Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Psicologia

Fonaments de la psicobiologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

Psicobiologia, Neurociències, Neuroanatomofisiologia, Filogènia, Etologia, Psicologia Comparada.

Bbàsica 12 J Aanual

Fonaments de psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de psicologia (3101G01057)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Què és la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic. 2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la psicologia. 3. Epistemologia de la Psicologia: referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix. 4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa. 5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.

Bbàsica 12 J Aanual

Anàlisi de dades en psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

Mòdul dedicat a: Seleccionar i aplicar la metodologia quantitativa adequada per fer recerca en Psicologia. Aplicar les tècniques d’anàlisi de dades adequades a les característiques del disseny de la investigació. Saber presentar un informe de recerca d’acord amb la normativa A.P.A. Avaluar críticament els informes de recerques psicològiques realitzades per altres investigadors.

Bbàsica 6 J 2segon semestre

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

Mòdul destinat a treballar i reflexionar sobre les competències del professional de la psicologia en formació. Se centra en les competències reflexives, la solució de problemes, la gestió d'emocions i la recerca d'informació.

OBobligatòria 3 F 1primer semestre

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

Els i les psicòlegs han de tenir integrades unes competències determinades per desenvolupar la seva feina. El terme competència, s'entén com un conjunt de coneixements, habilitats i actituds coordinades i integrades que la persona ha d’haver desenvolupat per dur a terme una tasca de manera independent,crítica, flexible i eficient. El ser competent implica el fet de “saber”, “saber fer”, “saber estar” i “saber ser” a l’hora d’enfrontar-se a la resolució d’una feina, una situació o dels propis aprenentatges, en les relacions i contextos socials. En el CAPI II treballarem l'autonomia acadèmica, la conducta moral l'aprenentatge experiencial i el camp socioprofessional de la psicologia, facilitant eines epistemològiques i metodològiques.

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Percepció, atenció, memòria i interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Bases neurobiològiques de la percepció, atenció i memòria: òrgans sensorials, percepció sensorial. Estructures i neuromoduladors implicats en la memòria. Envelliment i trastorns. Estructures implicades en l'atenció. 2. Percepció: sensació i percepció des de la psicofísica clàssica, moderna i contemporània. Percepció social. La influència del context social en la percepció L'atenció: determinants i funcions. 3. Psicologia de la memòria i de la representació. Enfocament estructural (memòries sensorials, a llarg termini i operativa). Enfocament processual: la hipòtesi de la profunditat de processament. Enfocament representacional: xarxes, representació distribuïda, esquemes, imatges mentals i proposicions.

Bbàsica 12 J Aanual

Desenvolupament i cultura

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

PRINCIPIS EXPLICATIUS DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT. TEORIES PSICOLÒGIQUES DESENVOLUPAMENT I CULTURA MÈTODES DE RECERCA DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT INFÀNCIA PUBERTAT, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT ADULTESA VELLESA

OBobligatòria 12 J Aanual

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

Mòdul dedicat a: Seleccionar i aplicar la metodologia quantitativa adequada per fer recerca en Psicologia. Aplicar les tècniques d’anàlisi de dades adequades a les característiques del disseny de la investigació. Saber presentar un informe de recerca d’acord amb la normativa A.P.A. Avaluar críticament els informes de recerques psicològiques realitzades per altres investigadors.

Bbàsica 6 J 2segon semestre

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

Psicobiologia, Neurociències, Neuroanatomofisiologia, Filogènia, Etologia, Psicologia Comparada.

Bbàsica 12 J Aanual

Fonaments de psicologia (3101G01057)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Què és la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic. 2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la psicologia. 3. Epistemologia de la Psicologia: referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix. 4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa. 5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.

Bbàsica 12 J Aanual

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Bases neurobiològiques de la percepció, atenció i memòria: òrgans sensorials, percepció sensorial. Estructures i neuromoduladors implicats en la memòria. Envelliment i trastorns. Estructures implicades en l'atenció. 2. Percepció: sensació i percepció des de la psicofísica clàssica, moderna i contemporània. Percepció social. La influència del context social en la percepció L'atenció: determinants i funcions. 3. Psicologia de la memòria i de la representació. Enfocament estructural (memòries sensorials, a llarg termini i operativa). Enfocament processual: la hipòtesi de la profunditat de processament. Enfocament representacional: xarxes, representació distribuïda, esquemes, imatges mentals i proposicions.

