Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anglès [GEU1] a nivell B2.1 (primera part del nivell B2 descrit pel Marc Comú Europeu de referència per a les llengües MCER). Curs articulat al voltant de temes d’àmbit general i específic del món esportiu/sanitari que fomenta l’aprenentatge basat en tasques comunicatives. L’objectiu del curs és dotar als alumnes de les eines lingüístiques necessàries per poder desenvolupar-se en anglès en àmbits acadèmics, socials i laborals a nivell B2.1. Es dona prioritat a les quatre destreses lingüístiques: · Parlar: Capacitat de fer descripcions en detall i amb fluïdesa. Així com fer presentacions (breus) sobre temes generals i específics del seu àmbit marcant els punts més importants del seu discurs i donant exemples. Capacitat d’interactuar amb un grau limitat de fluïdesa i espontaneïtat sobre temes familiars i del seu interès o de la seva àrea. Capacitat per participar en converses i intercanviar informació. · Escriure: Capacitat d’escriure textos d’una varietat de tipologies (correus electrònics i cartes, entrades a blogs, articles, narracions, ressenyes, ...) sobre una varietat de temes (personals, educatius , laborals, ...) on es presenten idees, es donen opinions, es relaten fets personals, es faciliten exemples, s’avalua i analitza informació, es resumeixen les idees presencials. · Llegir: Capacitat per llegir textos en una varietat de registres, estils i finalitats de temes d’àmbit general i del seu interès. Tenir un cert grau de vocabulari lector actiu que li permet un grau de comprensió escrita satisfactori. · Escoltar: Capacitat per entendre àudios (en format àudio o audiovisual) sempre i quan el parlant moderi la velocitat del seu discurs d’àmbit general i relacionats amb el seu àmbit. Capacitat d’extreure la informació concreta, així com les idees principals i detalls específics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DIANE FRANCES HARPER  / MARY JANE PRATT  / GRAHAM MURRAY SINCLAIR
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DIANE FRANCES HARPER  / MARY JANE PRATT  / GRAHAM MURRAY SINCLAIR
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • T1. Utilitzar la llengua anglesa.
  • T4. Treballar en equip.
  • T12. Tenir raonament crític.
  • T19. Mostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.

Continguts

1. 1. Consolidation and extension of knowledge and use of the following grammar areas appropriate to B2.1 level. 1.1 Pronouns and adjectival forms. 1.2 Present time. Possessives. 1.3 Past time. 1.4 Future time and conditionality. 1.5 The perfect aspect – past, present; simple, continuous. 1.6 Modality – obligation, necessity, prohibition, advice. 1.7 Verb patterns. 1.8 Passive forms. 1.9 Reported speech. 1.10 Auxiliary and main verbs.

2. 2. Consolidation and expansion of knowledge of general topic-based lexical areas appropriate to B2.1 level. 2.1 Free time and leisure activities 2.2 Key moments at different life stages 2.3 Ecology - global, local, personal 2.4 The worlds of study and work 2.5 Town and country 2.6 Sports and entertainment 2.7 Health and fitness 2.8 Education and training

3. 3. Development of key communicative skills appropriate to B2.1 level. 3.1 Developing communication strategies within a group 3.2 Constructive problem solving 3.3 Group presentation techniques and strategies 3.4 Individual presentation techniques and strategies 3.5 Project development and justification as an interactive process 3.6 ‘The long turn’ – developing and consolidating confidence when speaking in front of an audience

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 10 25
Classes expositives 10 0 10
Debat 5 5 10
Exposició dels estudiants 5 4 9
Lectura / comentari de textos 3 12 15
Prova d'avaluació 10 39 49
Resolució d'exercicis 2 30 32
Total 50 100 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Writing - Expressió escrita Aquesta prova consta de 2 tasques d’expressió escrita i té una durada de 75 minuts.
Aquesta prova s’avalua a partir d’uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Impressió global, registre i compliment de tasca 2. Repertori i control de vocabulari 3. Repertori i control gramatical 4.Cohesió, coherència, fluïdesa i organització
25
AVC2: Speaking - Expressió oral Aquesta prova consta de 4 tasques d’expressió oral, es fa en parelles i té una durada aproximada de 14 minuts.
Aquesta prova s’avalua a partir d’uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Fluïdesa i cohesió, 2. Repertori i control lèxic 3. Repertori i control gramatical 4. Pronunciació, entonació i intel·ligibilitat
25
AVC3: Listening - Comprensió oral Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió oral i té una durada aproximada de 45 minuts.
Aquesta prova s’avalua partir d’una clau de respostes.
25
AVC4: Reading - Comprensió escrita Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió escrita i té una durada aproximada de 60 minuts.
Aquesta prova s’avalua partir d’una clau de respostes.
25

Qualificació

Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar amb un 5 com a mínim cadascuna de les activitats d’avaluació. També es farà mitjana en el cas que només una de les activitats d’avaluació s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada amb un 5 per superar l’assignatura).

Avaluació continua:
Per optar a aquesta avaluació continua cal assistir, com a mínim, al 80% de les sessions presencials.
En el cas de suspendre algun dels següents elements (AVC1; AVC2; AVC3 i AVC4) es podrà recuperar a avaluació final.

Avaluació final:
Es pot optar a aquesta avaluació en les següents situacions:
- L'estudiant que no ha assistit al 80% de les sessions presencials i es presenta a les quatre competències avaluades (AVC1, AVC2, AVC3 i/o AVC4) en aquesta avaluació final.
- L'estudiant que recupera alguna de les competències avaluades i suspeses durant l'avaluació continua (AVC1, AVC2, AVC3 i/o AVC4).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

Els alumnes realitzaran una prova de nivell d'anglès durant el primer semestre.

Cal que l’alumne tingui present que hi ha un programa de 95 hores de treball autònom fora de l’aula per tal d’aprofundir i consolidar les destreses i àrees lingüístiques que es presenten a les classes presencials.

Aquesta assignatura disposa d’un lloc Moodle on l’alumne trobarà tot el material de suport, descripció i models de tasques de cada una de les 4 àrees d’examen, programa del curs (detallat classe a classe), així com material de temàtica relacionada amb el grau que l’alumne estigui cursant.

Segons la memòria del Pla d'Estudis i la fitxa de l'assignatura, el fet d'haver superat l'assignatura implica que l'estudiant té coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell B2.1, i així apareixerà en les activitats acreditades del Certificat Acadèmic Personal.

Per obtenir un certificat de nivell d'anglès del Servei de Llengües Modernes (SLM) els estudiants es poden inscriure als exàmens lliures del SLM de la Universitat de Girona. Us informem que hi ha dos convocatòries (gener i maig).