Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Dret

Tràmits

Informació sobre tràmits acadèmics i administratius

La UdG posa a disposició dels estudiants un seguit de tràmits electrònics. S'hi pot accedir a través de la intranet "La meva UdG".

El catàleg de tràmits electrònics, que es realitzen íntegrament en línia, es va ampliant progressivament per cobrir el màxim possible de gestions academicoadministratives. Actualment des de l'apartat de tràmits de l'expedient personal de cada estudiant es pot optar a demanar: Anul·lació de convocatòria d'una assignatura, anul·lació global de matrícula, Certificat de notes (CAP), Certificat substitutori del títol, Comunicació i/o modificació de dades bancàries, preparació de documentació per a la legalització, reconeixement de crèdits, demanar el títol i SET i/o còpia electrònica, demanar la tramesa del títol a un consulat o ambaixada.

Per als tràmits que encara no estan disponibles telemàticament cal consultar com es realitza el tràmit  a la Facultat i seguir les pautes que s'expliquen.

Més informació sobre tràmits electrònics

Tràmits específics de l’Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques

Ets estudiant d'una altra Universitat, Facultat, o fins i tot de la nostra Facultat, i vols canviar d'estudis? Preveus que entre el teu estudi i el que vols accedir hi poden haver un mínim de 30 crèdits convalidats, en el moment de presentar la sol·licitud?

Si és així, pots demanar trasllat directe. 

Per al curs 2021/2022 oferim dues places a cadascun dels graus de la Facultat (Ciències Polítiques i de l'Administració - Criminologia - Dret) per a estudiants provinents d'estudis espanyols i dues places per a estudiants d'estudis estrangers. A les dobles titulacions no s'ofereixen places.

El termini per demanar aquest trasllat és del 15 al 30 d'abril de 2021.

Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran telemàticament a través d'un formulari específic que trobareu, juntament amb el procediment i la normativa, al següent enllaç; 

https://www.udg.edu/ca/estudia/acces/acces-a-graus/per-trasllat-dexpedient 

 

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses es notificarà a través de la pàgina web de la Facultat com a màxim el 31 de maig.

Ets estudiant de la Facultat d'un grau i vols canviar d'estudis a la mateixa Facultat? 

Si és així, pots demanar canvi d'estudi. ​És un trasllat entre estudis de grau amb trajectòria curricular comuna que comparteixin a primer curs un mínim de 30 crèdits. Els estudiants han d'haver superat tots els crèdits de primer curs que comparteixen ambdós estudis.

Per al curs 2021/2022 oferim:

Places: Dues a cadascun dels graus de la Facultat (Ciències Polítiques i de l'Administració - Criminologia - Dret). A les dobles titulacions no s'ofereixen places.

Termini de sol·licitud i documentació a presentar:  Del 15 al 30 de juny de 2021.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través de tràmits del propi expedient. Cal que aneu a l'expedient de "La meva UdG " , busqueu l'apartat Tràmits i cerqueu el de "Canvi d'estudi" i allà seguiu les indicacions.

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses, que es farà un cop tancades les actes, serà conjunta i no es faran notificacions personals, havent de consultar-ho directament les persones interessades. La resolució es farà pública el 8 de juliol a la intranet de la Facultat (meva UdG notícies).

Si la resolució és positiva, la Secretaria Acadèmica procedirà a tancar l’expedient sortint i obrirà el del nou estudi per tal de fer la matrícula correctament en el període que correspongui. S’aplicaran el preus acadèmics vigents en concepte de trasllat d'expedient, estudi d'expedient acadèmic (si escau) i matrícula de crèdits reconeguts.

Ets estudiant d'un doble grau i vols deixar un dels dos estudis? 

Els estudiants de doble grau que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble titulació només cal que presentin una sol·licitud i es farà efectiu aquest abandonament d'un dels dos estudis.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 al 30 de juny de 2021.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través de tràmits del propi expedient. Cal que aneu a l'expedient de "La meva UdG ", busqueu l'apartat Tràmits, cerqueu el de "Abandonament de doble titulació" i seguiu les indicacions.

Abans de la matrícula es procedirà a fer el tancament d'expedient de la doble titulació i a activar el grau al qual es vol continuar; d'aquesta ja es podran matricular d'un únic estudi.

Els estudiants que estan a punt de finalitzar els estudis poden demanar l'avaluació anticipada per finalització d'estudis, o sigui, poden demanar avançar la convocatòria de juny a febrer i així acabar abans.

PER DEMANAR NOMÉS EL TFG: Poden demanar avançar el TFG a la convocatòria de febrer aquells estudiants que ho tinguin tot matriculat per finalitzar els estudis i que totes les assignatures matriculades tinguin convocatòria de febrer. 

PER A LA RESTA D'ASSIGNATURES:

Si tens 30 o menys crèdits pendents per finalitzar els estudis i vols avançar les convocatòries de juny a febrer, ho has de sol.licitar dins aquest termini.

Per poder sol·licitar aquest avançament de convocatòria caldrà haver-se matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis, inclosos els crèdits de reconeixement. Les assignatures les quals es demani avançar convocatòria han d'haver estat matriculades a la convocatòria anterior i no superades, amb excepció del TFG i de les pràctiques externes.

