Investiga > GENCAT- Ajuts a projectes culturals de caràcter artístic amb ús de tecnologia immersiva
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Investiga

GENCAT- Ajuts a projectes culturals de caràcter artístic amb ús de tecnologia immersiva

S’ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l'any 2024 El termini per a la presentació de sol·licituds és des de del 14 de març fins al dimecres 3 d'abril a les 14:00h. El termini intern OITT és dimarts 2 d’abril a les 9:00h.

Objecte

Promoure espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que facin servir tecnologia immersiva.

Els continguts dels projectes objecte d'aquesta subvenció s'han de desenvolupar amb alguna de les següents tecnologies immersives:

- Realitat virtual (RV): generació d'entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real.

- Realitat augmentada (RA): generació d'elements digitals que complementen i milloren l'experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics.

- Realitat mixta (RM): combinació d'elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d'elements, tant reals com virtuals, en temps real.

- Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d'un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.

- Metavers: experiència immersiva a través d'espais virtuals tridimensionals que inclouen components d'interactivitat, corporeïtat i persistència.

- Projeccions immersives: continguts produïts per a ser projectats en espais immersius. Als efectes d'aquestes bases reguladores, s'entén per espai immersiu les sales o espais, oberts al públic, per a projecció (visual o sonora) o per a la disposició de pantalles al voltant de l'espectador que comprèn, amb efecte de continuïtat, el seu angle de visió i, per tant, genera la sensació d'immersió completa en un entorn diferent del real.

Els projectes objecte d'aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i la cultura popular.

Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats següents:

a) Suport per a les despeses per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.

b) Suport per a la implantació, millora o actualització d'equipament tecnològic per a sales immersives.

Temàtica dels projectes

Els projectes objecte d'aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i la cultura popular.

Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats.

Queden exclosos de les subvencions que preveuen aquestes bases els projectes següents:

a) De contingut no cultural: aquells en què l'àmbit temàtic principal sigui la salut, l'educació, la promoció institucional no vinculada a la cultura, el sector immobiliari, la publicitat o el màrqueting, o qualsevol altre que no preveu la base 1.2.

b) De contingut pornogràfic així com els que facin qualsevol tipus d'apologia de la violència en especial aquelles adreçades contra col·lectius vulnerables com poden ser violències racistes masclistes i LGTBI-fòbiques).

c) Aquells projectes que malgrat ser de contingut cultural formen part d'una estratègia turística o comercial en favor d'indrets o productes no vinculats de manera principal a la cultura.

d) Els espais no dedicats de manera exclusiva a l'àmbit cultural.

e) Els espais privats dedicats de manera exclusiva a la producció cultural.

Persones beneficiàries

a)Les empreses, siguin persones físiques o jurídiques, les entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.

b)Els ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

c) Les universitats públiques i privades de Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions l'Ajuntament de Barcelona ni els ens públics adscrits o dependents d'aquest Ajuntament.

Requisits i condicions segons la modalitat

A més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4 s’ha de complir:

Modalitat A

-Que el projecte ha de ser original i específicament dissenyat per a una experiència immersiva o interactiva en l'àmbit cultural, malgrat que es pugui basar en referències culturals ja existents.

-Que la persona sol·licitant ha de tenir els drets de propietat intel·lectual per explotar els continguts relacionats amb el projecte.

-Que el projecte ha d'estar desenvolupat amb una o més de les tecnologies immersives que estableix la base 1.1.

-Que la durada mínima del projecte immersiu ha de ser de 10 minuts, sigui per una única peça o per la suma de diferents peces creatives.

 Modalitat B

-Que la sala objecte de la inversió ha d'estar situada a Catalunya.

-Que una sala immersiva que hagi estat beneficiària d'una subvenció, sense que s'hi hagi renunciat ni revocat totalment, no pot tornar a ser objecte de subvenció en les següents dues convocatòries d'aquesta línia.

Només es pot presentar una sol·licitud per a cada modalitat dins de la mateixa convocatòria.

Quantia

Per determinar la quantia de les subvencions, a més del que disposa la base general  5.7 es té en compte l'import sol·licitat.

L'import mínim que es pot sol·licitar és de 2.000,00 euros per modalitat. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 2.000,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 2.000,00 euros.

Modalitat A

Com a màxim, el 80% del pressupost total del projecte, i la quantia de la subvenció és d'un màxim de 100.000,00 euros. En cas que es percebin altres ajuts públics per a aquest projecte, el total d'ajuts públics no podrà superar el 80% del cost del projecte.

Modalitat B

L’import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 50% del pressupost total del projecte, i la quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros. En cas que es percebin altres ajuts públics per a aquest projecte, el total d'ajuts públics no podrà superar el 80% del cost del projecte.

Despeses subvencionables i quantia

Modalitat A

Són subvencionables les despeses següents:

-Les despeses de compra o lloguer del material especialitzat per a creació multimèdia o d'interacció (maquinari d'enregistrament especialitzat, maquinari d'enregistrament 360º, micròfon per a gravacions 360º, ulleres de realitat virtual o realitat mixta, llicències per a programari especialitzat, lloguer d'espais especialitzats, etc.), excepte els materials d'ofimàtica bàsica, que en queden exclosos. En el cas de compra, s'exclouen també els ordinadors.

-Les despeses de contractació de serveis necessaris per al desenvolupament dels projectes objecte de subvenció (contractació de serveis tècnic, de producció, de postproducció, serveis artístics no prestats per personal del sol·licitant, serveis de creació musical, registre i edició audiovisual, serveis d'edició de material així com la producció del vídeo en 360º, serveis d'enregistrament o gravació en estudi, tractament de so i mescla, masterització d'àudio multicanal, etc.).

