Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Dret

Pràctiques externes

Informació acadèmica

- Persona de contacte, gestió i coordinació: Carme Corominola
c.e. : practiquesempresa.dret@udg.edu  

Telèfon extern: 681187709  Intern: 5475

- Persona acadèmica responsable de les pràctiques dels graus: Esther Blay (Vicedegana)

APLICACIÓ DE GESTIÓ DE PRÀCTIQUES 

Les pràctiques externes curriculars són una assignatura als graus i màsters, consistents en una acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu:

 1. D'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica.
 2. D'apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit en què exercirà la seva activitat professional.
 3. Desenvolupar les competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.
 4. Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
 5. Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles.

A la Facultat de Dret les pràctiques externes són una assignatura obligatòria o optativa, depenent de a quin grau o màster ens referim.

Es tracta d’una assignatura obligatòria dins el pla d’estudis de Grau en Criminologia, Màster en Advocacia i Màster en Gestió Administrativa, i una assignatura optativa dins el pla d’estudis de Grau en Dret i Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració.

Abans de l'inici de l'estada de pràctiques caldrà estar matriculat en l'assignatura vinculada al corresponent pla d'estudis (comportarà complir els següents requisits acadèmics):

Grau en Dret:

 • És una assignatura optativa de 3 crèdits.
 • Les pràctiques tenen una durada d’entre 75 i 150 hores.
 • Per poder-se matricular caldrà que l'estudiant tingui superats 120 crèdits i compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura optativa.

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració:

 • És una assignatura optativa de 3 crèdits.
 • Les pràctiques són de 75 hores.
 • Per poder-se matricular caldrà que l'estudiant tingui superats 120 crèdits i compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura optativa.

Grau en Criminologia:

 • És una assignatura obligatòria de 4t curs de 4 crèdits.
 • Per matricular-se a l'assignatura de pràctiques cal matricular les assignatures de 4t que resten per acabar el grau (només es podria deixar el TFG per a un curs posterior).
 • Les pràctiques són de 120 hores, 100 hores presencials i 20 hores per l’elaboració de la memòria.

Màster en Advocacia:

 • És una assignatura obligatòria dividida en dos semestres, Pràctiques I de 16 crèdits, de 400 hores, i Pràctiques II de 14 crèdits, de 350 hores.
 • Per poder-se matricular caldrà que l'estudiant compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura obligatòria d’aquest Màster.
 • Encara que l'estudiant hagi contactat prèviament amb alguna empresa, totes les places s'hauran de tramitar a través de la plataforma de Gestió de les pràctiques i l'estudiant no podrà iniciar l'estada fins a la signatura del conveni de cooperació educativa pertinent i a la seva matrícula.

Màster en Gestió Administrativa:

 • És una assignatura obligatòria de 6 crèdits, i 150 hores de durada.
 • Per poder-se matricular caldrà que l'estudiant compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura obligatòria d’aquest màster.
 • Encara que l'estudiant hagi contactat prèviament amb alguna empresa, totes les places s'hauran de tramitar a través de la plataforma de Gestió de les pràctiques i l'estudiant no podrà iniciar l'estada fins a la signatura del conveni de cooperació educativa pertinent i a la seva matrícula.

La matrícula de les pràctiques s’haurà de formalitzar en el període ordinari de matrícula, juntament amb la resta d’assignatures, durant els períodes d’ampliació de matrícula o bé quan l’estudiant tingui assignada una pràctica.

Els mesos de maig i juny es duen a terme sessions informatives sobre les assignatures de pràctiques externes als graus en Dret, CPA i Criminologia per tal d’informar els estudiants interessats a cursar pràctiques el curs següent.

Amb l’inici del nou curs el procediment a seguir, per part dels estudiants, depèn dels estudis que estiguin cursant.

Al Grau en Criminologia es convoca tots els estudiants matriculats a pràctiques a una reunió informativa entre octubre i novembre en què es presenta el catàleg de places disponibles per aquell curs acadèmic, informant dels continguts i condicions de cadascuna de les pràctiques. En un formulari els estudiants escullen les pràctiques que desitgen cursar i aquestes s’assignen en funció del seu ordre de preferència i de l’expedient acadèmic dels estudiants. El mes de desembre es publica l’assignació definitiva de les places de pràctiques. A partir d’aquí, s’inicia el procés administratiu de signatura de convenis de pràctiques entre els estudiants, les entitats que els acullen i la Facultat per possibilitar que el mes de febrer o març s’iniciï la realització de les pràctiques.

Al Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració es presenten, a la reunió informativa dels mesos de maig/juny, les places disponibles pel curs següent. Les places s’assignen als estudiants interessats en funció del seu ordre de preferència i de l’expedient acadèmic. Els estudiants es poden matricular, així, amb una plaça ja preassignada. Per altra banda, durant el curs acadèmic arriben a la Facultat ofertes de pràctiques addicionals que es publiquen a l’aplicació de pràctiques; seguint el procediment estàndard descrit a continuació, els estudiants interessats hi poden optar, matriculant-se a l’assignatura de Pràctiques Externes fora dels períodes regulars de matrícula.

Al Grau en Dret, s’ofereix el catàleg de pràctiques a les oficines judicials i també les pràctiques que s’oferten seguint el procediment estàndard, conforme arriben les ofertes, a través de l’aplicació.

Procediment estàndard per la obtenció d’una plaça de pràctiques:

Totes les ofertes de pràctiques es tramitaran a través de l’aplicació de pràctiques en empreses, on s’aniran publicant cadascuna de les ofertes indicant el seu contingut formatiu, les competències associades i altres condicions de compliment. Els estudiants, havent penjat el seu currículum a l’aplicació, poden optar a les pràctiques del seu interès.