El termini per demanar convocatòria extraordinària és del 18 al 23 de novembre de 2020.

*Cal tenir en compte que un cop presentada la sol·licitud, no es pot tirar enrere i tornar a la convocatòria normal.

Passos a seguir per demanar la convocatòria extraordinària:

Els estudiants que vulguin avançar la convocatòria d'alguna assignatura per poder finalitzar abans els estudis poden iniciar el tràmit dins el període establert,.

Cal anar a l'apartat Tràmits del vostre expedient i buscar el tràmit "Sol·licitud a l'administració", un cop a dins escolliu com a àmbit de la sol·licitud "Avaluació i qualificació" i allà exposar que es demana la convocatòria extraordinària i especificar de quina o quines assignatures.

Si es concedeix la convocatòria extraordinària, la Secretaria Acadèmica comunicarà als professors responsables de les assignatures afectades la relació d’estudiants que hagin sol·licitat l’avaluació anticipada i n’informarà als coordinadors dels estudis.

L’avaluació anticipada consistirà en l’avaluació única definida en el disseny de l’assignatura. Els resultats de l’avaluació, les reclamacions i les revisions es regiran pel que s’estableix per a la resta d’avaluacions.

La Facultat de Dret ha aprovat en Comissió de Govern, sessió 6/2020 de 8 de juliol de 2020, el reglament i els terminis per demanar Avaluació única.

En quant als terminis s'indica que per aquelles assignatures que la docència es fa al llarg de tot el semestre s’estableix que es podrà demanar avaluació única fins a 10 dies naturals abans que finalitzi la docència del quadrimestre.

Per a les assignatures, com per exemple les optatives, que concentren la docència en un període més curt s’estableix que es podrà demanar avaluació única fins a 10 dies naturals abans que finalitzi la docència de la pròpia assignatura.

Com se sol·licita?

Podeu demanar l'avaluació única telemàticament des del vostre expedient de La meva UdG. Heu d'anar a l’apartat Tràmits i buscar el tràmit "Sol·licitud a l'administració" on heu d'escollir l'àmbit Avaluació única, explicant el motiu pel qual ho necessiteu i indicant per a quines assignatures demaneu aquesta avaluació única. Cal adjuntar la documentació justificativa per la qual es demana aquest tipus d’avaluació.

Un cop valorada la vostra sol·licitud es procedirà a acceptar-la o denegar-la tal com marca la normativa.

 

Els estudiants podran sol·licitar la compensació d’una única assignatura suspesa per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants que reuneixin els següents requisits:

  • L'assignatura ha hagut d'estar qualificada com a mínim amb un 4 en alguna de les convocatòries.
  • Excepcionalment, en el cas que la mediana de l’assignatura en el curs en què es demana la compensació sigui inferior a 4, es podrà concedir la compensació si la qualificació obtinguda és igual o superior a la mediana.
  • S’ha d’estar matriculat del TFG o el TFM per poder sol·licitar la compensació d’una assignatura suspesa.
  • El TFG, el TFM i les assignatures de llengua estrangera acreditadores del nivell exigit de tercera llengua en el pla d’estudis no es poden compensar. 

Si es compleixen aquestes condicions establertes a la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, la sol·licitud de compensació es concedirà automàticament.

L’assignatura es qualificarà com a compensada i tindrà un valor numèric de 5,0.

Passos a seguir per demanar la compensació:

Els estudiants que sàpiguen la nota en ferm (l'acta ha d'estar tancada), poden iniciar el tràmit.

Cal anar a l'apartat Tràmits del vostre expedient de La meva UdG i buscar el tràmit "Compensació d'una assignatura", només cal seguir les indicacions de l'aplicació.

Si es concedeix la compensació, automàticament s'incorporarà en l'expedient acadèmic de l'estudiant la qualificació de Compensada que tindrà un valor numèric de 5.

Si amb aquesta compensació es finalitzen els estudis, la Secretaria Acadèmica procedirà, d'ofici, a fer la revisió de l'expedient per títol (vegeu tràmit corresponent).

Quan un grup està ple de les assignatures bàsiques i obligatòries només en casos justificats es pot sol·licitar canvi de grup. Pel que fa a les optatives quan s’omplen no s’amplien places.

Cal demanar el canvi de grup a través d'una sol·licitud que s'ha de presentar telemàticament des de La meva UdG, apartat Tràmits - Sol·licituds a l'administració (àmbit "Canvi de grup"). 

Termini de presentació de sol·licituds:

Estudiants ja matriculats en cursos anteriors al mateix grau: Es podrà demanar canvi de grup fins a 7 dies hàbils a partir de l'endemà d'iniciar-se el curs acadèmic (14 de setembre).

Estudiants de nou ingrés al grau: Es podrà demanar canvi de grup fins a 7 dies hàbils a partir de l'endemà d'iniciar-se el curs acadèmic (28 de setembre). Si un estudiant inicia el curs posteriorment atès que li han donat plaça per preinscripció més tard, tindrà 7 dies hàbils a partir de l'endemà de fer-se efectiva la seva matrícula.

