Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
'Llengua Moderna' o 'English for Physiotherapy' és un curs dissenyat per a estudiants de fisioteràpia. Se centra en el llenguatge de la fisioteràpia i de la salut, juntament amb elements més generals corresponents al nivell B2.1 (tal com descriu el Marc europeu comú de referència per a les llengües). El curs s’estructura en cinc capítols: presentacions i reunions amb pacients, l'esquelet humà, els músculs, les articulacions i la fisioteràpia com a professió. Hi ha un dossier final de revisió i pràctica de l'examen. Cada capítol inclou diverses activitats dissenyades per desenvolupar competències en les quatre habilitats bàsiques del llenguatge: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. D’altra banda, també conté explicacions i exercicis de gramàtica i vocabulari. Els estudiants hauran de ser capaços de: • realitzar descripcions clares i detallades sobre temes relacionats amb els seus estudis, desenvolupant idees amb exemples adequats. • participar en converses socials i professionals amb parlants nadius sense excessiva dificultat. • comprendre textos (escrits i parlats) relativament complexos relacionats amb la fisioteràpia, així com amb temes més generals. • redactar diferents tipus de textos relacionats amb el camp d'estudi, corresponent al nivell.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Diane Frances Harper  / Nathalie Prevot  / Graham Murray Sinclair
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Diane Frances Harper  / Nathalie Prevot  / Graham Murray Sinclair
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • T1. Utilitzar la llengua anglesa.
 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • T19. Mostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.

Continguts

1. Consolidation and extension of knowledge and use of the following grammar areas appropriate to B2.1 level. 1.1 Pronouns and adjectival forms. 1.2 Present time. Possessives. 1.3 Past time. 1.4 Future time and conditionality. 1.5 The perfect aspect – past, present; simple, continuous. 1.6 Modality – obligation, necessity, prohibition, advice. 1.7 Verb patterns. 1.8 Passive forms. 1.9 Reported speech. 1.10 Auxiliary and main verbs.

2. Consolidation and expansion of knowledge of general and health topic-based lexical areas appropriate to B2.1 level. 2.1 Free time and leisure activities 2.2 Key moments at different life stages 2.3 Health - global, local, personal 2.4 The worlds of study and work 2.5 The human body 2.6 Sports and entertainment 2.7 Health and fitness 2.8 Education and training

3. Development of key communicative skills appropriate to B2.1 level. 3.1 Developing communication strategies within a group 3.2 Constructive problem solving 3.3 Group presentation techniques and strategies 3.4 Individual presentation techniques and strategies 3.5 Project development and justification as an interactive process 3.6 ‘The long turn’ – developing and consolidating confidence when speaking in front of an audience 3.7 Work in a team to produce a) an academic presentation and b) an academic abstract

4. Development of awareness and knowledge of a gender perspective within the context of Health Sciences.

5. Students develop competencies in understanding and producing Academic English related to their area of study.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 10,00 7,00 25,00
Debat 3,00 5,00 2,00 10,00
Exposició dels estudiants 4,00 4,00 1,00 9,00
Lectura / comentari de textos 1,00 12,00 2,00 15,00
Prova d'avaluació 8,00 35,00 2,00 45,00
Resolució d'exercicis 2,00 30,00 0 32,00
Sessió expositiva 5,00 0 5,00 10,00
Treball en equip 4,00 6,00 2,00 12,00
Total 35,00 102,00 21,00 158

Bibliografia

 • Stephen Bailey (2017). Academic Writing: A Handbook for International Students. Routledge.
 • Joana Ciererska (2011). English for Physiotherapy. PZWL.
 • Eric Glendinning (2006). Professional English in Use - Medicine. Cambridge.
 • Mª Isabel González Cruz , Sandra Marrero Morales , Mª Jesús Vera (2015). English for Physiotherapy: a coursebook for Spanish students. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC.
 • Marie McCullagh, Ros Wright (2008). Good Practice: Communication Skills in English for the Medical Practicioner. Cambridge University Press.
 • Michael Swan (2005). A Practical English Usage. OUP.
 • Check Your English Vocabulary for Medicine (2006). A&C Black.
 • Oxford University Press. Word Skills. Recuperat , a http://www.oup.com/elt/global/products/wordskills/
 • Oxford University Press. Natural English. Recuperat , a http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/
 • Non-Stop English. Non-Stop English. Recuperat , a http://www.nonstopenglish.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Writing - Expressió escrita AVC 1 consta de 2 tasques d'expressió escrita que s' avaluen a partir d'uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Impressió global, registre i compliment de tasca 2. Repertori i control de vocabulari 3. Repertori i control gramatical 4. Cohesió, coherència, fluïdesa i organització. 20
AVC2: Speaking - Expressió oral Aquesta prova consta d'una presentació oral d'un tema vinculat a la fisioteràpia.
Aquesta prova s'avalua a partir d'uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Fluïdesa i cohesió, 2. Repertori i control lèxic 3. Repertori i control gramatical 4. Pronunciació, entonació i intel·ligibilitat
Aquesta prova s’avalua a partir d’uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Fluïdesa i cohesió, 2. Repertori i control lèxic 3. Repertori i control gramatical 4. Pronunciació, entonació i intel·ligibilitat
20
AVC3: Listening - Comprensió oral Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió oral.
20
AVC4: Reading - Comprensió escrita Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió escrita. 20
AVC5: Scientific Communication Els estudiants són avaluats sobre la seva capacitat d'entendre els textos acadèmics, produir textos acadèmics i fer presentacions acadèmiques adequades al nivell. 20 No

Qualificació

Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar amb un 5 com a mínim cadascuna de les activitats d’avaluació. També es farà mitjana en el cas que només una de les activitats d’avaluació s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada amb un 5 per superar l’assignatura).