Bbàsica 12 J Aanual

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

PRINCIPIS EXPLICATIUS DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT. TEORIES PSICOLÒGIQUES DESENVOLUPAMENT I CULTURA MÈTODES DE RECERCA DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT INFÀNCIA PUBERTAT, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT ADULTESA VELLESA

OBobligatòria 12 J Aanual

Anàlisi de dades en psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics: • Estadística Inferencial: o Estimació de paràmetres. o Contrast d'hipòtesi. o Contrasts per a mostres independents i mostres relacionades.o Contrasts paramètrics i no paramètrics. • Estadística inferencial amb SPSS. • Aplicació de les tècniques estadístiques d'anàlisi de resultats a investigacions en l'àmbit de la Psicologia.

Bbàsica 6 F 1primer semestre

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

1. BLOC 1. AUTONOMIA ACADÈMICA 2. BLOC 2. COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL 3. BLOC 3. DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL

OBobligatòria 3 F 1primer semestre

Aprenentatge, motivació i emoció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'aprenentatge: Genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge causal. Categorització. Aprenentatge i cognició social comparada. Processos biològics i neurofisiològics relacionats amb l'aprenentatge. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Bases biològiques: aprenentatge, motivació i emoció. 2. Psicologia de la motivació: Naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a metes: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a metes. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats a la pràctica psicològica. 3. Psicologia de l'emoció: Naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic. 4. Síntesi i integració de continguts. La naturalesa adaptativa, dinàmica i relacional de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció. Benestar personal. L'exemple de l'estrès.

Bbàsica 12 J Aanual

Cognició i llenguatge

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cognició i llenguatge (3101G01061)

Principis bàsics de cognició, llenguatge i comunicació. Psicologia de la comunicació. Psicologia del llenguatge. Psicologia del pensament. Neuropsicologia de la cognició i el llenguatge. Categorització social.

Bbàsica 12 J Aanual

Personalitat i context social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Personalitat i context social (3101G01062)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col·lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.

OBobligatòria 12 J Aanual

Psicometria i avaluació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicometria i avaluació (3101G01063)

MATÈRIA D'AVALUACIÓ • Bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació psicològica. Concepte d'avaluació, origen i recorregut històric, dicotomies conceptuals, nivells d'inferència i models d'avaluació psicològica. • L'avaluació psicològica entesa com a procés: fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu, fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu, l'informe psicològic, garanties científiques i ètiques de l'avaluació psicològica. • Tècniques de recollida de la informació: entrevista i genograma. Observació, autoobservació, tècniques objectives, tècniques subjectives i tècniques projectives. • Avaluació de programes. • Avaluació de l'impacte de les intervencions socials. MATÈRIA DE PSICOMETRIA • Estudiar les diferents propietats psicomètriques: estudis de consistència interna, estudis de fiabilitat i estudi de validesa. • Introducció a les tècniques multivariants: Anàlisi en components principals i anàlisi factorial. • Procés de construcció d'instruments de mesura psicològica.

OBobligatòria 12 J Aanual

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

Els continguts de l'assignatura s'organitzaran mitjançant els següents blocs temàtics: • Estadística Inferencial: o Estimació de paràmetres. o Contrast d'hipòtesi. o Contrasts per a mostres independents i mostres relacionades.o Contrasts paramètrics i no paramètrics. • Estadística inferencial amb SPSS. • Aplicació de les tècniques estadístiques d'anàlisi de resultats a investigacions en l'àmbit de la Psicologia.

Bbàsica 6 F 1primer semestre

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'aprenentatge: Genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge causal. Categorització. Aprenentatge i cognició social comparada. Processos biològics i neurofisiològics relacionats amb l'aprenentatge. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Bases biològiques: aprenentatge, motivació i emoció. 2. Psicologia de la motivació: Naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a metes: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a metes. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats a la pràctica psicològica. 3. Psicologia de l'emoció: Naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic. 4. Síntesi i integració de continguts. La naturalesa adaptativa, dinàmica i relacional de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció. Benestar personal. L'exemple de l'estrès.