Només s'acceptaran canvis de grup fora d'aquests terminis sempre que la causa que motivi el canvi de grup s'hagi originat a posteriori.

Pel canvi de grup s'aplica el Reglament de la Facultat de Dret de canvi de grup de les assignatures matriculades aprovat per Comissió de Govern 4/2019 de 13.06.2019

Els estudiants que tinguin ensenyaments universitaris oficials previs, de la UdG o d’altres universitats, poden demanar la convalidació o reconeixement d'aquests per incorporar-los a l’expedient acadèmic.

Cal presentar la sol·licitud, que trobareu adjunta, degudament omplerta i signada juntament amb tota la documentació requerida.

Per presentar-la cal que aneu a l'apartat Tràmits del vostre expedient i busqueu el tràmit que es diu "Sol·licitud a l'administració", un cop a dins escolliu com a àmbit "Reconeixement de crèdits" i allà podreu adjuntar la vostra sol·licitud.

La resolució s'enviarà per notificació electrònica.

L'article 3.2 de les Normes de permanència i progressió en els estudis de grau, especifica que els estudiants de grau disposen de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura.

L'article 3.2 de la Normativa de permanència en els estudis de màster universitari a la Universitat de Girona, especifica que els estudiants de màster disposen de dues convocatòries de qualificació per superar cada assignatura.

En cas que l'estudiant no superi l'assignatura en les convocatòries que disposa podrà sol·licitar una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol·licitud.

Cal presentar la sol·licitud, que trobareu adjunta, degudament omplerta i signada.

Per presentar-la cal que aneu a l'apartat Tràmits del vostre expedient i busqueu el tràmit que es diu "Sol·licitud a l'administració", un cop a dins escolliu com a àmbit "Convocatòria de gràcia" i allà podreu adjuntar la vostra sol·licitud.

La resolució s'enviarà per notificació electrònica.

Els estudiants no es podran matricular fins a rebre la resolució.

1. PER A ESTUDIS DE GRAU:

La Secretaria Acadèmica, periòdicament, treu un llistat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis i revisa l'expedient per comprovar que tot està correcte.
Els expedients finalitzats des de mitjans de juny en endavant no es revisaran fins a finals de setembre.

Després de comprovar que es reuneixen tots els requisits per sol·licitar el títol es procedeix al tancament de l’expedient acadèmic per finalització d’estudis i es genera una notificació electrònica conforme ja es pot sol·licitar telemàticament el títol i el suplement europeu al títol (SET).

Per fer-ho cal accedir a l’apartat de Tràmits de La meva UdG i cercar el tràmit "Sol·licitud de títol acadèmic i suplement europeu al títol". Tot el tràmit es fa electrònicament, fins i tot el pagament.

Si tenim informada alguna exempció o bonificació, automàticament s’aplicarà. Si en teniu alguna que no tinguem informada, abans de demanar el títol cal fer-la arribar a la Secretaria per tal que es pugui aplicar la bonificació.

El comprovant del títol es genera en català, castellà i anglès. Quan estigui fet rebreu un correu de confirmació (no sol trigar més que uns breus minuts encara que el procés es podria allargar unes hores).
Aquest document el tindreu a la vostra disposició i el podreu imprimir tantes vegades com vulgueu i sempre que el necessiteu, des del vostre expedient o des de la Seu electrònica de la UdG.

Quan arribi el títol i el SET a la UdG, la Secció de Títols serà la responsable de comunicar-vos, via notificació electrònica, que podeu passar a recollir-lo i el procediment per fer-ho. 

 

2. PER A ESTUDIS DE DIPLOMATURA I LLICENCIATURA:

Quan l'estudiant finalitza els seus estudis ha de presentar una sol·licitud de títol a la Secretaria Acadèmica de la Facultat i fer el pagament de la taxa corresponent. Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar el DNI o passaport vigent.

Cal que ompliu la sol·licitud a l'ordinador. No s'accepta escrita a mà.
Per avançar temps i no fer dos viatges, empleneu la sol·licitud a l'ordinador i envieu-la escanejada a l’adreça secretaria.dretieconomiques@udg.edu, juntament amb el DNI vigent.

Un cop presentada la sol·licitud, la Secretaria Acadèmica revisarà el vostre expedient per comprovar que tot està correcte. Si no hi ha cap inconvenient i després de comprovar que es reuneixen tots els requisits, us enviarem un correu electrònic (a l'adreça informada a la sol·licitud) amb l’imprès de pagament de la taxa que marca la Generalitat. Un cop abonat l’import corresponent, la Secretaria expedirà el resguard del títol, que acredita la condició de titulat/da a tots els efectes, mentre no es disposi del títol definitiu.

Caldrà personar-se a la Secretaria per recollir el resguard del títol i entregar la sol·licitud original signada i el comprovant de pagament de la taxa.

Si l’estudiant no pot venir personalment pot autoritzar a qualsevol persona a fer aquest tràmit. En l'autorització ha de constar-hi el que es demana i acompanyar-la de fotocòpia del DNI de l’estudiant i de la persona autoritzada.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.