Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Comptabilitat i Finances

Grau en Comptabilitat i Finances

Curs 2019-2020

El grau de Comptabilitat i Finances capacita tant per a l'exercici lliure d'un ampli ventall de professions empresarials i econòmiques com per al treball a l'empresa i a l'Administració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comptabilitat i Finances
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Comptabilitat i Finances per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )

Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
140
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb interès en la gestió i direcció de les diverses àrees empresarials encaixa en el perfil del grau de Comptabilitat i Finances. Recomanem que l'optativitat del batxillerat o la formació professional s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant per a la gestió financera i comptable de l’empresa, amb un perfil professionalitzador. També l’instruirà perquè sigui capaç de contextualitzar els principals reptes vinculats a la gestió de les diferents àrees funcionals de l’empresa.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d'aquesta titulació són: assessoria i gestió d'empreses –especialment en les àrees funcionals de comptabilitat i finances–, auditoria, consultoria i intermediació financera, i control financer i de gestió.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Instruments d'anàlisi 24.00 crèdits
Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial 24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010) BBàsica 6.00 SSemestral
Introducció a l'economia   Introducción a la Economía   Introduction to Economics (3107G00012) BBàsica 12.00 AAnual
Història econòmica   Historia económica   Economic history (3107G02007) BBàsica 6.00 SSemestral
Comptabilitat 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G02063) OBObligatòria 12.00 AAnual
Instruments d'anàlisi 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estadística   Estadística   Statistics (3107G02002) BBàsica 6.00 SSemestral
Matemàtiques financeres   Matemáticas financieras   Financial mathematics (3107G02005) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011) BBàsica 6.00 SSemestral
Economia espanyola i mundial   Economía española y mundial   Spanish and world economy (3107G02009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Finances 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teoria econòmica financera   Teoría económica financiera   Economic financial theory (3107G02011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comptabilitat 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G02070) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G02071) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Dret empresarial 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció al dret   Introducción al derecho   Introduction to law (3107G00008) BBàsica 6.00 SSemestral
Dret mercantil   Derecho mercantil   Comercial law (3107G00023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Altres àrees de gestió d'empresa 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gestió comercial   Gestión comercial   Marketing management (3107G02025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Finances 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gestió financera I   Gestión financiera I   Financial management I (3107G02012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Mercats financers   Mercados financieros   Financial markets (3107G02013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió financera II   Gestión financiera II   Financial management II (3107G02015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comptabilitat 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G02069) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comptabilitat de societats   Contabilidad de sociedades   Corporate accounting (3107G02075) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Dret empresarial 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret laboral   Derecho laboral   Labour Law (3107G02023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fiscalitat de l'empresa   Fiscalidad de la empresa   Business and taxation (3107G02024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Altres àrees de gestió d'empresa 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gestió d’operacions i serveis   Gestión de operaciones y servicios   Operations and service management (3107G02026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió de recursos humans   Gestión de Recursos Humanos   Human resource management (3107G02027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Itineraris d'optativitat 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Auditoria   Auditoria   Auditing (3107G00025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Aspectes teòrics de la comptabilitat   Aspectos teóricos de la contabilidad   Theoretical aspects of accountancy (3107G00061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Normativa comptable internacional   Normativa contable internacional   International accounting standards (3107G00028) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat i fiscalitat   Contabilidad i fiscalidad   Accounting and taxation (3107G00029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions   Métodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones   Quantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comerç exterior   Comercio exterior   International business (3107G00034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de PIME   Gestión de PYME   SME Management (3107G00035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa   Análisis estratégico aplicado a la empresa   Business Strategical Analysis (3107G00036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història industrial   Historia industrial   Industrial History (3107G00054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Control de gestió   Control de gestión   Management control (3107G02030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió bancària   Gestión bancaria   Financial institucions management (3107G02031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Instruments derivats: futurs i opcions   Instrumentos derivados: futuros y opciones   Derivatives: futures and options (3107G02032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi econòmic financer   Análisis económico financiero   Economic and financial analysis (3107G02033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Seguretat social   Seguridad social   Social security (3107G02034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3107G02035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Comunicació financera   Comunicación financiera   Financial communication (3107G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Empresa i conciliació   Empresa y conciliación   Enterprise and conciliation (3107G02043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