AVC1 (Writing) consta de 2 tasques d'expressió escrita que s' avaluïn a partir d'uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Impressió global, registre i compliment de tasca 2. Repertori i control de vocabulari 3. Repertori i control gramatical 4. Cohesió, coherència, fluïdesa i organització.
AVC2 (Speaking ). Aquesta prova consta d'una presentació oral d'un tema vinculat a la fisioteràpia i s'avalua a partir d'uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Fluïdesa i cohesió, 2. Repertori i control lèxic 3. Repertori i control gramatical 4. Pronunciació, entonació i intel·ligibilitat Aquesta prova s’avalua a partir d’uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Fluïdesa i cohesió, 2. Repertori i control lèxic 3. Repertori i control gramatical 4. Pronunciació, entonació i intel·ligibilitat
AVC3: Listening - Comprensió oral. Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió oral.
AVC4: Reading - Comprensió escrita. Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió escrita.
AVC5: Aquesta és una avaluació contínua. 80%:presentació de grup, comprensió de text i participació. 20% de la tasca d'escriptura de grup.

Avaluació continua:
Per optar a aquesta avaluació continua cal assistir, com a mínim, al 80% de les sessions presencials.
En el cas de suspendre algun dels següents elements (AVC1; AVC2; AVC3 i AVC4) es podrà recuperar a avaluació final.

Avaluació final:
Es pot optar a aquesta avaluació en les següents situacions:
- L'estudiant que no ha assistit al 80% de les sessions presencials i es presenta a les quatre competències avaluades (AVC1, AVC2, AVC3 i/o AVC4) en aquesta avaluació final.
- L'estudiant que recupera alguna de les competències avaluades i suspeses durant l'avaluació continua (AVC1, AVC2, AVC3 i/o AVC4).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L’avaluació única inclou quatre elements:
Expressió escrita (25%), expressió oral (25%), comprehensió oral (25%)i comprehensió escrita (25%).

Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar amb un 5 com a mínim cadascuna de les activitats d’avaluació. També es farà mitjana en el cas que només una de les activitats d’avaluació s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada amb un 5 per superar l’assignatura).

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar amb un 5 com a mínim cadascuna de les activitats d’avaluació AVC 1,2,3,4. També es farà mitjana en el cas que només una de aquestes activitats d’avaluació s'hagi suspès amb un 4 o més. La prova AVC5 farà mitjana sigui quina sigui la nota. (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada amb un 5 per superar l’assignatura).
Els estudiants que no assisteixin al 80% de les sessions de grup petit hauran de presentar-se a l'avaluació final del 100%. Aquests alumnes han de superar tots els elements avaluats. La nota final màxima atorgada és de 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els alumnes realitzaran una prova de nivell d'anglès durant el primer semestre.

Cal que l’alumne tingui present que hi ha un programa de 95 hores de treball autònom fora de l’aula per tal d’aprofundir i consolidar les destreses i àrees lingüístiques que es presenten a les classes presencials.

Aquesta assignatura disposa d’un lloc Moodle on l’alumne trobarà tot el material de suport, descripció i models de tasques de cada una de les 4 àrees d’examen, programa del curs (detallat classe a classe), així com material de temàtica relacionada amb el grau que l’alumne estigui cursant.

Segons la memòria del Pla d'Estudis i la fitxa de l'assignatura, el fet d'haver superat l'assignatura implica que l'estudiant té coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell B2.1, i així apareixerà en les activitats acreditades del Certificat Acadèmic Personal.

Per obtenir un certificat de nivell d'anglès del Servei de Llengües Modernes (SLM) els estudiants es poden inscriure als exàmens lliures del SLM de la Universitat de Girona. Us informem que hi ha dos convocatòries (gener i maig).


Objectius d'aprenentatge:

OA1 Dominar amb fluïdesa la redacció, comprensió i diàleg en el marc metodològic i sociosanitari.
OA2 Adquirir les competències i habilitats necessàries per a la redacció autònoma de textos relacionats amb l'àmbit de la salut i la fisioteràpia.
OA3 Desenvolupar les bases de lectura crítica de textos relacionats amb l'àmbit de la salut i la fisioteràpia.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Scenario 1
The course is as outlined on the contents section of the 'Disseny de l'Assignatura' page.

Escenari 1
El curs segueix els materials i activitats com va perfilar en el'Disseny de l'Assignatura'

Scenario 4
The content, competencies and levels remain unchanged. Tutorials will take place online. Communication with students with take place online via the forum, Moodle, video conferencing and email.

Escenari 4
Els continguts, les competències i el nivell es mantenen sense canvis
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

Modificació de l'avaluació:
Scenario 1
The evaluation system is as outlined on the main 'Disseny de l'Assignatura' page.

Escenari 1
El sistem de avaluació segueix com va perfilar en la pagina principal:'Disseny de l'Assignatura'


Scenario 4

The evaluation system covers exactly the same content and skills areas as before but has been modified to be conducted online and follows an integrated skills methodology:


Oral production and comprehension 50%

Participants are interviewed in pairs. They answer individual questions; react to picture prompts; discuss a theme related to their academic/professional life; extract and discuss the salient points from a variety of listening texts.

Reading Comprehension and Writing 50%
(Conducted as online written exam)

Students need to extract the salient information from texts related to their academic/professional field.
They need to answer short questions in connected discourse.
They need to write a transactional document related to the theme.

Students must pass both elements with at least a 5.


Escenari 4
El sistema d'avaluació ha estat modificat i segueix una metodologia 'online' de destreses integrats:

Comprensió i producció oral 50%
(Entrevistes online)

Comprensió escrita i Mediació Escrita 50%
(Examen online)

L'alumnat ha de aprovar ambdós elements amb un 5 com a mínim.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.