Facultat de Dret

Serveis

Secretaria Acadèmica

La Secretaria Acadèmica gestiona tots els tràmits administratius i acadèmics dels expedients dels estudiants.
S'informa i s'assessora sobre qualsevol qüestió o tràmit administratiu relacionat amb la matrícula, convalidacions i reconeixements de crèdits, avaluació curricular, convocatòria extraordinària, trasllat d'expedient i emissió de certificats, entre d'altres. Qualsevol gestió directa amb els coordinadors dels estudis també es tramita des de la secretaria.

Per horaris, telèfon i correu electrònic, consulteu l'apartat Informació acadèmica.

Oficina Auxiliar del Registre 
Una part de la Secretaria Acadèmica també fa funcions d'oficina de registre de la Facultat. 
Horaris:

 • D'octubre a maig:
  • matí: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.45 h
  • tarda: dimarts de 15.30 h a 16.30 h
 • Juny i setembre: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.45 h
 • Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.15 h
 • Agost, període de Nadal i Setmana Santa, romandrà sense servei.

Consulteu els horaris d'altres oficines de registre de la UdG

Secretaria Econòmica

La tasca principal de la Secretaria Econòmica és el control i la gestió dels diferents pressupostos que conformen l'Àrea d'Estudis (principalment els de les Facultats, departaments, instituts i càtedres). Des de la Secretaria Econòmica es gestionen els pagaments de qualsevol tipus de despesa que es pugui generar dins l'Àrea d'Estudis; pagaments relacionats amb els concursos de professorat, tesis doctorals, conferències i diversos actes que se celebrin a les Facultats, equipaments, etc.

Per a qualsevol consulta adreceu-vos a:

Tel.: 972 41 87 64
A/e: seconomica.dretieconomiques@udg.edu

Secretaria del Deganat 
El degà o degana és el màxim responsable acadèmic de la Facultat. Dirigeix i coordina les activitats que s'hi realitzen, convoca i presideix la Junta de Facultat i executa i fa complir els seus acords.

La Secretaria dóna suport a l'equip de Deganat (format pel degà/ana, vicedegans, secretari/a, coordinadors dels estudis i l'administrador/a del centre), gestiona les actualitzacions del web (excepte aspectes acadèmics) i penja al portal les activitats acadèmiques que els estudiants vulguin anunciar per tal que constin en la memòria d'activitats que es realitzen per cursos acadèmics.

Per a qualsevol consulta adreceu-vos a:

Tel.: 972 41 81 10
A/e: deg.dret@udg.edu

Secretaria Departament de Dret Privat i de Dret Públic

Els departaments aglutinen tot el professorat que dóna docència majoritàriament a les titulacions de la Facultat. A la Facultat hi ha dos Departaments: Dret Privat i Dret Públic.
Els temes relacionats amb els cursos de doctorats es gestionen des de la Secretaria dels departaments, especialment: informació, preinscripcions i matrícula. També informa sobre la localització del professorat (despatxos, horaris d'atenció, etc.) i sobre les activitats que es realitzen en el Departament. Es pot consultar aquesta informació a través de les cartelleres (secretaria i entrada de la Facultat) i del web.

Per a qualsevol consulta adreceu-vos a:

Departament de Dret Privat

Tel.: 972 41 81 38
A/e: secretaria.depdprivat@udg.edu
 

Departament de Dret Públic

Tel.: 972 41 81 30
A/e: secretaria.depdpublic@udg.edu

Espais 

Tots els espais poden ser llogats per persones i institucions alienes a la UdG. Les tarifes les aprova el Consell Social cada any, juntament amb el pressupost de la UdG.
Per a reserves cal emplenar el formulari disponible a la web, a l'apartat Reserva d'aules


Consergeria

El personal de la Consergeria desenvolupa la seva feina a l'entorn d'un ampli ventall d'activitats per donar atenció i suport a tothom. Estan situats a l'entrada de l'edifici.
Les seves tasques són molt variades; obrir i tancar l'edifici, atendre tota la comunitat universitària (professorat, estudiants, PAS i totes les persones que entren a la Facultat), col·locar aparells, atendre trucades telefòniques, enviar i repartir faxos i correspondència, recollir treballs pel professorat, penjar rètols, gestió de farmaciola, etc.

Horari:

 • D'octubre a maig: de dilluns a divendres de 7.45 h a 21.15 h
 • Juny i setembre: de dilluns a divendres de 7.45 h a 20.45 h
 • Juliol: de dilluns a divendres de 7.45 h a 19.15 h
 • Agost: durant els dies de vacances no obligatoris de 8.15 h a 13.45 h
 • Nadal, Setmana Santa i la resta del mes d'agost: tancat

Podeu adreçar-vos a:

Tel.: 972 41 81 00  - 972 41 98 20 - 630 981 240 (cap Consergeria)

A/e: consergeria.dretieconomiques@udg.edu

Secretaria Informàtica 
La tasca de la Secretaria Informàtica consisteix bàsicament a donar suport informàtic a tota la comunitat universitària de la Facultat de Dret (alumnes, professorat i personal d'administració i serveis) i a vetllar per al bon funcionament de tot el maquinari: servidors, ordinadors, impressores, etc.

Us hi podeu adreçar per a qualsevol dubte sobre el funcionament de l'ordinador i del programari que es troba a les aules, així com també per als altres serveis informàtics que es posen a la vostra disposició des de la Secretaria Informàtica.

Per a qualsevol consulta adreceu-vos a:

Tel.: 972 41 81 24
A/e: suport.dret@udg.edu

Reprografia 
Al Campus de Montilivi hi ha 2 locals de reprografia:

 • Als barracons (costat del Banc Santander). A banda de donar servei de reprografia també és el punt de venda de material d'oficina i llibres. Tel.: 972 418385
 • Al local de l'edifici P3 de l'Escola Politècnica Superior. Tel.: 972 418393
 • Horaris: de dilluns a dijous de 8.30 h a 19 h, i els divendres de 8.30 h a 18 h. L'horari pot variar per Nadal, Setmana Santa i a l'estiu.

A la Facultat de Dret, hi ha disponible 1 equip d'autoservei situat davant les aules informàtiques, al nivell 0.

 

Bar/Self Service

El Bar de la Facultat disposa d'un menú diari al migdia.

Situació: nivell 0
Horari: 

 • de dilluns a divendres, de 8h a 19h
 • l'horari varia per Nadal, Setmana Santa i a l'estiu