Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2013-2014

Grau en Treball Social

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Sociologia (3101G00103)

Bbàsica 6 A 1primer semestre

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pensament contemporani (3101G00105)

L'assignatura preten familiaritzar els alumnes amb els principals corrents filosòfics de l'edat contemporània amb especial èmfasi en el segle XX.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments d'economia (3101G00107)

Fonaments d'Economia: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

LA PSICOLOGIA COM A EINA PER AL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Psicologia social (3101G00102)

Interacció; Realitat social; Teories psicologia, sociologia; Construcció realitat social. Processos psicosocials; Estereotips i falsa realitat; Identitat i la gestio dels altres; Influència, comformitat i conflicte. Canvi social.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teories del treball social (3101G06013)

L’assignatura es desenvolupa en dos semestres i entorn de dos continguts diferenciats: a) Teories del treball social (I) respon a continguts propis d’una introducció al treball social: Bases teòriques i metodològiques generals; b) Teories del treball social (II) respon a continguts propis d’un dels abordatges metodològics del treball social: Treball comunitari.

OBobligatòria 12 A Aanual

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Els àmbits del treball social (3101G06017)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Habilitats socials i comunicació (3101G06025)

L'assignatura realitza una aproximació al fenòmen de la comunicació, la documentació i a les habilitats útils en les relacions de treball social.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Antropologia (3101G00104)

Bbàsica 6 A 1primer semestre

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Claus històriques del món actual (3101G00106)

Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Dret i garanties constitucionals (3101G06008)

Estudi del sistema constitucional de drets i llibertats, des d’un punt de vista conceptual i pràctic, amb especial atenció a les diferents formes d’exigibilitat dels drets. Es treballaran de manera més incisiva els drets que tenen major vincle amb l’àmbit d’interès dels estudis en Treball Social, és dir, el conjunt de drets socials, econòmics i culturals reconeguts per la Constitució de 1978.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases de la investigació (3101G00109)

El procés general de la recerca educativa i social des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Instruments de recollida d'informació. Criteris de qualitat de la investigació. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa i social.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Treball social amb individus i families (3101G06014)

En aquesta assignatura es treballa el procediment d'intervenció en Treball Social en situacions personals i familiars, el coneixement de les tècniques d'actuació (directes i indirectes) i es realitza una aproximació als camps d'actuació dels TTSS.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Treball social amb grups i comunitats (3101G06015)

L'assignatura realitza una aproximació teòrica, metodològica i tècnica als abordatges de situacions socials personals mitjançant el grup (grups socioterapèutics, socioeducatius, d'ajut mutu i d'acció social) proporcionant una visió del grup com a mètode d'intervenció del treball social i eina d'inclusió social.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desigualtat, pobresa i exclusió social (3101G06018)

En aquesta assignatura es pretén aprofundir en la delimitació, estudi i reflexió d’aquest tres conceptes fonamentals pel treball social des d’una perspectiva que permeti fer un anàlisi ampli de la realitat social que els envolta i amb la finalitat de comprendre els aspectes principals, així com els mecanismes de discriminació, d’opressió i diferencia per tal d’entendre de forma crítica el seu funcionament.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret de la persona (3101G06009)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació i diagnòstic (3101G06016)

L’assignatura connecta dos continguts: a)La formació entorn dels aspectes teòrics, metodològics i tècnics del diagnòstic social i la recerca aplicada b)La formació entorn de les condicions de producció del coneixement i la epistemologia de les ciències socials.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Salut, autonomia i benestar social (3101G06019)

L'assignatura es centra en les relacions entre salut i situació social de les persones i els factors psicosocials que intervenen en els processos salut/malaltia fent especial incidencia en la generació i el tractament de les malalties mentals. Coneixerem el treball social dins del camp de la salut (valoració, diagnostic i tractament social) i els diferents serveis que conformen la xarxa d'atenció en salut i salut mental.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

Paradigmes d'avaluació. Elaboració d'instruments d'avaluació. Avaluació i comunicació de resultats.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Serveis socials (3101G06023)

L'assignatura realitza un recorregut entorn dels aspectes històrics, jurídics i organitzatius dels serveis i prestacions bàsiques i especialitzades.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de casos i situacions d'intervenció (3101G06026)

En aquesta assignatura es pretén aprofundir en la qüestió de l'anàlisi de les intervencions per tal de dotar a l'alumnat de les eines necessàries per portar a terme una tasca professional reflexiva i crítica que li permeti desenvolupar l'encàrrec com a Treballadora/or Social amb rigorositat i coherència.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

PRÀCTICUM

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum (3101G06077)

OBobligatòria 30 A 1primer semestre

TREBALL DE FI DE GRAU

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de fi de grau (3101G06078)

El Treball Final de Grau (TFG) té el caràcter d’assignatura enfocada a l’aprenentatge autònom, en la que l’èmfasi recau en les capacitats de l’estudiant de realitzar un treball d’estudi/exploració original i rigorós i la seva defensa oral davant d’una comissió/tribunal de docents. En aquest treball es pretén que s’apliquin, integrin i es desenvolupin coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el Grau i en l’exercici de la professió. En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor del Grau.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Relacions interpersonals (3101G00118)

Introduir a l'alumne en els conceptes i processos bàsics referits a les relacions interpersonals en perspectiva psicosocial, per tal d'adquirir un coneixement que l'ajudi a analitzar i comprendre críticament les diferents interaccions i interrelacions què es donen en la realitat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Gestió local de programes de participació ciutadana (3101G00122)

L’assignatura realitza una aproximació als aspectes teòrics, metodològics i tècnics de la participació ciutadana en projectes de desenvolupament social local i analitza les pràctiques actuals i el rol dels treballadors/es socials en elles.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

