Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Dret

Pràctiques externes

Informació acadèmica

Accés a l'aplicació de Gestió de les Pràctiques

Informació per a l'empresa / institució

Què són les pràctiques en empreses?

És l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu:

 1. d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica
 2. d'apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional
 3. desenvolupar les competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball
 4. contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
 5. reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles

Qui les pot realitzar?

Els estudiants matriculats en un estudi de la Facultat de Dret que tinguin superats 120 crèdits. Les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars i en els dos casos les competències a adquirir amb la realització de la pràctica han d'estar vinculades a la titulació.

En el cas de les pràctiques externes curriculars, abans de l'inici de l'estada, caldrà estar matriculat en l'assignatura vinculada al corresponent pla d'estudis (comportarà complir els següents requisits acadèmics):

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració:

 • És una assignatura optativa de 3 crèdits.
 • Les pràctiques són de 75 hores.
 • Per poder-se matricular caldrà que l'estudiant tingui superats 120 crèdits i compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura optativa.

Grau en Dret:

 • És una assignatura optativa de 3 crèdits.
 • Les pràctiques són de 75 hores.
 • Per poder-se matricular caldrà que l'estudiant tingui superats 120 crèdits i compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura optativa.

Grau en Criminologia:

 • És una assignatura obligatòria de 4t curs de 4 crèdits.
 • Per matricular-se a l'assignatura de pràctiques cal matricular les assignatures de 4rt que resten per acabar el grau (només es podria deixar el TFG per un curs posterior).
 • Les pràctiques són de 120 hores, 100 hores presencials i 20 hores de memòria.

Màster de l’Advocacia:

 • És assignatura obligatòria dividida en dos semestres, pràctiques I de 16 crèdits i Pràctiques II de 14 crèdits.
 • Per poder-se matricular caldrà que l'estudiant compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura obligatòria d’aquest Màster.
 • Encara que l'estudiant hagi contactat prèviament amb alguna empresa, totes les places s'hauran de tramitar a través de la plataforma de pràctiques en empreses i l'estudiant no podrà iniciar l'estada fins a la signatura de conveni de cooperació educativa pertinent i a la seva matricula.

Informació per a l'estudiant de grau i Màster de l'Advocacia

Què són les pràctiques externes acadèmiques?

És l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu:

 1. d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica
 2. d'apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional
 3. desenvolupar les competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball
 4. reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles

Qui les pot realitzar?

Els estudiants matriculats en un estudi de la Facultat de Dret que tinguin superats 120 crèdits. Les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars i en els dos casos les competències a adquirir amb la realització de la pràctica han d'estar vinculades a la titulació.

Com s’han de matricular?

Per poder-se matricular a les pràctiques del Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració i en el Grau en Dret, caldrà que l'estudiant tingui superats 120 crèdits i compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura optativa.

Per poder-se matricular a les pràctiques del Grau en Criminologia caldrà que l'estudiant tingui superats 120 crèdits i compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura obligatòria de 4t curs.

La matricula de les pràctiques dels Graus s’hauran de formalitzar en els períodes ordinaris de matricula, juntament amb la resta d’assignatures o durant el període d’ampliació de matricula del febrer (si han quedat places vacants).

Per poder-se matricular de les pràctiques del Màster de l’Advocacia caldrà que l'estudiant compleixi tots els requisits necessaris per matricular una assignatura obligatòria d’aquest Màster.

La matricula de les pràctiques del Màster de l’Advocacia s’haurà de formalitzar en els períodes establerts per la matricula d’aquest Màster, juntament amb la resta d’assignatures.

Descripció de les pràctiques

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració:

 • És una assignatura optativa de 3 crèdits.
 • Les pràctiques són de 75 hores.

Grau en Dret:

 • És una assignatura optativa de 3 crèdits.
 • Les pràctiques són de 75 hores.

Grau en Criminologia:

 • És una assignatura obligatòria de 4t curs de 4 crèdits.
 • Les pràctiques són de 120 hores, 100 hores presencials i 20 hores de memòria.

Màster de l’Advocacia:

 • És assignatura obligatòria dividida en dos semestres, pràctiques I de 16 crèdits i Pràctiques II de 14 crèdits.

Encara que l'estudiant hagi contactat prèviament amb alguna empresa, totes les places s'hauran de tramitar a través de la plataforma de pràctiques en empreses i l'estudiant no podrà iniciar l'estada fins a la signatura de conveni de cooperació educativa pertinent i a la seva matricula. Els interessats en realitzar pràctiques en empreses s'hauran d'acollir obligatòriament a les convocatòries que la Facultat de Dret farà públiques.

Procediments

 • L’empresa proposa la seva oferta de places a través de la plataforma web de pràctiques en empresa.
 • Les ofertes es validen des de la Facultat i es publiquen.
 • S’obre el termini d’assignació de places i els estudiants fan la selecció de les places a les que volen optar.

