 (Accés)
 • Comptes anuals per a l'exercici 2016 (Accés)
 • Comptes anuals per a l'exercici 2015 (Accés)
 • Comptes anuals per a l'exercici 2014 (Accés
 • Comptes anuals per a l'exercici 2013 (Accés)

Darrera actualització: 26/06/2018

Les auditories, en concret les auditories d'estats financers, és la revisió dels estats financers d'una institució en base a una sèrie de normes prèviament establertes, que donen com a resultat la publicació d'una opinió independent sobre si els estats financers són rellevants, precisos, complets i presentats amb justícia. 

Auditories de la Universitat de Girona

 • Informe d'Auditoria 2017 (Accés)
 • Informe d'Auditoria 2016 (Accés)
 • Informe d'Auditoria 2015 (Accés)
 • Informe d'Auditoria 2014 (Accés
 • Informe d'Auditoria 2013 (Accés)  

Auditories d'entitats i òrgans externs 

 • Informe de Fiscalització de les Universitats Públiques del Tribunal de Comptes per l'exercici 2012 (Accés)
 • Informe de Fiscalització de les Universitats Públiques del Tribunal de Comptes per l'exercici 2003 (Accés)
 • Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Exercici 2003 (Accés)
 • Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya  Exercici 1998 (Accés)
 • Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Contractació administrativa, exercicis 2004-2007 (Accés)
 • Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Despeses de Personal, Exercici 2013 (Accés)

Darrera actualització: 26/06/2018

L’execució del pressupost es pot definir com la realització de les despeses que són aprovades i la percepció dels ingressos previstos. La diferent naturalesa entre les despeses i els ingressos determina que s’hagi de parlar de dos procediments d’execució diferents. 

Quan es parla d’execució en l’estat de despeses del pressupost, es vol especificar tot el procediment necessari per formalitzar i realitzar les despeses habilitades en el pressupost. El mateix es pot dir en relació amb l’execució en l'estat d’ingressos del pressupost: es fa referència a la liquidació i la recaptació dels drets públics de caràcter pressupostari d’acord amb les normes jurídiques i procedimentals que els són d’aplicació.  

Així mateix, l’execució pressupostària comprèn també altres elements complementaris i afins al procés de realització de despeses i de percepció d’ingressos com la comptabilitat, el control, la liquidació i la rendició de comptes material, tal com ho preveu la normativa vigent

A l'apartat de dades obertes hi podreu trobar  l'execució trimestral del pressupost (Accés)  

Darrera actualització: 14/02/2019
Aquestes dades s'actualitzaran de forma trimestral.

En aquest apartat podeu consultar la liquidació pressupostària de cada exercici. El document inclou l'informe de gestió amb el desglossament dels romanents, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria.

 

Darrera actualització 26/06/2016

 

Per donar compliment a les obligacions que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, es van establir uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques per mesurar de forma uniforme el termini de pagament als proveïdors.

Les dades corresponents al període mitjà de pagament es calculen i publiquen mensualment al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia I Hisenda.

Darrera actualització: 21/03/2019