Sostenibilitat

Indicadors

La quantificació i les caracteritzacions dels residus generats a la UdG permet obtenir dades sobre: 

  • La generació total de residus.
  • La generació de cadascuna de les fraccions.
  • El percentatge d’impropis a la fracció resta, a la d’envasos lleugers i a la de paper.
  • Les emissions de GEI associades a la generació de residus

A paritr d'aquestes dades es pot:

  • Definir estàndards adaptats a la UdG que facilitin el càlcul i el seguiment de la generació de residus.
  • Generar informació per a la revisió de taxes municipals de recollida selectiva.
  • Generar informació per al foment de la reducció de residus i per a la millora del reciclatge en les dependències de la UdG. 

Informe 2015

Informe 2017

Informe 2019