Bbàsica 12 J Aanual

Cognició i llenguatge (3101G01061)

Principis bàsics de cognició, llenguatge i comunicació. Psicologia de la comunicació. Psicologia del llenguatge. Psicologia del pensament. Neuropsicologia de la cognició i el llenguatge. Categorització social.

Bbàsica 12 J Aanual

Personalitat i context social (3101G01062)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col·lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.

OBobligatòria 12 J Aanual

Psicometria i avaluació (3101G01063)

MATÈRIA D'AVALUACIÓ • Bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació psicològica. Concepte d'avaluació, origen i recorregut històric, dicotomies conceptuals, nivells d'inferència i models d'avaluació psicològica. • L'avaluació psicològica entesa com a procés: fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu, fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu, l'informe psicològic, garanties científiques i ètiques de l'avaluació psicològica. • Tècniques de recollida de la informació: entrevista i genograma. Observació, autoobservació, tècniques objectives, tècniques subjectives i tècniques projectives. • Avaluació de programes. • Avaluació de l'impacte de les intervencions socials. MATÈRIA DE PSICOMETRIA • Estudiar les diferents propietats psicomètriques: estudis de consistència interna, estudis de fiabilitat i estudi de validesa. • Introducció a les tècniques multivariants: Anàlisi en components principals i anàlisi factorial. • Procés de construcció d'instruments de mesura psicològica.

OBobligatòria 12 J Aanual

Psicologia de l'educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia de l'educació (3101G01064)

Els continguts i competències del mòdul es desenvolupen a través de tres blocs temàtics al voltant de les bases teòriques i àmbits professionals del psicòleg/a educatiu: UNITAT FORMATIVA 1. CONTEXTOS I PRÀCTIQUES EDUCATIVES EN EL SEGLE XXI. 1.1. Història, objecte d’estudi i dimensions de la psicologia de l'educació. 1.2. Trajectòries personals d'aprenentatge. Concepte, característiques i dimensions. 1.3. La perspectiva cognitiva de l'aprenentatge. Aprenentatge significatiu i canvi conceptual. 1.4. La perspectiva sociocultural de l'aprenentatge. Zona de desenvolupament pròxim i metàfora de la bastida. 1.5. La perspectiva ecològica-sistèmica de l'aprenentatge. Mesosistema i Societat Mòbil-Cèntrica. 1.6. Relacions familia, escola i comunitat: equitat i justicia social. 1.7. La dimensió política de l'aprenentatge. L'educació com a pràctica lliberadora. 1.8. Cap a una nova ecologia de l'educació i l'aprenentatge. UNITAT FORMATIVA 2. EDUCACIÓ I DIVERSITATS 2.1. Les bases i principis de l’Educació inclusiva. 2.2. Pràctiques educatives des d'una perspectiva comunitaria. 2.3. l'Aprenentatge-Servei com a estrategia d'intervenció. 2.4. El Perfil del professional. UNITAT FORMATIVA 3. ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC I INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT ESCOLAR 3.1. Models d’ensenyament-aprenentatge a l’educació formal: Com s’ensenya i com s’aprèn a les nostres escoles. 3.2. Atenció educativa en el marc de l’escola inclusiva. Necessitats específiques de suport educatiu. Trastorns d’aprenentatge a l’aula. 3.3. Assessorament psicopedagògic i intervenció psicoeducativa a les diferents etapes educatives. Models i perfils professionals. Sistema educatiu català: EAP’s i orientadors/es a l’ESO. Funcions, estructura i funcionament en xarxa.

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia clínica infantil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 3. Classificació de la Psicopatologia infantil 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals ...

OBobligatòria 12 J Aanual

Psicologia clínica d'adults

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: -Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica. -Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics (consciència i identitat, orientació, memòria, pensament, percepció, afectivitat, psicomotricitat). -Principals trastorns de l'edat adulta. -Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults. -Intervenció en Psicologia Clínica. -Tècniques específiques i programes de tractament.

OBobligatòria 12 J Aanual

Psicologia dels grups i les organitzacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.<br>Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.

