Internacional > Beques/Grants/Becas > ERASMUS+ KA103 STT
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Internacional

ERASMUS+ KA103 STT

Ajuts de mobilitat per rebre formació a països del programa (Europa)

L'Agència Nacional Erasmus (SEPIE) publica cada any a la Convocatòria Nacional la quantia de les ajudes incloses dins del programa Erasmus+ procedents del finançament de la Comissió Europea. Es pot consultar aquesta informació a la seva pàgina web: www.sepie.es

Convocatòria pel curs acadèmic de 2019-2020

Per la convocatòria pel curs acadèmic de 2019-2020, els beneficiaris rebran un ajut de la UE format per l’ajut com a contribució a les despeses de viatge i l’ajut per l’estada durant el període de formació:

1. Ajut de viatge

Ajuda per contribuir a les despeses de viatge dels participants des del la institució d’origen fins el lloc on es desenvolupi l’activitat formativa (anada i tornada). Per calcular el recorregut s’utilitzarà la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea i l’import de l’ajut de viatge segons la taula que s’indica a continuació (l'import ja inclou una contribució tant per anada com per la tornada):

DISTÀNCIES DE VIATGE QUANTITAT DE L'AJUT
Entre 10 i 99 km 20 € per participant
Entre 100 i 499 km 180 € per participant
Entre 500 i 1999 km 275 € per participant
Entre 2000 i 2999 km 360 € per participant
Entre 3000 i 3999 km 530 € per participant
Entre 4000 i 7999 km 820 € per participant
Entre 8000 km o més 1500 € per participant


2. Ajut de manutenció

Ajuda per contribuir a les despeses directament relacionades amb l’estada dels participants durant la mobilitat, segons la durada de l’estada.

L’import total de l’ajut de manutenció dependrà del país de destí i  la durada del període de formació, els dies de viatge queden exclosos d’aquest càlcul.

La durada mínima obligatòria és de 2 dies lectius i se subvenciona fins un màxim de 5 dies lectius. L’import total d’aquest ajut es pot calcular segons la taula següent:

PAÍS DE DESTÍ AJUT PER DIA
GRUP 1 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia 120 €/dia
GRUP 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia,  Malta, Països Baixos i Portugal
105 €/dia
GRUP 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia , Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Servia i Turquia. 90 €/dia
 No obstant, la UdG podrà adjudicar ajuts Erasmus+ sense finançament de la UE. Aquests ajuts zero (beca cero) poden ser tant per a un període de mobilitat complet o bé, per un període addicional a un període de mobilitat amb finançament de la UE. En aquest cas, els beneficiaris també hauran de complir tots els requisits establerts amb caràcter general, llevat dels de finançament.

Inicialment es prendrà com a referència les dates reflectides en la sol·licitud i l’acord de mobilitat, però el càlcul final de dies es confirmarà a la finalització de la mobilitat, per les dates que constin al certificat d'estada que haurà emplenat la institució de destí i per les dates dels justificants d’haver viatjat (bitllets avió, de tren, tiquets de taxi, factura d’hotel, etc.). Qualsevol canvi entre les dates del Convenio de Subvención i el certificat d’estada s’haurà d'autoritzar mitjançant una addenda.

L’import màxim de la beca pot ser complementat en els casos de beneficiaris amb discapacitats i que presentin necessitats especials, mitjançant la presentació dels documents requerits pel Servicio Español de Internacionalización de la Educación (SEPIE), que serà l’òrgan que dictaminarà si tal ajut és aprovat o denegat.