La selecció es pot realitzar directament per part de les empreses/entitats o bé realitzar-la a través de l’oficina de pràctiques.

Un cop l’estudiant tingui la plaça confirmada i concretada es genera un conveni i un projecte formatiu i s’envia a les parts per completar-ne la signatura digital. Es confirma que l’estudiant tingui la matrícula de l’assignatura i, realitzats aquests dos tràmits, es podrà iniciar la pràctica.

L’aplicació de pràctiques permet fer el seguiment i la traçabilitat de la pràctica per a cadascuna de les parts: empreses, estudiants i professors/tutors.

En el cas de pràctiques preassignades (pràctiques de catàleg a Criminologia i a Ciència Política i de l’Administració, pràctiques a oficines judicials a Dret), també caldrà gestionar la plaça mitjançant l’aplicació, i com en el cas estàndard, l'estudiant no podrà iniciar l'estada fins a la signatura de conveni de cooperació educativa pertinent i a la seva matricula.

Addicionalment als procediments d’assignació de pràctiques descrits, els estudiants, previ contacte amb la tècnica de pràctiques, poden proposar una plaça de pràctiques amb una entitat de la seva elecció; el responsable acadèmic de les pràctiques a la Facultat verificarà el contingut formatiu de la proposta i la seva adequació a les competències associades als estudis de què es tracti i, si s’escau, validarà la pràctica; es tracta de pràctiques de gestió pròpia que no surten a oferta pública però que igualment cal tramitar a través de l’aplicació.

Cal remarcar que no es poden realitzar les pràctiques si no s’ha signat el conveni de cooperació educativa i no s’ha matriculat l'assignatura.

Un cop realitzats els tràmits descrits, cal tenir present el següent:

1.- L'estudiant es posa en contacte amb el tutor de l'empesa i el tutor acadèmic per a concretar els detalls de la plaça assignada. En cas de modificar alguna dada respecte de la informació publicada a la proposta (ex. dates d'inici o finalització de l'estada), l'estudiant ho comunicarà per correu electrònic a practiquesempresa.dret@udg.edu .

2.- En cas de rebre ajut econòmic:

 • Han de cotitzar a la Seguretat Social, tal com s'estableix en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre i RDL 8/2014 de 4 de juliol (Bonificació 100% de les pràctiques curriculars)
 • Se’ls aplica la retenció del 2% en concepte de l'IRPF.

3.- L’ estudiant queda cobert per l’assegurança escolar; en cas d'estudiants majors de 28 anys s'haurà de contractar l'assegurança complementària quan es matricula l'assignatura.

4.- L'àmbit de cobertura de l'assegurança escolar és només dins el territori nacional. Quan es fa un viatge a l'estranger els estudiants han de contractar una pòlissa voluntària de mobilitat i  la targeta sanitària europea (assistència sanitària en països de la Comunitat Europea), o bé l'E-AND-4 si el desplaçament es fa a Andorra.

5.- L’estudiant s’haurà de posar en contacte amb el tutor de la Universitat per fer el seguiment i avaluació de les pràctiques.

6.- Redacció de la memòria per part de l’alumne i presentació al web de pràctiques. Aquest document ha d’incloure un breu resum de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Així mateix, també ha d’incloure la signatura del tutor de l’empresa i l’estudiant. La Facultat facilitarà a l’estudiant un guió de memòria.

7.- L’empresa o institució retorna al centre l’informe de valoració.

8.- El tutor de la Universitat de Girona avalua l’assignatura i la qualifica.

9.- L’avaluació constarà en forma de nota numèrica en les actes de l’assignatura de l’estudi corresponent.

10.- Amb l'objectiu d'anar millorant l'oferta d'empresa o institució, la Facultat de Dret elaborarà un informe intern de seguiment de l’estada, on es pot demanar a l’estudiant que respongui un qüestionari sobre l'aprofitament i condicions en què ha realitzat les pràctiques.

 

 • L’empresa proposa la seva oferta de places a través de la plataforma web de pràctiques en empresa.
 • Les ofertes es revisen per part del responsable acadèmic de pràctiques de la Facultat, tenint present les competències associades a les tasques proposades; si s’escau, les ofertes es validen des de la Facultat i es publiquen.
 • S’obre el termini d’assignació de places i els estudiants fan la selecció de les places a les que volen optar.

 • Es requereix una dedicació mínima a l’activitat professional que es tracti d’un any a temps complet o el corresponent, si és a mitja jornada, i que en el moment de presentar la sol·licitud encara estigui vigent el contracte laboral.
 • Cal presentar la sol·licitud que trobareu adjunta, degudament omplerta. Per fer-ho aneu a Tràmits del vostre expedient de "La meva UdG". Escolliu el tràmit  “Sol·licitud a l’administració” i escolliu el subtràmit de Pràctiques. A la sol·licitud cal adjuntar: Contracte de treball, vida laboral, certificat de tasques emès pel responsable de l’empresa, si escau, i una descripció del projecte de millora que es desenvoluparà com a memòria de pràctiques.
 • El responsable acadèmic del Deganat examinarà cada proposta, vetllant perquè les competències adquirides i la durada de les pràctiques siguin equiparables a les de l’assignatura de pràctiques.
 • En el cas que la sol·licitud sigui validada, i per tant acceptada, es procedirà a assignar un tutor de la Facultat i a formalitzar la matrícula de l’assignatura amb la Secretaria Acadèmica. 
 • El reconeixement es registrarà a l’aplicació de pràctiques.
 • L'estudiant presentarà la memòria, dins el calendari establert, que desenvolupa el projecte presentat a la sol·licitud.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.