El funcionament del mercat interior   El funcionamiento del mercado interior   Management of the internal market (3107G02044) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045) OPOptativa 6.00 SSemestral
Decisions estratègiques i mercats   Decisiones estratégicas y mercados   Strategies and markets (3107G02048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Entorn macroeconòmic del sistema financer   Entorno macroeconómico del sistema financiero   The macroeconomic context of financial system (3107G02049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de projectes   Gestión de proyectos   Project management (3107G02055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Habilitats directives   Habilidades directivas   Management Skills (3107G02056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques de comerç electrònic   Técnicas de comercio electrónico   Electronic commerce (3107G02057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G02058) OPOptativa 12.00 SSemestral
Temes d'actualitat econòmica   Temas de actualidad económica   Current economic topics (3107G02061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anàlisi sectorial aplicada   Análisis sectorial aplicado   Applied sectoral analysis (3107G00063) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret bancari   Derecho bancario   Banking law (3107G02066) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G02067) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G02068) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies d'innovació   Estrategias de innovación   Innovation Strategies (3107G00065) OPOptativa 6.00 SSemestral
Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques de previsió empresarial   Técnicas de previsión empresarial   Techniques of business forecasting (3107G02073) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat de gestió   Contabilidad de gestión   Management Accounting (3107G02074) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Matemàtica de les operacions financeres   Matemática de las operaciones financieras   Mathematics of the financial transactions (3107G01042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Finances corporatives   Finanzas corporativas   Corporate finance (3107G01078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi de productes financers   Análisis de productos financieros   Analysing financial products (3107G00067) OPOptativa 6.00 SSemestral
Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070) OPOptativa 6.00 SSemestral
Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy Law (3107G00071) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia i Gestió en els Esports   Economia y Gestión en los Deportes   Economy and Management in Sports (3107G00073) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies d'internacionalització   Estrategias de internacionalización   Internationalization strategies (3107G00074) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Intruments derivats   Instrumentos derivados   Derivate instruments (3107G00078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Màrqueting cultural   Marketing cultural   Cultural marketing (3107G00079) OPOptativa 6.00 SSemestral
Màrqueting digital   Marketing digital   Digital marketing (3107G00080) OPOptativa 6.00 SSemestral
Normes Internacionals d'auditoria   Normas internacionales de auditoria   International auditing standards (3107G02077) OPOptativa 6.00 SSemestral
Normes Internacionals d'Informació Financera   Normas Internacionales de Información Financiera   International Financial Reporting Standards (3107G02078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Fiscalitat de les operacions financeres   Fiscalidad de las operaciones financieras   (3107G02079) OPOptativa 6.00 SSemestral
Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria   Organización contable e instrumentos avanzados de Auditoría   (3107G02080) OPOptativa 6.00 SSemestral
Valoració d'empreses i plans de viabilitat   Valoración de empresas y planes de viabilidad   Valuation of companies and viability plans (3107G02081) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Finances 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Planificació financera   Planificación financiera   Financial planning (3107G02014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comptabilitat 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Consolidació comptable   Consolidación contable   Accounting consolidation (3107G00068) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Altres àrees de gestió d'empresa 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Organització i administració d’empreses   Organización y administración de empresas   Business organization and administration (3107G02028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Itineraris d'optativitat 30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Auditoria   Auditoria   Auditing (3107G00025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Aspectes teòrics de la comptabilitat   Aspectos teóricos de la contabilidad   Theoretical aspects of accountancy (3107G00061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Normativa comptable internacional   Normativa contable internacional   International accounting standards (3107G00028) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat i fiscalitat   Contabilidad i fiscalidad   Accounting and taxation (3107G00029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions   Métodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones   Quantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comerç exterior   Comercio exterior   International business (3107G00034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de PIME   Gestión