OBobligatòria 12 J Aanual

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 1 (3101G01007)

El Pràcticum 1 és un model d'innovació docent pensat perquè els estudiants tinguin un contacte proper amb els 4 principals àmbits professionals de la psicologia: clínic-sanitari, psicoeducatiu, intervenció psicosocial i organitzacional. Introdueix l'estudiant en l'àmbit experiencial necessari per a l'activitat de psicoterapeuta. Representa una continuïtat respecte als mòduls de Competències professionals i acadèmiques realitzats en els cursos anteriors (CAPI 1, 2, 3 i 4) i suposa una primera presa de contacte amb el món professional per ajudar a la tria i realització del Pràcticum 2.

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia de l'educació (3101G01064)

Els continguts i competències del mòdul es desenvolupen a través de tres blocs temàtics al voltant de les bases teòriques i àmbits professionals del psicòleg/a educatiu: UNITAT FORMATIVA 1. CONTEXTOS I PRÀCTIQUES EDUCATIVES EN EL SEGLE XXI. 1.1. Història, objecte d’estudi i dimensions de la psicologia de l'educació. 1.2. Trajectòries personals d'aprenentatge. Concepte, característiques i dimensions. 1.3. La perspectiva cognitiva de l'aprenentatge. Aprenentatge significatiu i canvi conceptual. 1.4. La perspectiva sociocultural de l'aprenentatge. Zona de desenvolupament pròxim i metàfora de la bastida. 1.5. La perspectiva ecològica-sistèmica de l'aprenentatge. Mesosistema i Societat Mòbil-Cèntrica. 1.6. Relacions familia, escola i comunitat: equitat i justicia social. 1.7. La dimensió política de l'aprenentatge. L'educació com a pràctica lliberadora. 1.8. Cap a una nova ecologia de l'educació i l'aprenentatge. UNITAT FORMATIVA 2. EDUCACIÓ I DIVERSITATS 2.1. Les bases i principis de l’Educació inclusiva. 2.2. Pràctiques educatives des d'una perspectiva comunitaria. 2.3. l'Aprenentatge-Servei com a estrategia d'intervenció. 2.4. El Perfil del professional. UNITAT FORMATIVA 3. ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC I INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT ESCOLAR 3.1. Models d’ensenyament-aprenentatge a l’educació formal: Com s’ensenya i com s’aprèn a les nostres escoles. 3.2. Atenció educativa en el marc de l’escola inclusiva. Necessitats específiques de suport educatiu. Trastorns d’aprenentatge a l’aula. 3.3. Assessorament psicopedagògic i intervenció psicoeducativa a les diferents etapes educatives. Models i perfils professionals. Sistema educatiu català: EAP’s i orientadors/es a l’ESO. Funcions, estructura i funcionament en xarxa.

OBobligatòria 12 A Aanual

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 3. Classificació de la Psicopatologia infantil 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals ...

OBobligatòria 12 J Aanual

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: -Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica. -Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics (consciència i identitat, orientació, memòria, pensament, percepció, afectivitat, psicomotricitat). -Principals trastorns de l'edat adulta. -Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults. -Intervenció en Psicologia Clínica. -Tècniques específiques i programes de tractament.

OBobligatòria 12 J Aanual

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.<br>Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.

OBobligatòria 12 J Aanual

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 2 (3101G01008)

L'objectiu del pràcticum és que els alumnes puguin aplicar, observar i reflexionar sobre els continguts que han anat adquirint en els restants mòduls del grau en els contexts on en un futur es pot desenvolupar la seva pràctica professional. Més específicament, hauran de treballar els principis i els procediments d'avaluació i d’intervenció psicològica. Principalment, veure i fer entrevistes, utilitzar l'observació i aplicar els tests psicològics. També, hauran de conèixer els diversos camps d'aplicació de la psicologia, adquirir els coneixements necessaris per incidir i promoure la qualitat de vida dels individus, els grups i les organitzacions en els diferents contexts: l'educatiu, el clínic i de la salut del treball i les organitzacions, i el comunitari. Per altra banda, s'espera que l'estudiant aprengui a socialitzar-se i relacionar-se en els diferents contextos del pràcticum, coordinant-se amb altres professionals i reconeixent la dinàmica organitzativa del centre de pràctiques. El pràcticum ha de permetre que l'alumne adquireixi un coneixement i un rol de la vida laboral que l'orienti en el seu projecte professional futur.