-Les despeses de promoció i difusió del projecte cultural immersiu en diferents suports (anuncis en mitjans, edició de materials impresos, publicacions digitals o pàgines web). No són subvencionables les despeses derivades del desenvolupament d'aplicacions tecnològiques que puguin acollir els projectes culturals immersius.

-Només en el cas de les empreses, les cooperatives i les entitats privades sense ànim de lucre, les despeses de personal i de direcció de l'organització, incloent-hi els salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors totalment o parcialment dedicats a la producció del projecte objecte de la subvenció.

Modalitat B

Són subvencionables les despeses següents:

-Les derivades de les inversions per a la implantació, millora o actualització d'equipaments tecnològics necessaris per disposar de sales immersives.

-Les despeses s'han de fer en el període comprès entre l'1 de juliol de l'any anterior a l'any de concessió de la subvenció i fins al 31 de desembre de l'any de concessió de la subvenció.

-No són subvencionables les despeses que es refereixin a material inventariable no inclòs en els apartats 1 o 2.

En el cas que el sol·licitant sigui un ens local o un ens públic adscrit o dependent, l'execució de l'activitat subvencionada pot ser subcontractada en la seva totalitat en els termes que estableixen l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base general 6.6.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud, cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, segons els models facilitats, en el cas de la modalitat de la lletra a de la base 1.3, la declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, conforme es disposa dels drets d'explotació de propietat intel·lectual sobre el contingut del projecte immersiu, si escau.

Criteris de valoració

Modalitat A

a) Qualitat i innovació del projecte (fins a 6,5 punts):

- Qualitat artística, creativitat i originalitat: fins a 3,5 punts.

- Qualitat tècnica i tecnològica: fins a 2 punts.

- Caràcter innovador i experimental del projecte: fins a 1 punt.

b) Els proveïdors amb domicili social o establiment permanent a Catalunya, o participació d'artistes residents a Catalunya: fins a 0,5 punts.

c) Experiència i trajectòria del sol·licitant i de les empreses o artistes participants en projectes similars previs, i en projectes d'innovació o experimentació: fins a 0,5 punts.

d) Viabilitat econòmica del projecte (fins a 1 punt). Aquest punt s'atorga de manera proporcional a la capacitat de finançament del projecte:

- El finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, relatiu a ingressos propis o de patrocinadors privats: fins a 0,7 punts.

- El volum de les despeses d'estructura interna (direcció i organització) respecte del pressupost total del projecte: fins a 0,3 punts.

e) Foment de la igualtat de gènere. Es valora que hi hagi com a mínim un 50% de dones artistes o en l'equip de creació i producció del projecte: 0,5 punts.

f) Ús del català o occità en el projecte (fins a 0,5 punts):

- En cas que el projecte inclogui veus o textos exclusivament o majoritàriament en català o occità: 0,5 punts.

- En cas que el projecte no inclogui veus ni textos: 0,25 punts.

- En cas que el projecte inclogui veus o textos majoritàriament en idiomes diferents del català o l'occità: 0 punts.

Modalitat B

 a) Foment de l'accés a la cultura digital immersiva al territori:

 Sales immersives en un municipi de menys de 100.000 habitants sense equipaments amb tecnologies immersives: 1,5 punts.

 Sales immersives en un municipi de menys de 100.000 habitants amb altres equipaments amb tecnologies immersives: 0,5 punts.

 Sales immersives en un municipi de 100.000 habitants o més i que no disposi d'equipaments amb tecnologies immersives: 1,5 punts.

 Sales immersives en un municipi de 100.000 habitants o més amb altres equipaments amb tecnologies immersives: 1 punt.

b) Experiència de la persona o l'entitat sol·licitant en el desenvolupament de propostes, espais i programes innovadors: fins a 1 punt.

c) Qualitat i coherència de la programació cultural per a la sala immersiva: fins a 3 punts.

- Qualitat i coherència alta de la programació cultural: 3 punts.

- Qualitat i coherència mitjana de la programació cultural: 2 punts.

- Qualitat i coherència baixa de la programació cultural: 0 punts.

d) Ús exclusiu o majoritari de la llengua catalana o occitana en la programació per a la sala immersiva: 1 punt.

e) Viabilitat econòmica del projecte (fins a 2 punts). Aquests punts s'atorgaran de manera proporcional sobre:

- La capacitat de finançament del projecte. Es té en compte el finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, relatiu a ingressos propis o de patrocinadors privats per a la implantació, millora o actualització d'equipament tecnològic per a la sala immersiva: fins a 1,5 punts.

- L'adequació de les despeses pressupostades a la naturalesa del projecte: fins a 0,5 punts.

f) Disposar d'un pla d'actuació amb accions de l'activitat que contribueixin a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030: 0,5 punts.

g) Presència d'un mínim del 50% de dones en el conjunt de l'equip tècnic i de direcció que gestiona l'espai: 1 punt.

Terminis

Inici i fi del termini de sol·licitud: 14 de març fins al 3 d’abril a les 14:00h

Fi del termini intern UdG-OITT: 2 d’abril a les 09:00h

Enllaços a documents d’interès

Convocatòria

Bases Generals

Bases específiques

Projecte Modalitat A

Projecte Modalitat B

Pressupost Modalitat A

Pressupost Modalitat B

Si teniu intenció de sol·licitar algun ajut en aquesta convocatòria, us demanem que us poseu en contacte amb la Marta Bahí a través de l’adreça recercaoitt@udg.edu el més aviat possible.

 

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.