de PYME   SME Management (3107G00035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa   Análisis estratégico aplicado a la empresa   Business Strategical Analysis (3107G00036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història industrial   Historia industrial   Industrial History (3107G00054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Control de gestió   Control de gestión   Management control (3107G02030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió bancària   Gestión bancaria   Financial institucions management (3107G02031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Instruments derivats: futurs i opcions   Instrumentos derivados: futuros y opciones   Derivatives: futures and options (3107G02032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi econòmic financer   Análisis económico financiero   Economic and financial analysis (3107G02033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Seguretat social   Seguridad social   Social security (3107G02034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3107G02035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Comunicació financera   Comunicación financiera   Financial communication (3107G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Empresa i conciliació   Empresa y conciliación   Enterprise and conciliation (3107G02043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
El funcionament del mercat interior   El funcionamiento del mercado interior   Management of the internal market (3107G02044) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045) OPOptativa 6.00 SSemestral
Decisions estratègiques i mercats   Decisiones estratégicas y mercados   Strategies and markets (3107G02048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Entorn macroeconòmic del sistema financer   Entorno macroeconómico del sistema financiero   The macroeconomic context of financial system (3107G02049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de projectes   Gestión de proyectos   Project management (3107G02055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Habilitats directives   Habilidades directivas   Management Skills (3107G02056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques de comerç electrònic   Técnicas de comercio electrónico   Electronic commerce (3107G02057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G02058) OPOptativa 12.00 SSemestral
Temes d'actualitat econòmica   Temas de actualidad económica   Current economic topics (3107G02061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anàlisi sectorial aplicada   Análisis sectorial aplicado   Applied sectoral analysis (3107G00063) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret bancari   Derecho bancario   Banking law (3107G02066) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G02067) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G02068) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies d'innovació   Estrategias de innovación   Innovation Strategies (3107G00065) OPOptativa 6.00 SSemestral
Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques de previsió empresarial   Técnicas de previsión empresarial   Techniques of business forecasting (3107G02073) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat de gestió   Contabilidad de gestión   Management Accounting (3107G02074) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Matemàtica de les operacions financeres   Matemática de las operaciones financieras   Mathematics of the financial transactions (3107G01042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Finances corporatives   Finanzas corporativas   Corporate finance (3107G01078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi de productes financers   Análisis de productos financieros   Analysing financial products (3107G00067) OPOptativa 6.00 SSemestral
Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070) OPOptativa 6.00 SSemestral
Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy Law (3107G00071) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia i Gestió en els Esports   Economia y Gestión en los Deportes   Economy and Management in Sports (3107G00073) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies d'internacionalització   Estrategias de internacionalización   Internationalization strategies (3107G00074) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Intruments derivats   Instrumentos derivados   Derivate instruments (3107G00078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Màrqueting cultural   Marketing cultural   Cultural marketing (3107G00079) OPOptativa 6.00 SSemestral
Màrqueting digital   Marketing digital   Digital marketing (3107G00080) OPOptativa 6.00 SSemestral
Normes Internacionals d'auditoria   Normas internacionales de auditoria   International auditing standards (3107G02077) OPOptativa 6.00 SSemestral
Normes Internacionals d'Informació Financera   Normas Internacionales de Información Financiera   International Financial Reporting Standards (3107G02078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Fiscalitat de les operacions financeres   Fiscalidad de las operaciones financieras   (3107G02079) OPOptativa 6.00 SSemestral
Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria   Organización contable e instrumentos avanzados de Auditoría   (3107G02080) OPOptativa 6.00 SSemestral
Valoració d'empreses i plans de viabilitat   Valoración de empresas y planes de viabilidad   Valuation of companies and viability plans (3107G02081) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Avaluació global de competències de la titutació6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de Grau   Trabajo final de Grado   Bachelor's degree project (3107G02076) TFGTreball final de grau 6.00 SSemestral