OBobligatòria 9 F 1primer semestre
J 2segon semestre

Intervenció psicosocial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Intervenció psicosocial (3101G01068)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: BLOC I. Psicosociologia de la intervenció social: a. Perspectives de la intervenció psicosocial. Problemes i necessitats socials. Drets humans. La posició del/la psicòleg/a. b. Situacions de vulnerabilitat i risc social. Prevenció i resiliència. c. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. Xarxes de suport social. d. La intervenció psicosocial en el marc de les polítiques socials. La promoció del benestar i la qualitat de vida. Planificació i organització de serveis de benestar social. Tipus d’intervencions. La interdisciplinarietat i el treball en equip. El treball en xarxa i cooperatiu. L’ètica de la intervenció psicosocial. e. Sistemes de benestar i protecció social: serveis socials i altres programes en matèria d’igualtat i feminismes (infància i adolescència en risc, violències masclistes, etc.) Intervenció psicosocial des de les perspectives: sistèmica, feminista i socioconstruccionista. f. Avaluació de programes. Tipus i tècniques d’avaluació. Sistema d’indicadors i avaluació qualitativa. BLOC II. Àmbits de la intervenció psicosocial: a. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família. Joves i adults. Persones grans. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social. Sistema de salut. Sistema educatiu. b. Altres àmbits d'intervenció (psico)social. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, jurídica, ciutadana. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme.

OBobligatòria 12 J Aanual

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3101G01069)

El TFG s'articula segons la normativa marc reguladora del Treball de Final de Grau aprovada pel Consell de Govern en la sessió 6/12 de 26 de juliol de 2012 i pel reglament intern organitzador del treball de final de grau aprovat per la Comissió de Govern de la Facultat. El TFG comporta la realització d'un projecte, estudi o treball en què s'apliqui, s'integri i es desenvolupi els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de grau de psicologia. El TFG implica la presentació d'una memòria i la defensa pública del treball per part de l'estudiant així com l'avaluació i qualificació del treball per part dels tribunals docents assignats. El TFG s'ha de dur a terme de manera individual. Només de forma excepcional es pot realitzar en grup quan el coordinador dels estudis ho autoritzi. El tema del TFG pot respondre a una proposta individual presentada per l'estudiant i/o amb temàtiques proposades pel professorat i equips de recerca afins als estudis o entitats externes col·laboradores. En el cas que l'estudiant desenvolupi el treball o una part significativa d'aquest en empreses, institucions o grups de recerca es requerirà la participació d'un co-tutor/s de la institució o grup de recerca perquè presti col·laboració en la definició del contingut o en el desenvolupament del treball. En el cas que l'estada a l'empresa, institució o grup de recerca estigui relacionada amb les pràctiques externes de l'estudiant, caldrà que l'acord estigui inclòs en el conveni establert.

OBobligatòria 12 F 1primer semestre
J 2segon semestre

Menció en Psicologia de la Salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Intervenció psicosocial (3101G01068)

Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: BLOC I. Psicosociologia de la intervenció social: a. Perspectives de la intervenció psicosocial. Problemes i necessitats socials. Drets humans. La posició del/la psicòleg/a. b. Situacions de vulnerabilitat i risc social. Prevenció i resiliència. c. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. Xarxes de suport social. d. La intervenció psicosocial en el marc de les polítiques socials. La promoció del benestar i la qualitat de vida. Planificació i organització de serveis de benestar social. Tipus d’intervencions. La interdisciplinarietat i el treball en equip. El treball en xarxa i cooperatiu. L’ètica de la intervenció psicosocial. e. Sistemes de benestar i protecció social: serveis socials i altres programes en matèria d’igualtat i feminismes (infància i adolescència en risc, violències masclistes, etc.) Intervenció psicosocial des de les perspectives: sistèmica, feminista i socioconstruccionista. f. Avaluació de programes. Tipus i tècniques d’avaluació. Sistema d’indicadors i avaluació qualitativa. BLOC II. Àmbits de la intervenció psicosocial: a. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família. Joves i adults. Persones grans. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social. Sistema de salut. Sistema educatiu. b. Altres àmbits d'intervenció (psico)social. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, jurídica, ciutadana. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme.

