Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi del funcionament del cos humà. Estudi de les funcions bioquímiques, físiques i mecàniques de l'organisme, i la interrelació entre els diferents òrgans del cos humà.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JUDIT HOMS AVILA  / ANNA PRATS PUIG
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (20%), Anglès (30%)

Competències

 • T7. Resoldre problemes.
 • T10. Tenir capacitat de gestió de la formació.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el mitjà natural i social.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. TEMA 1. SISTEMA ESQUELÈTIC. Funcions del sistema esquelètic. Composició del sistema esquelètic. Classificació macroscòpica i microscòpica del teixit ossi. El procés d’ossificació: tipus i característiques. Fractures: tipus i procés de reparació. Control del metabolisme ossi i del calci.

2. TEMA 2. SISTEMA MUSCULAR. Classificació del teixit muscular. Característiques del teixit muscular. Constitució del múscul. La contracció muscular. Metabolisme muscular. Classificació del teixit muscular. Tipus de fibres musculars. Tipus de contraccions musculars.

3. TEMA 3. SISTEMA NERVIÓS. Introducció a la fisiologia del Sistema Nerviós (estructura i funció). Sistema Nerviós (histologia SN, sinapsis, neurotransissors i regeneració del teixit nerviós). Medul•la espinal (tractes motors i sensitius, reflexes i arcs reflexes). Sistema nerviós sensitiu-motor i integrador (modalitats sensorials, receptors sensitius, vies somàtiques, vies somatosensitives, vies somatomotores, vies modulació dolor). Sistema Nerviós Autònom (fisiologia i funcions del SNA).

4. TEMA 4. FISIOLOGIA DELS SENTITS ESPECIALS. . Vista, Oïda, Equilibri, Olfacte i Gust.

5. TEMA 5. SISTEMA CARDIVASCULAR.(SANG)Sang i Sistema immunitari. Funcions de la sang. Plasma i elements formis i les seves funcions. Hemostàsia: plaquetes i coagulació.

6. TEMA 5. SISTEMA CARDIVASCULAR (COR). Circulació sistèmica i pulmonar. Funció elèctric del cor i electrocardiograma. El cicle cardíac. Volum minut: freqüència cardíaca i volum sistòlic. Mecanismes de regulació

7. TEMA 5. SISTEMA CARDIVASCULAR (vasos sanguinis). Fenòmens vasomotors: Vasoconstricció i vasodilatació. Redistribució del flux. Funcions del sistema arterial, capil•lar i venós. Fisiologia de la circulació: concepte de flux, resistència i pressió. Pressió sanguínia i la seva regulació.

8. TEMA 6. SISTEMA LIMFÀTIC I IMMUNITARI. Transport i distribució de limfa.Funcions de les cèl•lules i teixits limfoides. Les barreres immunitàries: pell i mucoses. Resposta immunitària humoral i cel•lular: limfòcits, antígens i anticossos.

9. TEMA 7. SISTEMA RESPIRATORI. Ventilació pulmonar: inspiració i espiració. Volums respiratoris i proves funcionals. Respiració externa: intercanvi alveolo-capil•lar. Respiració interna i transport de gasos en sang: intercanvi capilar-teixits. Control de la respiració.

10. TEMA 8. SISTEMA DIGESTIU. Funcions del tub digestiu i dels òrgans annexes. Fisiologia de la digestió mecànica i química dels hidrats de carboni, dels greixos i de les proteïnes al llarg de l'aparell digestiu. Secreció de les glàndules digestives. L'absorció. Formació de la femta i defecació. Microbiota intestinal.

11. TEMA 9. SISTEMA URINARI. Funció renal. Histologia dels ronyons. Generalitats de la fisiologia renal. Processos: filtració glomerular, reabsorció tubular i secreció tubular. Regulació del volum i concentració d'orina. Transport, emmagatzemament i eliminació de l'orina. Composició de l'orina. La micció.

12. TEMA 10. SISTEMA ENDOCRÍ. Generalitats del sistema endocrí (glàndules endocrines, mecanisme d’acció hormonal i control de la secreció hormonal). Eix hipotàlem-hipòfisi. Glàndules del sistema endocrí i les seves principals hormones (tiroides, paratiroides, suprarrenals, pàncrees, timus, glàndula pineal, glàndules sexuals i altres teixits endocrins).