Mediació i intervenció social. La gestió dels conflictes. Perfil i funcions del mediador. Models de mediació. Recursos i estratègies de mediació. Experiències de mediació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Elaboració i gestió de projectes (3101G00135)

L’assignatura és una introducció a les principas tècniques, metodologies i capacitats necessàries per tal que els alumnes sàpiguen dissenyar i elaborar projectes socials. Els principals objectius de l’assignatura són, per una banda, que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per elaborar i dissenyar projectes, tenint en compte les especificitats dels projectes socials i, per altra banda, que l’alumnat apliqui els continguts teòrics a la pràctica mitjançant l’elaboració i el disseny d’un projecte social. 1.Conèixer els diferents nivells i processos de planificació. 2.Entendre i aplicar correctament els conceptes bàsics en relació a la planificació, disseny, gestió i direcció de projectes. 3.Adquirir les competències bàsiques per dissenyar, programar, desplegar i avaluar un projecte social. 4.Aprendre els requisits bàsics per a la correcta formulació dels objectius d‘un projecte. 5.Establir els fonaments teòrics i pràctics de l’avaluació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Psicologia i dinàmica de grups (3101G06033)

L’assignatura, en primer lloc, introdueix en les dinàmiques dels grups realitzant un recorregut històric sobre l’estudi científic del fenomen, la tipologia de grups i la comunicació interna. En segon lloc, aborda els elements organitzatius, metodològics i tècnics que permeten orientar la dinamització de grups com a entorn per abordar problemàtiques de Treball social.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

El poble gitano (3101G06037)

Tot i que aquesta assignatura es realitzarà en llengua anglesa (això vol dir que les classes seran en anglès i els textos també), els i les estudiants poden emprar la llengua que desitgin tant a classe com en els seus treballs. El professor també facilitarà la comprensió de les classes amb la traducció al català dels powerpoints que es passin a classe. Tot i que en les diferents assignatures del grau de treball social els casos pràctics i exemples sobre persones gitanes han estat relativament habituals, cap curs ha entrat en profunditat en la història i la situació actual del poble gitano. Són molts encara els aspectes que desconeixem de la població gitana i que fan que el mite, molt condicionat pels estereotips, acabi condicionant la nostra visió de les persones gitanes. Per això, és important no només conéixer a fons els orígens de la població gitana, la seva diversitat interna i mobilització política en les darreres dècades. També és cabdal per entendre i aprendre com la nostra societat pot arribar a ser més inclusiva i humana. Els objectius de l’assignatura són els següents: - Entendre la complexitat de la població gitana. - Saber discernir adequadament i de forma crítica entre el mite i la realitat del poble gitano. - Comprendre, analitzar i identificar, de forma crítica i reflexiva, tant vies d’exclusió social de la població gitana com, especialment, vies d’inclusió i cohesió social.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

L'assignatura realitza una aproximació a la realitat de la immigració a Catalunya, les polítiques de ciutadania i convivència, els elements jurídics relacionats amb la immigració, a l’actual sistema de convivència català i la intervenció professional que l'afavoreix.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Polítiques de feina i de formació per a la feina (3101G06047)

L’assignatura, en primer lloc, realitza un recorregut entorn dels principals conceptes en relació al mercat de treball i l’ocupació, els agents socials i institucions en relació al mercat de treball, la legislació, les polítiques i recursos en matèria d’ocupació. En segon lloc, analitza l’impacte de l’atur i de l’exclusió del mercat de treball sobre determinats col•lectius i reflexiona sobre l’escenari actual en relació a les polítiques d’ocupació i sobre els reptes per a la intervenció social.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Menors: de la protecció a la justícia juvenil (3101G06055)

En aquesta assignatura s'aborda la qüestió de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva que doti a l'alumnat de la capacitat d'anàlisi i reflexió que requereix una intervenció acurada. Alhora ofereix el coneixement del funcionament del sistema institucional d'atenció a la infància i l'adolescència així com algunes de les eines d'intervenció professional amb infants i adolescents.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G06059)

L'assignatura pretén oferir una panoràmica del fenomen de l'envelliment i de la seva incidència en les societats actuals, així com dels equipaments, serveis i prestacions establertes per aquest col·lectiu Així mateix, s'inclou l'anàlisi dels factors socials i psicològics que incideixen en aquesta etapa de la vida de les persones grans i en els seus familiars, amb la finalitat que els treballadors/es socials puguin intervenir en situacions concretes i planificar accions per aquest tipus de població

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Víctimes de violència domèstica i de gènere (3101G06060)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Salut mental (3101G06062)

L'assignatura ofereix eines tant des d'aportacions interdisciplinars com des de diferents experiències col·lectives per a tal de poder desestigmatitzar persones, comportaments i grups amb diferents tipus de diagnòstic psicològic o psiquiàtric. També es proposen comprensions alternatives d'una part de categories diagnòstiques de transtorns en tant que relacions de poder i dominació psicològiques, socials, econòmiques i culturals.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
SO 2segon semestre

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

Aquesta assignatura té com a objectiu introduir les polítiques socials tant de la Unió Europea com a institució supranacional, com del seus estats membres. L'anàlisi inlou una revisió de les polítiques en les àrees de la desigualtat, la salut, l'educació, l'ocupació i les pensions. L'èmfasi es posa en l'anàlisi comparatiu.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Dret del treball i de la seguretat social (3101G06076)

Estudis dels drets i deures dels treballadors en la relació laboral que hagin formalitzat amb l'empresari. El marc legal de la Seguretat Social: règim de protecció social.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.