OBobligatòria 12 J Aanual

Competències acadèmiques i professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

La igualtat en les relacions professionals: cultura, gènere i sexualitat (3 crèdits) -La construcció de la 'diferència' en la ciència i la intervenció psicològiques a diferents contexts (25 h). – Elements de la perspectiva de gènere, els estudis culturals i la teoria Queer per a una psicologia igualitària i no discriminatòria (25 h). -Processos i recursos de la psicologia per a la igualtat en la recerca i la intervenció (25 h).

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Assignatures optatives del grau de psicologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

Bases conceptuals en els processos de pèrdua. Teoria de l'afecció. Les emocions. Trauma. Dol. El dol com a procés complex. Símptomes. Tasques. Dinamismes. Estratègies d'afrontament. Prevenció de les dificultats en el procés de dol. Educació per a la vida i la mort. Cures pal·liatives. Donar males notícies. Veure el cos. Cerimònia de comiat personalitzat. Avaluació del procés de dol. Principals factors de risc. Intervenció en processos de dol. Assessorament. Teràpia individual. Teràpia grupal. Dol complicat. Tipologia. Dols desautoritzats. Estratègies terapèutiques. La cura del professional. Prevenció de la fatiga de la compassió.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

Fonaments conceptuals dels trastorns de la personalitat (TP). Classificació i diagnòstic dels TP. Epidemiologia dels TP. Etiologia i models explicatius dels TP. Clínica dels TP. Avaluació dels TP. Diagnòstic diferencial dels TP. Comorbiditat dels TP. Intervenció en els TP.

OPoptativa 3 J 1primer semestre

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

Els continguts de la matèria s'ordenaran a partir dels següents blocs temàtics: 1. Afectacions neurològiques que cursen amb trastorn cognitiu: accidents vasculars cerebrals, tumors, epilèpsies, infeccions i traumatismes cranioencefàlics. 2. Síndromes focals cerebrals bàsiques: frontals, temporals, parietals, occipitals, de l'hemisferi dret i del cos callós. 3. Trastorns neuropsicològics: agnòsies, apràxies, amnèsies, afàsies, alèxies, agrafies, acalcúlies, síndromes disexecutives, trastorns de la conducta i la personalitat i demències. 4. L'avaluació neuropsicològica en l'edat adulta. 5. Plasticitat, recuperació i rehabilitació neuropsicològiques en adults amb afectació cerebral.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

• Evolució històrica dels trastorns de la conducta alimentària (TCA). • Criteris diagnòstics i característiques clíniques en anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa i trastorn per afartament. • Etiologia multicausal: factors de predisposició, desencadenants i de manteniment. • Avaluació: principals instruments i tècniques d'avaluació dels TCA. • Intervenció: prevenció primària, secundària, tractament i seguiment. El treball interdisciplinari i psicològic en el tractament dels TCA.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Psicologia del dolor (3101G01022)

Bases biològiques, psicològiques i socials del dolor. Dolor agut i crònic. Dolor i sofriment. Modulació psicològica del dolor. Avaluació del dolor i teràpies psicològiques pel seu tractament.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

Efectes dels psicofàrmacs sobre l'organisme. Psicofàrmacs en diversos trastorns. Mecanismes generals de l'activitat dels fàrmacs, acció i utilització.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

1: Característiques i condicionants de l'ajuda que proporciona l'assessorament psicològic. Perfil professional. Marcs conceptuals de l'ajuda psicològica en contextos educatius. 2: Models d'intervenció. Orientació i assessorament. El model educacional constructiu d'assessorament. Assessorament col·laboratiu i sistèmic. 3: Assessorament, estratègies, mesures i suports d'atenció a la diversitat en el nivell institucional. Anàlisi institucional i formes d'intervenció i assessorament. 4: La intervenció psicoeducativa orientada a l'optimització dels processos d'ensenyament i aprenentatge. Assessorament i estratègies d'atenció a la diversitat en el nivell de l'aula. 5: Intervenció psicopedagògica i treball en xarxa. Suport social i treball en xarxa. La xarxa col·laborativa.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