13. TEMA 11. SISTEMA REPRODUCTOR. Resposta sexual masculina. Espermatogènesi. Regulació hormonal de la funció reproductora masculina. Resposta sexual femenina. Oogènesis. Cicle ovàric i regulació hormonal del cicle ovàric. Cronologia del desenvolupament sexual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 54 54
Prova d'avaluació 4 1 5
Sessió expositiva 70 113 183
Sessió pràctica 2 0 2
Tutories de grup 6 0 6
Total 82 168 250

Bibliografia

 • Tortora, Gerard J. (2013). Introducción al cuerpo humano : fundamentos de anatomía y fisiología (13ª ed). México DF : Médica Panamericana.
 • Guyton & Hall / John E. Hall, Arthur C. Guyton (2016). Tratado de fisiología médica (13a ed.). Barcelona: Elsevier, cop..
 • Tresguerres-Jesús Ángel Fernández (2011). Fisiología humana (4a ed.). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
 • Kandel, Schwartz, Jessell (2013). Principles of neurosciences (5º ed). Mc Graw-Hill / Interamericana.
 • Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep (2009). Medical physiology : a cellular and molecular approach (2nd). Saunders/Elsevier.
 • Purves, Dale (2016). Neurociencia (5º ed). Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PROVA PARCIAL 25 preguntes tipus test + 2 preguntes curtes 20
CLASSE PRÀCTICA + PROVA D'AVALUACIÓ MOODLE DE LA CLASSE PRÀCTICA Respondre qüestions de les activitats pràctiques 10
PROVA D'AVALUACIÓ VIA MOODLE Realització de 2 proves moodle on cada prova constarà de 10 preguntes del contingut de l'assignatura. 10
PROVA FINAL 50 preguntes tipus test + 2 preguntes curtes. 60

Qualificació

AVALUACIÓ: 60% PROVA FINAL + 40% AVALUACIÓ CONTINUADA

PROVA FINAL (60%): 50 preguntes tipus test (7/10 punts) + 2 preguntes curtes 1.5 punts pregunta (3/10 punts). A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

AVALUACIÓ CONTINUADA (40%):

Prova parcial (20%): 25 preguntes tipus test (7/10 punts) + 2 preguntes curtes 1.5 punts per pregunta (3/10 punts). A cada pregunta tipus test es plantejaran 5 respostes possibles i només una serà correcta. Les preguntes mal contestades restaran -0.20. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

Classe pràctica + Prova d'avaluació moodle de la classe pràctica (10%): Realització de pràctiques en grup reduïts. TOTS els alumnes hauran d'inscriure's en un grup en el període preestablert, en cas de no inscriure's perdran 0,5 punts de la nota final d'aquesta avaluació. Es realitzarà una prova moodle amb qüestions realcionades amb les pràctiques realitzades. És obligatòria l'assistència a les pràctiques per poder realitzar la prova moodle de les pràctiques.

Prova d'avaluació via Moodle (10%): Realització de 2 proves moodle, cada prova moodle constarà de 10 preguntes del contingut de l'assignatura.

La nota de la prova final ha de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Per aprovar l'assignatura de Fisiologia es requerirà una NOTA TOTAL FINAL de 5. (prova escrita + activitats d'avaluació continuada)

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5), i no es sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

La revisió dels exàmens i de les activitats es farà solament en la data i hora establerta per coordinació. En cap cas es podrà realitzar a distància o en una altra data o horari.

1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà negociar la nota amb la professora de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.

IMPORTANT: No es guarden les notes de les activitats d'avaluació continuada de cursos anteriors.

IMPORTANT PROVES AVALUACIÓ:
1. No es responen preguntes durant l'examen
2. Cada alumne haurà de portar el seu propi corrector per poder contestar correctament l'examen (no es podrà demanar a cap company ni a la professora de l'assignatura). Així mateix, només es podrà portar un bolígraf i el corrector en l'examen.
3. Com s'ha esmentat anteriorment és obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre UdG), si no no tindrà la nota en el període establert.
4. No es pot parlar durant l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran com a no presentats (NP) aquells alumnes que no realitzin cap activitat d'avaluació continuada ni la prova escrita final i, si és el cas, l'examen de recuperació.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identificar les estructures anatòmiques com base de coneixement per establir relacions dinàmiques amb l'organització funcional.
OA 2 Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que es puguin produir en el cos humà.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • BIOLOGIA
 • BIOQUÍMICA