Optativitat + reconeixement acadèmic42.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Auditoria   Auditoria   Auditing (3107G00025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Aspectes teòrics de la comptabilitat   Aspectos teóricos de la contabilidad   Theoretical aspects of accountancy (3107G00061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Normativa comptable internacional   Normativa contable internacional   International accounting standards (3107G00028) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat i fiscalitat   Contabilidad i fiscalidad   Accounting and taxation (3107G00029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions   Métodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones   Quantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comerç exterior   Comercio exterior   International business (3107G00034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de PIME   Gestión de PYME   SME Management (3107G00035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa   Análisis estratégico aplicado a la empresa   Business Strategical Analysis (3107G00036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història industrial   Historia industrial   Industrial History (3107G00054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Control de gestió   Control de gestión   Management control (3107G02030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió bancària   Gestión bancaria   Financial institucions management (3107G02031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Instruments derivats: futurs i opcions   Instrumentos derivados: futuros y opciones   Derivatives: futures and options (3107G02032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi econòmic financer   Análisis económico financiero   Economic and financial analysis (3107G02033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Seguretat social   Seguridad social   Social security (3107G02034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3107G02035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Comunicació financera   Comunicación financiera   Financial communication (3107G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Empresa i conciliació   Empresa y conciliación   Enterprise and conciliation (3107G02043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
El funcionament del mercat interior   El funcionamiento del mercado interior   Management of the internal market (3107G02044) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045) OPOptativa 6.00 SSemestral
Decisions estratègiques i mercats   Decisiones estratégicas y mercados   Strategies and markets (3107G02048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Entorn macroeconòmic del sistema financer   Entorno macroeconómico del sistema financiero   The macroeconomic context of financial system (3107G02049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de projectes   Gestión de proyectos   Project management (3107G02055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Habilitats directives   Habilidades directivas   Management Skills (3107G02056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques de comerç electrònic   Técnicas de comercio electrónico   Electronic commerce (3107G02057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G02058) OPOptativa 12.00 SSemestral
Temes d'actualitat econòmica   Temas de actualidad económica   Current economic topics (3107G02061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anàlisi sectorial aplicada   Análisis sectorial aplicado   Applied sectoral analysis (3107G00063) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret bancari   Derecho bancario   Banking law (3107G02066) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G02067) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G02068) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies d'innovació   Estrategias de innovación   Innovation Strategies (3107G00065) OPOptativa 6.00 SSemestral
Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques de previsió empresarial   Técnicas de previsión empresarial   Techniques of business forecasting (3107G02073) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat de gestió   Contabilidad de gestión   Management Accounting (3107G02074) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Matemàtica de les operacions financeres   Matemática de las operaciones financieras   Mathematics of the financial transactions (3107G01042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Finances corporatives   Finanzas corporativas   Corporate finance (3107G01078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi de productes financers   Análisis de productos financieros   Analysing financial products (3107G00067) OPOptativa 6.00 SSemestral
Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070) OPOptativa 6.00 SSemestral
Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy Law (3107G00071) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia i Gestió en els Esports   Economia y Gestión en los Deportes   Economy and Management in Sports (3107G00073) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estratègies d'internacionalització   Estrategias de internacionalización   Internationalization strategies (3107G00074) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Intruments derivats   Instrumentos derivados   Derivate instruments (3107G00078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Màrqueting cultural   Marketing cultural   Cultural marketing (3107G00079) OPOptativa 6.00 SSemestral
Màrqueting digital   Marketing digital   Digital marketing (3107G00080) OPOptativa 6.00 SSemestral
Normes Internacionals d'auditoria   Normas internacionales de auditoria   International auditing standards (3107G02077) OPOptativa 6.00 SSemestral
Normes Internacionals d'Informació Financera   Normas Internacionales de Información Financiera   International Financial Reporting Standards (3107G02078) OPOptativa 6.00 SSemestral
Fiscalitat de les operacions financeres   Fiscalidad de las operaciones financieras   (3107G02079) OPOptativa 6.00 SSemestral
Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria   Organización contable e instrumentos avanzados de Auditoría   (3107G02080) OPOptativa 6.00 SSemestral
Valoració d'empreses i plans de viabilitat   Valoración de empresas y planes de viabilidad   Valuation of companies and viability plans (3107G02081) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081) OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
17 de juliol, a les 9 h, a les aules 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
29 de juliol, a les 9 h, a les aules 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 11 h, a les aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
29 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
16 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la Secretaria Acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Unviersitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.