The objective of the course “Developmental Psychobiology” is to introduce students to three key questions of human development: What factors shape our development? What makes us human? How culture impacts our development? To do so, we will rely on theoretical perspectives and evidence from genetics, neurosciences, developmental psychology, comparative psychology, and evolutionary psychology; the common thread being the experimental method. The design of the course aims at fostering students’ reflection and the mobilisation of the acquired knowledge through a series of individual and collaborative activities: group discussions and debates, presentation of a scientific article and replication of an experiment.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

L'assignatura es planteja obrir un espai d'estudi i reflexió sobre la importància de l'afectivitat en el desenvolupament humà i en la gènesi dels trastorns psicopatològics. El marc d'estudi vol oferir una perspectiva integrada de la psicologia i la psicoteràpia que engloba la teoria del vincle afectiu i la recuperació actual de la psicoanàlisi des del marc de les neurociències de l'afectivitat.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

L'objectiu de l'assignatura és el coneixement de les bases biològiques del sistema neuroendocri, en relació la conducta.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Psicologia jurídica (3101G01039)

Psicologia jurídica i forense, peritatge psicològic de família, psicologia penitenciària, avaluació del testimoni, tècniques d'entrevista forense.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. El psicòleg en l'organització. Funcions. 2. Concepte d'organització.3. L'evolució de l'organització. 4. Qualitat total. 5. La funció directiva. 6. Poder i lideratge. 7. Les necessitats dels treballadors. Motivacions. 8. Els recursos humans en l'empresa. Planificació de l'estructura organitzativa. 9. La selecció de personal. L'entrevista 10. La consultoria en Recursos humans. Tipus. 11. Estudis en l'organització: Avaluació del rendiment. Clima laboral. 12. Pràctiques.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

1. La infantesa i l'evolució dels seus problemes socials en una perspectiva històrica. 2. Marc legal i polític sobre drets dels infants i protecció a la infància. 3. Factors de risc i protecció. Necessitats, vulnerabilitat i resiliència. 4. Introducció al maltractament infantil. 5. Introducció a la violència juvenil. 6. Procés de presa de decisions en protecció a la infància 7. Els drets dels infants en acolliment.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

Temes dels continguts de la matèria: 1. Cultura, societat i construcció del patològic. 2. Les aportacions de l'antipsiquiatria i les iniciatives de desinstitucionalització i desestigmatizació. 3. 'Dona' i 'bogeria' 4. El complex 'psi'. 5. Psicopatologizació d'experiències en la globalització. 6. Noves aproximacions i comprensions des del socioconstruccionisme.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

1. Violència masclista: definicions i tipologies. 2. Relacions androcèntricas, patriarcals i heteronormatives en cultures, societats i grups. 3. Relacions de poder i micromasclismes en la vida quotidiana: Identificació i canvi. 4. La violència de gènere institucional i simbòlica: Visibilització de desigualtats socials, econòmiques, històriques i culturals. 5. Experiències psicosocials d'intervenció, prevenció i transformació de la violència masclista.

OPoptativa 3 J 1primer semestre

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Reaccions psicològiques davant dels esdeveniments traumàtics. 2. Principis bàsics sobre els primers auxilis psicològics (intervenció psicològica primerenca) i intervencions psicosocials en contexts d'emergència o desastre. 3. Estratègies de reducció del risc de desastres i facilitació de comunitats resilients. 4. Gestió de l'estrès i cura dels professionals.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Psicopatologia forense (3101G01052)

1. Psicopatologia forense i sistema legal 2. Principals trastorns psicopatològics i les seves implicacions legals. 3. Imputabilitat: concepte, evolució i avaluació. 4. Instruments d'Avaluació Forense (IEF) 5. Assassins i psicòpates: realitat, mites i coneixement científic. 6. Anàlisi de sentències judicials.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