Què cal fer per a sol·licitar una plaça

 1. L’estudiant rep un correu de la Facultat on s’informa dels terminis de la convocatòria vigent.
 2. Per a consultar les places proposades per les empreses i el Deganat només cal entrar a l'adreça web i identificar-se amb el mateix codi i password que té per accedir a la Meva UdG.
 3. L’estudiant s’inscriu com a candidat a les places a les que vol optar.
 4. L'empresa o institució pot establir el seu propi criteri d'avaluació i si escau, fer una entrevista als candidats.
 5. La Facultat de Dret selecciona els estudiants que opten a la plaça segons l'expedient acadèmic i els requisits sol·licitats
 6. La Facultat assigna un candidat a cada plaça disponible, intentant satisfer al màxim les prioritats de candidats i empreses.
 7. L’estudiant pot consultar a l’aplicació web la plaça assignada.

Passos a seguir una vegada es té una plaça assignada

Una vegada acordades les pràctiques s’inicien els tràmits per a formalitzar el conveni de cooperació educativa individual i projecte formatiu.

1. L'estudiant es posa en contacte amb el tutor de l'empesa i el tutor acadèmic per a concretar els detalls de la plaça assignada. En cas de modificar alguna dada respecte a la informació publicada a la proposta (p. ex. dates d'inici i finalització de l'estada), l'estudiant ho comunicarà per correu electrònic practiquesempresa.dret@udg.edu

2 .En cas de rebre ajut econòmic:

 • Han de cotitzar a la Seguretat Social , tal i com s'estableix en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre.
 • Se’ls aplica la retenció en concepte de l'IRPF.

3. Mitjançant l’estudiant, el centre lliurarà a l’empresa: el conveni de cooperació educativa (tres còpies), el projecte formatiu (tres copies) i l’informe de valoració de les pràctiques (un exemplar). L’estudiant retorna al centre la documentació signada per l’empresa.

4. L’ estudiant queda cobert per l’ assegurança escolar  , en cas d'estudiants majors de 28 anys s'haurà de contractar l'assegurança complementària quant matricula l'assignatura.

5. L'àmbit de cobertura de l'assegurança escolar és només dins el territori nacional. Quan es fa un viatge a l'estranger els estudiants han de contractar una pòlissa voluntària de mobilitat i  la targeta sanitària europea (assistència sanitària en països de la Comunitat Europea), o bé l'E-AND-4 si el desplaçament es fa a Andorra.

Cal remarcar que no es poden realitzar les pràctiques si no s’ha signat el Conveni de Cooperació Educativa i no s’ha matriculat.

6. Redacció de la memòria per part de l’alumne i entrega del document al centre docent. Aquest document ha d’incloure un breu resum de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Així mateix, també ha d’incloure la signatura del tutor de l’empresa. La FD facilitarà a l’estudiant un guió de memòria.

7. L’empresa o institució retorna al centre l’informe de valoració.

8. El tutor de la Universitat de Girona avalua l’assignatura i la qualifica.

9. L’avaluació serà amb nota numèrica en les pràctiques externes curriculars i amb avaluació apte/no apte en les extracurriculars.

10. Amb l'objectiu d'anar millorant l'oferta d'empresa o institució, la Facultat de Dret elaborarà un informe intern de seguiment de l’estada on  es demanarà a l'alumne que respongui un qüestionari sobre l'aprofitament i condicions en què ha realitzat les pràctiques.

Què ha de fer l'estudiant durant les pràctiques

Conèixer i complir el pla de treball previst seguint les indicacions del tutor en l’empresa entitat o institució pública o privada col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.

 • Complir la normativa vigent relativa a pràctiques curriculars de la UdG.
 • Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l’activitat, comunicar-li i informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa.
 • Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.
 • Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada.
 • Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa col·laboradora.
 • Desenvolupar el pla de pràctiques i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de col·laboració establertes.
 • Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa entitat o institució pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i la UdG.
 • Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’empresa entitat o institució pública o privada col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la UdG.

Passos a seguir per a la presentació i avaluació de la memòria

Presentació de la memòria

 • Abans de la data límit establerta en el calendari de pràctiques de la Facultat per a cada curs acadèmic, l’estudiant haurà de presentar la memòria de l’estada al centre.
 • S’ha de tenir en compte que segons el semestre de matricula de l’assignatura de Pràctiques en Empreses varia la convocatòria de presentació de la memòria (febrer, juny i setembre).
 • També caldrà adjuntar l’imprès de valoració de les pràctiques realitzades per part de l’estudiant.
 • Format orientatiu de la memòria de Pràctiques en empresa:
 • En el moment de lliurar la memòria al centre, aquesta ha de portar el vistiplau i signatura  del tutor de l'empresa.

Avaluació de la memòria

La qualificació serà numèrica (1 al 10) i es valorarà:

 • Informe emès per l’empresa valorant qualitativament l’adaptació de l’estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat (en funció dels coneixements necessaris i les dificultats trobades) (50%, per part del tutor d’empresa, o tutor acadèmic, en el cas que les pràctiques es realitzin a la UdG).
 • Memòria i valoració final de les pràctiques realitzades i competències assolides per l’estudiant durant l’estada a l’empresa a partir de la memòria presentada (50%, per part del tutor acadèmic en base als models d’informe existents).
 • La Vicedegà  de Relacions amb l’Exterior, responsable de l’assignatura Pràctiques en empreses dels estudis de la Facultat, recollirà els informes de qualificacions dels tutor de les empreses i dels tutors acadèmics i el coordinador de cada grau entrarà la qualificació final a l’acta.

ddd

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.