Els conflictes són inevitables en qualsevol àmbit de la nostra vida. Partint d’aquesta premisa, l’assignatura pretén donar als alumnes una altra visió en relació al conflicte, així com eines i tècniques per saber com fer-los front per tal d’obtenir-ne els millors resultats. Es tracta d’una assignatura molt pràctica, els conceptes, els exercicis i els qüestionaris realitzats a l’aula permetran als alumnes reflexionar sobre la seva pròpia manera de tractar els conflictes i a ajudar-los a fer els canvis necessaris per millorar aquesta habilitat. L’avaluació de l’assignatura consistirà precisament en un pla de millora personal.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Educació per la Salut (3101G01071)

Donar eines que permetin als estudiants, entendre i proposar programes amb la comunitat que facilitin la millora de la seva Salut. Diferencies entre Educacio i Prevenció. La Salut comunitària. Metodologia de treball i requisits per treballar amb salut comunitària. Elaboració d’un programa de millora de la salut amb la comunitat.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu (3101G01072)

Desenvolupar, definir i facilitar la metodologia de treball per elaborar programes de promoció de l’envelliment actiu. Característiques de l’Envelliment actiu. Principals característiques dels programes d’EA; metodologia de treball. Elaborar una proposta de programa.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Psicologia de l’esport (3101G01073)

Conèixer els principis, conceptes, teories, eines i àmbits d’acció de la psicologia de l’esport. Continguts: 1. Bases i contextualització de la psicologia de l’esport 2. Necessitats psicològiques bàsiques: motivació, autoconfiança, atenció i concentració, nivell d’activació. 3. El treball amb els diferents agents implicats a l’esport: esportistes, entrenadors, àrbitres i jutges, pares i mares, directius, altres professionals de l’esport. 4. Tècniques d’intervenció en psicologia de l’esport: sessions individuals, sessions grupals, entrenament i competició. 5. Àmbits d’acció en psicologia de l’esport: rendiment, iniciació, adherència, valors i esport adaptat. 6. Psicologia del rendiment: relació entre la psicologia de l’esport i la psicologia de les organitzacions.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia (3101G01074)

-Perspectives amb possibilitat de transformació psicosocial. -Model de la diversitat afectiu-sexual i de gènere: cossos, identitats i sexualitats diverses. -Interseccionalitat i deconstrucció del sistema sexe-gènere i l'heterocisnormativitat. -Marc legal LGBTIQ+ a Catalunya. -Atenció psicològica relacionada amb la diversitat afectiu-sexual i de gènere. LGTBIfòbies. -Estratègies de prevenció i intervenció socioeducativa. Bones pràctiques, eines i recursos educatius.

OPoptativa 3 F 2segon semestre

Risc de suïcidi: conceptes, avaluació i intervenció psicològica (3101G01076)

Concept of suicide risk. Prevalence. Identification of the different risk factors. Description of associated psychopathology. Suicide risk assessment. Psychotherapeutic techniques.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Addiccions sense Droga: Nomofòbia, Ciberaddicció, joc i videojoc patològics (3101G01077)

Fonaments conceptuals de les addiccions sense droga: nomofòbia (addicció al telèfon mòbil), ciberaddicció (addicció a Internet/xarxes socials), joc i videojoc patològics. Epidemiologia. Clínica. Models explicatius. Eines per a la detecció i tècniques per a l'avaluació i diagnòstic. Programes preventius adreçats a progenitors/tutors i a docents. Tècniques i recursos per al tractament psicològic de les addiccions sense droga. Altres addiccions sense droga: sexe, treball, compres, esport (vigorèxia) i alimentació (ortorèxia).

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Orientació i assessorament professional (3101G01078)

L’orientació i assessorament professional és una àrea d’intervenció important en psicologia. La demanda d’orientació per a la presa de decisions vocacionals en els centres educatius, el desenvolupament professional a les empreses i organitzacions, o l’acompanyament en els processos d’incorporació al treball de persones en risc d’exclusió social, ha fet augmentar notablement la demanda de professionals de la psicologia amb aquesta formació. L’assignatura pretén desenvolupar competències per a poder exercir la funció orientadora i d’assessorament professional en els contextos on els professionals de la psicologia desenvolupin la seva tasca, així com dissenyar, implementar i avaluar intervencions, propostes i programes innovadors i basats en l'evidència. Alhora també pretén ser una eina útil per a la pròpia orientació professional dels estudiants matriculats.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.